Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 28/07/2017

  • Número del document ENS/0186/2017

  • Número de control 17213032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17213032-2017

Dades del DOGC
  • Número 7426

  • Data 03/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/186/2017, de 28 de juliol, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.


 

L'article 42 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017) estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s'eleven, per a l'any 2017, fins a la quantitat que resulti de l'aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l'any 2016.

D'altra banda, la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), modifica la regulació de les taxes del Departament d'Ensenyament establerta en títol IX del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, en concret, els articles 104, 105 i 107 modifiquen el règim d'exempcions i bonificacions, mentre que l'article 106 deroga el capítol VI del títol IX, que regula la taxa per la inscripció a les proves per a l'acreditació d'unitats de competència.

Finalment, la disposició addicional tercera del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que en el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera del departament competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents, en què identifiquin els serveis i les activitats que merita cada taxa i la quota corresponent.

 

En virtut d'això, a proposta de la Direcció de Serveis,

 

Ordeno:

 

Article 1

Donar publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament, que són les que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

 

Article 2

Aquesta Ordre ha de ser exposada en totes les dependències i oficines del Departament d'Ensenyament, i dels organismes o les entitats corresponents, i ha d'estar a disposició dels interessats que la sol·licitin.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/100/2015, de 20 d'abril, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestions el Departament d'Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 28 de juliol de 2017

 

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Taxes vigents

 

-1 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals:

1. Batxillerat: títol de batxillerat: 66,90 euros.

2. Formació professional específica:

2.1 Títol de tècnic o tècnica: 66,90 euros.

2.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 74,95 euros.

3. Ensenyaments de règim especial:

3.1 Ensenyaments de música i dansa:

3.1.1 Títol professional: 66,90 euros.

3.1.2 Títol superior: 149,40 euros.

3.2 Ensenyaments d'art dramàtic:

3.2.1 Títol superior d'art dramàtic: 149,40 euros.

3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 66,90 euros.

3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 74,95 euros.

3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals: 74,95 euros.

3.3.4 Títol de disseny: 74,95 euros.

3.3.5 Títol superior del vidre: 74,95 euros.

3.3.6 Títol superior de ceràmica: 74,95 euros.

3.4 Ensenyaments d'idiomes:

3.4.1 Certificat avançat d'idiomes: 74,95 euros.

3.4.2 Certificat dels cursos d'actualització i especialització referits als nivells C1 i C2 del Consell d'Europa: 74,95 euros.

3.5 Ensenyaments d'esport:

3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d'esport: 66,90 euros.

3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior d'esport: 74,95 euros.

3.6 Títol de graduat o graduada, màster en ensenyaments artístics: 196,10 euros.

3.7 Títols dels ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior i equivalents a grau universitari: 149,40 euros

4. Reexpedició (expedició de duplicats): 16,55 euros.

 

-2 Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció dels certificats oficials:

1. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs: 286,00 euros.

2. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, si el curs s'ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc: 143,00 euros.

2 bis. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat en la modalitat no presencial, per cada mòdul: 143,00 euros.

3. Matrícula i drets d'examen del certificat del nivell intermedi per a alumnes lliures: 75,35 euros.

4. Matrícula i drets d'examen del certificat del nivell avançat per a alumnes lliures: 92,85 euros.

5. L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista.

6. L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista:

 

-3 Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya:

1. Matrícula:

Curs complet: 908,40 euros.

Assignatura anual (per cada hora setmanal de l'assignatura): 30,60 euros.

1.3 Assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal de l'assignatura): 15,40 euros.

2. Proves d'accés: 73,00 euros.

3. Projecte final de carrera: 133,85 euros.

4. Secretaria:

4.1 Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 25,80 euros.

4.2 Compulsa de documents: 5,85 euros.

4.3 Expedició de targeta d'identitat d'estudiant al centre: 5,85 euros.

 

-4 Taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny, per la inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, i la inscripció a la prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors:

1. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica: 23,85 euros.

2. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 23,85 euros.

3. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i a les formacions esportives de nivell 1: 23,85 euros.

4. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica: 38,35 euros.

5. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 38,35 euros.

6. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3: 38,35 euros.

7. Prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors: 36,90 euros.

 

-5 Taxa per la inscripció a les proves per a l'obtenció de determinats títols:

1. Proves per a l'obtenció del títol de batxiller:

1.1. Inscripció a les proves, de totes les matèries, per a l'obtenció del títol de batxiller: 110,60 euros.

1.2. Inscripció a les proves, per matèries, per a l'obtenció de títol de batxiller per cada matèria: 9,70 euros.

2. Proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

2.1. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica: 79,00 euros.

2.2. Inscripció a les proves, per cada mòdul, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica: 11,45 euros.

2.3. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior: 110,60 euros.

2.4. Inscripció a les proves, per cada mòdul, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior: 16,10 euros.

3. Proves per a l'obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de formació professional:

3.1. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional: 98,30 euros.

3.2. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional: 136,50 euros.

3.3. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per crèdit: 14,20 euros.

3.4. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, per crèdit: 19,65 euros.

3.5. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per unitat formativa: 3,30 euros.

3.6. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, per unitat formativa: 4,40 euros.

 

-6 Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris:

1.1. Sol·licitud d'homologació a un títol o certificat espanyol o sol·licitud d'expedició de duplicat de credencial d'homologació o convalidació: les quotes són les mateixes que per l'expedició del títol o certificat corresponent o per l'expedició de duplicats de títol, que es detallen a l'apartat 1 (Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals).

1.2. Sol·licitud de convalidació per cursos o mòduls d'ensenyaments de nivell no universitari: 33,45 euros.

2. No s'acredita la taxa per la sol·licitud d'homologació al títol de graduat o graduada en educació secundària.

 

-7 Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en els ensenyaments de grau i de màster adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior:

1. Primera matrícula:

1.1. Per crèdit en el grau: 19,55 euros.

1.2. Per crèdit en el màster: 34,75 euros.

2. Segona matrícula en el mateix crèdit:

2.1. Per crèdit en el grau: 19,55 euros, multiplicat pel coeficient 1,5.

2.2. Per crèdit en el màster: 34,75 euros, multiplicat pel coeficient 1,5.

3. Tercera matrícula i matrícules successives en el mateix crèdit:

3.1. Per crèdit en el grau: 19,55 euros, multiplicat pel coeficient 1,8.

3.2. Per crèdit en el màster: 34,75 euros, multiplicat pel coeficient 1,8.

4. Convalidació, reconeixement i validació de crèdits:

4.1. Els estudiants que han obtingut la convalidació, el reconeixement o la validació de crèdits per raó d'estudis o activitats fets en qualsevol centre educatiu han d'abonar al centre educatiu el 25% de l'import establert en els punts 1.1 i 1.2.

4.2. No estan subjectes a taxa la convalidació o el reconeixement de crèdits d'ensenyaments que s'extingeixen respecte del nou pla d'estudis que substitueix l'ensenyament extingit.

4.3. Els estudiants que es matriculen de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis han d'abonar l'import íntegre de la taxa sempre que el centre educatiu ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. Si el centre educatiu no ofereix tutories o docència alternativa han d'abonar al centre educatiu el 25% de la taxa.

5. Segons i successius ensenyaments artístics superiors:

5.1. S'aplica un coeficient d'1,4 a les taxes per crèdit que s'estableixen en aquest apartat 9 als estudiants que tinguin un o més títols corresponents a ensenyaments artístics superiors, o títols declarats acadèmicament equivalents, per a l'inici d'un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol corresponent a ensenyaments artístics superiors en centres educatius que depenguin del Departament d'Ensenyament.

5.2. S'eximeix del recàrrec establert al punt 5.1 els estudiants que hagin superat els estudis d'un únic primer cicle i vulguin prosseguir els estudis en un segon cicle.

6. Prova d'accés: 72,25 euros.

7. Secretaria:

7.1. Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 26,15 euros.

7.2. Suplement europeu al títol: 39,30 euros.

7.3. Modificacions i ampliacions parcials: 32,70 euros.

7.4. Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, l'adaptació, la transferència, el reconeixement o la validació de plans d'estudis: 65,40 euros.

7.5. Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats segons sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster sense títol homologat: 261,45 euros.

Amunt