Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/07/2017

  • Número del document ENS/1880/2017

  • Número de control 17212049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17212049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7425

  • Data 02/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1880/2017, de 26 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.


Mitjançant la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny, publicada al DOGC núm. 7396, de 22.06.2017, es va implantar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2017-2018, el primer cicle d'educació infantil en diverses escoles rurals.

Atès que en el text de la Resolució s'hi ha observat errades, d'acord amb l'article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

 

Resolc:

 

-1 Modificar el paràgraf sisè de la part expositiva de la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Ateses les sol·licituds dels ajuntaments i la seva col·laboració per a l'aplicació del Pla experimental, ateses les propostes dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, a Lleida i a Tarragona, i amb la conformitat dels centres educatius implicats.”

 

-2 Suprimir l'apartat 3 de la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny.

 

-3 Modificar l'apartat 4 de la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny, que passa a ser el 3, i que queda redactat de la manera següent:

“—3 Tant si hi ha un grup del primer cicle de l'educació infantil com si aquest grup està integrat amb el segon cicle de l'educació infantil, en virtut dels convenis que es subscriguin amb els ajuntaments, aquests transferiran al departament d'Ensenyament la dotació econòmica per a la contractació d'un educador de llar d'infants que atendrà els infants de primer cicle de l'educació infantil, realitzarà les funcions de tutor, i es coordinarà amb el mestre del segon cicle d'educació infantil.”

 

-4 L'apartat 5 de la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny que passa a ser l'apartat 4.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 26 de juliol de 2017

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Lluís Baulenas i Cases

Director general de Centres Públics

Amunt