Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/07/2017

  • Número del document EMC/1872/2017

  • Número de control 17209071

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17209071-2017

Dades del DOGC
  • Número 7424

  • Data 01/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1872/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableix, per al curs acadèmic 2017-2018, el procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris.


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

L'article 4 del Decret 88/2017, de 4 de juliol (DOGC núm. 7406 de 6.7.2017), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, estableix que la Generalitat de Catalunya, les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya, mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb els ingressos recaptats per les universitats amb la nova política de preus iniciada el curs 2012-2013, convoquen les beques Equitat, que signifiquen una tarifació del pagament del preu per crèdit de la matrícula, dels estudiants de grau i de màster d'aquestes universitats, en funció del nivell de renda familiar, de manera que els imports resultants, un cop descomptada la beca, correspondrien als que figuren a l'annex 5 del Decret esmentat.

D'altra banda, les beques Equitat destinen part dels seus recursos a la compensació a les universitats dels imports que han deixat de percebre en concepte de matrícula de l'estudiantat que ha estat beneficiari d'una beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, tenint en compte que el cost real del preu públic que ha de satisfer aquest estudiantat és superior al que fixa el Ministeri en les seves convocatòries.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, al president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).

Ateses les consideracions anteriors,

 

Resolc:

 

Article únic

S'estableix, per al curs acadèmic 2017-2018, el procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu públic dels crèdits dels estudis universitaris, d'acord amb el que preveu l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte d'un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé d'un recurs contenciós administratiu interposat davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2017

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

 

Annex

 

I. Requisits i procediment Equitat

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquest procediment consisteix en l'obtenció d'una acreditació del tram de renda familiar i d'una beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits per a l'estudiantat de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i en els centres adscrits enumerats a la base 2.1.b) per al curs 2017-2018.

1.2 Per a les persones que sol·licitin el tram de renda i la beca Equitat, l'AGAUR emet, primer, l'acreditació del tram de la seva renda familiar, que s'ha de descarregar des de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>). Aquesta acreditació té un valor exclusivament informatiu i, per si sola, no genera cap dret a la beca Equitat.

En el cas que l'estudiant obtingui l'acreditació del tram 1 de renda familiar, està obligat a presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per al curs acadèmic 2017-2018 a la mateixa universitat i estudis, per a l'estudiantat que cursi estudis postobligatoris. En cas que l'estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a presentar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma. La no-presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'exclusió de la beca Equitat.

Aquesta base no és aplicable a les persones sol·licitants que formalitzin la primera matrícula del curs 2017-2018 amb posterioritat al 16 d'octubre de 2017.

Posteriorment, i amb la comprovació prèvia dels requisits, es fa la resolució de la beca Equitat, i es determina, si escau, el percentatge de minoració del preu públic dels crèdits de què l'estudiant s'ha matriculat per primera vegada. D'acord amb el que preveu el Decret 88/2017, de 4 de juliol, es destinen part dels ingressos recaptats per les universitats amb la nova política de preus iniciada el curs 2012-2013 a les beques Equitat.

 

—2 Requisits generals

2.1 Poden sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris les persones que compleixin els requisits següents:

a) Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant impartit en un centre propi d'una de les universitats següents:

- Universitat de Barcelona

- Universitat Autònoma de Barcelona

- Universitat Politècnica de Catalunya

- Universitat Pompeu Fabra

- Universitat de Girona

- Universitat de Lleida

- Universitat Rovira i Virgili

b) Matricular-se dels estudis esmentats en un dels centres que consten en aquest apartat, sempre que siguin aplicables els preus públics que estableix el Decret 88/2017, de 4 de juliol.

- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.

- Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

- Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

c) Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau a la Universitat Oberta de Catalunya.

d) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el sustenten són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa a l'estudiantat no comunitari, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Aquests requisits s'han de complir el 31 de desembre de 2016.

2.2 Queden excloses d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de grau i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

Queden excloses d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de màster habilitant i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial de màster o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

 

—3 Requisits econòmics per al càlcul del còmput de la renda familiar

Els trams de renda familiar i el patrimoni corresponents a l'exercici 2016, així com els càlculs que s'efectuen per a la seva determinació, es detallen a l'apartat II d'aquest annex.

 

—4 Percentatge de minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris

4.1 Per a les persones que sol·licitin una beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris, es calcula el percentatge de minoració d'acord amb el que preveu l'apartat II d'aquest annex i, en tot cas, està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

En cas que se superi la disponibilitat pressupostària prevista per a un tram de renda o més, el criteri de prelació és la renda familiar.

4.2 Per a l'estudiantat d'enginyeria que sol·liciti una beca Equitat, compleixi els requisits que preveu la base 2 i els estudis del qual hagin quedat afectats, en el curs acadèmic 2012-2013, pel canvi de nivell del B al C de coeficient d'estructura docent, les universitats apliquen una reducció de 3,76 (tres amb setanta-sis) euros per crèdit matriculat per primera vegada, abans d'aplicar el percentatge de minoració corresponent.

4.3 En el cas que l'estudiantat obtingui diverses bonificacions establertes al Decret 88/2017, de 4 de juliol, les universitats han d'aplicar primerament les altres bonificacions i la minoració de la beca Equitat en últim terme.

 

—5 Sol·licituds

5.1 La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada per via electrònica per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

5.2 Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5.3 En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud electrònicament i adjuntada per via electrònica la documentació exigida, l'AGAUR comprovarà mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

5.4 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, que ha d'indicar els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i ha d'informar dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

5.5 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.6 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

5.7 L'AGAUR pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació, la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits. La manca d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst té les conseqüències que preveu la normativa vigent.

5.8 Les comunicacions es fan preferentment per mitjans electrònics sempre que la persona interessada ho consenti en la sol·licitud. Així mateix, l'usuari pot entrar a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya sempre que vulgui i revisar la situació del seu expedient.

Per accedir a l'expedient de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya, cal introduir l'identificador (ID) que es genera en presentar la sol·licitud.

5.9 Les actuacions d'aquest procediment que requereixin una notificació a les persones sol·licitants es faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya al web <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> i, a títol informatiu, també es podrà consultar per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) i al lloc web de l'AGAUR.

En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

5.10 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquesta tramitació.

5.11 La presentació de la sol·licitud comporta que s'autoritza l'AGAUR a obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, les universitats o el centre d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el cadastre o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament aquest procediment.

En cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es poden requerir els documents necessaris a la persona sol·licitant.

5.12 Únicament es pot presentar una sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds.

5.13 L'AGAUR ha de fer difusió d'aquest procediment mitjançant el seu lloc web, així com el web <http://universitats.gencat.cat/ca/inici/> i altres canals habilitats a aquest efecte, n'ha de facilitar informació a les universitats públiques de Catalunya i ha de dur a terme qualsevol iniciativa a fi i efecte de garantir que la informació arriba a tots els estudiants.

 

—6 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants i els membres que formen la unitat familiar passen a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre el procediment, de conformitat amb el que s'exposa en aquesta Resolució. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, la intervenció de les quals en el decurs del procés de gestió d'aquest procediment pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR, al passeig de Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona, o a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el missatge electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—7 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds està obert des de l'1 de setembre de 2017 fins al 16 d'octubre de 2017.

Es poden establir terminis extraordinaris de presentació de sol·licituds, amb la publicació prèvia al DOGC de la resolució corresponent, per poder emetre les acreditacions del tram de renda familiar o establir el percentatge de minoració del preu dels crèdits acadèmics matriculats per primera vegada el curs 2017-2018.

 

—8 Programa de contingència per causes econòmiques sobrevingudes

Amb posterioritat al termini de presentació de sol·licituds, i abans de la resolució del procediment, l'AGAUR ha d'atendre les peticions de les persones interessades que al·leguin una situació econòmica i familiar durant el curs 2017-2018 afectada per una causa excepcional sobrevinguda i degudament justificada que pugui comportar l'atorgament de la beca, amb la finalitat de garantir l'accés en igualtat de condicions al sistema universitari de Catalunya, de manera que cap persona amb mèrits suficients no quedi exclosa dels estudis per raons econòmiques. En aquests casos, es tenen en compte, preferentment, els col·lectius més vulnerables.

 

—9 Comissió d'incidències

Es pot crear una comissió per resoldre qualsevol incidència que sorgeixi en el marc d'aquest procediment. Aquesta comissió ha de vetllar per l'aplicació correcta del principi d'equitat, per tal de garantir que ningú quedi fora de la universitat per qüestions econòmiques. Amb aquesta finalitat, pot valorar també les causes sobrevingudes en la situació econòmica i familiar que al·leguin les persones sol·licitants, degudament acreditades per alguna institució oficial.

La comissió estarà formada per dos representants de la Secretaria d'Universitats i Recerca, dos representants de l'AGAUR, dos representants de les universitats públiques catalanes, el secretari o secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya o la persona en qui delegui aquesta tasca, i un representant del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT).

 

—10 Unitat competent per a la gestió i la instrucció

L'AGAUR actua com a unitat de gestió i instrucció i eleva la proposta de resolució a l'òrgan competent corresponent.

 

—11 Òrgan competent per a la resolució del procediment

El Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) o el seu president o presidenta, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—12 Tramitació de sol·licituds

12.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'AGAUR ha d'informar les universitats, per mitjà del sistema informàtic habilitat a aquest efecte, de les sol·licituds procedents dels seus centres.

Les universitats, mitjançant el sistema informàtic corresponent, han de facilitar a la Secretaria d'Universitats i Recerca la informació necessària per determinar els ingressos recaptats addicionalment, d'acord amb el que preveu l'article 4 del Decret 88/2017, de 4 de juliol, i per procedir a la resolució de la beca Equitat per a la determinació del percentatge de minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris.

L'AGAUR ha de vetllar per l'equilibri en el sistema universitari i per l'anivellament correcte en la distribució dels fons.

12.2 Per a les persones que sol·licitin la beca Equitat, l'AGAUR ha d'informar les universitats del resultat corresponent, per tal que les universitats apliquin el percentatge de minoració en la darrera fase de pagament de la matrícula. D'acord amb el que preveu l'article 5.4 del Decret 88/2017, de 4 de juliol, en cas que l'import superi el que ha abonat l'estudiant, la universitat l'hi ha de retornar, d'acord amb la normativa vigent.

12.3 L'acreditació del tram de renda familiar es pot consultar per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>). La beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits es notifica a les persones sol·licitants mitjançant la publicació de la resolució corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

12.4 Es poden dictar resolucions parcials a mesura que es tramitin les sol·licituds.

 

—13 Termini de resolució

13.1 Abans de la resolució de la beca Equitat, la persona interessada pot consultar l'acreditació del tram de renda familiar, i disposar-ne, mitjançant el portal “Tràmits” de la Generalitat de Catalunya i pot presentar les al·legacions que consideri que s'han de tenir en compte en el moment d'emetre la resolució de la beca.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar la llista de sol·licitants que han obtingut l'acreditació del tram de renda al lloc web de l'AGAUR.

13.2 El termini màxim per emetre la resolució sobre aquest procediment és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén que el silenci és negatiu.

 

— 14 Recursos

Contra la resolució de les beques Equitat per a la determinació del percentatge de minoració dels preus dels crèdits es pot interposar, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

— 15 Incompatibilitats

La minoració del preu públic dels crèdits dels estudis universitaris (beca Equitat) és incompatible amb les beques de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, amb les exempcions totals a les quals es pugui acollir l'estudiantat per al pagament de la matrícula universitària, i amb altres beques i subvencions que atorguin altres institucions amb la mateixa finalitat.

En el supòsit que les exempcions o les bonificacions als preus públics siguin parcials, es pot atorgar l'ajut sempre que la quantitat atorgada pels diferents ajuts i exempcions no superi l'import total dels crèdits matriculats per primera vegada. En aquests casos la minoració de la beca Equitat s'aplicarà una vegada deduïdes les exempcions i les bonificacions corresponents.

També és incompatible la minoració dels preus públics dels crèdits matriculats per primera vegada quan l'estudiant cursi simultaneïtat d'estudis en diferents universitats; en aquest cas s'aplica la minoració de la matrícula més favorable a l'estudiant.

 

—16 Notificació

16.1 La diligència d'esmenes (base 5.9) i la resolució de la beca Equitat es notifiquen mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notificació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar el resultat de la resolució al lloc web de l'AGAUR.

16.2 Pel que fa a la resta d'actes administratius que es dictin amb relació a aquest procediment i d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, les persones que hi estiguin interessades poden sol·licitar la notificació electrònica d'aquests actes. Les persones interessades a rebre les notificacions electròniques ho hauran d'autoritzar expressament mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud que incorpora l'autorització esmentada.

 

—17 Carència de dades necessàries

17.1 En cas que l'AEAT no disposi de dades tributàries sobre algun membre de la unitat familiar de la persona sol·licitant, en el procediment Equitat és la persona sol·licitant qui ha d'aportar informació fefaent sobre la situació econòmica de la seva renda i el seu patrimoni; en cas contrari, es denegarà la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics.

17.2 Així mateix, en cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin o dificultin a l'AEAT la cessió de les dades, en el procediment Equitat es pot requerir a la persona sol·licitant que presenti el certificat resum de la declaració anual de l'IRPF o el certificat d'imputacions dels membres computables de la família.

 

—18 Control de l'Administració

18.1 L'ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial en el procediment Equitat dona lloc a la denegació de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, a la modificació de la resolució o al retorn de la minoració efectuada.

18.2 Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions, l'AGAUR pot determinar que es produeix l'ocultació amb qualsevol prova i, en particular, mitjançant les dades de què disposi qualsevol altre òrgan de les administracions públiques. En aquests casos, en el procediment Equitat aquest fet dona lloc a la denegació de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, a la modificació de la resolució o al retorn de la minoració efectuada.

18.3 En el conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, si es pot apreciar l'existència de falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics o l'ocultació de les circumstàncies que n'haurien determinat la negació, en aquests supòsits, es denegarà la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, es modificarà la resolució o s'acordarà el reintegrament de la minoració efectuada.

18.4 Si es detecta l'existència d'unitats familiars que justifiquen uns ingressos que objectivament estan per sota del seu llindar de despeses, si no acrediten els mitjans de vida amb els quals compten (pensions, ajuts socials, etc.), aquest fet dona lloc a la denegació de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, a la modificació de la resolució o al reintegrament de la minoració efectuada.

 

II. Càlcul del llindar de renda familiar i de patrimoni

 

—1 Membres computables

1.1 A l'efecte d'aquest procediment, són membres computables de la unitat familiar:

1.1.1 Quan la persona sol·licitant no està independitzada i conviu al domicili habitual formant part d'una unitat familiar com a fill o filla, són membres computables a l'efecte d'aquest procediment:

- La persona sol·licitant.

- El pare i la mare, si no estan separats legalment o divorciats, excepte el que disposa la base 1.2 d'aquest article.

- Els germans i germanes solters menors de 25 anys en data 31 de desembre de 2016 o els de més edat quan es tracti de discapacitats físics, psíquics o sensorials que depenguin dels seus progenitors que convisquin al domicili habitual.

- Els ascendents de la mare o del pare que convisquin al domicili familiar.

- La persona que, per raó de nou matrimoni o per convivència en situació d'unió de fet o anàloga amb el pare o la mare de la persona sol·licitant, visqui al domicili habitual.

Aquesta informació es contrasta directament amb l'Administració corresponent o se sol·licita a la persona sol·licitant.

1.1.2 Quan la persona sol·licitant s'ha independitzat de la seva família d'origen i ha constituït la seva pròpia unitat familiar, amb la qual conviu al seu domicili, són membres computables a l'efecte d'aquest procediment:

- La persona sol·licitant.

- El cònjuge o la parella de fet, registrada o no o relació anàloga.

- Els seus fills menors de 25 anys en data 31 de desembre de 2016 o els de més edat quan es tracti de discapacitats físics, psíquics o sensorials que depenguin dels seus progenitors.

A l'efecte d'aquest procediment, s'entén per relació anàloga la que compleix els requisits que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, així com qualsevol altra relació afectiva assimilable, encara que no compleixi el requisit que estableixen els apartats a), b) i c) de l'article 234.1.a) de l'esmentada Llei.

En els casos en què la persona sol·licitant al·legui la seva independència familiar i econòmica, ha d'acreditar de manera fefaent aquesta circumstància, els mitjans econòmics de què disposa i la propietat o la titularitat del lloguer del seu domicili. Si no justifica prou aquests aspectes, la sol·licitud serà exclosa.

No obstant això, es pot modificar la sol·licitud i calcular la renda i el patrimoni familiar a l'efecte d'aquest procediment, incloent-hi els membres descrits als apartats 1.1.1 i 1.1.2 d'aquesta disposició.

1.2 En cas de divorci o separació legal dels progenitors, no es considera membre computable la persona que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. Té, això no obstant, la consideració de membre computable i sustentador principal, si escau, el nou o la nova cònjuge o la persona unida per relació anàloga, les rendes i el patrimoni de la qual s'inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar.

Quan el règim de custòdia dels fills sigui el de custòdia compartida, o no regulada per conveni, es consideren membres computables el pare i la mare de la persona sol·licitant, els fills comuns i ascendents del pare i la mare, que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors, mitjançant justificació amb el certificat municipal corresponent.

1.3 En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui el domicili fiscal al País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra, s'ha de presentar una fotocòpia de la declaració de la renda o certificats d'imputacions i del cadastre corresponents a l'any 2016 de tots els membres que formen la unitat familiar.

1.4 No s'accepten canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es justifiqui adequadament aquesta modificació.

 

—2 Càlcul de renda familiar

2.1 La renda familiar s'obté per agregació de les rendes de l'exercici 2016 de cadascun dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, que es calcula segons el que s'indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

2.2 Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'IRPF, es procedeix de la manera següent:

Primer: se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu dels rendiments del capital mobiliari de 2012 a 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: d'aquest resultat, se'n resta la quota resultant de l'autoliquidació.

2.3 Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l'IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior i, del resultat obtingut, se'n resten les despeses a compte efectuades.

El càlcul de la renda familiar s'ha de fer en tots els ingressos dels diferents membres de la unitat familiar; tanmateix, en el cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu o la seva cònjuge o persona unida per relació anàloga, només s'hi suma el 50% de l'import resultant de la renda corresponent.

Un cop obtinguda la renda familiar, es procedeix a fer-hi les deduccions següents:

a) En el cas de famílies nombroses: 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui al domicili familiar en el cas de famílies nombroses de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies nombroses de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant és de 2.000,00 (dos mil) euros quan aquesta està afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

b) En el cas de famílies monoparentals: 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar en el cas de famílies monoparentals de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies monoparentals de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000,00 (dos mil) euros quan estigui afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família monoparental, les quantitats assenyalades seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

En el cas de famílies monoparentals en què, aplicant la deducció que preveu l'apartat anterior, no es produeixi una variació en el tram de renda familiar, s'aplicarà automàticament el tram de renda inferior, llevat que la seva renda familiar se situï en el tram 6.

c) 1.811,00 (mil vuit-cents onze) euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant, o la mateixa persona sol·licitant, que estiguin afectats per una disminució, legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%. Aquesta deducció serà de 2.881,00 (dos mil vuit-cents vuitanta-un) euros quan la disminució sigui de grau igual o superior al 65% i de 4.000,00 (quatre mil) euros en cas que sigui la mateixa persona sol·licitant l'afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65%.

d) 1.176,00 (mil cent setanta-sis) euros per cada fill o filla menor de 25 anys que cursi estudis universitaris i que resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els fills o les filles estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris.

e) Es deduirà el 20% de la renda familiar quan la persona sol·licitant sigui òrfena absoluta i menor de 25 anys.

 

—3 Càlcul i llindars de patrimoni familiar

S'assignarà el tram 6 en el procediment Equitat, sigui quina sigui la renda familiar calculada segons els articles anteriors, quan els elements indicatius del patrimoni del conjunt dels membres computables de la família superin els llindars següents:

3.1 Elements patrimonials

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar, excloent-ne l'habitatge habitual, no pot superar la quantitat de 42.900,00 (quaranta-dos mil nou-cents) euros. En el cas dels municipis en què la data d'efecte de l'última revisió cadastral sigui entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors per 0,49. En cas que la data de la revisió esmentada sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43, els revisats el 2003.

Per 0,37, els revisats el 2004.

Per 0,30, els revisats el 2005.

Per 0,26, els revisats el 2006.

Per 0,25, els revisats el 2007 i el 2008.

Per 0,26, els revisats el 2009.

Per 0,28, els revisats el 2010.

Per 0,30, els revisats el 2011.

Per 0,32, els revisats el 2012.

Per 0,34, els revisats el 2013.

Per 0,36, els revisats el 2014 i el 2015.

Per 0,36, els revisats el 2016.

En el cas dels municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica per 0,5.

b) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, excloent-hi el valor cadastral de la construcció que constitueixi l'habitatge habitual, que pertanyin a la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00 (tretze mil cent trenta) euros per cada membre computable de la unitat familiar.

c) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual i, si s'escau, la renda bàsica d'emancipació, no pot superar els 1.785,00 (mil set-cents vuitanta-cinc) euros en el procediment Equitat. Les dades que es valoren a aquest efecte són les que consten a l'AEAT.

No es tindran en compte a l'efecte del que preveu aquest apartat els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes i combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinc-cents) euros. Els guanys patrimonials derivats dels premis esmentats es computen d'acord amb la normativa de l'IRPF.

Aquests elements indicatius del patrimoni es computaran conforme al que disposa la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor el 31 de desembre de 2016.

3.2 Quan siguin diversos els elements indicatius de patrimoni descrits en els apartats anteriors de què disposin els membres computables de la família, es calcularà el percentatge de valor de cada element respecte al llindar corresponent. El llindar de la suma dels percentatges referits no pot ser superior a 100.

3.3 Llindars d'activitats econòmiques: quan algun membre computable de la unitat familiar sigui titular de qualsevol activitat econòmica, el volum de facturació per a l'any 2016 no pot ser superior als 155.500,00 (cent cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

3.4 A l'efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits als apartats anteriors, s'ha de deduir el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, excloent-ne la persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge o la persona unida per relació anàloga.

 

—4 Trams de renda familiar

4.1 Nombre de membres de la unitat familiar

 

 

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

5 membres

6 membres

7 membres

8 membres

Tram 0

14.112,00 €

24.089,00 €

32.697,00 €

38.831,00 €

43.402,00 €

46.853,00 €

50.267,00 €

53.665,00 €

Tram 1

14.112,00 €

24.089,00 €

32.697,00 €

38.831,00 €

43.402,00 €

46.853,00 €

50.267,00 €

53.665,00 €

Tram 2

16.065,00 €

27.572,90 €

36.186,95 €

42.554,04 €

47.449,58 €

51.145,61 €

54.802,00 €

58.441,26 €

Tram 3

17.017,12 €

29.345,40 €

37.354,34 €

43.520,09 €

48.415,63 €

52.111,65 €

55.768,04 €

59.407,30 €

Tram 4

17.968,17 €

31.118,98 €

38.522,80 €

44.485,06 €

49.380,60 €

53.076,62 €

56.733,01 €

60.372,27 €

Tram 5

21.774,50 €

38.211,14 €

43.194,50 €

48.349,22 €

53.244,77 €

56.944,79 €

60.597,18 €

64.236,44 €

Tram 6 Rendes superiors o superació d'algun llindar de patrimoni (article 3 de l'apartat IV)

 

 

A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.391 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada nou membre.

El tram 0 correspon a l'estudiantat que compleix els requisits generals, econòmics i acadèmics que estableix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD).

El tram 1 correspon a l'estudiantat que únicament compleix els requisits econòmics que estableix el MECD.

 

—5 Percentatge de minoració en funció del tram de renda, subjecte a les disponibilitats pressupostàries (graus i estudis de primer o segon cicle) per a la beca Equitat. S'aplicarà en els percentatges següents:

 

5.1 Percentatge de minoració en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada en estudis de grau, cursats a les universitats públiques catalanes i centres descrits a la base 2.1.b):

 

Tram 0 (beca del MECD)

-

Tram 1

80%

Tram 2

70%

Tram 3

30%

Tram 4

20%

Tram 5

10%

Tram 6

0%

 

 

5.2 Percentatge de minoració en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada en estudis de màster habilitant, cursats a les universitats públiques catalanes:

 

Tram 0 (beca del MECD)

 

Tram 1

25%

Tram 2

20%

Tram 3

15%

Tram 4

10%

Tram 5

5%

Tram 6

0%

 

 

5.3 Percentatge de minoració en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada en estudis de grau, cursats a la Universitat Oberta de Catalunya:

 

Tram 0 (beca del MECD)

-

Tram 1

50%

Tram 2

40%

Tram 3

30%

Tram 4

20%

Tram 5

10%

Tram 6

0%

Amunt