Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 27/07/2017

  • Número del document TSF/0181/2017

  • Número de control 17209069

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17209069-2017

Dades del DOGC
  • Número 7424

  • Data 01/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.


El Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020 es desenvolupa en el marc del Fons Social Europeu (FSE) per al període 2014-2020, amb l'objectiu de dotar d'instruments la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i posar en marxa els sistemes de la Garantia Juvenil, amb la finalitat de lluitar contra la desocupació entre els joves.

El col·lectiu al qual s'adrecen les actuacions del Programa operatiu d'ocupació juvenil es coneix com joves NOEF, que es defineixen com a persones de més de 16 anys i menys de 30, que es troben desocupades o inactives i que no estudien i tampoc fan cap tipus de formació. Aquest terme s'ha d'entendre com l'equivalent al NEET (neither in employment nor in any education and training), que va establir el Comitè d'Ocupació de la Unió Europea l'abril de 2010, en concordança amb l'Eurostat.

Segons les dades de l'Enquesta de la població activa del darrer trimestre de 2016, a Catalunya hi ha 143.600 joves de 16 a 29 anys en situació d'atur, que correspon a una taxa d'atur del 24%. Aquesta situació afecta més els homes, els trams d'edat més joves i les persones que tenen un nivell formatiu més baix. Aquests percentatges indiquen que s'ha tornat realment complicat trobar una primera feina, especialment entre els i les joves sense qualificacions.

Així mateix, el percentatge de gent jove perceptora de prestacions és 10 punts inferior al del conjunt de la població activa.

Tenint en compte el context social i econòmic actual, molts d'aquests joves poden trobar en l'autoocupació una alternativa al treball per compte d'altri. En aquest sentit, les ajudes que regula aquesta Ordre poden constituir una oportunitat per iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la vida laboral.

El títol IV de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 252, de 17.10.2014), estableix el règim d'implantació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (en endavant SNGJ) i regula altres mesures per afavorir l'ocupació. Aquest títol també regula el procediment per a la inscripció al fitxer de Garantia Juvenil; per tant, els beneficiaris d'aquest ajut han d'estar inscrits en aquest fitxer per accedir en qualitat de persones beneficiàries a les mesures i accions de Garantia Juvenil. I el Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, incorpora noves mesures dirigides a millorar la inscripció i atenció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L'article 106.d) de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, possibilita finançar amb càrrec als fons del SNGJ accions de desenvolupament d'incentius en la cotització a la Seguretat Social, ajuts a l'autoocupació, capitalització de la prestació per desocupació, foment de la cultura emprenedora, mesures per afavorir l'autoocupació i l'emprenedoria col·lectiva en el marc de l'economia social, assessorament a l'autoocupació i creació d'empreses, i formació per a l'emprenedoria o altres de caràcter similar.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el programa de Garantia Juvenil a Catalunya que, promogut per la Unió Europea, vol reduir l'atur juvenil amb una ocupació de qualitat.

Entre els objectius prioritaris de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, cal destacar l'impuls, la promoció i el foment a la creació d'empreses amb la finalitat d'autoocupació a Catalunya, objectius que són concurrents amb les polítiques europees d'ocupació.

Amb aquesta Ordre, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa vol impulsar un programa per afavorir l'autoocupació de joves integrats en el Sistema de Garantia Juvenil, amb l'objectiu de facilitar-ne la incorporació al mercat de treball.

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca;

Atès el Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020 núm. CCI2014ES05M9OP001, aprovat per la Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014, respecte del qual totes les actuacions que es declarin a la Comissió Europea abans de desembre de 2018 tenen un cofinançament del 91,89%, mentre que el de la resta és del 50%;

Atesa la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció, entre altres mesures, modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social;

A aquestes bases els són aplicables el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació pública;

Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atesa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, que modifica les formes de justificació de subvencions que concedeix l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les seves entitats autònomes i la resta de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes;

Per tot això exposat,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases generals que han de regir la convocatòria de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil mitjançant el desenvolupament d'accions de foment del treball autònom.

Les subvencions es destinen a afavorir l'autoocupació dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

 

 

Disposició addicional

Aquesta Ordre de bases s'entén automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que es pugui promulgar amb posterioritat a la seva entrada en vigor.

Les referències a la normativa d'aplicació s'entenen fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

 

Disposició transitòria

Les subvencions sol·licitades d'acord amb l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016, es continuen regint per la base reguladora esmentada.

 

 

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases generals

 

–1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil mitjançant ajuts a la creació de treball autònom.

Aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l'objectiu específic 8.2.3 del Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020, destinat a augmentar l'emprenedoria dels joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació i formació com a via d'accés al mercat laboral a través de la creació d'empreses: eliminar les barreres que dificulten o impedeixen la transformació de les idees emprenedores de la població juvenil en projectes concrets, i el foment de l'esperit emprenedor i la cultura emprenedora.

 

–2 Procediment de concessió

2.1 El procediment de concessió d'aquesta subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació al DOGC de la convocatòria corresponent.

2.2 A l'efecte de donar compliment a l'article 17.3.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.3 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

2.4 Les sol·licituds es tramiten als serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies tenint en compte el domicili fiscal de la persona autònoma i es resolen per ordre cronològic de presentació. La data que es té en compte a l'efecte de determinar aquest ordre és la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

2.5 Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de la subvenció.

 

–3 Beneficis

3.1 Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos. L'alta com a treballador autònom ha de ser dins de l'àmbit temporal que determina la resolució de convocatòria corresponent d'aquests ajuts. Els joves han de disposar de domicili fiscal i, si escau, de centre de treball a Catalunya.

3.2 No poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquest programa:

a) Els joves socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals.

b) Els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

c) Els i les joves acollits al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat.

d) Els treballadors autònoms que estiguin donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i simultàniament estiguin contractats per compte d'altri. Aquest requisit es té en compte durant tota la vigència de l'actuació subvencionable.

e) Els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que ja hagin estat beneficiaris de les subvencions que regula la línia A de l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre.

3.3 A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per treballador autònom la persona física amb residència i domicili fiscal a la Comunitat Autònoma de Catalunya que dugui a terme de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de la direcció i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que estableix l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

 

–4 Requisits per obtenir la condició de beneficiari

4.1 Els i les sol·licitants han de complir els requisits següents:

4.1.1 Requisits generals dels sol·licitants

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva de 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

d) Complir l'obligació d'indicar els mitjans per prevenir i detectar els casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable a empreses de plantilla igual o superior a 25 persones.

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i hagin abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.

h) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

i) Acreditar que disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

j) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

l) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

m) Complir amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

n) Complir la normativa sobre la propietat intel·lectual.

o) Donar compliment a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

p) Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.

q) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

4.1.2 Requisits específics dels sol·licitants

a) Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d'alta com a treballador autònom. A aquest efecte es verifica que l'alta al programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l'alta d'inici de l'activitat que consti en el document d'alta al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent.

b) Haver iniciat l'activitat econòmica com a persones treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici d'activitat la que consti en el document d'alta al règim especial de treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional corresponent.

c) El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

d) No estar contractat per compte d'altri simultàniament a l'alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d'aquest ajut.

e) No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre.

4.2 El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció.

 

–5 Període d'execució de les accions

Se subvencionen les persones autònomes que puguin acreditar l'alta ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos dins l'àmbit temporal que determini la convocatòria corresponent.

 

–6 Actuacions subvencionables

Se subvenciona un import fix que determina a la convocatòria corresponent per cada jove que es dona d'alta de forma ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos per garantir uns ingressos mínims del treballador autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

 

–7 Quanties de les subvencions

Les quanties de les subvencions les determina la convocatòria corresponent.

 

–8 Sol·licituds

8.1 El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), o de l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), o de l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

8.2 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament s'admeten els que es consideren a l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Per a persones físiques:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

8.3 Els sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta de l'apartat Tràmits(http://tramits.gencat.cat).

8.4 La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions de les persones sol·licitants d'aquests ajuts es pot consultar a l'apartat Ajuts i subvencions del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat)

8.5 El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria corresponent.

8.6 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

 

–9 Documentació

9.1 La sol·licitud ha d'incloure la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits a què fa referència la base 4, si escau.

b) Existència, o no, d'altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu, cal indicar, al formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Declaració responsable conforme les dades d'identificació fiscal presentades a la sol·licitud es corresponen amb les de la persona sol·licitant de l'ajut.

d) En el cas de persones amb discapacitat, cal una declaració responsable conforme es disposa del certificat o document oficial que acredita el reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%.

e) Declaració responsable sobre informació de dades socioeconòmiques.

9.2 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

9.3 A les sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Certificat acreditatiu d'inscripció al registre telemàtic de la Garantia Juvenil.

b) Declaració censal d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de la Comunitat Autònoma de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació.

c) En el cas de professionals col·legiats, document original d'alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

d) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/
70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf
i segellat per l'entitat financera. Aquest full només s'ha d'aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

e) Els sol·licitants que hagin negociat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Agència Tributària estatal, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació que ho acrediti.

9.4 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o a l'organisme corresponent, per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.

9.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia del director o directora dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es correspongui, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9.6 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud amb resolució prèvia del director o directora dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que corresponguin.

 

–10 Resolució i notificació

10.1 L'òrgan competent per dictar la resolució corresponent és director o directora dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que hagi tramitat la sol·licitud de subvenció.

10.2 El termini màxim per emetre resolució i notificació és d'un mes a comptar de la data en què s'hagi aportat tota la documentació preceptiva.

10.3 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini d'un mes, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

10.4 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

10.5 Aquestes subvencions es poden reduir parcialment o totalment abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.2.g bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.6 L'atorgament d'aquestes subvencions queda condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de concessió.

 

–11 Publicitat

11.1 D'acord amb l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'extracte de la convocatòria, per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions, una vegada s'hagi presentat davant d'aquesta Base de Dades el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

11.2 Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin de quantia igual o superior a 3.000 euros, se'n donarà publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). També cal donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la publicació a la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat), amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat, les persones o les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no en caldrà la publicació al DOGC.

11.3 D'acord amb l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s'informa que la llista de beneficiaris es publicarà en un portal d'internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.

11.4 D'acord amb l'article 15.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa a la publicitat de les subvencions, també s'ha de publicar la informació que inclou el precepte assenyalat al Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

 

–12 Obligacions reconegudes i bestretes

La tramitació dels documents d'obligació de la subvenció s'ha de fer de la manera següent:

A la resolució d'atorgament, s'ha d'ordenar un primer document d'obligació de bestreta corresponent al 80% de l'import de la subvenció.

S'ha d'ordenar un segon document d'obligació, si escau, de la resta de l'import de la subvenció, un cop feta la comprovació del compliment del manteniment de l'alta al corresponent règim de la Seguretat Social durant els mesos sencers pels quals va obtenir la subvenció.

 

–13 Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

13.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció i en tot cas l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos que permeten les normes reguladores, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.

13.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–14 Justificació

14.1 Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons, d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions.

14.2 En els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa ha de complir els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2014-2020. En tot cas, els justificants originals de les despeses cofinançades s'han de marcar amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica, el cofinançament de l'FSE i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

Atès que a l'article 14.4 del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, s'estableixen opcions de costos simplificats, la justificació s'ha de fer per mòduls o barems estàndards de costos unitaris, tal com preveu l'article 67.1.b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

Amb relació a això últim, la justificació d'aquests ajuts s'ha de fer amb la comprovació d'ofici per part de l'òrgan instructor a cada servei territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la Base de Dades de la Seguretat Social sobre el compliment dels mesos sencers de permanència en alta al règim que correspongui. El resultat d'aquesta comprovació s'ha de notificar al beneficiari de la subvenció, per tal que, si escau, faci les al·legacions que consideri. En cas que la persona autònoma estigui donada d'alta en una mutualitat, se li requerirà el compliment de la justificació per tal que acrediti el pagament de les mensualitats de la quota corresponent, mitjançant la presentació dels rebuts de pagament o bé un certificat de la mutualitat.

En cas d'incompliment, cal procedir segons el que preveu la base 17 d'aquesta Ordre.

 

–15 Verificació de les accions subvencionables

15.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

a) Verificacions administratives. Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny. Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es poden efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

15.2 Els beneficiaris de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui fer l'òrgan concedent.

 

–16 Control de les accions subvencionables

16.1 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

16.2 Els beneficiaris de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

–17 Revocació

17.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'incompliment de les obligacions que estableixen aquestes bases.

17.2 L'incompliment de l'obligació que estableix la base 22.q), desenvolupat en la corresponent resolució de convocatòria d'aquests ajuts, sens perjudici del que estableix la base 23 de la present Ordre.

17.3 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, han d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 100 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.4 En cas que l'òrgan encarregat de les verificacions in situ detecti que no s'està duent a terme l'activitat econòmica per la qual s'ha concedit l'ajut o l'incompliment de les obligacions dels beneficiaris.

17.5 La resolució d'inici d'expedient del procediment de revocació es notificarà a la persona interessada per tal que, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns. Posteriorment, i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució, s'atorgarà a la persona interessada el tràmit d'audiència corresponent, perquè al·legui i presenti els documents i les justificacions que consideri oportunes. Es pot prescindir d'aquest tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que els adduïts per la persona interessada.

17.6 Transcorregut el termini esmentat, l'òrgan que va concedir la subvenció, amb la proposta prèvia de l'òrgan instructor del servei territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que correspongui, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que corresponguin, d'acord amb la normativa aplicable.

17.7 D'acord amb l'article 104 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seva notificació.

 

–18 Renúncia

18.1 Les persones o les entitats beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades abans de l'inici del període de justificació només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els beneficiaris han de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

18.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona o l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de rebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

–19 Règim de compatibilitat de les subvencions

19.1 Les subvencions que regulen aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida amb la finalitat consistent en la incorporació al mercat de treball del jove que rep l'ajut.

19.2 Les subvencions regulades a aquestes bases són compatibles amb:

Les bonificacions de quotes a la Seguretat Social.

La capitalització de la prestació d'atur.

L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

 

–20 Infraccions i sancions

20.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

–21 Publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària

21.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar els beneficiaris de les subvencions són les següents:

Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o en esments als mitjans de comunicació.

En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, hi ha d'incloure l'emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea i una referència a l'FSE i a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”. Les esmentades imatges es poden consultar a la web http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/que-es-garantia-juvenil/Corporativa/index.html.

A més, també cal incloure la imatge institucional del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que es pot consultar a la web http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-de-treball-afers-socials-i-families/Identificacions-del-Departament/departament/.

21.3 Durant la realització de l'operació ha d'informar el públic en el seu espai web, si en disposa, de l'operació cofinançada, i ha de col·locar un cartell visible al públic on consti el cofinançament de l'FSE.

21.4 S'ha d'assegurar que les persones beneficiàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, s'ha de fer constar el cofinançament de l'FSE en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada.

 

–22 Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudi de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys. I, atès el cofinançament, conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades pe l'FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses.

L'òrgan concedent informarà els beneficiaris de la data d'inici d'aquest termini. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, que ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la compatibilitat.

Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i de l'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats, amb els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu.

k) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

l) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

m) Acceptar la seva inclusió a la llista de beneficiaris publicada d'acord amb l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

n) En el cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, un cop concedida la subvenció, en compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

o) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció del menor, en cas que les persones beneficiàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte amb menors en l'exercici d'activitats relacionades amb el programa, la persona beneficiària ha de complir l'obligatorietat de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

p) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

q) Mantenir l'alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat durant 12 mesos sencers ininterromputs.

 

–23 Minoració de les subvencions

Si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta ininterromputs, el beneficiari de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si la baixa es produeix transcorreguts 8 mesos sencers, s'ha d'efectuar el reintegrament de la part de la subvenció no meritada, tenint en compte els imports que s'estableixen a la corresponent resolució de convocatòria d'aquest ajut.

 

–24 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries regulades per aquestes bases d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–25 Indicadors

25.1 Els serveis territorials corresponents han d'establir els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment en la implementació de les actuacions.

25.2 Els serveis territorials corresponents han d'establir el protocol de recollida d'informació de les dades corresponents als indicadors de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada a les instruccions de justificació de les subvencions corresponents a les convocatòries dels programes regulats en aquesta Ordre, amb l'objectiu de complir els requisits de certificació o justificació del Fons Social Europeu, així com d'informar dels indicadors que estableix el programa operatiu que s'aprovi en el marc de l'objectiu d'Inversió en Creixement i Ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu, al Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació de Catalunya (PDPA) i la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

 

 

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis

 

Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar i abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta, i han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, segons el seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei de transparència.

Efectes d'un incompliment eventual dels principis ètics i regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt