Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2017

  • Número del document EMC/1845/2017

  • Número de control 17208073

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-17208073-2017

Dades del DOGC
  • Número 7423

  • Data 31/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1845/2017, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió dels ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de creixement) (ref. BDNS 357132).


Vista la Resolució EMC/1743/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de creixement).

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vist el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura.

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió dels ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de creixement) per a l'any 2017.

 

Article 2

Recurs

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1743/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de creixement) (DOGC núm. 7417 de 21/07/2017).

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 1.500.200,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574.

Aquests ajuts tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis i d'acord amb el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura.

4.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.3 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 31 d'octubre de 2017.

5.2 Les sol·licituds han d'anar adreçades al/la conseller/a delegat/a d'ACCIÓ i s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). A l'imprès s'hi ha d'adjuntar la memòria del servei sol·licitat en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).

Un cop formalitzat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria del servei sol·licitat en un document PDF, s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en el termini indicat en l'article 5.1 i juntament amb la documentació que preveu l'article 5.4, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

5.3 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització a ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret, per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents. 

5.4 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.

En el cas que aquest document ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ no caldrà presentar-lo novament, sempre que el sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual s'especifiqui el document en concret, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua essent vigent. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

5.5 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts a les bases reguladores i en aquesta convocatòria, es requerirà la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest requeriment es farà, previ consentiment de la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

5.6 La informació inclosa en la memòria del servei sol·licitat en un document PDF i adjuntada a l'imprès en el moment de la seva formalització, serà la utilitzada per realitzar la valoració de la sol·licitud presentada.

5.7 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

5.8 L'incompliment dels requisits no esmenables, que s'estableixen en les bases reguladores, o del termini de presentació de sol·licituds, que s'estableixen en aquesta convocatòria, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Àrea de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris establerts a la base reguladora 8, per la puntuació que es doni a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5).

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

6.2 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la director/a de la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ, el/la director/a de la Unitat de Finançament d'ACCIÓ, el/la gerent de Start-Up Catalonia d'ACCIÓ, el/la gerent del Programa de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ, el/la Cap de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ i el/la cap de Start-Up Catalonia, o bé qui per delegació correspongui en tots els casos.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat, així com experts externs a ACCIÓ.

 

Article 7

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l'expedient i l'informe emès l'òrgan instructor, i a proposta d'aquest, el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució que correspongui, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

 

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació del sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis, i al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

7.5 Aquesta resolució es notificarà, previ consentiment del sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

7.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de juliol de 2017

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt