Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2017

  • Número del document EMC/1798/2017

  • Número de control 17206035

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-17206035-2017

Dades del DOGC
  • Número 7421

  • Data 27/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1798/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització.


L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa gairebé el 20% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX), encetem una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0 i lideri aquesta revolució industrial des del sud d'Europa.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa, però de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea nuclear que Catalunya és i ha de continuar sent un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els serveis dedicats a la indústria).

Amb aquest objectiu estem treballant en el Pacte Nacional per a la Indústria, un acord basat en la concertació que té una visió a llarg termini per donar estabilitat a una de les branques més rellevants de la política econòmica d'un país, com és la política industrial.

El Pacte pretén, a través dels seus sis eixos, impulsar la transformació del model industrial de Catalunya i contribuir al procés de transició cap a una economia del coneixement capaç de liderar, des del sud d'Europa, la quarta revolució industrial.

Aquesta pacte es concreta en accions específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de dels següents eixos vertebradors:

Competitivitat empresarial.

Dimensió empresarial i finançament.

Indústria 4.0 i digitalització.

Formació.

Infraestructures i energia.

Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, a través de la Direcció general d'Indústria i ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el finançament alternatiu, entre d'altres.

Catalunya està ben posicionada en l'àmbit de la internacionalització. En els darrers anys, les exportacions s'han demostrat com un motor de creixement gràcies a que les empreses catalanes han fet una aposta a llarg termini per sortir als mercats exteriors.

S'ha batut el rècord històric d'exportacions de Catalunya durant sis anys consecutius, superant els 65.000 milions d'euros el 2016 (augment del 2% respecte 2015). A més, Catalunya ven més a l'exterior que a l'Estat i cada cop en major percentatge. Però el fet més destacable és que s'ha trencat un sostre que existia històricament d'empreses exportadores regulars (aquelles que han exportat durant quatre exercicis consecutius) i al 2016 s'ha superat per quart any consecutiu el rècord d'exportadores regulars, situant-se prop de les 17.000.

La internacionalització també té una altra cara en l'atracció d'inversió estrangera. Actualment hi ha més de 7.000 multinacionals a Catalunya. La inversió estrangera dels darrers anys ha estat significativament rellevant, fet que no ha passat desapercebut i que ha fet que el Financial Times, a través del FDi Markets, hagi reconegut Catalunya com la regió més atractiva al sud d'Europa per invertir durant els anys 2016 i 2017.

En l'àmbit concret de la internacionalització, ACCIÓ té per objectius incrementar el nombre d'empreses exportadores, augmentar la base d'empreses exportadores regulars, acompanyar la diversificació internacional de les empreses catalanes i la seva presència a l'exterior, així com atraure inversió productiva i generadora de valor a Catalunya.

Aquesta convocatòria del Programa Cupons a la Internacionalització, respon als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya en els Plans d'Impuls a la Indústria 2014-2020 i, en concret, de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant ACCIÓ), entitat adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement que té com a objectiu donar suport a la competitivitat de l'empresa catalana i centra la seva activitat al voltant de tres grans eixos: la internacionalització, la innovació i la millora del model de negoci empresarial.

Mitjançant aquest programa ACCIÓ, dins de l'estratègia industrial del Govern de la Generalitat, vol fomentar l'activitat internacional sobre tot entre les pimes catalanes que volen iniciar-se en aquest procés i, al mateix temps, la complicitat público-privada impulsant la coordinació i la col·laboració entre agents així com la complementarietat de propostes en un moment de limitació de recursos.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vist el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura.

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, les quals figuren als annexos d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició addicional

ACCIÓ durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les subvencions a les quals els sigui d'aplicació aquesta Resolució i d'acord amb els objectius previstos.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de juliol de 2017

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, que preveu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

 

Base 2

Beneficiaris/àries

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

Als efectes d'aquestes bases s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

2.2 Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d'un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.

Un beneficiari al que s'hagi concedit un cupó en les convocatòries corresponents als anys 2015 i/o 2016, no en podrà rebre un altre per a la mateixa modalitat de servei dins aquestes bases.

2.3 Aquest Programa s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d'aquesta línia els següents ajuts:

   a) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

   b) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

c) Els ajuts a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en comptes d'importats.

e) Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s'estableixen a l'article 1 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

j) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas que el sol·licitant sigui una associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

m) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

n) En el cas que el sol·licitant sigui una persona física empresària, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

o) En el cas que el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrita en el registre corresponent.

p) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

q) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6.2 de l'annex 1 d'aquestes bases.

 

Base 4

Quantia

4.1 la intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d'ajut de 4.000 euros.

4.2 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 60% del cost aprovat del servei. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima i es manté l'objecte pel qual es va concedir l'ajut, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, la quantitat de l'ajut es reduirà en la mateixa proporció.

4.3 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 El Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització. Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són els que estan acreditats i vigents d'acord amb l'establert a la Resolució EMC/2799/2016, de 23 de novembre per la qual s'estableixen els requisits i el procediment d'acreditació dels agents de suport a la internacionalització per a l'any 2016-2017 (DOGC núm. 7266 de 14/12/2016), de les categories següents:

5.1.1 Entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització.

5.1.2 Entitats de formació, només pel servei de formació en comerç internacional.

5.1.3 No obstant, no podran exercir de proveïdors, tot i estar acreditats, aquelles entitats que hagin signat durant els anys 2016 o 2017 un conveni amb el Departament d'Empresa i Coneixement per a la prestació de serveis similars als que s'ofereixen en aquest programa.

5.1.4 La llista de proveïdors acreditats es podrà consultar a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/internacionalitzacio/comencar-exportar/cupons-internacionalitzacio/proveidors-acreditats.jsp )

5.1.5 El servei subvencionat l'haurà de portar a terme l'entitat definida en l'apartat 5.1.1 o 5.1.2 bé a través del seu personal en nòmina que estigui acreditat i vigent d'acord amb l'establert a la Resolució EMC/2799/2016, de 23 de novembre per la qual s'estableixen els requisits i el procediment d'acreditació dels agents de suport a la internacionalització per a l'any 2016-2017, o bé mitjançant la subcontractació a professionals que estiguin acreditats i vigents mitjançant el procediment per a l'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ d'acord amb l'establert a la Resolució EMC/78/2017, de 12 de gener o a la Resolució EMC/1439/2017, de 19 de juny (http://comunitats.accio.gencat.cat/web/directori/cercador) o, si s'escau, a d'altres Resolucions d'acreditació d'assessor que es puguin publicar durant l'any 2017; en aquest darrer cas, haurà d'existir un contracte per escrit i en cap cas podrà existir un augment de cost de l'activitat subvencionada que no aporti valor afegit al contingut de la mateixa i s'haurà de complir allò establert a l'article 29.7 de la Llei de Subvencions.

5.2 Els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest Programa són:

5.2.1 Realitzats per entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització:

   - Diagnosi de potencial d'internacionalització de l'empresa sol·licitant.

   - Plans de promoció internacional. Ha d'incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

   - Disseny de web per a mercats internacionals.

   - Posicionament de la web als mercats internacionals.

   - Posicionament internacional a les xarxes socials.

   - Subcontractació Export Manager.

   - Gestió concursos i licitacions internacionals.

   - Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.

   - Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals.

5.2.2 Realitzats per entitats de formació:

   - Formació en comerç internacional.

5.3. Es considera subvencionable el cost de la prestació a l'empresa dels serveis de l'entitat d'assessorament especialitzada en processos d'internacionalització i dels serveis de l'entitat de formació. El cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros.

No es consideren subvencionables d'altres tipus de despesa diferents del cost de l'assessorament (transferència de coneixement) per la prestació del servei com ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments o d'altres despeses similars que puguin ser necessàries per a la prestació del servei

5.4 L'IVA no es considerà en cap cas una despesa subvencionable.

5.5 No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació, excepte que s'obtingui una autorització prèvia de l'òrgan concedent i que la contractació es realitzi d'acord amb les condicions normals de mercat. Als efectes d'aquestes bases, es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sense perjudici de l'anterior, en cap cas s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant incorrin en algun dels supòsits següents de relació entre ells:

   a) Dues entitats que pertanyin a un grup.

   b) Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

   c) Una entitat i una altra entitat participada per la primera directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

5.6 No són objecte de subvenció els serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, ni els relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa. Queden exclosos aquells serveis no inclosos en l'annex 1 d'aquestes bases.

5.7 Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data d'inici de l'actuació indicada pel sol·licitant en la sol·licitud de subvenció (aquesta data ha de ser posterior a la data de sol·licitud de la subvenció), i dins de l'any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos a comptar des d'aquesta data; existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del termini basant-se en el que estableix l'article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.8 ACCIÓ podrà revisar les actuacions dels proveïdors acreditats atenent als resultats dels treballs prestats als beneficiaris o bé quan ho consideri necessari amb l'objectiu de comprovar que les seves actuacions corresponen als requisits establerts en el Programa de Cupons a la Internacionalització. En el cas de què es constati algun incompliment dels mateixos, ACCIÓ podrà retirar l'acreditació amb efectes immediats d'aquell proveïdor a efectes del Programa de Cupons a la Internacionalització. En el cas de que això produís la desacreditació d'un proveïdor seleccionat per un beneficiari, ACCIÓ li notificarà, i si escau, el beneficiari haurà de sol·licitar un canvi de proveïdor.

 

Base 6

Sol·licituds

6.1 La forma i el termini de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria d'aquests ajuts.

6.2 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3, si s'escau.

b) Declaració conforme no s'ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

c) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors en base al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 de l'esmentat Reglament, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

d) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors en base al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 de l'esmentat Reglament, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

e) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.

f) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

g) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

6.3 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

Base 7

Procediment de concessió i valoració

7.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. Aquesta excepcionalitat es justifica donat que no és possible, atenent a l'especificitat de l'activitat subvencionada, establir uns criteris de valoració de les sol·licituds de manera objectiva que permeti la comparació de les sol·licituds i la prelació entre les mateixes.

7.2 Les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada dels expedients al registre i fins a l'exhauriment del pressupost.

7.3 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment el formen la unitat d'Internacionalització i Inversions d'ACCIÓ i la Unitat de Gestió Interna i Recursos d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades.

7.4 A la vista de l'expedient, i una vegada comprovat que la sol·licitud compleix els requisits per ser beneficiària d'aquest ajuts, la unitat de Gestió Interna i Recursos d'ACCIÓ, que avaluarà el compliment dels requisits administratius, i la d'internacionalització i Inversions d'ACCIÓ, que avaluarà el compliment dels requisits tècnics, elaboraran un informe en el qual es concretin els resultats de les comprovacions efectuades.

 

Base 8

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

8.1 Vistos l'expedient i l'informe emès l'òrgan instructor, i a proposta d'aquest, el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució que correspongui, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

8.2 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis, i al Reglament (UE) 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis en el sector pesquer. i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

8.3 A la resolució de concessió s'hi annexarà un document d'endós de la subvenció, que s'utilitzarà a efectes de cupó, mitjançant el qual el beneficiari cedirà al proveïdor el cobrament de la subvenció i la justificació de l'actuació subvenbcionada. Aquest document, que es pot trobar a l'annex 2 d'aquestes bases, haurà de presentar-se dins del procés justificatiu correctament emplenat, tal com s'estableix a la base 12 d'aquest annex.

8.4 Aquesta resolució es notificarà, previ consentiment de la persona sol·licitant, amb còpia a l'entitat proveïdora del servei, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quan havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

8.5 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.6 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Base 9

Publicitat de la resolució

9.1 D'acord amb l'article 18 i 20 de la LLGS i l'article 5.4 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS),  operarà com a mitjà electrònic per donar compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, el qual haurà de contenir les dades a que es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20.

9.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

9.3 D'acord amb la base 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Administració de la Generalitat, també es donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), accessible des de la seu electrònica, i en el supòsit de subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros es publicaran al DOGC, amb expressió de la convocatòria, el programa, el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

 

Base 10

Pagament

10.1 El pagament del 100% de l'ajut que es regula per aquesta Resolució serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del servei subvencionat per part d'ACCIÓ, i un tècnic hagi elaborat una acta favorable de comprovació.

10.2 El pagament es realitzarà a l'entitat proveïdora del servei subvencionable contra la presentació del document d'endós de la subvenció que cal presentar dins de la justificació i sempre i quan aquesta es consideri correcte i s'hagi elaborat una acta favorable de comprovació.

10.3 En el cas que l'actuació subvencionada s'hagi dut a terme per part del proveïdor però que en el moment del pagament l'empresa beneficiària incorri en alguna causa de revocació de la subvenció, ACCIÓ realitzarà el pagament del servei al proveïdor i reclamarà al beneficiari l'import dels serveis rebuts.

 

Base 11

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

11.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

11.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d'execució del servei.

11.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 12

Justificació

12.1 El beneficiari de l'ajut haurà de delegar expressament la presentació de la justificació en l'entitat proveïdora que ha portat a terme el servei d'internacionalització objecte d'ajut; aquesta delegació, que inclourà el codi web necessari per a la presentació de la justificació, formarà part del document d'endós de la subvenció que s'annexarà a la resolució d'atorgament i que es pot trobar a l'annex 2 d'aquestes bases. L'entitat proveïdora del servei d'internacionalització haurà de justificar l'aplicació dels fons davant d'ACCIÓ d'acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.2 L'entitat proveïdora del servei d'internacionalització està obligada a realitzar la justificació de la realització del servei en el termini màxim de dos mesos des de la data de finalització que s'estableix a la base 5.7. Les dates dels documents justificatius han d'estar dins del període d'execució de l'actuació subvencionable que es defineixi a la base 5.7 de l'annex 1. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.

12.3 La justificació de la realització del servei s'haurà de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). Per accedir a l'imprès normalitzat el proveïdor del servei haurà d'emprar el codi web facilitat per l'empresa beneficiària dins del document d'endós de la subvenció. Una vegada emplenat, s'hi adjuntarà en format PDF la documentació que es detalla en l'apartat a) següent i s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. L'imprès en paper i signat per l'empresa beneficiària, juntament amb la documentació dels apartats b) i c) següents es registrarà a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

La documentació justificativa és la que es detalla a continuació:

a) Una memòria tècnica de l'actuació amb signatura original tant pel beneficiari com pel proveïdor, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/), que inclourà l'explicació de les activitats realitzades i el detall de les hores dedicades a cadascuna de les activitats.

b) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 19 d'aquest annex.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

- Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/).

- Original o fotocòpia compulsada de la factura emesa pel proveïdor del servei a l'empresa beneficiària pel servei subvencionat i comprovant de pagament d'aquesta factura, per part de l'empresa beneficiària al proveïdor del servei, per l'import no subvencionat per ACCIÓ així com per l'import total de l'IVA.

Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regules les obligacions de facturació.

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

- Document original d'endós de la subvenció de l'empresa beneficiària cap a l'empresa proveïdora del servei, segons el model que s'annexarà a la resolució d'atorgament i que es pot trobar a l'annex 2 d'aquestes bases.

- Si el servei subvencionat l'ha portat a terme l'entitat definida en l'apartat 5.1.1 o 5.1.2 a través del seu personal en nòmina, les nòmines o TC2 de la persona que ha realitzat el servei durant el període subvencionable.

- Si el servei subvencionat l'ha portat a terme l'entitat definida en l'apartat 5.1.1 o 5.1.2 mitjançant la subcontractació a professionals que estiguin acreditats mitjançant el procediment per a l'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, el contracte per escrit entre l'entitat i el professional que ha realitzat el servei.

- Una declaració conforme no s'han rebut ni sol·licitat altres ajuts per al servei subvencionat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta declaració forma part de l'imprès normalitzat de justificació.

- Documentació que justifiqui la realització de l'actuació subvencionada, en particular una còpia dels lliurables desenvolupats al llarg dels treballs.

- Delegació del beneficiari al proveïdor del servei subvencionat a presentar la documentació justificativa; aquesta delegació formarà part del document original d'endós de la subvenció.

- Declaració del responsable legal de l'empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons allò establert a la base 5.5 de l'annex 1 de la present Resolució.

- En despeses en les que existeixi vinculació entre beneficiari i proveïdor, informe signat pel representant legal de l'empresa justificatiu de l'existència de vinculació i conforme la contractació s'ha realitzat d'acord amb les condicions normals de mercat, així com autorització d'ACCIÓ a la realització de la despesa en el marc del projecte, prèvia a la seva realització.

- Si s'escau, memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

-Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 19 d'aquest annex 1.

12.4 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir ACCIÓ.

12.5 Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà al beneficiari, perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest requeriment es farà, previ consentiment de la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

12.6 ACCIÓ, un cop finalitzada l'execució dels serveis, estendrà acta de comprovació de l'actuació subvencionada.

12.7 Les factures originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la línia objecte de l'ajut i l'import o percentatge que s'imputa.

 

Base 13

Verificació de les accions subvencionables

13.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

13.1.a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

13.1.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

13.2 Els beneficiaris de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 14

Control de les accions subvencionables

14.1 ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada servei subvencionat.

ACCIÓ podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

14.2 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.

14.3 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

14.4 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 15

Revocació

15.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès que els ajuts objecte d'aquesta disposició estan sotmesos al règim de minimis, també serà causa de revocació:

a) Quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, el beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 200.000,00 euros per empresa durant el període de 3 exercicis fiscals, 100.000 euros en el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera o bé, quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura, el beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 30.000,00 euros per empresa durant el període de 3 exercicis fiscals.

En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens nacional, autonòmic o local.

b) L'adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

15.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 16

Renúncia

16.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

16.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

Base 17

Règim de compatibilitat dels ajuts

17.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.

17.2 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera l'ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Per comptabilitzar els ajuts de minimis cal tenir en compte tant els ajuts rebuts per l'empresa sol·licitant com els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a l'apartat 2 de l'article 2 de l'esmentat Reglament (concepte de “empresa única” o empreses que formen part d'un grup empresarial). Així mateix, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de l'article 3 del mateix Reglament en relació amb les empreses que pateixen un procés de fusió o adquisició d'empreses o bé, de separació.

Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

Aquests límits s'apliquen amb independència de la forma de l'ajut de minimis o de l'objectiu perseguit, i amb independència de si l'ajut concedit està finançat total o parcialment mitjançant recursos de la Unió Europea.

17.3 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014,relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014), al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 30.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquest límit màxim s'aplicarà independentment de la forma de l'ajut o de l'objectiu perseguit.

 

Base 18

Infraccions i sancions

18.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

18.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 19

Publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària

19.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa,  activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones beneficiàries de les subvencions són les següents:

Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l'actuació subvencionada s'ha realitzat “Amb el suport d'ACCIÓ” i es farà constar la marca d'ACCIÓ en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l'activitat subvencionada, segons el que es detalla a l'adreça http://accio.gencat.cat/identitat-corporativa.

 

Base 20

Obligacions de les persones beneficiàries i dels proveïdors dels serveis

20.1 Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho d'avant d'ACCIÓ en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent en la forma que s'estableix a la base 12,el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores.

c) Informar al proveïdor del servei, en el moment de la seva contractació, que sol·licitarà per aquest servei l'ajut del Programa de Cupons a la internacionalització, cosa que implica que el proveïdor accepta tàcitament les obligacions que s'estableixen a les bases reguladores d'aquests ajuts.

d) Tal com es defineix en aquesta resolució de bases, l'empresa beneficiària de l'ajut haurà de cedir el cobrament de la subvenció a l'empresa proveïdora del servei seleccionat utilitzant a tal efecte el document d'endós que s'annexarà a la resolució d'atorgament i que es pot trobar a l'annex 2 d'aquestes bases.

e) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys.

f) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

j) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

k) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

l) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

m) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que figuren com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

20.2 Són obligacions de les Entitats d'assessorament especialitzat en processos d'internacionalització i de les Entitats de formació:

a) Comunicar qualsevol incidència en la prestació del servei subvencionat, en particular dificultats per a la seva realització o impossibilitat de prestar-lo.

b) Prestació del servei a preu de mercat i emissió d'una memòria tècnica de l'actuació, signada original, tant pel beneficiari com pel proveïdor, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/), que inclourà l'explicació de les activitats realitzades i el detall de les hores dedicades a cadascuna de les activitats.

c) Lliurament a ACCIÓ de l'esmentada memòria tècnica, així com dels lliurables desenvolupats.

d) Realització del servei d'internacionalització pels professionals que compleixen els requisits definits en l'apartat 5.1.1 o 5.1.2 bé a través del seu personal en nòmina que estigui acreditat, o bé mitjançant la subcontractació a professionals que estiguin acreditats mitjançant el procediment per a l'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ .

e) Presentació de la justificació de l'actuació subvencionada davant d'ACCIÓ segons el que s'estableix a la base 12 d'aquest annex, sense que pugui repercutir cap cost a l'empresa beneficiària per aquesta tasca.

f) Preservar el respecte a les normes i bones pràctiques en la prestació de serveis subvencionables a empreses, en particular el respecte a la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per a la realització dels treballs.

g) Facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir ACCIÓ. L'incompliment d'aquestes obligacions comportarà la pèrdua de la possibilitat d'actuar com a proveïdor acreditat en aquest Programa.

 

Base 21

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció d'ACCIÓ s'inclouen al fitxer Ajuts i subvencions de l'Ordre EMO 293/2014, de 19 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ) (DOGC núm. 6720, de 3.10.2014). La finalitat de la recollida de dades és el control i la gestió de les sol·licituds d'ajuts i subvencions publicades per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer (presentat a ACCIÓ i amb referència “Protecció de dades”), passeig de Gràcia, núm. 129, 08008 Barcelona, o a dades.accio@gencat.cat.

Els beneficiaris han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta Ordre. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

1. Document d'endós Programa de Cupons a la Internacionalització

 

Que el/la Sr./a. (...) en la seva qualitat de representant legal de l'empresa beneficiària (...) amb NIF (...)

 

DECLARA:

-Que ha rebut un Cupó a la internacionalització per import de (...) per a la realització del servei (...) realitzat pel proveïdor (...) acreditat per ACCIÓ (Afegir persona de contacte, telèfon i correu electrònic a efectes de reclamacions)

-Que l'esmentat proveïdor ha desenvolupat les tasques associades al servei subvencionat.

-Que delega expressament la presentació de la justificació de l'ajut en l'empresa proveïdora que ha portat a terme el servei objecte de l'ajut, essent el codi web per accedir a l'imprès de justificació (...)

-Que cedeix el dret de cobrament de l'import del Cupó a la Internacionalització, amb codi d'expedient (...), a favor del proveïdor anteriorment esmentat com a pagament parcial dels treballs realitzats pel proveïdor del servei.

 

Que el/la Sr./a. (...) en la seva qualitat de representant legal de l'empresa proveïdora (...) amb NIF (...)

 

ACCEPTA:

-La cessió de l'esmentat dret de cobrament.

- La presentació de la justificació de l'ajut

 

Perquè consti així davant ACCIÓ, es signa aquest document als efectes oportuns.

Signatura del representant legal de l'empresa.

Signatura del representant legal del proveïdor que ha prestat els serveis

Amunt