Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/07/2017

  • Número del document CLT/1777/2017

  • Número de control 17202050

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-17202050-2017

Dades del DOGC
  • Número 7419

  • Data 25/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1777/2017, de 20 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en sessió de 19 de juliol de 2017, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 19 de juliol de 2017, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de juliol de 2017

 

Xavier Gibert i Espier

President del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 19 de juliol de 2017, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.

 

Per l'Acord de 20 de juliol de 2016, el Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (Resolució CLT/1895/2016, de 21 de juliol, DOGC núm. 7175, de 2.8.2016),

Atès l'informe de la directora de l'Àrea de les Arts Escèniques de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que proposa modificar les bases esmentades;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

Aprovar la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques, aprovades mitjançant l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de juliol de 2016, i publicades mitjançant la Resolució CLT/1895/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7175, de 2.8.2016), en els termes següents:

1. S'afegeix un subapartat, el a.4), a la base 3.1.a de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de juliol de 2016, que passa a tenir la redacció següent:

"a.4) En el cas que es produeixi un tancament temporal necessari del teatre per causes fortuïtes, no previsibles dins del període que estableix la base 1.2), s'han d'haver exhibit un mínim de 150 representacions d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona o de 45 representacions en un mateix teatre de les altres localitats de Catalunya durant la temporada de l'any anterior al de la concessió de la subvenció.

2. S'afegeix un apartat, el 2, a la base 3 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de juliol de 2016, que passa a tenir la redacció següent:

“2. Als efectes dels requisits establerts en la lletra a de la base 3.1, les representacions de dansa, circ i noves escenes computen doble."

3. S'afegeix una lletra, la g, a la base 6 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de juliol de 2016, que passa a tenir la redacció següent:

"g) Si es produeix un tancament temporal necessari del teatre per causes fortuïtes, no previsibles, d'acord amb la base 3.1.a.4), la documentació acreditativa corresponent.”

Amunt