Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/07/2017

  • Número del document EMC/1743/2017

  • Número de control 17200058

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-17200058-2017

Dades del DOGC
  • Número 7417

  • Data 21/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1743/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).


L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa gairebé el 20% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX), encetem una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0 i lideri aquesta revolució industrial des del sud d'Europa.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa, però de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea nuclear que Catalunya és i ha de continuar sent un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els serveis dedicats a la indústria).

Amb aquest objectiu estem treballant en el Pacte Nacional per a la Indústria, un acord basat en la concertació que té una visió a llarg termini per donar estabilitat a una de les branques més rellevants de la política econòmica d'un país, com és la política industrial.

El Pacte pretén, a través dels seus sis eixos, impulsar la transformació del model industrial de Catalunya i contribuir al procés de transició cap a una economia del coneixement capaç de liderar, des del sud d'Europa, la quarta revolució industrial.

Aquesta pacte es concreta en accions específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de dels següents eixos vertebradors:

Competitivitat empresarial.

Dimensió empresarial i finançament.

Indústria 4.0 i digitalització.

Formació.

Infraestructures i energia.

Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, a través de la Direcció general d'Indústria i ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el finançament alternatiu, entre d'altres.

Catalunya està ben posicionada en l'àmbit de la innovació. Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015, més de la meitat de les empreses catalanes de més de 10 treballadors (54%) va realitzar alguna activitat innovadora el 2015. A més, el 57,2% de les empreses innovadores van exportar el 2015 i una de cada cinc empreses (19,0%) forma part de les cadenes de valor global; es tracta d'empreses que exporten i importen regularment i que tenen una forta activitat innovadora.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya compta amb 8.830 empreses innovadores, essent el territori amb més empreses innovadores de l'Estat (22,1% del total estatal). Finalment, cal destacar que Catalunya ha captat en els dos primers anys de l'Horitzó 2020 el 2,7% del total d'ajuts atorgats a l'UE-28, molt per sobre del seu pes demogràfic (1,5% de la UE-28).

En l'àmbit de la innovació, ACCIÓ impulsa actuacions amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'empreses innovadores, d'augmentar la innovació a les empreses, d'incrementar la transferència tecnològica i de connectar la innovació catalana amb el món. Tot això, en el marc de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

En aquest context, ACCIÓ té com a un dels seus propòsits impulsar el creixement en les fases més inicials de les start-ups tecnològiques, empreses emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de creixement.

Aquest tipus de companyies tenen un alt potencial, però necessiten finançament per assolir aquests creixements. En les fases més inicials d'aquest tipus de companyies es fa necessari la aportació del suport públic que permeti l'increment de valor necessari per atreure el finançament privat que ha de permetre una fase posterior de creixement accelerat.

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).

 

 

Disposició addicional

ACCIÓ durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats dels ajuts regulats en aquesta Resolució i d'acord amb els objectius previstos.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2017

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

 

Annex

Bases reguladores dels ajuts destinades a incentivar els projectes de suport al creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. La finalitat d'aquesta actuació es donar suport a l'execució del pla de negoci de start-up tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci).

 

Base 2

Beneficiaris

2.1 Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques, és a dir, empreses emergents amb ànim de lucre, amb tecnologia pròpia, amb establiment operatiu a Catalunya i que es trobin en les fases més inicials de la seva activitat empresarial. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.

S'entén per empresa emergent l'empresa petita, que s'ha constituït com a mínim 3 mesos abans de la publicació d'aquestes bases al DOGC i de fins a 3 anys de vida en el moment de la sol·licitud i en la que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors i tinguin la majoria de les participacions de l'empresa.

S'entén com a empresa petita la que s'ajusta a la definició que inclou l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, d'acord amb la qual és petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d'euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.

S'entén per tecnologia pròpia l'aplicació pràctica del coneixement del qual disposa l'empresa per tal de generar nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit d'un procés d'adquisició via transferència de tecnologia pel qual l'empresa disposa dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial.

2.2 Aquest Programa s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d'aquesta línia els següents ajuts:

a) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

b) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

c) Els ajuts a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en comptes d'importats.

e) Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s'estableixen a l'article 1 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari:

3.1 Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

c) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

d) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

g) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

h) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

i) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de l'exercici fiscal en curs i els 2 exercicis fiscals anteriors.

j) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

k) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

l) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6.

 

Base 4

Quantia

4.1 Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 75.000,00 euros per projecte.

4.2 Ajut en espècie: L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per 2 tutors que hauran de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.

Els tutors que optin a ser escollits per les empreses seleccionades hauran d'haver-se acreditat pertinentment com a tutors del programa Start-up Catalonia d'ACCIÓ i tenir aquesta acreditació vigent.

L'empresa escollirà un tutor entre el llistat de tutors acreditats per ACCIÓ, que podran ser consultats a la pagina web d'ACCIÓ. (http://accio.gencat.cat).

Aquest servei esta valorat en 2.000,00 euros.

4.3 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

4.4. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la intensitat, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

4.5 La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000,00 euros.

En el cas de les empreses que es dediquin al transport de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000,00 euros durant 3 exercicis fiscals.

En el cas d'ajuts de minimis en el sector pesquer, l'ajuda total de minimis concedida a única empresa no serà superior a 30.000,00 euros durant qualsevol període de 3 exercicis fiscals.

4.6 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 Pel què fa a l'ajut econòmic, es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

En concret, es podran subvencionar les següents tipologies d'actuacions:

a) Administració i direcció general de la companyia:

Actuacions relacionades amb la gestió dels diversos recursos productius de la companyia amb la finalitat d'assolir els objectius marcats. Pot contemplar activitats de planificació, organització, execució, coordinació i control.

b) Desenvolupament de productes i serveis:

Actuacions relacionades amb el procés de crear i portar un nou producte o servei al mercat. Pot contemplar activitats de recerca i desenvolupament, enginyeria, disseny i anàlisi de mercat.

c) Gestió de les operacions de la companyia:

Actuacions relacionades amb el procés de producció i entrega de productes i prestació de serveis. Pot contemplar activitats d'aprovisionament de materials, fabricació, gestió d'existències i distribució.

d) Comercialització de productes i serveis:

Actuacions relacionades amb els processos de venda dels productes i serveis de la companyia. Pot contemplar activitats de màrqueting, comunicació i vendes.

5.2 Les actuacions subvencionades es podran dur a terme des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l'ajut. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini basant-se en el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5.3 El total de les actuacions objecte d'ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 60.000,00 euros.

5.4 Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de personal contractat o de nova contractació, en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.

b) Contractació de serveis a tercers.

c) Inversió en materials i equipaments, en la mesura i durant el període en que s'utilitzin per al projecte.

En el cas que aquests equipaments no s'utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables les despeses d'amortització corresponents a la duració del projecte, calculades d'acord amb els principis comptables generalment acceptats.

d) Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, viatges interurbans i allotjament, assistència a fires i d'altres despeses associades a la execució del pla de negoci.

5.5 Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en aquestes bases i la convocatòria corresponent.

5.6 Als efectes d'aquestes bases es consideraran despeses no subvencionables les següents:

Inversions en obra civil, terrenys i edificis

Vehicles de transport

Interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

Despeses de procediments legals i judicials.

Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.

Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.

Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

5.7 No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació, excepte justificació expressa que haurà de ser valorada per ACCIÓ. Als efectes d'aquestes bases, es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sense perjudici de l'anterior, en cap cas s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant incorrin en algun dels supòsits següents de relació entre ells:

a) Dues entitats que pertanyin a un grup.

b) Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

c) Una entitat i una altra entitat participada per la primera directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats

5.8 Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor (és a dir, per imports iguals o superiors a 50.000 euros per contractes d'obres i a 18.000 euros per a la resta de contractes), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en la matèria.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

 

Base 6

Sol·licituds

6.1 La forma de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria d'aquests ajuts.

6.2 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3, si s'escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, rebuts o sol·licitats per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.

d) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

e) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d'un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu la base 22.j).

f) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

g) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

h) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

6.3 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

Base 7

Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d'acord amb el que preveuen els articles següents.

7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Àrea de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris establerts a la base 8, per la puntuació que es doni a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5).

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

7.3 La puntuació total mínima que ha d'assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de 300 punts. Així mateix, la puntuació mínima per cadascun dels criteris establerts de valoració haurà de ser de 3 punts sobre 5.

7.4 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la director/a de la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ, el/la director/a de la Unitat de Finançament d'ACCIÓ, el/la gerent de Start-Up Catalonia d'ACCIÓ, el/la gerent del Programa de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ, el/la Cap de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ i el/la cap de Start-Up Catalonia, o bé qui per delegació correspongui en tots els casos.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat, així com experts externs a ACCIÓ.

7.5 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

7.6 Es concedirà ajut a totes les sol·licituds que hagin assolit una puntuació mínima de 300 punts una vegada aplicat el procediment de valoració i aquestes concessions es faran amb les intensitats màximes d'ajut previstes en aquestes bases reguladores. En el cas que el pressupost sigui insuficient per concedir l'ajut a totes les sol·licituds que superen els 300 punts, s'aprovaran aquelles que tinguin una puntuació més elevada.

7.7. Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l'apartat anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes que tinguin major puntuació en el criteri a) de la base 8, “Equip emprenedor”, sempre i quan l'òrgan col·legiat no acordi l'aplicació d'un prorrateig entre aquests projectes.

 

Base 8

Criteris de valoració

8.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d'aquests ajuts, així com la ponderació són els següents:

a) Equip emprenedor: es valorarà el coneixement del negoci, tecnologia i oportunitats de mercat. Es valorarà que sigui un equip complert i complementari i la seva capacitat de gestió. Es valorarà l'experiència prèvia en projectes d'emprenedoria i en el desenvolupament de negocis tecnològics. (valor 30)

b) Model de negoci: es valorarà que el model de negoci sigui diferencial i les accions que s'han dut a terme per validar-lo. Es valorarà que la proposta compti amb un producte o servei innovador per al mercat, que tingui barreres d'entrada per als competidors significatives i l'avantatge competitiu sostenible en el temps. Es valorarà l'històric o l'oportunitat de tenir altes taxes de creixement, marges de benefici i/o fluxos de caixa. Es valorarà que el model de negoci sigui escalable i que tingui un alt potencial de creixement. (valor 20)

c) Impacte de l'ajut: Es valorarà el percentatge que l'import de l'ajut sol·licitat representa en relació al total de finançament necessari per executar la fase actual del pla d'empresa. Es valorarà que l'execució de la fase actual del pla d'empresa, per a la qual es sol·licita l'ajut, sigui suficient perquè l'empresa assoleixi les condicions favorables per tal de captar el finançament necessari que permeti dur a terme el creixement en fases posteriors. (valor 15).

d)Viabilitat financera. Es valorarà el grau de detall del pla d'inversió, les necessitats financeres i la seva estructura de finançament. Es valorarà la capacitat financera de l'empresa per dur a terme el pla d'empresa presentat i el compromís financer dels emprenedors. (valor 15)

e) Viabilitat tècnica. Es valorarà la capacitat de l'empresa en desenvolupar el projecte: la planificació temporal del pla de negoci, la idoneïtat dels recursos assignats, la idoneïtat dels objectius proposats i la coherència del pressupost assignat. (valor 10).

f) Novetat tecnològica: Es valorarà quin són els avantatges que aporta la tecnologia respecte el que existeix al mercat. Es valorarà l'aportació d'informes externs de novetat tecnològica. Es valorarà el full de ruta definit per a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial (valor 10).

8.2 Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en l'aplicació de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de la subvenció.

 

Base 9

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

9.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

9.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

9.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

9.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis, i al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

9.5 Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, previ el seu consentiment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

9.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Base 10

Publicitat de la resolució

10.1 D'acord amb l'article 18 i 20 de la LLGS i l'article 5.4 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),  operarà com a mitjà electrònic per donar compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, el qual haurà de contenir les dades a que es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20.

10.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

10.3 D'acord amb la base 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Administració de la Generalitat, també es donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), accessible des de la seu electrònica, i en el supòsit de subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros es publicaran al DOGC, amb expressió de la convocatòria, el programa, el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

 

Base 11

Pagament

11.1 ACCIÓ farà efectiu el pagament de l'ajut en espècie (en forma de serveis) directament als tutors del consell assessor contra la presentació de les corresponents factures i una vegada ACCIÓ hagi donat el vistiplau al corresponent informe justificatiu.

En el cas que per algun motiu el projecte quedi interromput abans de la seva finalització, ACCIÓ estudiarà la possibilitat d'efectuar el pagament al proveïdor de la tasca efectuada fins el moment de la interrupció, previ estudi tècnic de la tasca realitzada i aprovació per part de l'òrgan col·legiat de valoració. Així mateix, es durà a terme la revocació de l'ajut pel valor de l'assessorament no rebut.

Si en el moment de la finalització, l'empresa beneficiària incompleix alguna de les seves obligacions (com ara el fet de no estar al corrent de les seves obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions amb la Seguretat Social i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades) i prèvia revocació de l'ajut, ACCIÓ farà el pagament al proveïdor de l'import dels serveis prestats, sempre i quan aquests s'hagin justificat correctament des del punt de vista tècnic, mentre que el beneficiari haurà de pagar a ACCIÓ l'import dels serveis rebuts que constitueix el cost equivalent de l'ajut en espècie.

11.2 El pagament del 100% de l'ajut econòmic que es regula per aquesta Resolució es farà al beneficiari un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ, i un tècnic hagi elaborat una acta favorable de comprovació.

 

Base 12

Bestretes de pagament

Un 80% de l'ajut econòmic atorgat segons resolució es pagarà en la modalitat de bestreta una vegada rebuda la resolució de concessió i prèvia sol·licitud del beneficiari, sense que sigui necessària la constitució de garanties, fet que queda justificat per la naturalesa de les actuacions subvencionades.

 

Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

13.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d'execució del servei.

13.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 14

Justificació

14.1 Els beneficiaris de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

14.2 Un cop finalitzades les actuacions objecte d'ajut econòmic, el/la beneficiari/ària ha de presentar un compte justificatiu, amb aportació de justificants de despesa, on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts.

14.3 El beneficiari de l'ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte objecte d'ajut econòmic en un termini màxim de 2 mesos a comptar a partir de la data de finalització de l'actuació subvencionada que apareix a la resolució d'atorgament de l'ajut.

Les dates dels documents justificatius hauran d'estar dins del període d'execució de l'actuació subvencionable que es defineix a la base 5.2. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.

14.4 La justificació de l'ajut en forma d'espècies la faran directament els tutors proveïdors del servei mitjançant la presentació de les corresponent factures i els informes justificatius de la prestació dels serveis, signats pel beneficiari i el proveïdor. En el cas que, una vegada reclamada per ACCIÓ, no es presentés la factura en qüestió, s'entendrà que no s'ha dut a terme el servei subvencionat i aquest es revocarà sense més tràmit.

14.5 La justificació del projecte objecte d'ajut econòmic s'haurà de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). Una vegada emplenat, s'hi adjuntarà en format PDF la documentació que es detalla a la base 14.5.1 següent i s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. L'imprès en paper i signat, juntament amb la documentació que es demana a la base 14.4.2, es registrarà a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La documentació justificativa és la que es detalla a continuació:

14.5.1 Una memòria tècnica de l'actuació, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).

14.5.2 Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

a) Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació disponible a la pàgina web d'ACCIÓ.

b) Una relació detallada d'altres subvencions que s'hagin obtingut pel mateix projecte, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. En el cas que no s'hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sol·licitud de l'ajut, únicament caldrà aportar una declaració de l'empresa on s'hi indiqui aquest fet. Ambdós documents formen part de l'imprès normalitzat de justificació, disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).

c) Una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat segons model normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). En aquesta temporalització s'hi farà constar el número d'hores treballades totals, el número d'hores treballades dedicades al projecte i la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i l'hauran de signar la persona beneficiària i la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

d) Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors en aquells casos en què sigui necessari, segons el que s'ha establert a la base 5.8 de les bases reguladores (quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor -quan sigui igual o superior a 50.000 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o igual o superior de 18.000 euros per a la resta de contractes), així com tota aquella documentació relativa al procés de contractació.

Si és el cas, informe signat pel representant legal de l'entitat beneficiària que justifiqui l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Si és el cas, certificat del representant legal que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi al mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei i certificat d'una entitat externa especialitzada que corrobori aquest aspecte.

En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

e) Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada (factures i comprovants de pagament -o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil-, i/o documents que es demanin en la resolució en relació amb els costos de personal).

f) En el cas de factures emeses per empresaris o professionals, documentació demostrativa de la seva idoneïtat per a la realització del projecte (currículum vitae, per exemple).

g) Si s'escau, memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

h) Documentació per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa, com ara:

Despeses de personal:

Còpies de les nòmines i TC'2 (o rebuts d'autònoms) validats per l'administració de la Seguretat Social dels treballadors que s'imputen al projecte, així com els corresponents justificants de pagament; encara que en un determinat any un treballador només hagi participat uns mesos en el projecte cal la presentació de les nòmines i TC'2 de tot l'any.

En el cas d'imputació de bonus o incentius dins de les depeses de personal, document on hi constin aquests conceptes (contracte de treball).

En el cas de personal ja contractat, cal que el beneficiari emeti un certificat d'assignació del treballador al projecte. Aquesta adscripció i la dedicació corresponent haurà de ser compatible amb el contingut de les tasques pròpies del personal afectat.

Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

Contractació de serveis a tercers:

Còpia de l'informe o memòria resultants de l'assessorament efectuat pel proveïdor extern. En el cas que l'assessorament no es concreti en un informe cal presentar la documentació alternativa que demostri la prestació del servei (actes de reunions, informe de l'assessor amb detall de les actuacions realitzades, les hores dedicades i el cost/hora).

Accions de difusió:

Memòria explicativa de les accions realitzades i material demostratiu de la seva realització (fulletons, fotografies i similars).

Assistència a fires:

Entrada d'accés i memòria explicativa de l'assistència a la fira (tasques realitzades i resultats obtinguts) i altre documentació demostrativa de la que es disposi (fotografies, catàlegs, programa i similars).

Celebració de jornades:

Memòria explicativa de les jornades, relació de les empreses i/o entitats participants i material demostratiu de la seva realització (fulletons, fotografies i similars).

Viatges:

El desplaçament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'alguns dels documents següents: Bitllets originals d'avió o tren, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, la presentació de les targes d'embarcament originals de tot el recorregut (o la confirmació electrònica de la compra). En cas de desplaçament en automòbil, caldrà presentar la certificació de quilometratge de la gerència de l'empresa i comprovants originals dels pagaments d'autopistes, benzina i/o d'altres. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.

L'allotjament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'algun dels documents següents: Factures de l'hotel del país de destinació, on hi consti el nom complert de la persona hostatjada i les dates d'estada. En el seu defecte, es pot presentar la factura de l'agència de viatges amb un certificat emès per aquesta on hi consti el nom complert del viatjant, les dates del viatge, i el detall dels hotels on s'ha hostatjat. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.

Tant si es justifica el desplaçament com l'allotjament, i en els casos en els que el document justificatiu no vagi a nom del beneficiari (entitat sol·licitant, entitat participant o empresa participant) caldrà la presentació del corresponent comprovant de pagament a nom del beneficiari.

14.6 Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 21 d'aquest annex.

14.7 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

14.8 Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu d'un import superior a 100 euros i s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

14.9 El cost/hora es calcularà en funció del cost salarial, la seguretat social a càrrec de l'entitat i les hores anuals.

Es considerarà cost salarial el salari base brut; aquest inclou les pagues extraordinàries, més els complements salarials que es trobin fixats al conveni col·lectiu d'aplicació o al contracte de la persona treballadora (llevat de les hores extraordinàries i els pagaments per beneficis). La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta a la base 5.6.

El cost hora = (Cost salarial + SS empresa)/hores anuals

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d'hores justificades en la temporalització horària per tasca i persona treballadora, permetrà calcular les despeses imputables de personal propi.

14.10 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre compensacions de fins a un 20% entre els diversos costos subvencionables previstos en la resolució de concessió, sempre que aquestes compensacions no suposin una alteració de l'essència d'aquesta i es mantingui la naturalesa de l'actuació subvencionada. Aquestes compensacions s'hauran de justificar en la memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

14.11 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir ACCIÓ.

14.12 Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà al beneficiari perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

14.13 ACCIÓ, un cop finalitzada l'execució del projecte, estendrà acta de comprovació de l'actuació subvencionada.

14.14 Les factures originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la línia objecte de l'ajut i l'import o percentatge que s'imputa.

 

Base 15

Verificació de les accions subvencionables

15.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

15.1.a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

151.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

15.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 16

Control de les accions subvencionables

16.1 ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat. ACCIÓ podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

16.2 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.

16.3 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

16.4 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 17

Revocació

17.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.2 Atès que els ajuts objecte d'aquesta disposició estan sotmesos al règim de minimis, també serà causa de revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, el beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 200.000,00 euros per empresa durant el període de 3 exercicis fiscals, 100.000 euros en el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera, o bé, quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura, el beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 30.000,00 euros per empresa durant el període de 3 exercicis fiscals.

En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens nacional, autonòmic o local.

c) L'adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

 

Base 18

Renúncia

18.1 Els/les beneficiaris/àries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

18.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

Base 19

Règim de compatibilitat dels ajuts

19.1 Si un mateix projecte rep ajuts concurrents, la suma dels diversos ajuts rebuts no pot superar el límit màxim més elevat previst en els diferents règims involucrats, i sense que en cap cas superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.

19.2 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera l'ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Per comptabilitzar els ajuts de minimis cal tenir en compte tant els ajuts rebuts per l'empresa sol·licitant com els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a l'apartat 2 de l'article 2 de l'esmentat Reglament (concepte de “empresa única” o empreses que formen part d'un grup empresarial). Així mateix, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de l'article 3 del mateix Reglament en relació amb les empreses que pateixen un procés de fusió o adquisició d'empreses o bé, de separació.

Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

Aquests límits s'apliquen amb independència de la forma de l'ajut de minimis o de l'objectiu perseguit, i amb independència de si l'ajut concedit està finançat total o parcialment mitjançant recursos de la Unió Europea.

19.3 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014,relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014), al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 30.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquest límit màxim s'aplicarà independentment de la forma de l'ajut o de l'objectiu perseguit.

 

Base 20

Infraccions i sancions

20.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 21

Publicitat de les subvencions per part del/de la beneficiari/ària

21.1 El/la beneficiari/ària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar els/les beneficiaris/àries de les subvencions són les següents:

Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l'actuació subvencionada s'ha realitzat “Amb el suport d'ACCIÓ” i es farà constar la marca d'ACCIÓ en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l'activitat subvencionada, segons el que es detalla a l'adreça http://accio.gencat.cat/identitat-corporativa.

A més s'haurà de publicar la concessió de l'ajut a la seva pàgina web.

 

Base 22

Obligacions de els/les beneficiaris/àries

Són obligacions generals de els/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant d'ACCIÓ en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció econòmica, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) Comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, en compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

k) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

l) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

m) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que figuren com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

 

Base 23

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció d'ACCIÓ s'inclouen al fitxer Ajuts i subvencions de l'Ordre EMO 293/2014, de 19 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ) (DOGC núm. 6720, de 3.10.2014). La finalitat de la recollida de dades és el control i la gestió de les sol·licituds d'ajuts i subvencions publicades per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer (presentat a ACCIÓ i amb referència “Protecció de dades”), passeig de Gràcia, núm. 129, 08008 Barcelona, o a dades.accio@gencat.cat.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta Resolució. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

Amunt