Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/07/2017

  • Número del document ENS/1721/2017

  • Número de control 17199049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17199049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7416

  • Data 20/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre (DOGC núm. 7007, de 27.11.2015), modificada mitjançant la Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny (DOGC núm. 7138 de 9.6.2016), es va crear el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals.

L'apartat 4 de l'annex 1 de la Resolució esmentada estableix que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha d'obrir periòdicament la convocatòria pública que permeti als centres que estiguin interessats i compleixin els requisits, ser inclosos en el Programa.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional a partir del curs escolar 2017-2018.

Se seleccionen 6 centres públics i 3 centres privats.

 

-2 Contingut del Programa

El contingut del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals és el que conté l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre.

 

-3. Sol·licituds

3.1 La sol·licitud, i el procediment per a la seva compleció, es troba, segons correspongui, en el portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i el portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).

3.2 La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer, segons la titularitat del centre, pel procediment següent:

a) Centres de titularitat de la Generalitat. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, mitjançant valisa electrònica (e-Valisa) a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.

b) Centres de titularitat municipal. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, mitjançant tramesa genèrica a través de la plataforma EACAT http://www.eacat.cat.

c) Centres de titularitat privada. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, mitjançant la petició genèrica que es troba a la Seu Electrònica http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

d) El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 19 de setembre de 2017.

 

-4 En el cas dels instituts dependents del Departament d'Ensenyament que hi participen la direcció del centre educatiu ha d'assignar al professorat que coordina el programa una dedicació d'hores d'activitats complementàries suficients per desplegar les actuacions establertes en l'apartat 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es va crear el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals.

 

-5 Resolució de la convocatòria

La Resolució de la convocatòria es publica al DOGC i la relació de centres que formaran part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018 es publica al portal de centres del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 13 de juliol de 2017

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt