Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/07/2017

  • Número del document TSF/1706/2017

  • Número de control 17198069

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17198069-2017

Dades del DOGC
  • Número 7415

  • Data 19/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1706/2017, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions a les entitats contractants que participaran en la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 355499).


Les bases reguladores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, es van publicar mitjançant l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

Tal i com s'estableix a l'apartat 1.1 de l'eix 2 del Pla de govern de la XI legislatura, cal promoure polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina, i les polítiques actives d'ocupació i les estratègies territorials han de garantir el dret subjectiu a l'ocupabilitat de les persones, i especialment en el cas de les persones en demanda d'ocupació.

Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests darrers anys, han estat les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en situació d'atur.

Es detecta una manca de polítiques d'ocupació específiques destinades a les persones desocupades de 30 anys o més sense una problemàtica específica de risc d'exclusió. En cas de no efectuar-se una ràpida intervenció es corre el risc de cronificar la seva situació d'atur i, que esdevinguin persones desocupades de llarga durada. Cal tenir present que l'atur de llarga durada és un dels factors que dificulta més la inserció laboral de les persones que no tenen feina.

Per aquest motiu, cal posar en marxa mesures que facilitin la creació de llocs de treball i que promoguin la inserció directa i immediata d'aquestes persones en el mercat laboral.

Aquest programa, no només fomenta la demanda de treball per a aquest col·lectiu, sinó que també pretén incidir en la qualitat de l'ocupació, donant suport a la contractació mínima de 6 mesos i regulant una subvenció que pot abastar fins a 9 mesos de la contractació, amb l'objectiu que les persones desocupades que hi participin s'insereixin definitivament en el mercat de treball.

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni ;

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta convocatòria té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2018 de les subvencions previstes a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

1.2 El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat previst a la base 18 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

 

Article 2

Bases Reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7234 de 26.10.2016).

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import convocat

3.1 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s'estableixen a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, i per aquesta convocatòria és de 4.450.000 d'euros. Aquest pressupost inicial anirà a càrrec de les partides pressupostàries D/460000123/331F/0000, D/461000123/331F/0000, D/469000123/331F/0000, D/470000123/331F/0000, D/481000123/331F/0000, D/482000123/331F/0000, D/484000123/331F/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'any 2018.

3.2. Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2018.

3.3 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es finançaran pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la corresponent Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d'Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

3.4 Aquestes subvencions previstes a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

La quantitat total d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa no pot superar els 200.000,00 euros en el termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament General d'Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

3.5 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podran ser modificats en atenció al desenvolupament i les necessitats del Programa.

3.6 Els imports màxims destinats a la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria es podran ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

3.7 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.8 La concessió les subvencions d'aquesta convocatòria anticipada de l'any 2018 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

 

Article 4

Persones destinatàries del programa.

D'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre el col·lectiu destinatari del Programa seran les persones aturades de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu i que hagin estat seleccionats com a participants del programa per les entitats promotores d'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

 

Article 5

Entitats beneficiàries

5.1 Poden ser entitats beneficiàries per a la contractació laboral indicada a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, les entitats contractants previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

Les entitats contractants previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre podran subscriure els contractes de treball objecte de subvenció sempre que hagin estat prèviament seleccionades d'acord amb els criteris que disposa la base 7 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

5.2 Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de reunir els requisits previstos en la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds de les entitats contractants per a la realització de l'actuació prevista a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fa referència la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre de bases.

6.3 D'acord amb l'apartat 2 de la base 9 i l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de la mencionada Ordre, per desenvolupar l'actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral amb les persones participants, per aquesta convocatòria es fixa un mòdul equivalent al salari mínim interprofessional de 707,70 euros per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.

 

Article 7

Termini d'execució

7.1 D'acord amb la base 8 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, el Programa 30 Plus tindrà un període d'execució mínim de 18 mesos i s'iniciarà l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció a les entitats promotores del programa previstes a la base 3.1 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre. El Programa finalitzarà el 31 de març de 2019.

7.2 Els contractes de treball previstos a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre s'hauran d'executar en la seva totalitat dins del període de realització del Programa. La data màxima per subscriure contractes en el marc del Programa serà l'1 de juliol de 2018.

 

Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per instruir el procediment i per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 18 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

Amunt