Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 13/07/2017

  • Número de control 17195003

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17195003-2017

Dades del DOGC
  • Número 7415

  • Data 19/07/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre modificació del tribunal del procés per a la cobertura de 120 places d'agent de la Guàrdia Urbana.


El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, en data 13 de juliol de 2017 ha dictat la següent resolució:

MODIFICAR el Tribunal del procés per a la cobertura de 120 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, en el sentit de:

- Deixar sense efectes el nomenament de la Sra. Clara Fábregas Hermida com a 5a vocal titular i en el seu lloc, nomenar al Sr. Josep Royuela Domingo.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 13 de juliol de 2017

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

Amunt