Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/07/2017

  • Número del document ENS/1708/2017

  • Número de control 17198062

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17198062-2017

Dades del DOGC
  • Número 7415

  • Data 19/07/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.


De conformitat amb el que disposa la base 7.3.6 de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, i vistes les propostes d'aspirants seleccionats fetes públiques per cada comissió de selecció;

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Fer públiques les llistes úniques, per cossos i especialitats, dels aspirants que han estat seleccionats en el procediment selectiu convocat mitjançant la Resolució ENS/1814/2016.

En aquestes llistes figuren, en primer lloc, els aspirants que han accedit des de cossos docents de grup diferent i a continuació la resta d'aspirants que han superat el procediment selectiu.

 

—2 En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, els aspirants seleccionats han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els documents a què fa referència la base 8 de la Resolució ENS/1814/2016, adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Els aspirants seleccionats que en el termini fixat i llevat dels casos de força major no presentin la documentació requerida, o bé en els casos en els quals s'observi a partir de la revisió de la documentació que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de la Resolució de convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera i quedaran sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial.

 

—3 Les adjudicacions de les destinacions per al curs 2017-2018 dels aspirants seleccionats es podran consultar a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat.

Amb la publicació de la resolució definitiva i de les llistes corresponents es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades a tots els efectes.

La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d'1 de setembre de 2017. Els qui no s'incorporin a les destinacions adjudicades s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l'ajornament de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.

 

—4 D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats, tal com preveu la base 7.3.8 de la Resolució ENS/1814/2016.

Les renúncies dels aspirants s'han de presentar per escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

 

—5 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 11 de juliol de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

N: núm. d'ordre; P: puntuació; T: torn; L= d'ingrés lliure; R= reserva per a aspirants amb discapacitat; E= accés a un cos de grup superior;

 

Cos: Professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Administració d'empreses

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Heras Geli, Núria

07,0289

E

0002

Segura Castro, Nathalie

05,9228

E

0003

Manzano López, Jenny

05,5678

E

0004

Plasencia Alpert, Sergi

08,3901

L

0005

Vilanova Jou, Marta

08,3823

L

0006

Meseguer Carbó, Lina

07,9910

L

0007

González López, Josep Eduard

07,9834

L

0008

Lorenzo Sanchez, Marta

07,9462

L

0009

Alvaro Palacios, Yolanda

07,5550

L

0010

Saurina Clavaguera, Gemma

07,0410

L

0011

Pons Cezon, Elisabet

07,0062

L

0012

Sanllehí València, Mireia

06,9595

L

 

 

Especialitat: Anàlisi i química industrial

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Costa Vidal, Marta

08,3987

E

0002

Sesé Puértolas, Maria Luisa

07,5269

L

0003

Saurí Pi, Eduard

07,2728

L

0004

Cabrera Alcaraz, Bibiana

07,1402

L

0005

Muñoz Catala, Lorena

06,7725

L

 

 

Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Bach Raich, Meritxell

09,0430

L

0002

Borges Llordés, Anna

07,9117

L

0003

Hernandez Garcia, Raquel

07,3187

L

0004

Griera Martinez, Elvira Mercedes

07,2075

L

 

 

Especialitat: Formació i orientació laboral

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Andrés Villena, José Antonio

08,2428

E

0002

Batallé Garcia, Raül

06,7864

E

0003

Artigas Vilagran, Miquel

05,8985

E

0004

Ferrer Gea, Carmen

08,1655

L

0005

Alcaraz Fernández, Carolina

07,9592

L

0006

Navarro Orengo, Maria Del Carmen

07,8720

L

0007

Cerdán Rubio, Laura

07,8526

L

0008

Sanchis Pérez, Maria

07,7710

L

0009

Jove Oto, Laia

07,6469

L

0010

Velasco Gutiérrez, Maria Esther

07,6399

L

0011

Lluch Murciano, Pau

07,6196

L

0012

Villoro Lacosta, Sònia

07,5360

L

0013

Morillas Docon, Beatriz

07,3598

L

0014

Castera Abad, Purificacion Maria

07,3518

L

0015

Pulido Ruiz, Maria Del Valle

07,0224

L

0016

Loscos Aranda, Maria José

06,9996

L

0017

Guillamet Noguera, Ma Mercè

06,8813

L

0018

Mata Maturano, Rosa Maria

06,8790

L

0019

Beltrán Llodrá, Vicente Joaquín

06,6907

L

 

 

Especialitat: Hoteleria i turisme

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Elvira Blanco, Aurora

09,0269

L

0002

Subirachs Roig, Joan

07,0830

L

0003

Coloma Penella, Anna M

06,3063

L

0004

Bolaños, Ferran

05,6713

L

0005

Alandete Morera, Laura

05,2894

L

0006

Belvis Martinez, Maria

05,1629

L

 

 

Especialitat: Informàtica

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Borrell Micola, Ferran

06,5455

E

0002

Ribes Novau, Marc Antoni

05,8119

E

0003

Iznardo Sapena, Joan

04,9224

E

0004

Martín Borrallo, Juan Francisco

07,6999

L

0005

Cárdenas Guia, Jordi

07,2122

L

0006

Sanchez Batlló, Esther

06,9982

L

0007

Mieza Sánchez, Enric

06,9523

L

0008

Boix Anfosso, Oriol

06,9410

L

0009

López Alzamora, Rafael

06,8685

L

0010

Mallada Suils, Albert

06,8014

L

0011

Salinas Tejedor, Alex

06,7605

L

0012

Casas Ferrer, Albert

06,7293

L

0013

Queralt Molina, Jose

06,5766

L

0014

Mercadé Hinojosa, Joan

06,4814

L

0015

Gil Simon, Jorge

06,4603

R

0016

Verge Arnau, Gonçal

06,4325

L

0017

Abilla Navarro, Xavier

06,2686

L

0018

Alcoba Laranjinha, María Isabel

05,9622

L

0019

Durán Díez, Pedro

05,8251

L

0020

Pérez Duran, Sergi

05,5990

L

0021

Beà Bernaus, Josep Maria

05,5187

L

0022

Caba Muntada, Sebastia

05,3982

L

0023

Solà Laborda, Jordi

05,1993

L

0024

Sorita Calatayud, Eduard

05,1115

L

0025

Noguera Climent, Julio

05,0973

L

0026

Villanueva Palacios, Pantaleon Ricardo

04,9762

L

0027

Pardo De Donlebún Matilla, Lucas

04,6740

L

0028

Jové Bellot, Eduard

04,6549

L

 

 

Especialitat: Intervenció sociocomunitària

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

López Garín, Jesús

08,6668

E

0002

Gonzalez Pujol, Sira

07,9766

E

0003

Cases Armengol, Meritxell

07,8091

E

0004

París Aran, Esther

07,3300

E

0005

Pozo Guerrero, Rosa Maria

07,2876

E

0006

Condon Ramon, Maria Lorena

09,4834

L

0007

Perez Aller, Silvia

09,0053

L

0008

Font Piqué, Noemi

08,6716

L

0009

Esteba Almuni, Nuria

08,3141

L

0010

Pérez Fígols, Montserrat

08,2740

L

0011

Teixidor Corominas, Natalia

08,1805

L

0012

Pinto Prat, Susana

08,1557

L

0013

Birosta Soler, Jordi

08,0543

L

0014

Lapaco Montero, Mar

07,9883

L

0015

Garriga Callarisa, Núria

07,8833

L

0016

Vilaplana Serret, Sílvia

07,8083

L

0017

Rodríguez Rabaneda, Maria Raquel

07,7582

L

0018

Olartecoechea Camprubí, Enric

07,7445

L

0019

Ribot Font, Cristina

07,6933

L

0020

Aldámiz-Echevarría García, Francisco Javier

06,2936

R

 

 

Especialitat: Organització i gestió comercial

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Batallé Garcia, Raül

06,1275

E

0002

Martin Sirarols, Griselda

05,0381

E

0003

Farras Mujal, Ferran

09,4257

L

0004

Abello Querol, Laura

07,8263

L

0005

Román Alcaide, Luis

07,2752

L

0006

Varella Beltrán, Gustavo

07,0013

L

0007

Coll Ferrer, Maria Montserrat

06,8848

L

0008

Freixas Rigau, Irene

06,7790

L

 

 

Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Palmada Prat, Manuel

07,2018

L

0002

Fabón Resina, Miguel

06,6773

L

0003

Soler Ramos, Carlos

06,6378

L

0004

Raurich José, Josep Maria

06,3683

L

 

 

Especialitat: Organització i projectes de fabricació mecànica

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Clapés Badia, Lluís

06,3378

E

0002

Copado Diaz, Miguel-Angel

06,7963

L

0003

Prunés Soler, Josep Maria

06,2946

L

0004

Muela Espinar, Ester Maria

05,4965

L

 

 

Especialitat: Processos indústria alimentària

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Solé Solano, Marta

07,3810

E

0002

Capdevila Rifà, Judit

08,0796

L

0003

Sala Geronimo, Bibiana

07,6643

L

0004

Espuña Puig, M Dolors

07,4177

L

0005

Garcia Acosta, Alicia

07,2081

L

 

 

Especialitat: Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Hernández Cuadros, Anna

08,0358

L

0002

Sanchez Molero, Thira

06,8951

L

0003

Llorente Del Amo, Marta

06,6270

L

0004

Monroy Martinez, Mayra

06,2568

L

0005

París Gil, Marcos

05,5552

L

 

 

Especialitat: Processos sanitaris

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Fons Aumedes, Maria Teresa

06,8012

E

0002

Vilà I Bancells, Iolanda

07,7650

L

0003

Badia Pujals, Maria Pineda

07,6534

L

0004

Brunat Parra, Eva

07,0987

L

0005

Garcia Lopez, Marta

07,0198

L

0006

Tomé Pàmies, Anna

06,9650

L

0007

Vilarrasa Canal, Laia

06,3367

L

0008

Puchol Alemany, Maria Amparo

05,9408

L

0009

Quesada Ballester, Paloma

05,7588

L

0010

Asensi Montalva, Maria Luisa

04,2328

L

 

 

Cos: Professors tècnics de formació professional

 

Especialitat: Cuina i pastisseria

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Boronat Garcia, Francisco

08,1081

L

0002

Parés Mozo, Jordi

06,8487

L

0003

Elhombre Recto, Maria

06,7681

L

0004

Farrés Compta, Jordi

06,6574

L

0005

Gil Sánchez-Manzanera, Teresa

06,6226

L

0006

Gusó Teixidor, Enric

06,5639

L

0007

Plana Ribas, Josep

06,3369

L

0008

Jiménez Martínez, Montserrat

06,2963

L

0009

Codina Ventura, Silvia

06,1299

L

0010

Sogorb Babot, Ferran

06,0940

L

0011

Aliguer Serrat, Irene

06,0249

L

0012

Porta Guerra, Carlos

05,4447

L

 

 

Especialitat: Estètica

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Grandes Terrel, Carolina

07,3783

L

0002

Vaque Nuñez, Estefania

06,9765

L

0003

Tello Esbri, Sandra

06,7996

L

0004

Alonso Burgos, Esther

06,6732

L

0005

Francisco Sanz, Elisabet

05,2541

L

0006

Codina Cid,Lidia

04,3614

L

 

 

Especialitat: Manteniment de vehicles

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Teixidó Fontanet, Ivan

06,9942

L

0002

Dasí Orts, Mercedes

06,9008

L

0003

Camí Pons, Josep

06,7308

L

0004

Panades Tocino, Alberto

06,2937

L

0005

Pérez Caballero, Pedro

06,2261

L

0006

Sorribes Prats, Lluis

06,2014

L

0007

Granell Martin, Jesús

05,8423

L

0008

Barceló Roda, Juan Agustín

05,6035

L

0009

Alonso Portelette, Christophe

05,5566

L

0010

Martin Criado, Alberto

05,2703

L

0011

Archilla Fernandez, Felipe

05,1192

L

0012

Alcántara Pérez, Rafael Jesús

04,4386

L

0013

Sobrado Pachón, Manel

04,4136

L

0014

Rusinès Alonso, Marc

04,3671

L

 

 

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Crehuet Gonzalez, Alexandre

07,7385

L

0002

Carrasco Moreno, Jose

07,4901

L

0003

Miralles Bonfill, Antoni

07,3921

L

0004

El Imrani Ciroukh, Mohamed Ali

06,5484

L

0005

Ulldemolins Vidal, Ramon

06,2687

L

0006

Barenys Cunillera, Jordi

06,2279

L

0007

Vilafranca Pujol, Jordi

06,1767

L

0008

Mora Aubert, David

05,5942

L

0009

Albaigès Escote, Josep

04,2293

L

 

 

 

Especialitat: Perruqueria

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Lavilla Marco, Txaro

08,3924

L

0002

Vehí Cabeza, Montserrat

08,2840

L

0003

Pérez Garcés, Betsabé

07,8037

L

0004

Vall-Llebrera Santesmases, M Teresa

07,0263

L

0005

Laguna Nieto, Miriam

06,7614

L

0006

López Peña, Sandra

06,6001

L

 

 

Especialitat: Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Batllori Calbó, Mar

08,0076

L

0002

Pascual Aulesa, Gemma

07,5119

L

0003

Bodí Miret, Juan

07,4833

L

0004

Cabedo Cubertorer, Anna

06,7720

L

0005

Mir Castillo, Anna

06,7151

L

0006

Mestres Tarrés, Marta

06,6353

L

0007

Brenes Solsona, Ada

05,7942

L

0008

Aguado Gay, Gemma

05,6896

L

 

 

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Fornés Ballester, Sara

08,5485

L

0002

Chico Julià, Berta

08,3496

L

0003

Mora Rizo, Benito

08,3225

L

0004

Gimenez Vega, Judit

08,1805

L

0005

Blanco Sánchez, Raúl

07,7350

L

0006

Contreras Coll, Núria

07,7142

L

0007

Redon Miralles, Maria Antonia Mercedes

07,6885

L

0008

Andres Burgoa, Meritxell

07,5809

L

0009

González Cano, Angela

07,4963

L

0010

Romero Sanandrés, Francesca

07,3775

L

0011

Sancho Forner, Marta Victoria

07,3371

L

0012

Andreu Guadalupe, Daniel

07,3056

L

0013

Agell Codina, Laia

07,2508

L

0014

Calvo Calabuig, Laura

07,2065

L

0015

Peracaula Juando, Jordina

06,9909

L

0016

Alberich Romera, Cristina

06,9834

L

0017

Canal Farrés, Ana

06,8666

L

0018

García Ballesteros, Fernando

06,7500

L

0019

Peralba Marco, Aurea

06,6730

L

0020

García García, Maria Araceli

06,6332

L

0021

Muñoz Jurado, Elisabeth

06,6185

L

0022

Pons Cortés, Esther

06,6017

L

0023

Arcal Vallmanya, Laura

06,4710

L

0024

García Jiménez, Leonor

06,4675

L

0025

Garcia De La Cruz, Gemma

06,4613

L

0026

Carceller Mestre, Sheila

06,4504

L

0027

Serra Estebe, Roger

06,3871

L

0028

Benet Escoda, Eva

06,3834

L

0029

Sánchez Rodríguez, Laura

06,3584

L

0030

Lopez Perez, Maria Mar

06,3317

L

0031

Insa De La Asunción, Amalia

06,2736

L

0032

Rodríguez Ferré, Marina

06,1919

L

0033

Guixà Galitó, Mireia

06,1550

L

0034

Redondo Calaf, Maria Angeles

06,1470

L

0035

Ruiz Dominguez, Amalia

05,3721

L

0036

Mosella Camardons, Eulàlia

05,1505

L

0037

Lopez Toledano, Eva

04,8458

L

 

 

Especialitat: Processos comercials

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Parreu Alberich, Maria Del Pilar

07,4050

L

0002

Martín Rodríguez, Raúl

06,3836

L

0003

Genover Ribes, Carles

06,1658

L

0004

Senar Albiol, Laura

06,1505

L

0005

Franquesa Oliveres, Martí

06,1331

L

0006

Serrano Moyano, Yolanda

06,1257

L

0007

Pamplona Serrano, Angel Antonio

06,0726

L

 

 

Especialitat: Serveis a la comunitat

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Bocigas Ramos, Esther

08,9625

L

0002

Teva Sanchez, Marisol

08,1667

L

0003

Duran Arnau, Laia

07,9847

L

0004

Mur Viñuales, Maria

07,8592

L

0005

Roig Prieto, Marta

07,8542

L

0006

Baldoví Mulet, Carisa

07,4823

L

0007

Rota Hübenthal, Angela

07,3124

L

0008

Muñoz Martínez, Yolanda

07,1936

L

0009

Mir Gil, Àfrica Montserrat

07,1876

L

0010

Martinez Villena, Laura

07,0583

L

0011

Lorente Servitja, Jordi

07,0578

L

0012

Martinez Avellaneda, Ester

06,9288

L

0013

Franco Estopà, Maria Dels Àngels

06,8800

L

0014

Nievas Muñoz, Yolanda

06,7877

L

0015

Rodríguez López, Maria Isabel

06,6666

L

0016

Garcia Alonso, Ana Isabel

06,5879

L

0017

Miró Ferré, Maria

06,5692

L

0018

Marzal Iñigo, Maria Rosa

06,5584

L

0019

Rueda Pau, Aurora

06,5129

L

0020

Garriga Paituví, Inmaculada

06,3730

L

0021

Sánchez Macho, Lorena

06,3359

L

0022

Macarrón Gandoy, Cristina

06,3333

L

0023

Ruiz Miralles, Laura

06,1500

L

0024

Rojo Pérez, Ana Maria

06,0960

L

0025

Torné Ferré, Anna

05,9016

L

0026

Orti Salvador, Belén

05,9000

L

0027

Pallares Blasco, Tomas

05,7534

L

 

 

Especialitat: Serveis de restauració

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Marín Muñoz, Ignacio

08,0922

L

0002

Garcia Rincón, Virgínia

07,2832

L

0003

Salgado Salichs, Jordi

06,6567

L

0004

Cuende Cosp, Carles

06,5387

L

0005

Rius I Ribalta, Alfons

06,3124

L

 

 

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

 

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Esteban Bolós, Pilar

08,4065

R

0002

Perez Carcel, Luis

08,1189

L

0003

Garcia Fortanet, Javier

07,7899

L

0004

Bota Arqué, Pere Ermengol

07,6308

L

0005

Guerrero Hernandez, Guillermo

07,5508

L

0006

Gamas Albà, Enric

07,3481

L

0007

Ungria Hernando, Emilio

07,3244

L

0008

Climent Balaguer, Joan

07,2647

L

0009

Campos Díaz, Javier

07,2561

L

0010

Peris Adsuara, Jorge

07,2541

L

0011

Fernandez Perez, Jorge

06,9035

L

0012

Clemente Guitart, Ramon

06,6216

L

0013

Serravinyals Castellà, Marc

06,4471

L

0014

Girbes Balague, Roger

06,4163

L

0015

Albeldo Garulo, Emilia Maria

06,3821

L

0016

León González, José Ramón

06,3819

L

0017

Alcala Cuevas Antoni

06,3048

L

0018

Ballestero Andreu, Alfredo José

06,2558

L

0019

Rodriguez Barriuso, Cristian

06,1323

L

0020

Quero Sevilla, Iván

06,1272

L

0021

Ruiz Morante, Manuel

05,8707

L

0022

Fernandez Gimenez, Jaume

05,7561

L

0023

Musté Torné, Jaume

05,4188

L

0024

Soler Domenech, Maria

04,8825

L

0025

Barea Medina, Marina

04,5737

L

Amunt