Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 12/07/2017

  • Número del document EMC/0154/2017

  • Número de control 17195037

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-17195037-2017

Dades del DOGC
  • Número 7414

  • Data 18/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMC/154/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització.


L'Estratègia Europa 2020 situa la indústria i la innovació com a fonaments d'un model de creixement basat en el coneixement, que sigui eficient en l'ús dels recursos, respectuós amb el medi ambient i integrador des del punt de vista social i territorial. Està demostrat que la reindustrialització i l'impuls a l'activitat industrial és la forma més adequada per bastir els fonaments d'una recuperació econòmica sòlida, crear llocs de treball de qualitat i garantir un creixement sostingut i durador.

Catalunya és un país amb una base sòlida i amb tradició industrial i, tot i les terribles conseqüències de la crisi econòmica, encara avui l'activitat manufacturera aporta una cinquena part de la riquesa generada. Tanmateix, el Govern de Catalunya ha assumit les prioritats marcades per l'Estratègia Europa 2020 i aposta decididament pel foment d'una indústria intensiva en innovació, en coneixement i plenament internacionalitzada, de manera que l'any 2020 la participació de la indústria en el PIB català arribi al 25%. La voluntat del Govern és impulsar mesures, al llarg d'aquesta legislatura, que permetin assolir aquest objectiu.

Per continuar fomentant la competitivitat de la indústria, i d'acord amb el mandat del Parlament, els agents econòmics i socials estan treballant en l'elaboració d'un Pacte nacional per la indústria, amb l'objectiu d'establir mesures de política industrial consensuades i que serveixin per a la transformació del model industrial de Catalunya i la reactivació del sector productiu. Aquest mandat emana de la proposta de resolució del Parlament de Catalunya de 13 de juliol de 2016 i es concreta mitjançant l'Acord de Govern 124/2016, de 13 de setembre.

En aquest sentit, assumint el paper d'acompanyament i per facilitar l'accés al finançament del circulant i les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que permetin consolidar l'activitat industrial i avançar en l'adaptació de les empreses al canvi de model industrial, el Govern vol posar a disposició del sector industrial un instrument financer d'ajuts en forma de garantia per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF).

L'objectiu d'aquest instrument és facilitar l'accés al finançament de les empreses catalanes, sobretot aquelles de menys dimensió, que duguin a terme projectes d'innovació, ja sigui en matèria de producte, procés o organització, o emprenguin actuacions per tal de continuar obrint, ampliant i enfortint-se en nous mercats. Tant en un cas com en l'altre, això facilitarà el reforçament de la seva posició competitiva i consegüentment el manteniment de l'activitat productiva i la potenciació de la retenció del talent i la qualitat en l'ocupació.

Vist que a aquestes bases els són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Atesos el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013); i el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014);

Dins el marc del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances de 5 de maig de 2017, i del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons associat a línies de finançament per internacionalització i innovació (Línia I+I) i reactivació industrial, de 9 de juliol de 2015;

Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i d'acord amb les facultats que em són conferides segons l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),

 

Ordeno:

 

Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2017

 

Santi Vila i Vicente

Conseller d'Empresa i Coneixement

 

 

Annex 1

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, internacionalització i la industrialització

 

 

Disposicions generals

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts en forma de garantia en operacions de préstec per al finançament dels projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que es descriuen a la base 5.

 

Base 2

Empreses beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.

Als efectes d'aquesta convocatòria es considerarà pime l'entitat que s'ajusti a la definició que determini la Unió Europea. En el moment de la publicació d'aquesta convocatòria la definició s'estableix en la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003). Basant-se en aquesta Recomanació, s'entén per pime l'empresa que ocupi menys de 250 treballadors/ores i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi els 50 milions d'euros, o el seu balanç general anual no excedeixi els 43 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix la Recomanació, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

3.1 Amb caràcter general, els beneficiaris han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013); el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

b) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, al llarg de tot el procediment de concessió de l'ajut.

c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió declarant un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

d) Complir els requisits que estableixen els articles 33.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

f) No haver estat sancionades durant l'any anterior a aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social (BOE núm. 189, de 8.8.2000) o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 24.12.2002).

h) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).

i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, d'17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d'acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).

j) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

k) No haver superat la quantitat màxima de 200.000,00 euros en ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

l) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a l'article 2, definició 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014); i a l'article 4.6.a) del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

m) No estar afectades per qualsevol de les situacions següents: incidències RAI, ASNEF o fons propis negatius.

3.2 El compliment dels requisits d'aquesta base s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que s'inclou a l'imprès de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquesta declaració responsable faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.

 

Base 4

Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs

El Departament d'Empresa i Coneixement respon del 50% del deute pendent de cada préstec formalitzat per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF), d'acord als pactes que figuren al Conveni entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'ICF de 5 de maig de 2017, i amb càrrec al fons de provisions que s'afectarà a aquest efecte, d'acord amb el Conveni signat entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'ICF el 9 de juliol de 2015.

Les condicions dels préstecs són:

a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.

b) Import: fins al 100% de la necessitat de circulant, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 500.000,00 euros per titular o grup.

En el supòsit de finançament d'inversions, l'import màxim és d'1.000.000,00 d'euros i no pot excedir del 80% de les despeses acceptades. L'import màxim de préstecs per empresa o grup empresarial és d'1.000.000,00 d'euros.

c) Termini: el termini màxim del préstec, en el cas del circulant, serà de fins a 5 anys, amb la possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini. En el cas d'inversió serà de fins a 10 anys, amb dos anys de carència també inclosos en el termini.

d) Desemborsament: en el cas de finançament de circulant, en una sola vegada a la formalització de l'operació; en el supòsit d'inversions es produirà de forma gradual, pel percentatge finançat corresponent, contra presentació dels justificants de la inversió efectivament realitzada en un termini màxim de 24 mesos.

e) Amortització: el préstec s'amortitzarà per períodes vençuts.

f) Comissió d'obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.

g) Tipus d'interès: el tipus d'interès dels préstecs serà variable de l'euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

h) Interès de demora: tipus d'interès vigent + el 6%.

i) Garantia:

A càrrec del client: les considerades suficients a criteri de l'ICF per un màxim del 50% del risc. Les garanties que aporti el titular complementen la garantia del fons i es mantindran sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l'operació.

A càrrec del Departament d'Empresa i Coneixement: cobertura del 50% del deute pendent.

L'ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta línia, amb comunicació prèvia al Departament d'Empresa i Coneixement, segons la situació del mercat financer. Els preus vigents en cada moment seran d'aplicació a les noves operacions i es podran aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d'aquest moment. En cap cas el tipus d'interès de l'operació serà inferior al que resultaria d'aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).

A petició del client, l'ICF podrà aprovar la modificació de les condicions d'una operació formalitzada en l'àmbit d'aquesta línia, d'acord amb els seus criteris economicofinancers per tal de facilitar la bona fi de l'operació.

 

Base 5

Tipologia dels projectes objecte de finançament i despeses subvencionables

5.1 Seran elegibles els projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que comportin una despesa mínima de 100.000,00 euros i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

a) L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.

b) La creació o el manteniment de l'ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d'aquesta ocupació i la retenció de talent.

c) La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.

d) L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

e) L'increment de les exportacions.

5.2 En el cas de circulant, es consideren elegibles les despeses de circulant d'empreses relatives a activitats d'innovació i internacionalització i viabilitat empresarial.

5.3 En el cas de projectes d'innovació, es consideren elegibles les despeses que hi estiguin directament vinculades, com ara les de personal propi i col·laboracions externes, els costos de serveis d'assessorament i suport en matèria d'innovació, l'adquisició d'equipaments, materials i altres despeses com subministraments -en la mesura i durant el període que s'utilitzin per al projecte-, despeses d'investigació contractual, coneixements i patents adquirides o obtinguts per llicència de fons externes o despeses de registre i protecció de la propietat industrial i intel·lectual generada per l'empresa sol·licitant dedicats a l'activitat d'innovació quan els actius resultats del projecte estiguin localitzats físicament a Catalunya.

5.4 En el cas de projectes d'internacionalització, es consideren elegibles les despeses directament vinculades amb el procés d'internacionalització, com ara els actius fixos productius, l'adquisició d'empreses, aportacions de capital, estudis de mercat, despeses de personal (relatives als llocs de treball creats directament pel projecte d'inversió, calculades per un període màxim de 2 anys) o col·laboracions externes.

5.5 En el cas de projectes d'industrialització, es consideren elegibles l'adquisició d'actius fixos relacionats amb la incorporació a l'empresa, en l'àmbit industrial, de tecnologies d'última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora tecnològica dels seus processos actuals, inversions en actius immaterials vinculats al projecte, com ara adquisició de patents o programari, i despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte quan els actius estiguin localitzats físicament a Catalunya.

 

Base 6

Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu la base 6.3.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

La identificació de la persona sol·licitant es podrà fer per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica i que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

6.2 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.

6.3 Amb la sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF i que inclou la declaració responsable a què fa referència la base 3.2, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una breu explicació sobre les necessitats de finançament.

b) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.

c) Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis rebuts, per aquest projecte o qualsevol altre, en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.

6.4 En el cas que algun d'aquests documents ja s'hagi presentat anteriorment davant qualsevol altra Administració, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria, sempre que el sol·licitant indiqui en quin moment i davant de quin òrgan administratiu va presentar els documents, i la Direcció General d'Indústria ja el recavarà electrònicament. Es presumirà que aquesta consulta l'autoritza l'interessat, llevat que faci constar la seva oposició expressa.

La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Departament d'Empresa i Coneixement per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

6.5 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la notificació d'aquest requeriment a l'empresa interessada es realitzarà electrònicament, per compareixença de l'interessat a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjà de l'eina e-Notum (https://seu.gencat.cat/es/).

S'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés de l'interessat, o del seu representant degudament identificat, al contingut de la notificació, que és quan s'entén practicada, i s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut, entenent-se així efectuada l'obligació de notificació i possibilitant la continuació del procediment.

D'acord amb l'article 41.6 de la mateixa Llei, l'òrgan competent enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic que l'interessat hagi comunicat a la seva sol·licitud, informant-lo de la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. La manca de pràctica d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

6.6 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

6.7 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

Base 7

Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada al Registre i fins a exhaurir el pressupost.

7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Direcció General d'Indústria.

 

Base 8

Valoració, tramitació, resolució i notificació de les sol·licituds

8.1 Inicialment l'ICF estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l'operació (import, termini i garanties), analitzarà la seva viabilitat econòmica i en dictaminarà l'aprovació o la denegació d'acord amb els seus criteris de caràcter financer.

8.2 L'ICF informarà la Direcció General d'Indústria sobre l'aprovació o la denegació de la sol·licitud de finançament per tal que la Direcció General d'Indústria resolgui sobre l'ajut sol·licitat.

8.3 La Direcció General d'Indústria emetrà un dictamen d'elegibilitat i viabilitat del projecte des del punt de vista industrial.

8.4 En cas d'aprovació per part de la Direcció General d'Indústria, el/la director/a general d'Indústria emetrà una resolució degudament motivada que ha d'incloure, com a mínim, l'empresa sol·licitant a la qual es concedeix l'ajut, la quantia del préstec i la garantia aportada pel Departament d'Empresa i Coneixement, l'import de l'ajut equivalent, i les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de la línia d'ajuts. Aquesta resolució es notificarà a l'ICF.

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la notificació de la resolució a l'empresa interessada es realitzarà electrònicament, per compareixença de l'interessat a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l'eina e-Notum (https://seu.gencat.cat/es/), i en els termes que regula la base 6.5.

8.5 En cas que l'ICF dictamini desfavorablement la concessió del préstec ho comunicarà a la Direcció General d'Indústria, adjuntant la sol·licitud presentada per l'empresa, per tal que el/la director/a general d'Indústria resolgui sobre la denegació de l'ajut. Aquesta resolució s'ha de notificar a l'empresa interessada d'acord amb el procediment que indica la base 8.4.

8.6 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no s'ha produït la notificació esmentada, s'entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

8.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el conseller d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, abans esmentades.

 

Base 9

Publicitat

9.1 D'acord amb l'article 18 i l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública y bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, que haurà d'incloure les dades a les quals es refereix l'article 20.8.b) d'aquesta Llei.

9.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits -amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris- s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat).

9.3 D'acord amb l'article 94.6 de l'esmentat Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, també es donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat), accessible des de la seu electrònica; en el supòsit de subvencions d'un import superior a 6.000,00 euros, també s'han de publicar al DOGC. En tots els casos s'ha d'indicar el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

 

Base 10

Revisió i modificació

10.1 Hi ha la possibilitat de revisar i modificar la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada la seva essència, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al projecte finançat i que es justifiquin suficientment pels interessats abans de la finalització del termini d'execució.

10.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos per les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.

10.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

10.4 A petició de la persona interessada l'ICF podrà aprovar la modificació de les condicions d'una operació formalitzada en l'àmbit d'aquesta línia d'acord amb els seus criteris economicofinancers per tal de facilitar la bona fi de l'operació, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o oneroses a les inicialment establertes.

 

Base 11

Justificació

11.1 Les entitats beneficiàries de la línia d'ajuts han de justificar l'aplicació dels fons davant la Direcció General d'Indústria d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015).

11.2 Un cop finalitzades les actuacions les entitats beneficiàries hauran de presentar la justificació de la subvenció mitjançant un compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa. El compte justificatiu ha d'acreditar la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts.

El compte justificatiu inclourà la documentació següent:

Memòria tècnica justificativa, que inclogui els resultats del projecte.

Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. La llista de despeses ha d'anar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses s'han de pagar abans de la data de la justificació econòmica.

11.3 La forma i el termini de la justificació de l'ajut es determinaran a la convocatòria corresponent i a la resolució d'atorgament.

11.4 Igualment, l'entitat beneficiària haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir la Direcció General d'Indústria.

 

Base 12

Verificació de les accions subvencionables

12.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

a) Verificacions administratives: tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, extractes bancaris, nòmines, etc.)

b) Verificacions in situ o sobre el terreny: tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions de les empreses beneficiàries.

12.2 Les empreses beneficiàries dels ajuts s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 13

Seguiment i control

13.1 La Direcció General d'Indústria pot efectuar el seguiment de cada projecte finançat.

13.2 La Direcció General d'Indústria pot realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta al finançament obtingut i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions que s'hi estableixen. Els beneficiaris de l'ajut resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

13.3 Els beneficiaris estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i l'article 95 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

13.4 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

 

Base 14

Causes de revocació i procediment

14.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de l'ajut i, si escau, al reintegrament del que s'ha percebut indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, les que estableixen els articles 92 bis i 99 Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions); i l'article 34 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, por el que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

14.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

Base 15

Renúncia

15.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan competent.

Per resoldre, només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Les entitats beneficiàries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora que corresponguin.

15.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de rebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució que correspongui.

 

Base 16

Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que disposa l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i es procedirà d'acord amb el que estableix l'article esmentat.

 

Base 17

Infraccions i sancions

17.1 A aquesta línia d'ajuts els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre , esmentat, en tot el que no s'hi oposi.

17.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció, hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

Base 18

Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat

18.1 L'ajut que preveu aquesta línia de finançament consisteix en un ajut en forma de garantia pel 50% de la quantitat del préstec atorgat per l'ICF, garantia que presta el Departament d'Empresa i Coneixement. El beneficiari no paga al Departament d'Empresa i Coneixement una prima per la garantia prestada i això suposa un ajut. D'acord amb la normativa europea d'ajuts d'Estat s'haurà de calcular quin és l'import d'ajut que aquesta garantia no retribuïda representa (càlcul de l'equivalent de subvenció brut).

18.2 Els ajuts atorgats s'emmarcaran en algun dels supòsits següents:

a) Projectes d'internacionalització i d'industrialització.

Article 17 (Ajuts a la inversió en favor de les pimes) del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014).

En aquest supòsit s'han de complir les condicions següents:

No haver començat a executar el projecte abans de presentar la sol·licitud de l'ajut.

Intensitat de l'ajut: l'equivalent de subvenció brut no superarà el 10% de la despesa elegible per a les mitjanes empreses, i el 20% de la despesa elegible pera les petites empreses. La definició de petita o mitjana empresa està inclosa a l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.

Objecte de l'ajut: inversió relacionada amb la creació d'un nou establiment, l'ampliació de la capacitat d'un establiment existent, la diversificació de la producció d'un establiment en productes que anteriorment no produïa o una transformació fonamental del procés global de producció d'un establiment existent. La simple compra d'accions d'una empresa no es considerarà inversió.

Adquisició d'actius materials i immaterials. Els actius immaterials hauran de complir totes les condicions següents: s'utilitzaran exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajut, es consideraran actius amortitzables, s'adquiriran a un tercer no vinculat amb el comparador i estaran inclosos a l'actiu de l'empresa durant almenys 3 anys.

Creació d'ocupació (llocs de treball) generada directament pel projecte d'inversió: s'ha de calcular per un període màxim de 2 anys. La creació d'ocupació ha de suposar un increment net del nombre de treballadors/ores de l'establiment en comparació amb la plantilla mitjana dels darrers 12 mesos; els llocs s'hauran de crear durant els 3 anys posteriors a la inversió i s'hauran de mantenir durant un període mínim de 3 anys comptats a partir de la data en què s'hagi generat el lloc de treball per primera vegada.

Costos subvencionables definits als apartats 5.4 i 5.5: adquisició d'actius materials i immaterials nous o bé pertanyents a un establiment que ha tancat o que hauria tancat si no hagués estat adquirit, comprats per un inversor no vinculat al venedor en condicions de mercat; despeses de personal relatives als llocs de treball generats pel projecte d'inversió calculades per un període màxim de 2 anys.

b) Projectes d'innovació.

Article 28 (Ajuts a la innovació en favor de les PIME), i article 29 (Ajuts a la innovació en matèria de processos i organització) del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014).

En aquest supòsit s'han de complir les condicions següents:

No haver començat a executar el projecte abans de presentar la sol·licitud de l'ajut.

Intensitat de l'ajut: l'equivalent de subvenció brut no superarà el 50% de la despesa elegible.

Objecte de l'ajut:

Les despeses d'obtenció, validació i defensa de patents i altres actius immaterials generats per l'empresa sol·licitant.

Les despeses de serveis d'assessorament i suport en innovació següents:

Serveis d'assessorament en matèria d'innovació, és a dir, consultoria, assistència i formació en els àmbits de la transferència de coneixements; adquisició, protecció i explotació d'actius immaterials, i ús de normes i reglaments que les incorporin.

Serveis de suport a la innovació, és a dir, subministrament de locals, bancs de dades, biblioteques, investigació de mercats, laboratoris, etiquetat de qualitat, assaig i certificació, per tal de desenvolupar productes, processos o serveis més eficaços.

Les despeses d'innovació en matèria de processos i organització següents:

Innovació en matèria de processos, és a dir, l'aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos els canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics); no s'inclouen els canvis o les millores d'importància menor, els augments de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o l'ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l'adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

Innovació en matèria d'organització, és a dir, l'aplicació d'un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions exteriors d'una empresa; no s'inclouen els canvis basats en mètodes organitzatius ja fets servir a l'empresa, els canvis en l'estratègia de gestió, les fusions i les adquisicions, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o l'ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l'adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

Els costos subvencionables definits a l'apartat 5.3.

c) Projectes de circulant.

En la mesura que sigui possible, es vincularan amb alguna de les categories anteriors (projectes d'internacionalització, d'industrialització i d'innovació). Quan no sigui possible, els projectes de circulant se subjectaran al Reglament (UE) 1407/2013 (vegeu l'apartat 18.3 següent).

18.3. Els projectes o les despeses que no compleixin les condicions que estableix l'apartat 18.2, lletres a) i b), anterior, se subjectaran al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre.

L'import total dels ajuts de minimis que es pot atorgar a una única empresa no pot excedir de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (l'actual i els dos anteriors), o de 100.000,00 euros en el cas que es concedeixin a empreses que operin en el sector de transport de mercaderies per carretera. Aquestes quantitats s'expressen en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

Els sol·licitants de l'ajut han de presentar per escrit una declaració mitjançant la qual declaren els altres ajuts de minimis que han rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i l'exercici fiscal en curs que estiguin subjectes al Reglament esmentat o a qualsevol reglament de minimis.

En cas de fusions o adquisicions d'empreses, tots els ajuts de minimis atorgats anteriorment a qualsevol de les empreses que es fusionen es tindran en compte per determinar si la concessió d'un nou ajut de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.

18.4 No podran ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts, d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i el Reglament (UE) 1408/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola:

a) Les empreses que operin als sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Les empreses que operin al sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

Quan l'ajut estigui supeditat al fet que una part o la seva totalitat es repercuteix en productes primaris (pagesos).

c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en lloc dels importats.

e) Els ajuts l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.

18.5 Cal fer un càlcul per trobar l'equivalent de la subvenció bruta que es concedeix al beneficiari de l'ajut, i aquest import es farà constar a la resolució d'atorgament.

 

Base 19

Publicitat de les subvencions per part de les entitats beneficiàries

19.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció, segons el que disposa la base que regula les obligacions de les entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

19.2. Les mesures de publicitat que hauran d'adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions són:

Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

Els logotips i les imatges institucionals que s'han d'incloure són les del Programa d'identificació visual de la Generalitat (http://www.gencat/piv/).

 

Base 20

Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases resten sotmeses a les obligacions següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant la Direcció General d'Indústria.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que han de cobrir l'import finançat; i també el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores i en qualsevol cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Direcció General d'Indústria i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li requereixin en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a la Direcció General d'Indústria l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals.

e) Comunicar a la Direcció General d'Indústria les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar durant 5 anys els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d'acord amb la normativa comunitària.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que indiqui la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament a tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

j) Comunicar a la Direcció General d'Indústria, si s'escau i prèviament a fer-ho, la intenció de moure, traslladar o liquidar els actius fixos que s'hagin subvencionat a qualsevol altra part del territori, durant un termini de 5 anys comptats des del moment del pagament. Aquesta obligació s'inclourà a la resolució de concessió.

k) Si el beneficiari és una entitat privada a la qual es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

l) D'acord amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, esmentada, les persones jurídiques a les quals se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000,00 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

m) D'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015), els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable on manifestin el compliment del que preveu aquesta Llei.

n) Adherir-se als principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat de les persones beneficiàries, d'acord amb el codi ètic que figura com a annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016), i que reproduïm com a annex 2 d'aquestes bases.

 

Base 21

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) (BOE núm. 298, de 14.12.1999, i suplement en català núm. 17, de 30.12.1999), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.1.2008), les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen al fitxer Expedients administratius de la Direcció General d'Indústria, regulat a l'Ordre IUE/458/2010, de 17 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5726, de 1.10.2010). La seva finalitat és tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial, i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. La responsable d'aquest fitxer és la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció esmentada (passeig de Gràcia, núm. 105, 5a planta, 08008 Barcelona), adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.

Aquestes mateixes dades també seran tractades per l'Institut Català de Finances, dins el marc legal esmentat. L'ICF les inclourà al fitxer Préstecs directes, del qual és titular la mateixa entitat. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica protecciodedades@icf.cat.

 

 

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

 

-1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

-2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar a les convocatòries de subvencions o ajuts o als processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

-3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixin les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sol·licitin per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014),

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, esmentada, i les sancions que preveu el seu article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt