Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 11/07/2017

  • Número de control 17192111

  • Organisme emissor Diputació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17192111-2017

Dades del DOGC
  • Número 7412

  • Data 14/07/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de dos processos selectius per cobrir possibles suplències per a llocs de treball d'auxiliar de geriatria (S-18/17) i auxiliar educadora (S-19/17).


La Diputació de Barcelona, per Decret del diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de data 30 de juny de 2017, convoca dos processos selectius per cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball de:

 

- AUXILIAR DE GERIATRIA (S-18/17)

- AUXILIAR EDUCADOR/A (S-19/17)

 

Per tant, i de conformitat amb el que s'estableix a l'article 56 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i el que preveuen els articles 94, 95 i 96 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació amb la selecció del personal funcionari interí, es considera procedent efectuar la corresponent convocatòria pública.

Les bases de les convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'11 de juliol de 2017, s'han exposat al tauler d'edictes de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4 - Barcelona, i es poden consultar igualment a Internet: a l'adreça http://www.diba.cat/seleccio.

Les sol·licituds es podent formalitzar:

- Per via electrònica (forma preferent). Els interessats poden formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal Tràmits i serveis de la ciutadania dins la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/.

- Presencialment. Els interessats poden presentar el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, de dilluns a divendres, de 8,30 a 14,30 hores, a les següents oficines de registre de Barcelona:

- Oficina del Recinte de l'Escola Industrial. Edifici del Rellotge, carrer del comte d'Urgell, 187.

- Oficina del carrer de Londres, 55.

- Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de juliol de 2017

 

Lola Miró Folgado

Directora dels Serveis de Recursos Humans

Amunt