Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 05/07/2017

  • Número de control 17185077

  • Organisme emissor Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta

    CVE CVE-DOGC-A-17185077-2017

Dades del DOGC
  • Número 7412

  • Data 14/07/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs lliure per cobrir amb caràcter laboral temporal una plaça d'agent cívic.


El Decret de la presidència núm. 1 de 30 de juny de 2017 de La Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta, va resoldre el següent:

 

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS LLIURE PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL UNA PLAÇA D'AGENT CIVIC DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA BEGUDA ALTA

Fets:

1.- La Diputació de Barcelona va aprovar els preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la quantia dels quals conforma la base de concertació de l'ens destinatari per al període 2016-2019.

2.- Una de les actuacions, en l'àmbit de la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social, és la de la contractació d'un Agent cívic per a La Beguda Alta

3.- Amb l'objecte de realitzar l'esmentada contractació, es convoca un procés selectiu per a la selecció com a personal laboral temporal d'una placa d'agent cívic per a La Beguda Alta, d'acord amb les bases que a continuació es detallen:

 

Fonaments de dret:

1.- Art. 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

2.- Arts. 115 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3.- Segons l'article 16 e) dels Estatuts de la Mancomunitat, el president té, entre d'altres, la competència per dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat

 

RESOLC:

 

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del concurs lliure per cobrir amb caràcter laboral temporal una plaça d'agent cívic de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta.

Segon.- La publicitat del contingut de les bases de la convocatòria i posteriors publicacions serà les que s'estableixen a les bases.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als Ajuntament que integren la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta per al seu coneixement.

 

PRIMERA: Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria es realitzar un procés selectiu, mitjançant concurs, per a cobrir amb personal laboral temporal una placa d'agent cívic a la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta.

 

Objectiu general de la plaça a cobrir:

L'agent cívic realitza tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats del poble.

Les seves funcions estan dissenyades per ajudar els ciutadans en l'ús dels seus drets i deures respecte a les normes d'urbanitat vigents. Aquesta tasca es desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària i la gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles. També atenen els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participen en l'organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, han de notificar i descriure les accions poc respectuoses detectades, però en cap cas, tenen capacitat sancionadora.

 

Funcions a desenvolupar:

Són les següents:

És un referent dels veïns de La Beguda Alta per a dirigir les seves consultes i/o suggeriments.

Atén l'oficina de la Mancomunitat.

Ofereix suport a les entrades i sortides dels centres educatius.

Ofereix suport a altres serveis municipals.

Divulga i promou el civisme entre els usuaris d'espais i serveis públics (transports públics, parcs i jardins, carrers comercials, etc.).

Dissenya i posa en pràctica activitats que facilitaran la millora en la imatge i la qualitat dels serveis que s'ofereixen en espais públics.

Realitza accions de divulgació de la cultura cívica entre els usuaris d'espais públics, dins el marc de campanyes i polítiques públiques afins, per tal que es faci un ús correcte dels drets i deures dels ciutadans a la via pública.

Desenvolupa activitats d'acompanyament en l'ús d'espais públics a grups específics o a persones dependents que ho requereixin (gent gran, persones amb discapacitats, etc.).

Amonesta verbalment aquelles conductes incíviques, i de vegades conflictives, i es posa en contacte amb altres serveis de seguretat públics que actuen dins la seva àrea geogràfica.

Facilita informació d'interès pràctic (adreces, horaris dels transports públics, telèfons públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i altres organitzacions o institucions ubicades a la seva àrea geogràfica de treball, que integra els tres municipis de la Mancomunitat (Masquefa, Sant Llorenç d'Hortons i Sant Esteve Sesrovires).

Facilita informació sobre els serveis que s'ofereixen a La Beguda Alta i té cura del correcte ús i manteniment dels equipaments públics dins aquestes àrees.

Facilita l'accés al patrimoni públic de la seva àrea geogràfica per part dels ciutadans i el seu coneixement.

Comunica a les administracions pertinents l'ús deficitari d'equipaments i instal·lacions i via pública perquè es faci la seva reparació o substitució.

Aproximar l'administració dels tres municipis que integren la Mancomunitat als ciutadans de La Beguda Alta.

 

Característiques del lloc de treball

- Denominació: Agent cívic

- Nombre places: una (1)

- Jornada: completa (37 h/setmanals)

- Grup: Agrupació professional (AP)

- Durada del contracte: des del dia 12 de setembre de 2017 al dia 30 de juny de 2018.

- Retribució bruta mensual: mil euros (1000,00€).

 

SEGONA. Condicions d'admissió d'aspirants.

Per poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

b) Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: ESO o equivalent

c) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques.

d) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s'escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat.

f) En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha d'estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d'haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

g) Posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, equivalent o superior o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

 

TERCERA. Forma i termini de presentació d'instàncies

Les sol·licituds per prendre part en les corresponents proves d'accés, s'han de dirigir al President de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta, i es presentaran en el Registre d'entrada d'aquesta entitat, amb seu a l'Ajuntament de Masquefa, per qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com estableixen els article 76 i 77 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l'inici de la prova de català.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada per:

- Fotocòpia del NIF o, si escau, del passaport.

- Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

- Currículum vitae de l'aspirant.

- Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.

- Documentació acreditativa d'inscripció a l'OTG, amb anterioritat a la presentació de la instància.

- Historial de la vida laboral (tresoreria general de la seguretat social) i/o document acreditatiu de la categoria professional.

 

QUARTA: Admissió d'aspirants.

Expirat el termini de presentació d'instàncies, la Presidència de la Mancomunitat dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als webs municipals i als taulells d'edictes dels municipis que en formen part de la Mancomunitat (Masquefa, Sant Este Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons), s'hi assenyalarà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Les reclamacions presentades han de ser resoltes en el termini màxim de 30 dies des de la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat cap resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

Un cop revisades les al·legacions presentades, per una resolució de la Presidència es procedirà a l'aprovació definitiva de la llista d'admesos i exclosos, que, igualment serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als webs municipals i als taulells d'edictes dels municipis que en formen part de la Mancomunitat (Masquefa, Sant Este Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons),. En aquesta mateixa publicació es farà constar el dia, hora i lloc on es realitzaran les proves i també la designació nominal del tribunal.

 

CINQUENA: Òrgan tècnic de selecció.

L'Òrgan tècnic de selecció serà col·legiat i la seva composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no poden formar part de l'Òrgan tècnic de selecció. En tot cas, la pertinença a l'Òrgan tècnic de selecció serà sempre a títol individual, i no pot ser en representació o per compte de ningú.

L'Òrgan tècnic de selecció estarà constituït de la següent forma:

President/a: Titular: un/a funcionari/ària designat per la Presidència de la Mancomunitat, amb un nivell de titulació igual o superior al exigit per a l'ingrés en la plaça que es convoca.

Un vocal nomenat de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Tres vocals nomenats pels Alcaldes dels Ajuntaments dels municipis que en formen part de la Mancomunitat (Masquefa, Sant Este Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons), amb un nivell de titulació igual o superior al exigit per a l'ingrés en la plaça que es convoca.

Secretari: El secretari de la Corporació, el qual tindrà veu, però no vot.

Per cada titular de l'Òrgan tècnic de selecció es designarà un suplent.

L'abstenció i recusació dels membres de l'Òrgan tècnic de selecció serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic.

L'Òrgan tècnic de selecció no podrà constituir-se ni actuar, sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents i les decisions s'adoptaran per majoria de vots. En el cas d'empat, el president podrà exercir el seu vot de qualitat.

La participació en l'Òrgan tècnic de selecció dóna lloc a la indemnització en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

De cada sessió que faci l'Òrgan tècnic de selecció s'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari, que n'ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

 

SISENA: Sistema de selecció i desenvolupament del procés.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

El procediment de selecció dels aspirants serà de concurs.

L'Òrgan tècnic de valoració es constituirà i iniciarà la realització del procés de selecció dels candidats com s'indica tot seguit:

A) CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Els aspirants que no acreditin el coneixement del nivell B, han de realitzar uns exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, el coneixement del català, seguint el que disposa el Decret 161/2002, d'11 de juny. Han d'estar en possessió del certificat de nivell B de llengua catalana, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

La qualificació de l'exercici serà la d'apte o no apte.

B) FASE CONCURS:

Consistirà en la valoració, per part de l'Òrgan tècnic de valoració, dels mèrits al·legats i acreditats pels aspirants, conforme al següent barem, i amb un màxim de setze (16) punts.

1. Experiència professional (màxim quatre (4) punts)

- Experiència en qualsevol administració pública en lloc de treball equivalent i/o similar al que és objecte la convocatòria:

A raó d'1 punt per cada 6 mesos complets treballats, fins a un màxim de 3 punts.

- Experiència professional al sector privat en lloc de treball equivalent i /o similar al que és objecte de la convocatòria:

A raó de 0,50 punts per cada 6 mesos complets treballats, fins a un màxim de 2 punts.

2. Altres titulacions (màxim un (1) punts)

- Per posseir títol superior exigit al a convocatòria: fins màxim d'1 punt.

3. Formació i perfeccionament (màxim dos (2) punts)

- Per cada curs de formació o perfeccionament: fins màxim 2 punts

* Cursos de 50 o més hores: 0,40 punts

* Cursos de 25 o més hores: 0,20 punts

* Cursos de menys de 25 hores: 0,10 punts

4. Situació socioeconòmica dels aspirants (màxim cinc (5) punts

4.1. Per estar empadronat en algun dels tres municipis que integren la Mancomunitat (Masquefa, Sant Esteve Sesrovires, i Sant Llorenç d'Hortons): un 1 punt per any complert (màxim de tres (3) punts).

4.2. Per trobar-se en situació de desocupació degudament registrada com a tal en les corresponents oficines d'ocupació sense percebre prestació: 2 punts

4.3. Per trobar-se en situació de desocupació degudament registrada com a tal en les corresponents oficines d'ocupació amb percepció de prestació: 1 punts

5. Entrevista professional (màxim quatre (4) punts)

Per tal de comprovar les condicions genèriques exigides pel desenvolupament del lloc de treball el tribunal qualificador mantindrà una entrevista amb els candidats presentats.

La puntuació versarà sobre la valoració del conjunt del currículum de l'aspirant, realitzant preguntes per a concretar aspectes de l'experiència laboral de l'aspirant i tasques desenvolupades o sobre la valoració d'habilitats, actituds i competències.

En cas d'empat en la fase de concurs, s'ha de tenir en compte el que disposa l'article 44 del Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, que estableix que en cas d'empat en la puntuació s'ha d'acudir per a dirimir-lo a l'atorgada als mèrits enunciats en l'apartat primer d'aquest article segons l'ordre establert.

En cas de persistir l'empat s'ha d'acudir a la data d'ingrés com a funcionari de carrera en el cos o escala des del que es concursa i, en el seu defecte, al número obtingut en el procés selectiu.

 

SETENA: Qualificació.

La puntuació màxima de la fase de concurs és un total de setze (16) punts.

 

VUITENA: .- Presentació de documents.

La persona aspirant proposada per al nomenament interí haurà de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini de deu (10) dies naturals a comptar del dia següent de la publicació al Tauler d'Edictes de la relació d'aprovats, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.

Llevat força major impeditiva lliurament apreciada per l'òrgan tècnic de valoració, cas de no presentar en termini la documentació o resultar d'aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, l'aspirant proposat/da decaurà en tots els seus drets al nomenament i derivats de la superació del procés de selecció, sens perjudici de la possible responsabilitat en la qual hagi pogut incórrer, per a l'esbrinament de les quals l'òrgan tècnic deduirà testimoni i donarà trasllat.

 

NOVENA: Contractació.

D'acord amb la proposta de l'Òrgan tècnic de valoració, el President de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta contractarà a la persona aspirant que hi figuri en el primer lloc.

No obstant, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de la plaça, i en l'eventualitat de renúncia o impossibilitat legal de contractació de la persona aspirant en primer lloc, la Presidència de la Mancomunitat podrà requerir de l'òrgan de selecció la relació complementària dels aspirants que segueixin a la persona aspirant primerament proposada, per tal de contractar, en el seu cas, de forma correlativa als següents aspirants.

 

DESENA: Règim de servei.

Pel que fa a les comeses, règim horari i de jornada relatiu a lloc de treball, s'atindrà als acords i les resolucions que respectivament adoptin el Ple de la Corporació o el seu President.

 

ONZENA: Incidències.

L'Òrgan tècnic de valoració resta facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

En cas que el Tribunal decidís que cap dels aspirants presentats a les places convocades reuneixen les condicions mínimes necessàries per desenvolupar les funcions del lloc de treball, podrà declarar deserta la convocatòria.

 

DOTZENA: Recursos.

Aquestes bases i la convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. “

 

Masquefa, 5 de juliol de 2017

 

F. Xavier Boquete i Saiz

President

Amunt