Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 11/07/2017

  • Número del document GOV/0095/2017

  • Número de control 17192117

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17192117-2017

Dades del DOGC
  • Número 7411

  • Data 13/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/95/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat, i el seu text refós.


Mitjançant l'Acord CPT/126/2006, de 26 de setembre, la Comissió de Govern de Política Territorial va autoritzar l'Institut Català del Sòl perquè constituís, conjuntament amb l'Ajuntament del Prat del Llobregat, el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, del terme municipal del Prat de Llobregat, i en va aprovar els Estatuts. El Consorci esmentat es va constituir en data 21 de novembre de 2006.

Mitjançant l'Acord GOV/231/2009, de 16 de desembre, es va procedir a la modificació dels Estatus del Consorci per tal d'ampliar el seu àmbit d'actuació a les àrees residencials estratègiques (ARE) Ronda Sud-Aeroport i Eixample Sud, també dins del terme municipal del Prat de Llobregat.

En data 4 de desembre de 2014, el Consell General del Consorci va aprovar una proposta de modificació dels seus Estatuts per tal d'adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, aprovació que finalment no va reeixir, ateses les successives modificacions legislatives que van afectar el règim jurídic dels consorcis.

Actualment, el Consell General del Consorci, en la sessió de 2 de febrer de 2017, i de conformitat amb les previsions de l'article 20.2.a) dels seus Estatuts, ha aprovat, per unanimitat, la modificació dels Estatuts per tal d'adaptar-se a les previsions que, inicialment, es trobaven recollides en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i que a hores d'ara es contenen en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, s'ha aprofitat la necessitat de modificar els Estatuts per introduir diversos canvis a nivell d'actualització legal i organitzativa que permetin un funcionament més àgil i acord amb la realitat de l'entitat.

D'acord amb el que preveuen l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat i l'article 26 o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

De conformitat amb l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions,

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat, i el seu text refós, que s'annexa a aquest Acord.

 

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de juliol de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

 

Annex

Estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Denominació, composició, adscripció, naturalesa jurídica

1.1 La Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en matèria d'urbanisme, i concretament del seu ens adscrit, l'Institut Català del Sòl, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament del Prat de Llobregat, constitueixen el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat.

1.2 El Consorci s'adscriu a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

La participació en els drets i les obligacions del Consorci s'estableix d'acord amb els percentatges de participació següents:

Correspon a l'Ajuntament del Prat de Llobregat el 51% dels totals drets i obligacions.

Correspon a l'Institut Català del Sòl el restant 49% dels totals drets i obligacions.

1.3 El Consorci és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia diferenciada de la dels ens consorciats. Té naturalesa local i voluntària i una durada limitada al compliment dels seus objectius.

1.4 El Consorci es constitueix com una entitat urbanística especial i opera com a administració actuant en els àmbits que constitueixen l'objecte. De conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 157 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en virtut del qual s'estableix que la condició d'administració actuant de les ARE recaurà en un Consorci format per l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament corresponent, i de conformitat i en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del mateix text normatiu en relació amb el sector Eixample Nord.

 

Article 2

Objecte i àmbit d'actuació

2.1 El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i l'execució urbanística de l'actuació Eixample Nord, del terme municipal del Prat de Llobregat, de conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei d'urbanisme, amb les funcions i condicions que s'atribueixen en aquest text normatiu.

2.2 Així mateix, el Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i l'execució urbanística de les actuacions Ronda Sud-Aeroport i Eixample Sud definides com a ARE d'acord amb el Pla director urbanístic de delimitació i ordenació d'aquestes.

2.3 El sector Eixample Nord comprèn uns terrenys amb una superfície aproximada de 150 ha, que limiten, al nord, amb la C-32; al sud, amb la C-31; a l'est, amb el riu Llobregat, i a l'oest, amb la B-22, sense perjudici dels ajustos de delimitació necessaris per a la delimitació urbanística del sector.

2.4 L'àrea residencial estratègica Eixample Sud està delimitada pel Pla director urbanístic de les ARE del Baix Llobregat, té una superfície aproximada de 37 ha i limita, al nord, amb l'avinguda Onze de Setembre; al sud, amb el límit del sòl no urbanitzable i el seu contacte amb el sistema aeroportuari i les hortes del Parc Agrari del Baix Llobregat; a l'est, amb el carrer número 6 del polígon industrial Estruch, i a l'oest, amb la carretera de l'Aviació.

2.5 L'àrea residencial estratègica Ronda del Sud-Aeroport està delimitada pel Pla director urbanístic de les ARE del Baix Llobregat, té una superfície aproximada de 8 ha i limita, al nord (i d'est a oest), amb el barri de la Granja, el CEM Julio Méndez, el carrer del Riu Llobregat, l'equipament cívic Delta del Llobregat, i els carrers Xúquer i Anoia; al sud, amb el parc Nou, inclosos els terrenys de la ronda del Sud i part de l'enllaç amb l'avinguda del Remolar; a l'est, amb la carretera de l'Aviació i el futur Eixample Sud, i a l'oest, amb la Ronda del Sud. De l'àmbit s'exclou l'església de Sant Cosme i Sant Damià.

2.6 Qualsevol referència efectuada en els presents Estatuts als termes 'àmbit' o 'sector' s'entendrà referida als tres àmbits d'actuació que constitueixen l'objecte d'aquest Consorci.

 

Article 3

Règim jurídic

El Consorci urbanístic es regeix per aquests Estatuts, de conformitat amb les determinacions establertes a la normativa bàsica estatal i normativa de desenvolupament de la Generalitat. La normativa local sobre consorcis tindrà caràcter supletori. També es regirà pel Reglament intern per al cas que s'aprovi, per la legislació urbanística i per les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

 

Article 4

Domicili

El Consorci té el domicili social a la seu de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, carrer Major 2-4 del Prat de Llobregat. No obstant això, es podrà modificar per acord del Consell General.

 

Article 5

Capacitat

5.1 El Consorci, per complir les seves finalitats, té personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats i té capacitat jurídica suficient per realitzar el seu objecte i amb aquest efecte pot realitzar les actuacions següents:

a) Adquirir; ser beneficiari d'expropiacions sent l'Ajuntament del Prat de Llobregat l'administració expropiant; posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar béns de tota mena; obligar-se; celebrar contractes; executar accions i excepcions, i interposar recursos, de conformitat amb la normativa vigent.

b) Contractar, d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic vigent, tot restant sotmès a la legislació de contractes del sector públic en els supòsits i de la manera que li sigui aplicable en cada moment.

c) Establir convenis amb particulars i altres administracions públiques destinats al compliment del seu objecte.

d) Obtenir, en la seva qualitat d'administració actuant, el percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta que correspongui, segons es determini al Pla director i/o instrument de planejament corresponent, de conformitat amb el que estableix l'article 23 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

5.2 Els ens consorciats podran delegar en el Consorci les potestats urbanístiques que no tinguin caràcter d'indelegables i li encomanaran les facultats que no siguin intransferibles i siguin necessàries per a la consecució de l'objecte del Consorci.

 

Article 6

Objectius del Consorci

6.1 L'actuació del Consorci urbanístic està dirigida a la consecució dels objectius següents:

a) Aconseguir una ordenació urbanística sostenible, on l'aprofitament climàtic, l'arquitectura passiva i l'eficiència energètica hi siguin presents.

b) Assolir una diversitat d'usos i d'activitats compatibles amb la residència, la qual també ha de tenir una diversitat d'oferta que estigui a l'abast de tota la ciutadania.

c) Procurar una mobilitat sostenible, on el transport públic sigui prioritari sobre el privat, on es faci un ús racional i proporcionat de l'espai públic i es fomentin els itineraris per a vianants i bicicletes.

6.2 Pel que fa a les ARE que en configuren l'objecte, l'actuació del Consorci està dirigida a dur a terme el seu desenvolupament i execució d'acord amb els objectius que estableix l'article 157 i concordants del Text refós de la Llei d'urbanisme, complint les determinacions del Pla director urbanístic que les regula, en el qual es concreten els paràmetres urbanístics i es justifica la seva viabilitat econòmica i les obligacions de l'administració actuant.

 

Article 7

Funcions del Consorci

7.1 Per a la consecució dels seus objectius, correspondran al Consorci les funcions específiques següents:

a) La coordinació de l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.

b) Ser l'administració actuant d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.

c) Impulsar, i si escau executar, directament o a través del procediment que s'estableixi, les determinacions establertes pel Pla director urbanístic que regula les ARE que en configuren l'objecte, tant pel que fa a l'ordenació com a les obres d'urbanització necessàries per al desenvolupament dels sectors.

d) La redacció dels instruments de planejament que siguin necessaris per al desenvolupament dels seus àmbits en els termes previstos en la legislació urbanística.

e) La redacció i la tramitació dels diferents projectes d'infraestructures i la seva execució, directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb ens públics de la Generalitat o de l'Ajuntament, així com l'establiment dels criteris i mecanismes per al seu finançament.

f) La redacció, tramitació i aprovació dels projectes d'urbanització i/o complementaris en el cas de les ARE, sempre que s'escaigui, i la seva execució directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb ens públics de la Generalitat o de l'Ajuntament, així com l'establiment dels criteris i mecanismes per al seu finançament.

g) La redacció, tramitació i aprovació dels instruments de gestió urbanístics necessaris per al desenvolupament dels seus àmbits.

h) Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per urbanitzar-lo i gestió dels sectors, si s'escau.

i) Encarregar-se de la construcció dels equipaments previstos en el Pla director urbanístic que regula les ARE que en configuren l'objecte, que s'haurà de dur a terme simultàniament amb la urbanització d'aquests àmbits.

j) Fixar per a l'execució urbanística el sistema d'actuació i la modalitat d'aquest que, per raó de les circumstàncies concurrents, permeti emprendre amb celeritat l'actuació urbanitzadora, en cas que es tracti d'una determinació no inclosa al planejament corresponent, així com, si s'escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat, d'acord amb el que disposa l'article 119 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

k) L'establiment de criteris i mecanismes per garantir la viabilitat econòmica dels seus àmbits.

l) Qualsevol altra pròpia de la seva condició d'administració actuant i qualsevol que sigui necessària per al desenvolupament i l'execució dels àmbits d'actuació que en constitueixen l'objecte.

7.2 Aquestes funcions seran exercides pel Consorci, sens perjudici de les que es reserven a l'Institut Català del Sòl, d'acord amb la legislació aplicable, així com les que corresponen a l'Ajuntament del Prat de Llobregat per a la tramitació i aprovació dels diferents instruments de planejament, i a la seva condició d'administració expropiant, en benefici del Consorci.

 

Capítol II

Règim orgànic

 

Article 8

Òrgans de govern i de gestió

8.1 El Consorci es regirà pels òrgans següents:

a) El Consell General.

b) El Comitè Executiu.

c) La Presidència.

d) La Vicepresidència.

8.2 A més a més, el Consorci pot estar dotat d'una Gerència, que actua com a òrgan de gestió, d'acord amb el que s'exposa en aquests Estatuts.

 

Secció 1a

Del Consell General

 

Article 9

Naturalesa, composició i vots

9.1 El Consell General és l'òrgan superior i rector del Consorci, el qual mitjançant la deliberació i la decisió exerceix de manera col·legiada el govern del Consorci i l'administració d'aquest.

9.2 El Consell General estarà integrat, de forma paritària, per representants de l'Institut Català del Sòl i de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, nomenats i separats lliurement pels òrgans de govern de les administracions consorciades, de la següent manera:

a) El conseller del departament competent en matèria d'urbanisme i president de l'Institut Català del Sòl, o la persona que designi.

b) L'alcalde del Prat de Llobregat, o la persona que designi.

c) Cinc vocals en representació de l'Institut Català del Sòl, tres de designats pel mateix Institut i dos pel departament competent en matèria d'urbanisme.

d) Cinc vocals en representació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

En el seu cas, cal donar compte de la substitució de membres en la primera sessió del Consell que es convoqui després de la notificació de la substitució.

El nombre de representants de cadascun dels ens que formen el Consorci, i per tant el nombre de membres del Consell General, podrà ser modificat per acord dels membres del Consell, sense necessitat de modificar aquests Estatuts i sense que el nombre total de membres pugui excedir de sis representants per cada ens, ni ser inferior a tres.

9.3 La Gerència, si és nomenada, i la persona designada per ostentar la Secretaria del Consell General, han d'assistir a les sessions d'aquest òrgan, amb veu però sense vot.

9.4 En la designació de les vocalies s'ha de tenir en compte la perspectiva de gènere per tal de tendir a obtenir una representació equilibrada de dones i d'homes.

9.5 El nombre de vots del conjunt de representants de l'Ajuntament del Prat de Llobregat representarà el 51% dels vots totals computables, i així mateix el nombre de vots del conjunt de representants de l'Institut Català del Sòl representarà el 49% del conjunt de vots totals computables. Cadascuna de les entitats consorciades assigna els vots a parts iguals entre els seus membres.

 

Article 10

Competències

10.1 Corresponen al Consell General les competències necessàries per al bon funcionament de les actuacions que constitueixin l'objecte del Consorci.

10.2 En especial, seran competència seva les funcions següents:

a) Aprovar, si escau, el Reglament i les normes de funcionament internes del Consorci.

b) Nomenar, i cessar si escau, el/la president/a, i el/la vicepresident/a del Consell General, que ho seran també del Consorci.

c) Designar els membres del Comitè Executiu.

d) Acordar, si escau, la creació de la Gerència del Consorci. En aquest cas, contractar o designar la persona que ocuparà la Gerència.

e) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i, per tant, el nombre de membres d'aquest òrgan, i complir el que estableix l'article 9 d'aquests Estatuts.

f) Aprovar el Pla d'actuació, inversió i finançament, els pressupostos anuals del Consorci i les seves modificacions, i les liquidacions d'acord amb el que s'estableix en aquests Estatuts, amb subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i de control econòmic financer i patrimonial de l'administració a la qual està adscrit, sens perjudici d'allò previst a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

g) Aprovar els comptes anuals del Consorci, els quals s'inclouran al compte general de l'administració d'adscripció.

h) Aprovar la plantilla de personal al servei del Consorci.

i) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.

j) Fixar les bases generals per als actes de disposició del patrimoni del Consorci.

k) Ser l'òrgan de contractació del Consorci.

l) Determinar el règim de disposició de fons del Consorci, així com designar els membres del Consell General, o si escau, del Comitè Executiu, que tindran atribuïda aquesta funció d'acord amb el règim esmentat.

m) Nomenar els dos membres del Comitè Executiu que, de manera conjunta, aprovaran els pagaments del Consorci per la Tresoreria.

n) Acordar l'exercici d'accions judicials, la interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i drets del Consorci.

o) Acordar la modificació dels Estatuts, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

p) Acordar, si escau, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, en cas de dissolució del Consorci.

q) Aprovar els estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del Consorci, així com les seves actualitzacions.

r) Tramitar i aprovar, si escau, els instruments de planejament, de gestió, d'urbanització que siguin necessaris, així com la relació de béns i drets i el projecte de taxació conjunta dels béns i drets afectats, en el seu cas.

s) Tramitar i aprovar, si escau, els projectes d'infraestructures.

t) Fixar per a l'execució urbanística el sistema d'actuació i la seva modalitat, en cas que no siguin establerts pel planejament corresponent, així com, si escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat.

u) Exercir les altres competències no assignades expressament en aquests Estatuts

a altres òrgans del Consorci.

10.3 No obstant això, el Consell General podrà delegar en un altre òrgan del Consorci les competències que no tinguin caràcter d'indelegables, en els termes i amb les limitacions que estableixi el propi Consell General. En aquest sentit, tenen caràcter indelegable les competències que recullen els apartats a) a j), l), n), o), p) i q) anteriors.

 

Secció 2a

Del Comitè Executiu

 

Article 11

Naturalesa, composició i vots

11.1 El Comitè Executiu és l'òrgan d'execució de les funcions del Consorci a l'empara de les bases i els criteris fixats pel Consell General, i estarà integrat per:

a) Tres vocals en representació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

b) Tres vocals en representació de l'Institut Català del Sòl, dos dels quals seran designats pel mateix Institut i un directament pel Departament competent en matèria d'urbanisme.

11.2 El nombre de vots dels representants de l'Ajuntament del Prat de Llobregat té un valor del 51% dels vots totals computables, mentre que el nombre de vots dels representants de l'Institut Català del Sòl té un valor del 49% dels vots totals computables. Cadascuna de les entitats consorciades assigna els vots a parts iguals entre els seus membres

11.3 Entre els/les tres vocals proposats/ades conforme a l'apartat primer per representar les diferents institucions, almenys un/a haurà de ser vocal membre del Consell General.

11.4 El Comitè Executiu nomenarà un/a president/a entre els seus membres vocals del Consell General.

11.5 La durada de la Presidència serà d'un any i de manera rotatòria entre els vocals que representen l'Ajuntament del Prat de Llobregat i els que representen l'Institut Català del Sòl.

11.6 Corresponen al/a la president/a del Comitè Executiu les facultats de convocar, presidir i dirigir les deliberacions del Comitè. Així mateix, li correspon l'execució dels acords del Comitè Executiu i les altres funcions que li siguin delegades expressament per un altre òrgan del Consorci.

11.7 El/la secretari/ària del Comitè Executiu i, si s'escau, el/la gerent, han d'assistir a les sessions d'aquest òrgan, amb veu però sense vot.

 

Article 12

Competències

Corresponen al Comitè Executiu, a més de les que li siguin delegades, les següents competències:

a) Acordar la creació de comissions de treball per a temes específics i la fixació de les normes de funcionament d'aquestes comissions.

b) Impulsar l'encàrrec, o bé elaborar, els instruments de planejament i de gestió que calguin.

c) Impulsar l'encàrrec, o bé redactar, els projectes d'infraestructures, els projectes d'urbanització i/o complementaris.

d) Impulsar l'encàrrec, o bé redactar, els projectes de taxació conjunta dels béns i els drets afectats.

e) Acordar la disposició del patrimoni del Consorci de conformitat amb les bases generals aprovades pel Consell General, i donar-ne compte.

f) Preparar i validar per presentar al Consell General i a l'administració d'adscripció, per a la seva aprovació, el Pla d'actuació, inversió i finançament, els pressupostos anuals i les seves liquidacions, i els comptes anuals.

g) Ordenar els pagaments per a la Tresoreria, de conformitat amb les previsions contingudes al pressupost del Consorci.

h) Vigilar i fiscalitzar els comptes.

i) Proposar la plantilla de personal al servei del Consorci.

j) Acordar l'adscripció del personal de les administracions consorciades, en cas que sigui necessari, així com les contractacions que corresponguin segons les previsions d'aquests Estatuts.

k) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del Consorci, així com a les seves actualitzacions, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.

l) Donar directrius respecte a les actuacions a realitzar per la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.

m) Vetllar pel compliment dels calendaris fixats per al desenvolupament de les actuacions.

n) Exercir les funcions pròpies de la Gerència, relacionades a l'article 25 d'aquests Estatuts, si aquest càrrec està vacant.

o) Exercir totes aquelles funcions que siguin inherents a la seva naturalesa d'òrgan executiu del Consorci.

 

Secció 3a

De la Presidència i la Vicepresidència

 

Article 13

La Presidència i la Vicepresidència del Consorci

13.1 Les persones que exerceixin la Presidència i la Vicepresidència del Consell General, les quals exerceixen també la Presidència i la Vicepresidència del Consorci, han de ser nomenades pel Consell General d'entre les seves persones membres.

13.2 Aquests càrrecs recauen alternativament, i pel termini d'un any, en un/a vocal del Consell General que representi l'Ajuntament del Prat de Llobregat i en un/a vocal del Consell General que representi l'Institut Català del Sòl, amb el benentès que si la Presidència recau en un vocal representant de l'Institut Català del Sòl, la Vicepresidència haurà de recaure en un vocal representant de l'Ajuntament, i viceversa. A la sessió constitutiva del Consorci s'ha de determinar l'ens consorciat que, per mitjà d'algun dels seus representants, ostentarà inicialment cadascun d'aquests càrrecs.

 

Article 14

Competències de la Presidència i la Vicepresidència del Consorci

14.1 Correspon al president del Consorci l'exercici de les funcions següents:

a) Representar el Consorci.

b) Fixar l'ordre del dia del Consell General.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del Consell General.

d) Representar judicialment i administrativament el Consorci. A aquest efecte, podrà comparèixer per motius d'urgència davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques, i n'haurà de donar compte posteriorment al Consell General, als efectes de ratificació.

e) Assegurar el compliment de les lleis.

f) Acordar l'exercici d'accions administratives i judicials, i donar-ne compte, posteriorment, al Consell General.

g) Vetllar pel compliment dels acords del Consell General.

14.2 La Presidència pot delegar les seves funcions en la Vicepresidència, o en un altre òrgan del Consorci, llevat de les que per llei siguin indelegables.

14.3 En els casos de vacant, absència o malaltia, el/la president/a és substituït/ïda pel/per la vicepresident/a.

 

Secció 4a

Del funcionament

 

Article 15

Sessions del Consell General

15.1 El Consell General celebra sessions com a mínim dues vegades l'any. També es reuneix tantes vegades com sigui convocat pel president, per iniciativa pròpia o quan ho proposi qualsevol dels membres.

15.2 De cada sessió, se n'ha d'estendre l'acta corresponent, que serà aprovada pel Consell en la mateixa reunió o en la immediata següent, i que s'arxivarà signada pel president i el secretari/ària. En el supòsit que no sigui aprovada en la mateixa reunió la Secretaria, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data de la sessió del Consell General, remetrà l'acta per mitjans electrònics als membres del Consell General perquè manifestin la seva conformitat al text, i es considerarà aprovada, en la mateixa reunió, si tots manifesten la seva conformitat.

15.3 Les convocatòries s'han d'efectuar per escrit i, excepte en el cas en què no sigui possible, es trametran per mitjans electrònics, sempre que en permeti deixar constància de la recepció, fent-hi constar l'ordre del dia junt amb la documentació necessària per a la deliberació quan sigui possible, les condicions en les quals se celebrarà la sessió, el sistema de connexió, i, en el seu cas, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessàries per assistir i participar en la reunió. Si no és possible, s'efectuaran per escrit i es trametran en qualsevol suport: per correu, ordinari o certificat, per telefax, per mitjans electrònics o telemàtics, sempre que en permeti deixar constància de la recepció. La convocatòria s'ha de notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies naturals, llevat que es tracti de convocatòries de sessions extraordinàries, que s'han de convocar amb un termini mínim de 48 hores.

15.4 El Consell General s'entén vàlidament constituït quan hi assisteixin almenys la meitat dels representants de l'Institut Català del Sòl i la Generalitat i la meitat dels representants de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

En tot cas, serà necessària per a la vàlida celebració de la sessió l'assistència de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin.

15.5 No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents o representades totes les persones membres i sigui declarada la urgència de l'assumpte per unanimitat.

15.6 En tot el que no preveuen expressament aquests Estatuts, el Consell General es regeix per la normativa bàsica i autonòmica en matèria de règim local.

 

Article 16

Normes de funcionament del Comitè Executiu

16.1 El Consell General establirà les normes de funcionament del Comitè Executiu en l'acord que adopti, si escau, per a la seva regulació, llevat d'aquells aspectes que ja quedin regulats en aquests Estatuts.

16.2. El Comitè Executiu celebrarà sessions com a mínim una vegada cada tres mesos, i el seu desenvolupament es regirà segons els criteris esmentats per a les sessions del Consell General.

16.3 El Comitè Executiu es considerarà vàlidament constituït quan hi assisteixin almenys la meitat dels representants de l'Institut Català del Sòl i la Generalitat i la meitat dels representants de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

En tot cas serà necessària per a la valida celebració de la sessió l'assistència de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin.

 

Article 17

Mandat dels membres del Consorci

Els membres dels diferents òrgans del Consorci cessaran en els seus càrrecs per acord de l'òrgan que els va nomenar o la institució que els va proposar, sense perjudici dels altres supòsits previstos legalment.

 

Article 18

Substitució i suplència de les persones membres dels òrgans del Consorci

18.1 Les persones nomenades per ocupar les vocalies del Consell General poden ser substituïdes mitjançant resolució de l'òrgan competent de l'ens consorciat corresponent, mentre que els membres del Comitè Executiu poden ser substituïts per acord del Consell General. Cal donar compte d'aquestes substitucions en la primera sessió del Consell o el Comitè que es convoqui després de la notificació de la substitució.

18.2 En cas de vacant, absència o malaltia de qualsevol de les persones membres del Consell General i del Comitè Executiu, es procedirà a la seva suplència per un altre membre, amb la corresponent delegació de vot, per a aquella sessió determinada, d'acord amb la normativa aplicable a cadascun dels ens consorciats. En tot cas, caldrà que es comuniqui per escrit a la Secretaria del Consorci amb caràcter previ a la celebració d'aquella sessió.

 

Article 19

Adopció d'acords

19.1 Els acords del Consell General i del Comitè Executiu s'han d'adoptar per una majoria de més de la meitat del valor dels vots dels membres assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixen un règim diferent.

Ni la Presidència ni la Vicepresidència del Consell General, ni la Presidència del Comitè Executiu, disposen de vot diriment o de qualitat.

19.2 Cal una majoria de dos terços del valor dels vots dels membres assistents del Consell General del Consorci perquè siguin vàlids els acords que s'adoptin sobre les matèries següents:

a) Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de funcionament internes del Consorci.

b) Modificar els Estatuts, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i, per tant, el nombre de membres d'aquest òrgan.

d) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

e) Acordar, si escau, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, en cas de dissolució del Consorci.

19.3 Els acords del Consell General i del Comitè Executiu exhaureixen la via administrativa i poden ser impugnats mitjançant el recurs de reposició potestatiu regulat a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament en via jurisdiccional, de conformitat amb el règim d'impugnació i recursos que preveu la legislació aplicable.

 

Capítol 3

La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci

 

Article 20

La Secretaria

20.1 El Consell General ha de nomenar el/la secretari/ària del Consorci, que ho serà tant del Consell General com del Comitè Executiu. La Secretaria serà exercida pel secretari/ària de l'administració d'adscripció o funcionari/ària en qui delegui.

20.2 El/la secretari/ària del Consell General i del Comitè Executiu ha d'assistir a les sessions d'aquests òrgans, amb veu però sense vot.

 

Article 21

Funcions de la Secretaria

Són funcions de la Secretaria del Consorci, i per tant del Consell General i del Comitè Executiu les següents:

a) La fe pública i l'assessorament legal preceptiu, vetllant per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell General i Comitè Executiu.

b) Assistir preceptivament a totes les sessions del Consell General i del Comitè Executiu.

c) Estendre i signar les actes i els certificats dels acords del Consell General i del Comitè Executiu, amb el vistiplau de la persona que n'ocupa la Presidència, garantint que els procediment i regles de constitució i adopció d'acords són respectats.

d) Custodiar la documentació oficial relativa al Consell General i el Comitè Executiu.

Les funcions de la Secretaria s'han d'exercir de conformitat amb allò establert al Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, a la normativa general aplicable i les aprovades pel Consell General.

 

Article 22

La Intervenció i la Tresoreria

22.1 La Intervenció correspondrà a l'interventor/a de l'administració d'adscripció o funcionari/ària en qui delegui.

22.2 La tresoreria correspondrà al tresorer/a de l'administració d'adscripció o funcionari en qui delegui.

 

Article 23

Funcions de la Intervenció i la Tresoreria

Són funcions de la Intervenció el control i fiscalització de les gestió econòmica, financera, pressupostària i comptable.

Són funcions de la Tresoreria la gestió i custòdia dels fons, valors i efectes del Consorci i, en el seu cas, de la recaptació.

Les funcions de la Intervenció i la Tresoreria s'exerciran de conformitat amb allò establert al Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, la normativa general aplicable i les aprovades pel Consell General.

 

Capítol 4

La Gerència del Consorci

 

Article 24

La Gerència del Consorci

El Consell General podrà contractar o designar un/a gerent del Consorci, que actuarà com a òrgan de gestió d'aquest. El/la gerent no serà membre del Consell ni del Comitè Executiu, a les sessions dels quals hi assistirà amb veu però sense vot.

 

Article 25

Funcions de la Gerència del Consorci

25.1 La Gerència tindrà les funcions que expressament es determinin, i en tot cas les que s'exposen tot seguit:

a) Exercir la direcció ordinària de l'administració del Consorci, d'acord amb les directrius del Consell General, el Comitè Executiu i del/de la president/a, i impulsar l'activitat del Consorci.

b) Executar els acords del Consell General i vetllar pel compliment de les decisions dels òrgans de govern.

c) Subscriure i formalitzar els contractes per als quals estigui facultat.

d) Proposar l'autorització de despeses.

e) Elaborar la documentació econòmica i financera del Consorci, així com la memòria de gestió anual, i sotmetre-la al Consell General amb la conformitat prèvia del Comitè Executiu. També elaborarà els estudis de viabilitat que corresponguin.

f) Qualsevol altra que li delegui o encarregui el Consell General o el Comitè Executiu per tal d'assolir l'objecte del Consorci, quan això sigui possible.

 

Capítol 5

Règim de personal, econòmic i financer

 

Secció 1a

Règim de personal

 

Article 26

Personal

26.1 El personal del Consorci, que ocupi llocs de treballs estructurals, podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament de les administracions consorciades.

Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions públiques consorciades en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l'òrgan competent de l'Administració pública d'adscripció podrà autoritzar que el Consorci contracti directament personal per a l'exercici de les funcions referides.

26.2 El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració pública d'adscripció i les retribucions del nou personal en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents en l'Administració d'adscripció.

L'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració pública d'adscripció.

26.3 El Comitè Executiu podrà proposar a les administracions consorciades la utilització parcial dels serveis propis de les administracions consorciades als efectes d'eficàcia i economia.

 

Secció 2a

Règim financer

 

Article 27

Pla d'actuació, inversió i finançament, pressupost, comptabilitat i estudis de viabilitat

27.1 El Consorci estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control de l'administració pública d'adscripció, sens perjudici de la seva subjecció a les normes aplicables en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els pressupostos i els comptes del Consorci, d'elaboració anual, han de formar part dels pressupostos i s'han d'incloure en el compte general de l'administració pública d'adscripció, respectivament.

27.2 El Consorci ha d'elaborar anualment un Pla d'actuació, inversió i finançament.

27.3 El Consorci prepararà, sota la responsabilitat de la Gerència, si aquesta és nomenada, el Pla d'actuació, inversió i finançament i el pressupost corresponent a l'exercici següent, que hauran de ser presentats per la Gerència per ser validats per la Comissió Executiva i aprovats pel Consell General.

27.4 El president ha de sotmetre a estudi i aprovació del Consell General els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, si aquesta és nomenada, i validats pel Comitè Executiu. Un cop aprovats, seran tramesos a l'administració d'adscripció, als efectes de rendició, publicitat i aprovació del compte general en el qual estaran inclosos i a l'Institut Català del Sòl.

27.5 El Consorci, mitjançant la Gerència, si aquesta és nomenada, ha d'elaborar i desenvolupar un estudi de viabilitat detallat, tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del mateix Consorci, i tots aquests han de ser aprovats pel Consell General, amb la validació prèvia del Comitè Executiu. Aquests estudis, com a mínim, han d'incloure la justificació del projecte d'inversió, els fluxos de tresoreria previstos, la seva actualització i una memòria justificativa on es detallin les hipòtesis i dades utilitzades per a la seva preparació. Aquests estudis cal que siguin actualitzats periòdicament a requeriment del Consell General.

27.6 La comptabilitat i els pressupostos del Consorci hauran de diferenciar, com a mínim, els tres àmbits d'actuació que en constitueixen l'objecte, i això sens perjudici que determinades obres d'infraestructures que sigui necessari executar puguin ser objecte de comptabilitat separada.

 

Article 28

Fiscalització

El control financer del Consorci es podrà dur a terme per auditors nomenats pel Consell General. En tot cas, es portarà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l'administració d'adscripció.

 

Secció 3a

Règim econòmic

 

Article 29

Recursos

29.1 Per dur a terme els seus objectius, el Consorci disposa dels recursos

següents:

a) Les subvencions dels ens consorciats.

b) Les aportacions dels ens consorciats, ordinàries o extraordinàries, per sufragar el finançament de les adquisicions de finques incloses dins l'àmbit del sector, així com per al finançament de l'activitat i el manteniment del Consorci.

c) Els drets, els béns i els valors que en constitueixin el patrimoni.

d) Els rendiments de les seves activitats.

e) Els productes del seu patrimoni.

f) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb què el Consorci sigui afavorit.

g) El finançament que obtingui operacions d'endeutament amb entitats de crèdit, les quals s'hauran de contreure únicament per al finançament de necessitats de circulant.

h) Les quotes urbanístiques que es recaptin en exercici de la seva acció urbanística.

i) Qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb les lleis.

29.2 L'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament del Prat de Llobregat efectuaran les seves aportacions al Consorci en proporció als seus drets i obligacions, de conformitat amb els percentatges que es determinen a l'article 1 d'aquests Estatuts. Pel que fa a les inversions que hagi d'efectuar el Consorci, s'adequaran al que disposi el pressupost aprovat. Igualment, amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per a la seva execució i ho ha d'acreditar degudament en el procediment corresponent.

29.3. En el cas que les entitats consorciades incompleixin els seus compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla anual d'activitats per ajustar-lo d'acord amb els recursos efectius de l'entitat.

 

Secció 4a

Patrimoni

 

Article 30

Patrimoni del Consorci

30.1 El patrimoni del Consorci estarà constituït pels béns i drets que adquireixi directament i pel patrimoni públic del sòl que constitueixi el Consorci de conformitat amb la legislació urbanística.

30.2 Les administracions que integren el Consorci hi podran aportar altres béns. En el cas de cessió gratuïta dels béns, els béns cedits revertiran en l'administració cedent en els supòsits i amb les condicions que determini l'acord de cessió.

30.3 El Consorci es regirà per les normes patrimonials de l'administració pública d'adscripció.

30.4 Els equipaments previstos al Pla director urbanístic que ordena les ARE que són objecte d'aquest Consorci seran costejats, de manera total o parcial, si així s'estableix al mateix Pla director, amb el producte de la venda de les parcel·les resultants que rebi el Consorci en concepte del percentatge d'aprofitament urbanístic objecte del deure de cessió de sòl, en relació amb els sectors respectius, de conformitat amb el que estableix l'apartat 5.c) de l'article 56 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

30.5 El Consorci, observant en tot cas el que exposa a l'apartat anterior, ha de destinar la resta de parcel·les resultants del percentatge que rebi de l'aprofitament urbanístic d'aquestes actuacions, o el producte de la seva venda, així com qualsevol altre patrimoni del qual disposi arran de les esmentades actuacions, a les finalitats que preveu la legislació urbanística. El Consorci podrà determinar que cadascun dels ens que el formen destini aquests béns i drets a llurs patrimonis públics de sòl i habitatge.

 

Capítol 6

Vigència i dissolució

 

Article 31

Vigència

Es preveu que el Consorci tingui una durada limitada i serà vigent mentre les parts consorciades duguin a terme els objectius per als quals s'ha constituït, tot i que es pot dissoldre anticipadament per alguna de les causes següents:

a) Acord dels ens consorciats.

b) Impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.

c) Retirada d'un dels ens consorciats, en exercici del dret de separació per un dels ens consorciats, que es farà efectiu de conformitat amb allò que disposi la normativa legal vigent que sigui d'aplicació en cada moment.

d) Incompliment del seu objecte.

 

Article 32

Dissolució i liquidació

32.1 L'acord de dissolució s'ha d'adoptar de la manera prevista a l'article 19.2 d'aquests Estatuts i de conformitat amb la normativa legal vigent, i ha de ser ratificat pels òrgans competents de cadascun dels ens consorciats.

32.2 L'acord de dissolució adoptat pel màxim òrgan de govern del Consorci nomenarà un liquidador que serà un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de l'administració pública d'adscripció, i ha de determinar la manera com s'ha de procedir a la liquidació dels béns, els drets i les obligacions del Consorci. Aquesta liquidació, llevat d'acord contrari, es farà en proporció als percentatges de participació en el Consorci de cadascun dels ens consorciats en la data de la seva dissolució, un cop retornades totes les aportacions efectuades per cadascun dels membres per les quanties corresponents. L'acord de dissolució també determinarà com s'ha de fer la reversió de les obres i les instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades, d'acord amb la normativa específica aplicable en cada cas.

Amunt