Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 04/07/2017

  • Número del document 088/2017

  • Número de control 17185101

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-17185101-2017

Dades del DOGC
  • Número 7406

  • Data 06/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018.


L'article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment establerts.

L'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en la redacció donada pel Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, estableix que els preus per als estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari oficial els fixa la comunitat autònoma dins els límits que estableixi la Conferència General de Política Universitària. Aquests estan relacionats amb els costos de prestació del servei, amb el propòsit d'aproximar gradualment els preus als costos que comporta la prestació del servei acadèmic (entre el 15% i el 25% en el cas de primera matrícula en ensenyaments de grau i de màster que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades; entre el 40% i el 50% en els ensenyaments de màsters no compresos en el punt anterior).

D'altra banda, cal millorar l'eficiència en l'ús dels recursos públics per a contribuir a l'assoliment de l'estabilitat pressupostària i a una major corresponsabilitat de les persones beneficiàries dels serveis educatius en una etapa educativa postobligatòria.

El punt 1 de la disposició addicional 52 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, considera prioritari continuar avançant cap a un sistema de preus públics equitatiu, basat en el model de tarifació social que sigui efectiu eliminant els obstacles que poden dificultar la igualtat en l'accés a la universitat als estudiants i les famílies amb rendes més baixes, no només a partir de la transferència de la competència i els recursos per part de l'Estat, sinó també del disseny d'un model propi de suport als estudiants que més ho necessiten.

Per al curs 2017-2018, els preus màxims que paga l'estudiant són els mateixos que els del curs anterior. D'acord amb la política de preus i beques iniciada en cursos anteriors, i amb la finalitat de mantenir aquesta corresponsabilitat compatible amb el principi d'equitat, el Govern ha previst un sistema de beques (beques Equitat) que inclou una part dels ingressos que reben les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya en concepte de preus dels serveis acadèmics, de manera que cap persona amb mèrits suficients quedi exclosa dels estudis per raons econòmiques.

Aquest curs s'estenen les beques Equitat als màsters universitaris i s'aplica una major progressivitat en la reducció del preu en els trams 1 i 2 de renda en els estudis de grau, en compliment del que estableix la disposició final segona de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, i s'habiliten les partides necessàries per a compensar les universitats públiques per les possibles pèrdues d'ingressos derivades de l'aplicació d'aquesta disposició, d'acord amb la normativa vigent.

D'altra banda, és voluntat del Govern que l'estructura dels estudis no tingui un impacte en el preu total que pagui l'estudiant i, per tant, que tots els estudiants puguin cursar fins a 240 crèdits amb el mateix suport públic que reben actualment en els graus. D'aquesta manera, els titulats d'estudis de grau de 180 crèdits, durant els cinc cursos posteriors a la seva graduació, tenen dret, com a mínim, a cursar 60 crèdits d'un estudi de màster al mateix preu públic vigent dels graus del mateix tipus que el màster que cursin, mitjançant el mecanisme de beques Equitat.

Aquest Decret fixa els preus dels crèdits de tots els estudis universitaris oficials que s'imparteixen als centres propis integrats a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), així com els dels altres serveis acadèmics. Així mateix, pel que fa als centres adscrits a aquestes universitats, es determina el que ha de pagar l'estudiant a la universitat en concepte de tutela acadèmica.

D'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, s'estableixen recàrrecs en els preus per a garantir que els recursos públics, sempre limitats, vagin destinats de forma prioritària a donar les màximes oportunitats d'estudi als estudiants que cursen per primera vegada una carrera en una universitat pública i als que tenen un millor rendiment acadèmic.

I d'acord amb la legislació sectorial d'aplicació, s'estableixen exempcions en els preus, les quals pretenen facilitar els estudis universitaris a persones de determinats col·lectius que reuneixen condicions subjectives específiques.

Per tot això, a proposta conjunta del conseller d'Empresa i Coneixement i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Àmbit d'aplicació

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Decret té per objectiu fixar els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols oficials que imparteixen els centres universitaris propis de les universitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya en el curs 2017-2018 que consten en els annexos d'aquest Decret.

1.2 L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya apliquen els imports que estableix aquest Decret en concepte de preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

1.3 Els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els preus pels conceptes següents:

a) La prestació dels ensenyaments propis de les universitats, dels cursos d'especialització i la inscripció d'estudiants que cursen determinades matèries amb autorització de la universitat.

b) La contraprestació per serveis específics i de suport a l'aprenentatge per als estudiants dels centres universitaris, i la contraprestació pels materials didàctics específics en els sistemes metodològics que impliquen semipresència en els estudis.

c) El cost d'enviament dels títols universitaris als estudiants que sol·liciten aquest enviament.

1.4 En el cas de la Universitat Oberta de Catalunya, els preus pels conceptes esmentats a l'apartat anterior els fixa el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, que fixa igualment els preus que cal satisfer per a l'obtenció de títols oficials en els campus externs al seu àmbit principal i que no estan vinculats al conveni programa signat entre el departament competent en matèria d'universitats i aquesta universitat. En el cas d'estudis universitaris conjunts entre la Universitat Oberta de Catalunya i les universitats públiques, l'estudiant ha d'abonar addicionalment al preu de la matrícula el preu dels serveis específics fixats per la Universitat Oberta de Catalunya d'acord amb aquest article i segons preveu cada conveni interuniversitari.

1.5 Els consells socials de les universitats públiques i el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya poden establir el preu dels crèdits en qualsevol nivell d'estudis per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea ni dels estats als quals sigui d'aplicació el règim comunitari sense que el preu corresponent pugui excedir el 100% del seu cost, sens perjudici del que preveuen els acords i els convenis o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent.

A aquests efectes, d'acord amb el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, l'autorització d'estada concedida als estudiants estrangers no equival a la condició de residents.

 

Article 2

Centres adscrits

2.1 Els centres adscrits no inclosos a l'article 1.2 apliquen els preus que estableixen els seus òrgans de Govern.

2.2 Els i les estudiants d'estudis de grau dels centres adscrits la titularitat dels quals correspon a la Generalitat de Catalunya i als seus ens autònoms o als consorcis en els quals participa abonen a les universitats, directament o per mitjà del centre, en concepte de tutela acadèmica, el 12% dels preus que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011-2012, segons correspongui. Els i les estudiants de màster d'aquests centres adscrits abonen a les universitats pel mateix concepte el 15% dels preus que estableix l'apartat 4 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol.

2.3 Els i les estudiants d'estudis de grau dels centres adscrits la titularitat dels quals no correspon als ens esmentats a l'apartat anterior abonen a la universitat, directament o per mitjà del centre, en concepte de tutela acadèmica, el 27% dels preus que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol, del curs 2011-2012, segons correspongui. Els i les estudiants de màster d'aquests centres adscrits abonen a les universitats pel mateix concepte el 33% dels preus que estableix l'apartat 4 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol.

2.4 Per tal de determinar l'import al qual s'apliquen els percentatges anteriors, a l'annex 3 figura el coeficient d'estructura docent al qual pertany l'estudi. Per als estudis que no figuren en aquest annex, el percentatge corresponent s'aplica al preu d'un estudi amb el mateix coeficient d'estructura docent del curs 2011-2012. Per als estudis de màsters universitaris oficials que no existien al curs 2011-2012, els consells socials determinaran a quin nivell, dels establerts per al curs 2011-2012, correspon cada màster.

 

Article 3

Universitat Oberta de Catalunya

Atesa la seva formulació jurídica i les seves particularitats metodològiques, la Universitat Oberta de Catalunya determina la contraprestació pels recursos per a l'aprenentatge d'acord amb la seva normativa. 

 

Article 4

Beques de l'Administració de la Generalitat

1. La Generalitat de Catalunya, les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya, mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb els ingressos recaptats per les universitats amb la nova política de preus iniciada el curs 2012-2013, convoca les beques Equitat, que signifiquen una tarifació del pagament del preu per crèdit de la matrícula, dels i de les estudiants de grau i de màster d'aquestes universitats, en funció del nivell de renda familiar, de manera que els imports resultants, un cop descomptada la beca, correspondrien als que figuren en l'annex 5.

2. D'altra banda, el Govern amplia les beques Equitat als estudis de màster universitari, en les condicions que s'assenyalin en la convocatòria.

 

 

Capítol 2

Règim dels preus

 

Article 5

Pagament

5.1 Les universitats han d'exigir, com a condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic i universitat o centre al qual sigui aplicable aquest Decret, i els interessos de demora corresponents, si escau.

5.2 Les universitats públiques han de fer constar en el resguard de matrícula el percentatge de la despesa per crèdit que suposa el preu abonat per l'estudiant, en relació amb la mitjana del cost per crèdit del conjunt del sistema universitari.

5.3 El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la universitat pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'estudiant i, si escau, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que hagi produït sense dret a cap reintegrament.

5.4 Sens perjudici dels fraccionaments addicionals del pagament que pugui establir cadascuna de les universitats, aquestes han de possibilitar que el pagament de la matrícula anual es pugui fer, com a mínim, en dues fases de la manera següent:

Fins al 60% a compte del preu del crèdit que estableix aquest Decret, en el moment de formalitzar la matrícula.

L'últim termini, que no pot ser inferior al 30%, un cop resolta la convocatòria de beques Equitat per part de l'AGAUR, en els terminis que la universitat estableixi.

Si del procediment anterior es derivés un excés en favor de l'estudiant, la universitat l'hi retornarà d'acord amb la normativa vigent.

En qualsevol cas, el fraccionament no pot ser inferior a l'establert per al curs 2016-2017.

5.5 Les universitats hauran de retornar l'import dels crèdits matriculats als estudiants que hagin estat assignats en un ensenyament d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places dins del procés de la preinscripció, sempre que presentin la sol·licitud d'anul·lació de matrícula abans del 24 d'octubre de 2017. Això no serà d'aplicació en els supòsits següents:

a) Quan hi hagi un canvi de preferències per part de l'estudiant.

b) Si l'estudiant torna a fer una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

 

Article 6

Convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits

6.1 Els i les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonen a la universitat el 15% dels preus que estableixen els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 de l'annex 1. Els i les estudiants estan exempts d'abonar a la universitat el percentatge assenyalat en supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries curriculars dels estudis que la universitat ofereix als estudiants. Aquests supòsits són determinats per la universitat amb l'autorització del Consell Social, o del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, en el cas d'aquesta universitat.

6.2 La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per a adaptar els plans d'estudis anteriorment vigents als nous plans d'estudi és gratuïta.

6.3 En el cas que l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis, ha d'abonar l'import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa, s'ha d'abonar a la universitat el 15% del preu.

 

Article 7

Segones i successives matrícules

7.1 Quan un/a estudiant es matricula en qualsevol universitat per segon cop d'un mateix crèdit d'un estudi de grau o d'un estudi no adaptat a l'espai europeu d'educació superior de primer o segon cicle, l'import d'aquest crèdit és el resultant d'aplicar un coeficient d'1,2 al preu del crèdit sobre el qual es va aplicar el coeficient el curs anterior. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient de 2,6 al preu del crèdit sobre el qual es va aplicar el coeficient el curs anterior. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient de 3,6 al preu del crèdit sobre el qual es va aplicar el coeficient el curs anterior.

7.2 Quan un/a estudiant es matricula en qualsevol universitat per segon cop d'un mateix crèdit d'un estudi de màster que l'habiliti per a l'exercici d'activitats professionals regulades, l'import d'aquest crèdit és el resultant d'aplicar un coeficient d'1,2 al preu del crèdit. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient de 2,6 al preu del crèdit. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient de 3,6 al preu del crèdit.

7.3 Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit d'un màster que no l'habiliti per a l'exercici d'activitats professionals regulades, l'import d'aquest crèdit és el resultant d'aplicar un coeficient d'1,625 al preu del crèdit. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient d'1,75 al preu del crèdit. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient d'1,875 al preu del crèdit.

 

Article 8

Segons i successius ensenyaments universitaris

8.1 S'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit que s'estableixen en aquest Decret als i les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per a obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat; també s'aplica aquest coeficient als i les estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.

8.2 S'eximeix del recàrrec que preveu l'apartat anterior als i les estudiants que estiguin inclosos en algun dels supòsits següents:

a) Estudiants que hagin superat els estudis d'un únic primer cicle i vulguin prosseguir els seus estudis en un segon cicle no adaptat a l'espai europeu d'educació superior.

b) Estudiants que havent iniciat uns estudis amb doble titulació hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.

c) Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs o un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

 

 

Capítol 3

Bonificacions i exempcions

 

Article 9

Abast de les exempcions i bonificacions

9.1 Als preus dels serveis acadèmics que es regulen en aquest Decret els són d'aplicació les exempcions i bonificacions que estableix la normativa estatal.

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s'han de complir en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

9.2 No es poden aplicar als i les estudiants exempcions o bonificacions al pagament dels preus que es fixen en aquest Decret, tret de les que s'hi recullen expressament, així com qualsevol altra que pugui establir la normativa vigent.

 

Article 10

Beques generals de l'Administració de l'Estat

10.1 Poden formalitzar la matrícula sense abonar els preus que estableix aquest Decret els i les estudiants de grau i de màster que vulguin sol·licitar una beca o ajut a l'estudi per al curs 2017-2018 convocada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i compleixin previsiblement els requisits d'aquella convocatòria. A aquests efectes, l'AGAUR emetrà una acreditació de caràcter econòmic que els i les estudiants hauran de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.

En tot cas, l'exempció total del pagament de l'import de la matrícula resta condicionada a l'obtenció efectiva de la beca.

No han de presentar aquesta acreditació els estudiants que ja disposen de la credencial de becari del curs 2016-2017.

En qualsevol cas, si posteriorment els i les estudiants no obtenen la condició de becari amb dret a l'exempció del preu dels serveis acadèmics, estaran obligats a abonar-ne el preu corresponent en els terminis indicats per la universitat.

10.2 La quantia de la beca de matrícula que correspon als estudiants dels centres adscrits no inclosos a l'article 1.2, amb excepció dels de l'escola gestionada pel Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI), i de les universitats privades, llevat de la Universitat Oberta de Catalunya, és la corresponent a l'import del preu públic fixat pel Govern de la Generalitat en el curs 2011-2012 per a la titulació corresponent o d'una altra del mateix grau d'experimentalitat, actualitzat en els termes que preveu la disposició estatal que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar de les beques i ajuts a l'estudi per al curs 2017-2018.

 

Article 11

Famílies nombroses

11.1 Els i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l'inici del curs acadèmic tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret.

Els i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria general a l'inici del curs acadèmic tenen dret a l'exempció del 50% dels preus fixats per aquest Decret.

11.2 Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació del títol de família nombrosa.

 

Article 12

Matrícules d'honor i premi extraordinari

12.1 Els i les estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d'honor en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior es poden acollir a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica, d'acord amb les condicions que estableixen els consells socials de les universitats públiques i el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

12.2 Els i les estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat tenen dret a l'exempció total dels preus de tots els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L'exercici d'aquest dret no resta subjecte a termini.

 

Article 13

Persones discapacitades

13.1 Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% documentalment justificada tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret.

13.2 Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent.

 

Article 14

Víctimes d'actes terroristes

14.1 Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret.

14.2 Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'ha d'adjuntar també el llibre de família.

 

Article 15

Víctimes de violència de gènere

15.1 Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret.

15.2. Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent, així com del llibre de família en el cas dels fills o filles que en depenen.

 

Article 16

Compensació a les universitats

Els imports corresponents a les exempcions dels preus del curs 2017-2018 que preveu aquest Decret s'han de compensar a les respectives universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb el que disposa la disposició addicional dinovena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

 

  

Disposició addicional primera

Finançament a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Per a fer front al pagament dels preus per la prestació de serveis acadèmics universitaris que fixa aquest Decret, els i les estudiants poden acollir-se a les fórmules de finançament que ofereix l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

D'acord amb els convenis signats entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i les universitats públiques catalanes, l'incompliment per part dels i les estudiants dels pagaments derivats d'aquests crèdits produeix els efectes que preveu l'article 5.3 d'aquest Decret.

 

Disposició addicional segona

Ajuts de les universitats

Les universitats poden establir sistemes d'ajuts per a atendre els estudiants que es troben en circumstàncies personals sobrevingudes que afecten l'aplicació dels preus que estableix aquest Decret.

  

 

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

 

Barcelona, 4 de juliol de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Santi Vila i Vicente

Conseller d'Empresa i Coneixement

 

 

Annex 1

 

Preus per serveis acadèmics de caràcter docent

 

─1 Preus per la prestació d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials de grau (adaptats a l'espai europeu d'educació superior) de les universitats públiques de Catalunya

1.1 Els preus dels crèdits corresponents als estudis oficials de grau es distribueixen en tres nivells de coeficient d'estructura docent segons el que s'especifica en l'annex 2. Els imports d'aquests crèdits són els següents:

1.1.1 Estudis amb coeficient d'estructura docent A

Preu per crèdit: 25,27 euros.

1.1.2 Estudis amb coeficient d'estructura docent B

Preu per crèdit: 35,77 euros.

1.1.3 Estudis amb coeficient d'estructura docent C

Preu per crèdit: 39,53 euros.

1.2 Els consells socials de les universitats públiques poden determinar el coeficient d'estructura docent a la qual pertanyen els crèdits dels estudis conduents a una doble titulació de graus amb coeficients d'estructura docent diferent o d'un programa d'estudis integrat amb crèdits de graus també diferents.

 

─2 Preus per la prestació d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols de màsters universitaris oficials i doctorats adaptats a l'espai europeu d'educació superior de les universitats públiques

2.1 Màsters universitaris oficials: els imports del crèdit d'aquests estudis són els següents:

a) Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades; màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'elaboració de les memòries de sol·licitud dels títols oficials, i màsters que donen accés als títols professionals de la marina mercant, inclosos en l'annex 4: el preu per crèdit és de 41,17 euros.

b) Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades: el preu per crèdit és de 65,87 euros.

2.2 En el cas dels màsters de l'apartat b) del punt anterior, els consells socials poden establir una bonificació de fins al 30% sobre el preu del crèdit establert, d'acord amb els criteris que estableixen aquests consells socials. També poden establir una bonificació específica per als màsters subjectes a convenis derivats de programes d'Erasmus Mundus.

2.3 Els consells socials de les universitats públiques poden determinar el coeficient d'estructura docent a la qual pertanyen els estudis conduents a una doble titulació de màsters o d'un programa d'estudis integrat amb crèdits de màsters diferents.

2.4 Màster universitari oficial de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC):

Màster RETAN - Edició Iberoamericana: 37,81 euros/crèdit.

2.5 Doctorat: els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que, si escau, puguin organitzar les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que preveu l'apartat 2.1 d'aquest annex 1.

2.6 Els i les aspirants que, si escau, siguin admesos en un programa de doctorat adaptat a l'espai europeu d'educació superior d'acord amb el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau; el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, han d'abonar, en funció de les circumstàncies acadèmiques:

a) Per la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral, un preu de 401,12 euros.

b) per la lectura i defensa de la tesi doctoral, un preu de 156,87 euros, que s'abonen en el curs en què té lloc.

 

─3 Preus per la prestació de serveis acadèmics universitaris dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols universitaris oficials duts a terme en el campus principal de la Universitat Oberta de Catalunya i vinculats al conveni programa amb el departament competent en matèria d'universitats

3.1 Preus per la prestació d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials adaptats a l'espai europeu d'educació superior

3.1.1 Preus per la prestació d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials de grau especificats a l'annex 2 del Decret, distribuïts en dos nivells de coeficient d'estructura docent. L'import del preu que correspon al crèdit per cadascun dels nivells és:

3.1.1.1 Estudis amb coeficient d'estructura docent A:

Preu per crèdit: 20,42 euros.

3.1.1.2 Estudis amb coeficient d'estructura docent B:

Preu per crèdit: 22,80 euros.

3.1.2 Màsters universitaris oficials: el preu per crèdit és de 34,06 euros.

 

 

Preus per serveis de caràcter no docent

 

─4 Expedició de títols acadèmics

4.1 Títol universitari oficial de graduat/ada, diplomat/ada, llicenciat/ada, arquitecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre/a, màster universitari (oficial) i de doctor/a amb Suplement Europeu al Títol i duplicat: 218,15 euros.

4.2 Certificat de diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora): 78,55 euros.

4.3 Suplement Europeu al Títol: 32,75 euros (per a estudis no adaptats a l'espai europeu d'educació superior i en el cas d'estudis adaptats només per a segones i successives expedicions).

4.4 Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics: 30 euros.

 

─5 Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers

5.1 Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers: 152,66 euros.

5.2 L'adaptació curricular que requereix aquesta prova d'aptitud es valora en crèdits per la universitat. L'estudiant abona el preu del crèdit corresponent d'acord amb els imports que estableix aquest Decret.

 

─6 Declaració d'equivalència al nivell acadèmic de doctor

6.1 Estudi d'equivalència al nivell acadèmic de doctor: 218,15 euros.

6.2 Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d'equivalència al nivell acadèmic de doctor: 218,15 euros.

 

─7 Expedient acadèmic

7.1 Gestió d'expedient acadèmic:

Matrícula quadrimestral: 54,54 euros.

Matrícula anual: 69,80 euros.

Modificacions i ampliacions de matrícula: 27,27 euros.

7.2 Expedició de certificacions acadèmiques: 27,27 euros.

7.3 Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudis: 54,54 euros.

7.4 Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris d'acord amb sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat, de les universitats públiques: 218,15 euros.

7.5 Trasllat d'expedient acadèmic: 54,54 euros.

7.6 Estudi de documentació i d'expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si escau, en ensenyament de màsters universitaris: 30,21 euros.

7.7 Preparació de documentació per a la legalització dels programes d'assignatures i plans d'estudis universitaris que han de sorgir efectes a l'estranger: 30 euros.

 

 

Annex 2

Classificació dels estudis en coeficients d'estructura docent dels graus dels centres integrats

 

Universitats públiques

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent A

 

Administració i Direcció D'empreses

Anglès

Antropologia i Evolució Humana

Antropologia Social i Cultural

Ciència Política i Gestió Pública

Ciències Empresarials / Management

Ciències Polítiques i de l'Administració

Comptabilitat i Finances

Comunicació Cultural

Criminologia

Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

Dret

Economia

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Social

Empresa i Tecnologia

Empresa Internacional

Estudis Anglesos

Estudis Àrabs i Hebreus

Estudis Catalans i Occitans

Estudis Clàssics

Estudis d'Anglès i Català

Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Estudis d'Anglès i Espanyol

Estudis d'Anglès i Francès

Estudis de Català i de Clàssiques

Estudis de Català i Espanyol

Estudis de Francès i Català

Estudis de Francès i de Clàssiques

Estudis de Francès i Espanyol

Estudis d'Espanyol i de Clàssiques

Estudis Francesos

Estudis Globals / Global Studies

Estudis Hispànics: Llengua i Literatura

Estudis Internacionals d'Economia i Empresa / International Business Economics

Estudis Literaris

Filologia Catalana

Filologia Catalana i Estudis Occitans

Filologia Clàssica

Filologia Hispànica

Filologia Romànica

Filosofia

Filosofia, Política i Economia

Finances i Comptabilitat

Geografia

Geografia i ordenació del Territori

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Gestió i Administració Pública

Història

Història de L'art

Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Humanitats

Lingüística

Llengua i Literatura Catalanes

Llengua i Literatura Espanyoles

Llengua i Literatura Hispàniques

Llengües i Literatures Modernes

Llengües Romàniques l les Seves Literatures

Mestre d'Educació Infantil

Mestre d'Educació Primària

Musicologia

Pedagogia

Relacions Laborals

Relacions Laborals i Ocupació

Sociologia

Treball Social

Turisme

 

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent B

 

Arqueologia

Arquitectura

Arquitectura Tècnica

Arquitectura Tècnica i Edificació

Belles Arts

Biologia

Biologia Ambiental

Bioquímica

Bioquímica i Biologia Molecular

Biotecnologia

Ciència i Producció Animal

Ciència i Salut Animal

Ciència i Tecnologia Dels Aliments

Ciències Ambientals

Ciències del Mar

Ciències i Tecnologies de l'edificació

Comunicació Audiovisual

Comunicació i Indústries Culturals

Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Conservació de la Natura

Conservació-Restauració de Béns Culturals

Disseny

Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Enologia

Estadística

Estadística Aplicada

Estudis d'Arquitectura

Estudis d'Àsia Oriental

Farmàcia

Física

Genètica

Geologia

Gestió Aeronàutica

Informació i Documentació

Innovació i Seguretat Alimentària

Llengües Aplicades

Llengües Aplicades i Traducció

Logopèdia

Matemàtiques

Microbiologia

Nanociència i Nanotecnologia

Nutrició Humana i Dietètica

Periodisme

Periodisme i Comunicació Audiovisuals

Podologia

Psicologia

Publicitat i Relacions Públiques

Química

Traducció i Interpretació

 

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent C

 

Biologia Humana

Ciències Biomèdiques

Ciència I Enginyeria De Dades

Ciències I Tecnologies De Telecomunicació

Enginyeria Agrària I Alimentària

Enginyeria Agrícola

Enginyeria Agroalimentària

Enginyeria Agroambiental I Del Paisatge

Enginyeria Alimentària

Enginyeria Biomèdica

Enginyeria Civil

Enginyeria d'Aeronavegació

Enginyeria d'Aeroports

Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

Enginyeria de L'automoció

Enginyeria d'Obres Públiques

Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Enginyeria de L'energia

Enginyeria de L'energia i Sostenibilitat

Enginyeria de Materials

Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Enginyeria de Sistemes Biològics

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Enginyeria de Sistemes Electrònics

Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Enginyeria de Sistemes Tic

Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Enginyeria en Informàtica

Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Enginyeria en Tecnologies Industrials

Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Enginyeria Física

Enginyeria Forestal

Enginyeria Geològica

Enginyeria Geomàtica i Topografia

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Minera

Enginyeria Química

Enginyeria Telemàtica

Fisioteràpia

Infermeria

Medicina

Nàutica i Transport Marítim

Odontologia

Òptica i Optometria

Tecnologies Marines

Veterinària

 

 

Universitat Oberta de Catalunya

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent A

 

Administració i Direcció d'Empreses

Arts

Ciències Socials

Comunicació

Criminologia

Dret

Economia

Educació Social

Gestió i Administració Pública

Història, Geografia i Art

Humanitats

Informació i Documentació

Llengua i Literatura Catalanes

Màrqueting i Investigació de Mercats

Psicologia

Relacions Internacionals

Relacions Laborals i Ocupació

Turisme

 

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent B

 

Disseny i Creació Digital

Enginyeria Informàtica

Multimèdia

Tecnologies de Telecomunicació

 

 

Annex 3

Classificació dels estudis en coeficients d'estructura docent dels graus dels centres adscrits

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent A

 

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Administració i Direcció d'Empreses

Arts Escèniques

Arts i Disseny

Direcció Hotelera

Educació Infantil

Gestió d'Empreses

Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució

Gestió Hotelera i Turística

Logística i Negocis Marítims

Màrqueting

Màrqueting i Comunicació Digital

Màrqueting i Comunitats Digitals

Negocis i Màrqueting Internacionals

Prevenció i Seguretat Integral

Relacions Laborals i Recursos Humans

Seguretat

Turisme

Turisme i Gestió del Lleure

Turisme i Oci

 

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent B

 

Audiovisual i Multimèdia

Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Cinema i Mitjans Audiovisuals

Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Continguts Digitals Interactius

Disseny

Disseny, Animació i Art Digital

Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Disseny i Producció de Videojocs

Fotografia i Creació Digital

Informàtica i Serveis

Logopèdia

Mitjans Audiovisuals

Multimèdia

Podologia

Publicitat i Relacions Públiques

 

 

Estudis amb coeficient d'estructura docent C

 

Bioinformàtica

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Enginyeria de Disseny Industrial

Enginyeria d'Organització Industrial

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria en Organització Industrial

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

Enginyeria Telemàtica

Fisioteràpia

Infermeria

Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

Teràpia Ocupacional

 

 

Annex 4

 

Màsters universitaris oficials que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades

 

Advocacia

Arquitectura

Enginyeria Aeronàutica

Enginyeria Agronòmica

Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Enginyeria de Forest

Enginyeria de Mines

Enginyeria Geològica i de Mines

Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Enginyeria de Telecomunicació

Enginyeria Industrial

Enginyeria Naval i Oceànica

Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Psicologia General Sanitària

 

 

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'elaboració de les memòries de sol·licitud dels títols oficials

 

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Informàtica / Computer Engineering

Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents

Enginyeria Química

 

 

Màsters que donen accés als títols professionals de la marina mercant

 

Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes

Nàutica i Gestió del Transport Marítim

 

 

Annex 5

Imports per crèdit resultants, un cop descomptada la beca Equitat, per als i les estudiants de grau de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya, i de màster que habilita per a l'exercici d'activitats professionals regulades (annex 4), en funció dels llindars de renda (*)

 

Preus del crèdit en primera vegada a graus de les universitats públiques

 

 

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Tram 5

Tram 6

Estudis amb coeficient d’estructura docent A

5,05 €

7,58 €

17,69 €

20,22 €

22,74 €

25,27 €

Estudis amb coeficient d’estructura docent B

7,15 €

10,73 €

25,04 €

28,62 €

32,19 €

35,77 €

Estudis amb coeficient d’estructura docent C

7,91 €

11,86 €

27,67 €

31,62 €

35,58 €

39,53 €

  

Preus del crèdit en primera vegada a màsters de les universitats públiques (annex 4)

 

 

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Tram 5

Tram 6

Màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades (annex 4)

30,88 €

32,94 €

34,99 €

37,05 €

39,11 €

41,17 €

  

Preus del crèdit en primera vegada a la Universitat Oberta de Catalunya

 

 

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Tram 5

Tram 6

Estudis amb coeficient d’estructura docent A

10,21 €

12,25 €

14,29 €

16,34 €

18,38 €

20,42 €

Estudis amb coeficient d’estructura docent B

11,40 €

13,68 €

15,96 €

18,24 €

20,52 €

22,80 €

 

(*) Vegeu requisits de renda i patrimoni a la Resolució de l'AGAUR publicada al DOGC.

 

 

Annex 6

Preus per la prestació dels ensenyaments no adaptats a l'espai europeu d'educació superior que condueixen a l'obtenció dels títols universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle, i només de segon cicle

 

Estudis amb grau d'experimentalitat 3:

Arquitectura.

Preu per crèdit: 27,85 euros.

 

Estudis amb grau d'experimentalitat 4:

Llicenciatures: màquines navals i nàutica i transport marítim.

Enginyeries: enginyeria de telecomunicació i enginyeria de mines.

Preu per crèdit: 28,58 euros.

 

 

Annex 7

Preus per la prestació dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció dels títols universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle i només de segon cicle al campus principal de la Universitat Oberta de Catalunya

 

─1 Llicenciatures en ciències del treball, ciències polítiques, comunicació audiovisual (2n cicle), estudis d'Àsia oriental (2n cicle), investigació i tècniques de mercat (2n cicle), psicopedagogia, administració i direcció d'empreses, documentació, publicitat i relacions públiques (2n cicle): 16,32 euros per crèdit.

 

─2 Enginyeria en informàtica: 18,22 euros per crèdit.

Amunt