Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 04/07/2017

  • Número del document GOV/0089/2017

  • Número de control 17185056

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-17185056-2017

Dades del DOGC
  • Número 7405

  • Data 05/07/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Afectacions
Afectacions passives (2)
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.


L'article 31 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix que en aquest exercici només es poden aprovar les ofertes d'ocupació pública que, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, s'ajustin a la taxa de reposició d'efectius establerta per la normativa bàsica estatal, i afegeix que la taxa de reposició es pot acumular entre els àmbits i els sectors que es determinin. En aquest context, el Govern, mitjançant l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, va aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

La Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, fixa la taxa de reposició d'efectius en un màxim del 100% en l'àmbit dels cossos de policia autonòmics. Així mateix, habilita les administracions públiques per disposar, en els exercicis 2017 a 2019, d'una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal d'aquelles places que hagin estat ocupades ininterrompudament de forma temporal des d'una data anterior a l'1 de gener de 2005, en els termes establerts en la disposició transitòria quarta del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. D'altra banda, habilita que en determinats sectors es pugui disposar d'una taxa addicional per a estabilització d'ocupació temporal que inclourà fins al 90% de les places que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016. A banda de les esmentades taxes de reposició addicionals, als efectes del càlcul de les places que poden ser objecte d'oferta d'ocupació pública, s'estableix que no computen dins el límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció interna, així com les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial. Finalment, s'autoritza a acumular la taxa de reposició d'efectius entre àmbits i sectors considerats prioritaris prèviament identificats.

Ateses la taxa de reposició fixada per als cossos de policia autonòmics, les taxes de reposició addicionals derivades de processos d'estabilització i consolidació esmentats, i també la possibilitat d'acumular-les entre determinats sectors prioritaris;

Atesa la necessitat urgent i inajornable de disposar de mitjans personals per reforçar la seguretat pública a Catalunya;

Vist l'informe del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i informat el Consell de la Policia – Mossos d'Esquadra;

Atesos els articles 5.c), 6.1.c) i 7 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre;

A proposta del conseller d'Interior, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública de 455 places del cos de Mossos d'Esquadra per a l'any 2017, distribuïdes conforme a l'annex d'aquest Acord.

 

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de juliol de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

 

Annex

Oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra per a l'any 2017

 

Cos de Mossos d'Esquadra, escala bàsica-mosso/a de la Generalitat de Catalunya:

450 places, incloses les places corresponents al 10 % addicional.

Total de places: 450

 

Cos de Mossos d'Esquadra, personal facultatiu, periodisme, de la Generalitat de Catalunya:

5 places

Total de places: 5

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Amunt