Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 04/07/2017

  • Número del document GOV/0088/2017

  • Número de control 17185055

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-17185055-2017

Dades del DOGC
  • Número 7405

  • Data 05/07/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/88/2017, de 4 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.


Mitjançant l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, el Govern va aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, la qual incorporava 500 places corresponents al Cos de Mossos d'Esquadra, escala bàsica-mosso/a de la Generalitat de Catalunya, distribuïdes en 455 places, més 45 places corresponents al 10% addicional que la normativa bàsica habilita a convocar en execució de l'oferta. L'esmentat nombre de places correspon a la taxa de reposició al Cos de Mossos d'Esquadra en l'exercici 2016, incrementada per acumulació entre sectors, en aplicació de les regles vigents previstes en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2016 i en la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Tanmateix, l'Administració general de l'Estat ha requerit l'Administració de la Generalitat de Catalunya perquè anul·li o modifiqui l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, en allò que afecta les 455 places de nou ingrés al Cos de Mossos d'Esquadra, en la mesura que considera que la literalitat del Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, no preveu que la taxa de reposició en l'àmbit de les policies autonòmiques pugui ser incrementada per acumulació entre sectors, i nega igualment l'aplicabilitat de les regles sobre acumulació previstes en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2016, de tal manera que només entén acreditada l'existència d'una taxa de reposició per oferir 50 places per a aquest àmbit durant el 2017.

La Comissió Técnica de la Funció Pública ha emès l'informe favorable en compliment del que disposa l'article 7 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre;

Atès el que disposen els articles 5.c), 6.1.c) i 7 de la norma esmentada,

A proposta de les persones titulars dels departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'Interior, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Modificar el punt 1 de la part dispositiva de l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en el sentit següent:

“—1 Aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública de 7.266 places de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, incloses les corresponents al 10% addicional, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix, conforme a l'annex d'aquest Acord.”

 

—2 Modificar l'annex de l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en relació amb les places objecte d'oferta corresponents a l'escala bàsica-mosso/a del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, en el sentit següent:

“Cos de Mossos d'Esquadra, escala bàsica-mosso/a de la Generalitat de Catalunya:

–50 places

Total de places: 50”

 

—3 Suprimir de l'annex esmentat les 5 places corresponents al Cos de Mossos d'Esquadra, personal facultatiu, periodisme, de la Generalitat de Catalunya, que van ser objecte d'oferta d'ocupació pública mitjançant l'Acord esmentat.

 

—4 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de juliol de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

Amunt