Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/06/2017

  • Número de control 17178106

  • Organisme emissor Ajuntament de Torelló

    CVE CVE-DOGC-A-17178106-2017

Dades del DOGC
  • Número 7404

  • Data 04/07/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.


Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 de juny de 2.017 es va aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

D'acord a les previsions de l'article 62 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i l'article 83 de la llei 39/2015, del procediment administratiu comúi de les administracions públiques, s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l'última publicació al DOGC, BOP o al tauler electrònic municipal per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents.

El text de les modificacions aprovades el podeu consultar al tauler electrònic municipal.

 

Torelló, 27 de juny de 2017

 

Jaume Vivet i Soler

Alcalde

Amunt