Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 19/06/2017

  • Número de control 17170054

  • Organisme emissor Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada

    CVE CVE-DOGC-A-17170054-2017

Dades del DOGC
  • Número 7397

  • Data 23/06/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a diferents categories professionals.


Per Decret de la Presidència data 5 de juny de 2017 han estat aprovades les bases i la convocatòria per l'establiment de les normes que han de regir la convocatòria i procediments de selecció, pels sistemes de concurs, oposició o concurs oposició, per a la creació d'una borsa de treball que servirà per cobrir les vacants i/o les necessitats de personal motivades per: la situació de vacant temporal amb reserva de lloc de treball del seu titular, per la necessitat de substituir de manera transitòria al titular del servei amb ocasió de baixes mèdiques, vacances, llicències o circumstàncies anàlegs, per a l'execució de programes o projectes de caràcter temporal o per a l'excés o acumulació de tasques; mitjançant personal laboral temporal sota les modalitats d'interinitat, obra o servei determinat, eventual per excés de feina i de relleu; per a l'organisme autònom municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada, “Escola d'Art Gaspar Camps”, per diferents categoria/es professional/s.

La convocatòria i les bases amb el text íntegre s'ha publicat al BOP del dia 19.6.2017 i al Tauler d'Edictes de la Seu Electrónica de l'Ajuntament d'Igualada ( www.seu.cat/igualada) en aquesta mateixa data.

Les persones interessades podran presentar instàncies per prendre part en els diferents processos selectius durant un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.

 

Contra les resolucions dictada pel President de l'Organisme autònom municipal, podeu interposar recurs d'alçada davant de conformitat amb allò que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/ 2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant l'Alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, en el termini d'un mes, a comptar del dia següent hàbil de l'última publicació d'aquest edicte, en el BOP, al DOGC, al Tauler d' Edictes de l'Ajuntament i al Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Igualada ( www.seu.cat/igualada).

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o, si el vostre domicili és en una altra província de Catalunya, davant del Jutjat Contenciós Administratiu competent en aquesta província, si ho preferiu. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut la notificació.

En el cas que la desestimació del recurs d'alçada es produís per silenci administratiu- silenci que es produeix pel transcurs de tres mesos a comptar des de la data de la seva interposició, sense que s'hagi notificat la seva resolució, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos, a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs d'alçada s'entengui desestimat.

 

Igualada, 19 de juny de 2017

 

Marc Castells i Berzosa

President

Amunt