Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 19/06/2017

  • Número de control 17171033

  • Organisme emissor Consorci del Museu Memorial de l'Exili

    CVE CVE-DOGC-A-17171033-2017

Dades del DOGC
  • Número 7397

  • Data 23/06/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 2016/CTR/002).


-1 Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació.

a) Organisme: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME).

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat d'administració del Consorci del Museu Memorial de l'Exili.

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Unitat d'administració del Consorci del Museu Memorial de l'Exili.

c.2) Domicili: Major, 43-47.

c.3) Localitat i codi postal: La Jonquera, 17700.

c.4) Telèfon:972 55 65 33.

c.5) Telefax: 972 55 65 34.

c.6) Correu electrònic: administracio@museuexili.cat

c.7) Adreça d'internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat

c.8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de presentació d'ofertes.

d) Número d'expedient: 2016/CTR/002.

 

-2 Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: L'objecte del contracte és la realització dels serveis descrits a l'apartat A del quadre de característiques i en el punt 2 del Plec de prescripcions tècniques.

c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No.

d) Lloc d'execució/lliurament: els llocs descrits a l'apartat 5 del plec de prescripcions tècniques.

e) Termini d'execució/lliurament: Des de la formalització del contracte fins al 30 de juny de 2019.

f) Admissió de pròrroga: Sí, com a màxim de la mateixa durada que el contracte inicial.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) CPV: 92521000-9.

 

-3 Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars.

 

-4 Valor estimat del contracte: 206.000,00 euros, inclou l'import de licitació i el període màxim de pròrroga previst.

 

-5 Pressupost base de licitació.

a) Import net: 103.000,00 euros.

b) Exempt d'IVA pel que fa a les prestacions del punt 1 dels preus unitaris (apartat B dels plecs de clàusules administratives). En la resta de prestacions -punts 2, 3 i 4- s'aplica el 21%.

 

-6 Garanties exigides.

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

 

-7 Requisits específics del contractista.

a) Classificació optativa: Grup M, Subgrup 5, Categoria A ó 1.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

 

-8 Presentació de les ofertes o sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l'endemà del dia de la publicació d'aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l'últim dia del termini és inhàbil, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial.

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Museu Memorial de l'Exili-Registre General (Horari: de 10.00 h. a 14.00 h.).

c.2) Domicili, localitat i codi postal: L'esmentat al punt 1)c.2) i 1)c.3) d'aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No.

e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l'obertura pública de les ofertes.

 

-9 Obertura del sobre B.

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Major, 43-47.

c) Localitat i codi postal: La Jonquera, 17700.

d) Data i hora: La data de l'acte públic d'obertura del sobre B es farà pública en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació: http://contractaciopublica.gencat.cat.

 

-10 Obertura del sobre C.

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l'acte públic d'obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació: http://contractaciopublica.gencat.cat, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

 

-11 Despeses de publicitat.

L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

 

La Jonquera, 19 de juny de 2017

 

Jordi Font Agulló

Director

Amunt