Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 12/06/2017

  • Número de control 17171063

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17171063-2017

Dades del DOGC
  • Número 7396

  • Data 22/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7234, de 26.10.2016).


Havent observat unes errades en el text de l'Ordre esmentada, tramesa al DOGC i publicada al núm. núm. 7234, de 26.10.2016, se'n detalla la correcció oportuna:

 

En el punt 2 de l'apartat 3.1 a) de la base 3, referent a les entitats beneficiàries, on diu:

“2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.”

ha de dir:

“2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció de l'ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.”

 

En el punt 5 de l'Annex 4 de l'Ordre esmentada, on diu:

“5. Actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral.

Seran subvencionables les despeses salarials, incloent salari base i pagues extraordinàries, derivades de la contractació dels participants durant un màxim de sis mesos. Aquesta despesa s'imputarà mitjançant un mòdul equivalent al salari mínim interprofessional mensual per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 9 mesos. Per al càlcul de la quantia de la subvenció serà d'aplicació la fórmula de l'apartat 2 b) de l'annex 3 d'aquesta Ordre.

El mòdul aplicable serà l'equivalent al salari mínim interprofessional mensual vigent en el moment de la publicació de la corresponent convocatòria, on s'hi indicarà la seva quantia.”,

ha de dir:

“5. Actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral.

Seran subvencionables les despeses salarials, incloent salari base i pagues extraordinàries, derivades de la contractació dels participants durant un màxim de nou mesos. Aquesta despesa s'imputarà mitjançant un mòdul equivalent al salari mínim interprofessional mensual per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 9 mesos. Per al càlcul de la quantia de la subvenció serà d'aplicació la fórmula de l'apartat 2 b) de l'annex 3 d'aquesta Ordre.

El mòdul aplicable serà l'equivalent al salari mínim interprofessional mensual vigent en el moment de la publicació de la corresponent convocatòria, on s'hi indicarà la seva quantia.”,

 

Barcelona, 12 de juny de 2017

 

Josep Ginesta i Vicente

Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt