Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord

  • Data del document 25/05/2017

  • Número del document 025/2017

  • Número de control 17164083

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17164083-2017

Dades del DOGC
  • Número 7395

  • Data 21/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 25/2017, de 25 de maig, pel qual s’aprova la distribució per categories de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2017.


L'Acord de Govern GOV/48/2017, de 18 d'abril (DOGC núm. 7353, de 20.4.2017) fixa una oferta pública per a l'exercici 2017 per a l'Institut Català de la Salut de 2400 places.

D'acord amb allò que preveu l'article 37.1.l), del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional va presentar a la sessió de la Mesa Sectorial de Sanitat del dia 5 de maig, una proposta de criteris generals per determinar l'oferta pública de l'any 2017 d'aquests 2400 llocs de treball.

La Llei de l'Institut Català de Salut fixa com a funció del Consell d'Administració, aprovar les ofertes públiques d'ocupació. Aquesta funció va ser delegada en la Comissió Executiva per mitjà de l'Acord 3/2013, de 28 de febrer, del Consell d'Administració pel qual es deleguen funcions d'aquest Consell en la Comissió Executiva (DOGC núm. 6353 d'11.4.2015).

En ús de les competències atribuïdes a la Comissió Executiva per l'article 8.3 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i l'Acord de Govern GOV/48/2017, de 18 d'abril (DOGC núm. 7353, de 20.4.2017), la Comissió Executiva adopta el següent

 

Acord:

 

-1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 de 2400 llocs de treball de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut de diferents categories incloses a l'àrea funcional sanitària i a l'àrea funcional de gestió i serveis d'acord amb la distribució que figura a l'annex d'aquest Acord.

 

-2 Les convocatòries s'han de desenvolupar de conformitat amb els preceptes establerts en la Llei 55/2003.

 

-3 D'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de marc, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat, i amb els equips de valoració multiprofessional, les persones discapacitades han de ser admeses en igualtat de condicions que la de les altres persones aspirants.

Les convocatòries no han d'establir exclusions per limitacions psíquiques, físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions corresponents.

A les proves selectives s'han d'establir, per a les persones discapacitades que ho sol·licitin, les adaptacions necessàries per a la seva realització. Les persones interessades hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

En el global de les convocatòries s'ha d'establir una reserva de places del 5% de les previstes en aquesta oferta, per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminució, d'acord amb la valoració realitzada per l'equip multiprofessional competent, amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de l'Administració de la Generalitat sigui coberta amb persones discapacitades.

 

-4 La resolució de les convocatòries corresponents a aquesta oferta d'ocupació ha de comportar el cessament del personal interí corresponent, sense que, en cap cas, es pugui produir un increment global de dotació de personal estatutari.

 

-5 S'autoritza la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut a determinar la distribució dels facultatius/ives especialistes, diplomats/ades sanitaris/àries, tècnic de grau superior sanitari i tècnics titulats superiors no sanitaris relacionats entre les corresponents especialitats.

 

Barcelona, 25 de maig de 2017

 

David Elvira Martínez

President del Consell d'Administració

 

Eladi Medina Tejada

Secretari del Consell d'Administració

 

 

Annex

 

Personal estatutari àrea funcional sanitària.

 

Facultatiu/iva especialista: 825 places.

Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria: 680 places.

Diplomat/ada sanitari/ària especialista: 25 places.

Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia: 25 places.

Tècnic/a de grau superior sanitari: 100 places.

Tècnic/a de grau mitjà en cures d'infermeria: 325 places.

 

Personal estatutari àrea funcional de gestió i serveis.

 

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals N1: 22 places.

Tècnic/a titulat/ada superior no sanitari/ària: 10 places.

Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social: 50 places.

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals N2: 12 places.

Auxiliar administratiu/iva: 226 places.

Zelador/a: 100 places.

 

Total d'aquesta oferta d'ocupació pública: 2400 places.

Amunt