Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 13/06/2017

  • Número de control 17164120

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

    CVE CVE-DOGC-A-17164120-2017

Dades del DOGC
  • Número 7393

  • Data 19/06/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre licitació del contracte de serveis de la televisió local.


Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juny de 2017, el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que han de regir la licitació pública a convocar per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a l'adjudicació d'un contracte de serveis consistent en la posada en servei dels equips d'enregistrament, i demès prestacions per a la difusió d'esdeveniments a través d'una televisió local, mitjançant procediment obert i amb un únic criteri per a la seva adjudicació, amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.

 

1. ENTITAT ADJUDICADORA:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

- Descripció de l'objecte: té per objecte la posada en servei dels equips d'enregistrament, edició, realització i retransmissió de diferents esdeveniments que promogui l'Ajuntament de la Ràpita, des de les seves diferents regidories, per a la difusió a través d'una televisió local. La prestació dels serveis objecte del present contracte es portarà a terme en dos lots, segons les prestacions descrites al plec de clàusules, LOT 1 PROGRAMES TV1 i LOT 2 PROGRAMES TV2.

- Durada del contracte: La durada del present contracte, tant en quant al LOT1-Programació TV1, com al LOT2-Programes TV2, s'estableix per un termini a comptar a partir de la formalització del contracte, fins al 31 de desembre de 2107. De conformitat amb el previst al punt VIII del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

 

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: s'adjudicarà a l'oferta econòmica que resulti més avantatjosa, utilitzant-se un únic criteri d'adjudicació donat que les prestacions a realitzar estan ben definides, i el preu es l'únic factor determinant en l'adjudicació.

 

4. PREU DEL CONTRACTE:

- LOT 1 PROGRAMES TV1: El preu s'estableix per un import net de 10.000.-€, més 2.100.-€ (d'IVA), essent un total de 12.100.-€, IVA inclòs.

- LOT 2 PROGRAMES TV2: El preu s'estableix per un import net de 10.000.-€, més 2.100.-€ (d'IVA), essent un total de 12.100.-€, IVA inclòs.

 

5. GARANTIES:

a) La definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).

 

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMAC:

a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat de Contractació).

b) Domicili: Pl. Carles III, 13

c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.

d) Telèfon: 977. 74.01.00

e) Fax: 977. 74.58.14

f) Perfil de contractant: a través de la Web http://www.larapita.cat/

g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 dies naturals a comptar des del dia següent al que aparegui la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores.

 

7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA

- Les indicades en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

 

8.PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del dia següent al que aparegui la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores. Així mateix l'anunci de licitació es publicarà al perfil de contractant de l'Ajuntament (www.larapita.cat).

b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament

- Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

- Domicili: Pl. Carles III, 13.

- Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.

d) Admissió de variants: no està prevista.

 

9. OBERTURA DE LES OFERTES:

- SOBRE1: En acte intern en acabar-se el termini de presentació d'ofertes.

- SOBRE 2: En acte públic, a les 13:30 hores, el quart dia hàbil següent a comptar des de l'obertura de la documentació administrativa.

 

10. ALTRES INFORMACIONS:

- De conformitat amb l'establert al punt XXXI del Plec de Clàusules Administratives, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista adjudicatari ha de realitzar a tots els subcontractistes o subministradors que participin al contracte.

 

11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari.

 

Sant Carles de la Ràpita, 13 de juny de 2017

 

Josep Caparrós Garcia

Alcalde

Amunt