Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/06/2017

  • Número del document GAH/1386/2017

  • Número de control 17165069

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17165069-2017

Dades del DOGC
  • Número 7392

  • Data 16/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa.


D'acord amb el Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, correspon a aquest Departament, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, entre d'altres, la funció de promoure activitats de difusió en matèria d'afers religiosos.

La Direcció General d'Afers Religiosos duu a terme la implementació de les polítiques en matèria d'afers religiosos, adreçades a garantir el màxim respecte a la llibertat religiosa i de culte i la convivència pacífica de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses en el si d'una comunitat plural i diversa.

Així mateix, la Direcció General d'Afers Religiosos té com a objectius, entre d'altres, millorar el coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment a l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L'article 6.5 dels estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de gestionar activitats de foment d'altres departaments de la Generalitat. En virtut d'aquesta normativa, l'AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions regulades en aquestes bases.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Per això, a proposta del director general d'Afers Religiosos i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores dels ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 14 de juny de 2017

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex

Bases reguladores dels ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa

 

1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

 

2 Persones destinatàries

2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts les universitats que formen part del sistema universitari català, els centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

2.2 En la sol·licitud s'ha de determinar la persona responsable de l'execució del projecte.

L'execució del projecte correspon a un equip de recerca adscrit a l'entitat beneficiària.

2.3 La composició dels equips de recerca es concreta a la convocatòria corresponent.

2.4 Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i administratius, resta vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable.

2.5 Poden formar part dels equips de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca relacionades amb el tema d'estudi de la proposta.

2.6 No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de recerca.

 

3 Requisits i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que, llevat que la convocatòria estableixi una altra cosa, seran els mínims següents:

a) Informar sobre concurrència d'ajuts per la mateixa activitat. Presentar declaració sobre que no han demanat i/o no han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

b) Realitzar l'activitat objecte de la subvenció complint la normativa sobre propietat intel·lectual.

c) Tenir la seu social a Catalunya.

d) Per a entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

e) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril.

f) En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones: prevenció i detecció de casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe. Complir el que estableix la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

g) En cas de centres laborals, fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En el cas de centres i establiments oberts al públic, la normativa a complir és: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

i) Per a fundacions i associacions, donar compliment de la normativa en matèria d'estatuts. Haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

j) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

k) Principis ètics i regles de conducta

Les persones beneficiàries han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

4 Quantia

La dotació màxima de la convocatòria, la quantia dels ajuts i les condicions de subcontractació es determinen a cada convocatòria.

 

5 Àmbits de recerca i despeses subvencionables

5.1 Els àmbits de recerca objecte d'aquestes bases s'establiran a cada convocatòria i, entre aquests, es determinarà quins són els prioritaris.

5.2 Són despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases.

5.3 Resten exclosos de l'objecte d'aquests ajuts els treballs de tesi doctoral. Tampoc no són subvencionables els projectes que tinguin com a objecte l'organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.

5.4 Els projectes, així com els materials i la documentació que s'hi relacioni, s'han de presentar almenys en llengua catalana.

5.5 Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions o d'entitats públiques o privades i han de crear nou coneixement que tingui aplicabilitat i impacte en la societat catalana.

5.6 Són despeses subvencionables les derivades de:

a) La incorporació de personal de suport a la recerca, mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal o de becaris/àries, d'acord amb la normativa que sigui aplicable al centre que rep l'ajut.

b) L'adquisició de material bibliogràfic directament relacionat amb l'objecte de l'ajut, d'una quantitat poc rellevant.

c) L'adquisició de material fungible.

d) Els desplaçaments per fer treball de camp directament vinculat a la recerca, fins a un màxim del 20% de l'import atorgat.

e) Altres despeses, degudament justificades i directament relacionades amb l'assoliment dels objectius del projecte de recerca, fins a un màxim del 20% de l'import atorgat.

5.7 No són despeses subvencionables les despeses derivades de:

a) Les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a l'entitat sol·licitant.

b) L'adquisició de maquinària, utillatge, mobiliari i equipaments nous, inclosos els equips informàtics, així com els treballs d'instal·lació i muntatge que requereixin.

c) Les despeses protocol·làries i els costos indirectes.

d) Els impostos directes, com l'IRPF, o indirectes, com l'IVA, el qual només serà subvencionable en els casos que l'entitat sigui consumidora final d'IVA.

5.8 Llevat que la convocatòria estableixi una altra cosa, els projectes s'han de realitzar en el període màxim d'un any a comptar de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada de l'entitat interessada, la Direcció General d'Afers Religiosos pot atorgar una pròrroga, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.

5.9 La Direcció General d'Afers Religiosos ha de posar a disposició de les entitats sol·licitants, amb la petició prèvia inclosa en el formulari de sol·licitud, les matrius de dades que s'indiquin en cada convocatòria.

 

6 Entitat col·laboradora

L'AGAUR actua com a entitat col·laboradora i amb els seus drets i deures regulats mitjançant el conveni de col·laboració formalitzat entre la Direcció General d'Afers Religiosos i aquesta entitat, pel qual s'encarrega a l'AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa i el lliurament dels ajuts, i s'estableix com a ens encarregat de rebre les sol·licituds i qualsevol altra documentació complementària que presentin les persones interessades, de notificar la resolució de la convocatòria i de fer tots els actes de gestió administrativa relacionats amb els ajuts objecte d'aquesta convocatòria.

 

7 Sol·licituds

7.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona responsable del projecte.

7.2 Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat, a l'adreça electrònica http://tramits.gencat.cat/11269, llevat que la convocatòria corresponent disposi una altra cosa.

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l'AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA) les dades identificatives del sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de desembre, de signatura electrònica, l'AGAUR reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.3 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i un annex que s'ha d'adjuntar al formulari. Aquests models es posaran a disposició de les persones beneficiàries amb la publicació de la convocatòria corresponent.

7.4 La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa electrònica de la sol·licitud no eximeix, en cap cas, la persona sol·licitant de l'obligació de trametre-la dins del termini establert en la convocatòria.

7.5 En el formulari de sol·licitud s'hi ha d'especificar la informació següent:

Dades de la persona responsable del projecte.

Institució sol·licitant (perceptora de l'ajut).

Títol i breu resum del projecte.

Relació dels membres que integren l'equip de recerca (inclosa la persona responsable).

I qualsevol altra informació que estableixi la convocatòria corresponent.

 

8 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 Juntament amb la sol·licitud s'ha de trametre la documentació següent:

a) Annex al formulari de sol·licitud, on s'ha d'especificar la informació següent:

Títol del projecte.

Adscripció a algun dels àmbits de recerca assenyalats a la base reguladora 5.

Antecedents i estat actual del tema que es proposa per a la recerca.

Argumentació dels objectius, pla de treball i cronograma.

Metodologia prevista per a la recerca.

Model de seguiment i avaluació del projecte.

Descripció de l'organigrama de treball i coordinació.

Bibliografia relacionada amb la temàtica.

Impacte i aplicabilitat del projecte, tenint en compte les propostes d'intervenció que en poden derivar.

Pressupost de l'activitat, desglossat per conceptes d'acord amb el model normalitzat.

Currículum de l'investigador o investigadora principal i dels membres de l'equip de recerca en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.

Sol·licitud de la/les matriu/s de dades que consta/en a la convocatòria, si escau.

Qualsevol altra informació que estableixi la convocatòria corresponent.

b) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, així com amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.

d) Declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut ajuts, premis o subvencions pel mateix projecte de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. En cas contrari, cal concretar en un full adjunt els ajuts, premis o subvencions rebuts i/o sol·licitats.

e) Declaració responsable que es compleix la normativa vigent sobre propietat intel·lectual, en el supòsit que l'activitat objecte de subvenció es realitzi utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

f) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d'integració social de persones discapacitades d'acord amb la normativa vigent.

g) Declaració responsable d'eradicació de la violència masclista d'acord amb la normativa vigent.

h) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística.

i) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

j) Declaració responsable que són certes i completes les dades que es detallen en la sol·licitud, així com en tota la documentació annexa.

Les declaracions responsables dels apartats b) i c) han estat incorporades al formulari de sol·licitud i posteriorment en el de l'acceptació de l'ajut, i les declaracions responsables dels apartats del d) al j) han estat incorporades al formulari de sol·licitud.

8.2 La sol·licitud incorpora una autorització a l'AGAUR per fer les consultes necessàries a l'efecte de verificar les dades d'identitat de la persona signant i les dades d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant, així com de comprovar que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no s'autoritzi la comprovació, l'entitat ha de trametre juntament amb la sol·licitud una fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona signant i del document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant, així com els certificats acreditatius corresponents.

8.3 En cas de resultar beneficiària, la persona sol·licitant haurà de presentar el full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. No cal presentar aquesta documentació en el cas que s'hagi presentat amb anterioritat en el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi sofert cap modificació. En aquest cas, caldrà indicar la data i l'òrgan de presentació de la documentació i el procediment a què fa referència.

8.4 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases reguladores.

8.5 L'AGAUR pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

8.6 Si la sol·licitud no inclou la documentació exigida a la base 8.1, o qualsevol altra documentació essencial per a la valoració de la sol·licitud, l'AGAUR requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

8.7 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada. En conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

9 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà a la convocatòria.

 

10 Criteris de valoració

10.1 Les sol·licituds s'avaluen en dues fases.

10.2 La primera fase d'avaluació correspon a òrgans externs i persones expertes, d'acord amb el Reglament d'avaluació de l'AGAUR, que es pot consultar al web http://agaur.gencat.cat.

Cada expedient serà avaluat per un mínim de dues persones expertes i externes, d'acord amb els criteris i les puntuacions següents:

a) Qualitat científica del projecte: caràcter innovador dels objectius, les hipòtesis i la metodologia, claredat i coherència del pla de treball i l'organització del projecte (20 punts).

b) Contextualització, justificació i coneixement de l'estat actual de la temàtica de recerca i dels seus antecedents (també tenint en compte l'àmbit internacional), rellevància i interès del tema proposat i dels resultats esperats (15 punts).

c) Impacte social i aplicabilitat dels resultats, beneficis potencials generats pels resultats i aplicacions que en puguin derivar en diferents àmbits socials (20 punts).

d) Equip humà: trajectòria científica de l'investigador o investigadora responsable i de la resta de l'equip en relació amb la temàtica proposada, valoració general de l'organigrama i de la composició de l'equip de treball (15 punts).

e) Adequació del pressupost (10 punts).

Aquesta valoració dona un resultat màxim de 80 sobre 100. No són objecte d'ajut els projectes que tinguin menys de 50 punts en aquesta fase.

En aquesta primera fase s'ha de redactar un informe on s'ha de detallar la ponderació dels criteris de valoració descrits anteriorment, així com incloure la relació de les sol·licituds ordenades per puntuació.

10.3 La segona fase d'avaluació correspon a la Comissió de Selecció, designada per la persona titular de la Direcció General d'Afers Religiosos.

Formen part de la Comissió de Selecció les persones següents:

a) El/la sub-director/a general d'Afers Religiosos, que la presideix.

b) El/La responsable de formació, recerca i avaluació de la Direcció General d'Afers Religiosos.

c) Un/a tècnic/a de la Direcció General d'Afers Religiosos.

d) La persona titular de la direcció executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui, que actua com a secretari/ària, amb veu però sense vot.

Es vetllarà per garantir la paritat de gènere en la Comissió de Selecció, sempre que sigui possible.

10.4 La Comissió de Selecció s'encarrega de valorar l'adequació del projecte als temes inclosos en els àmbits de recerca detallats en la base reguladora 5.1, així com l'interès i el grau d'impacte del projecte en la societat catalana i l'aplicabilitat dels resultats als diferents àmbits de treball en matèria d'afers religiosos, d'acord amb els objectius i les prioritats marcades per la Direcció General d'Afers Religiosos i amb les limitacions pressupostàries. La puntuació màxima que es pot atorgar és de 20 punts, que se sumen als atorgats en la primera fase.

10.5 En cas d'empat, la Comissió de Selecció pot prioritzar els projectes amb participació de dones investigadores, bé com a investigadores principals, bé com a participants en els equips.

10.6 La Comissió de Selecció pot ser assessorada per òrgans externs i experts i hi pot assistir el personal tècnic de l'AGAUR. La Comissió de Selecció pot entrevistar les persones responsables del projecte en qualsevol moment del procés d'avaluació i de selecció, en cas que ho consideri necessari.

10.7 S'ha d'aixecar acta de la segona fase d'avaluació, en la qual s'han de detallar les sol·licituds ordenades per puntuació.

Es proposarà una llista prioritzada de reserva integrada per les sol·licituds que no hagin estat proposades per rebre l'ajut perquè siguin estimades.

 

11. Procediment de concessió

11.1 La concessió dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores.

11.2 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió dels ajuts a què es refereixen aquestes bases és la persona titular de la Sub-direcció General d'Afers Religiosos i l'òrgan concedent és la persona titular de la Direcció General d'Afers Religiosos.

11.3 Per avaluar les sol·licituds s'ha de tenir en compte exclusivament la documentació aportada per les entitats interessades i, per tant, es prescindirà del tràmit d'audiència, de conformitat amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

12 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

12.1 La proposta de resolució provisional de concessió la formula l'òrgan instructor a l'òrgan concedent de la subvenció d'acord amb la proposta de concessió de la Comissió de Selecció, en els termes previstos en aquestes bases reguladores.

12.2 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.3 Les persones proposades com a beneficiàries han de formalitzar l'acceptació de l'ajut en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat, que estarà disponible a la convocatòria corresponent, signat per la persona responsable del projecte i per la persona amb capacitat de representació legal de la institució, en el qual s'han de comprometre a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores.

12.4 Juntament amb el document d'acceptació cal aportar la documentació següent:

a) Calendari definitiu del projecte, ajustat al període real a partir de la concessió de l'ajut.

b) Distribució del pressupost del projecte, d'acord amb l'import concedit i seguint el model facilitat per l'AGAUR.

c) Qualsevol altra documentació que exigeixi la convocatòria.

12.5 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut i el de distribució del pressupost es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona) i a la pàgina web http://tauler.seu.cat.

12.6 Dins del mateix tràmit establert a l'apartat 4 d'aquesta base, les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment d'emetre resolució. Igualment, en el termini indicat, les entitats sol·licitants poden desistir de la sol·licitud d'ajut, sens perjudici que el desistiment es pugui manifestar en qualsevol altre moment del procediment anterior a la resolució d'adjudicació.

Les persones proposades com a beneficiàries també poden presentar la reformulació del projecte i del pressupost, per adaptar-los a la subvenció proposada, si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat, sempre que es respectin l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció previstos en aquestes bases. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost. En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

 

13 Inadmissió i desistiment

L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de deu dies hàbils i amb requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de la documentació requerida dins del termini.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat) i al tauler d'anuncis de l'AGAUR, així com a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

14 Resolució i publicació

14.1 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció General d'Afers Religiosos, d'acord amb la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol (DOGC número 6434, de 07.08.2013).

14.2 El termini màxim per resoldre és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades.

14.3 L'AGAUR ha de notificar la resolució de la convocatòria a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al web de l'AGAUR, sense perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de notificació. La resolució de concessió indicarà els recursos que s'hi poden interposar.

14.4 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, en ambdós supòsits a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic.

14.5 D'acord amb l'article 8.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a l'atorgament de les subvencions i els ajuts públics i, d'acord amb l'article 15.1.c), aquesta informació ha d'incloure l'import, l'objecte de la subvenció i els beneficiaris.

A efectes informatius, les entitats interessades poden consultar el resultat de la resolució en els webs de l'AGAUR i de la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i en el Tauler electrònic, llevat que la convocatòria estableixi una altra cosa.

 

15 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia, l'òrgan competent per resoldre la convocatòria pot adjudicar l'ajut a candidatures de la llista prioritzada de reserva.

Les acceptacions de les renúncies i les substitucions s'han de notificar individualment a les entitats interessades, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

16. Publicitat

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, es donarà publicitat de les subvencions atorgades mitjançant la pàgina web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (http://www.gencat.cat/governacio) i el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), i, les d'un import igual o superior a 3.000 euros, es publicaran en el DOGC, amb indicació de la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'han d'imputar, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de les subvencions.

 

17 Pagament

17.1 El lliurament dels ajuts correspon a l'AGAUR, d'acord amb el que disposa l'article 91.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

17.2 L'import de l'ajut es lliura d'acord amb el que estableixi cada convocatòria, així com l'establiment de garanties, si escau.

17.3 Amb caràcter previ al pagament, l'AGAUR comprovarà que les persones beneficiàries estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Administració Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si com a conseqüència de les anteriors comprovacions es detecta alguna irregularitat, l'AGAUR requerirà a les entitats interessades la presentació dels certificats corresponents.

 

18 Justificació

18.1 Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l'execució efectiva del projecte durant el mes següent a la finalització del període de realització establert al punt 8 de la base reguladora 5, mitjançant els models normalitzats.

18.2 La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR, sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

18.3 Les persones beneficiàries han de presentar la documentació següent, llevat que la convocatòria en disposi una altra:

18.3.1 Si la persona beneficiària és una universitat que forma part del sistema universitari català o un centre de recerca amb seu social a Catalunya dependent o participat majoritàriament per una administració pública:

a) Dos exemplars del projecte executat segons el model normalitzat, signat per la persona responsable, en format paper i en suport electrònic. S'hi han d'incorporar dos exemplars de tot el material de promoció editat. També ha d'incorporar un document final que inclogui un resum de 300 a 400 paraules, així com un document de síntesi de 4.500 paraules (unes 15 pàgines), on s'ha de fer constar l'objecte de la recerca realitzada i els principals resultats obtinguts. Aquest document es penjarà al web de la Direcció General d'Afers Religiosos un cop validat per aquesta Direcció General.

a) Certificat del/de la gerent o la persona responsable de la gestió econòmica de la institució on s'indiqui que l'import atorgat s'ha registrat a la comptabilitat de l'entitat beneficiària i que l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb indicació del creditor, del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

c) Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

La documentació original acreditativa de la despesa realitzada estarà a les dependències de la universitat, a disposició de l'AGAUR, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

18.3.2 Si la persona beneficiària és una entitat privada amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que té la recerca com una de les seves activitats principals:

a) Dos exemplars del projecte executat segons el model normalitzat, signat per la persona responsable, en format paper i en suport electrònic. S'hi han d'incorporar dos exemplars de tot el material de promoció editat. També ha d'incorporar un document final que inclogui un resum de 300 a 400 paraules, així com un document de síntesi de 4.500 paraules (unes 15 pàgines), on s'ha de fer constar l'objecte de la recerca realitzada i els principals resultats obtinguts. Aquest document es penjarà al web de la Direcció General d'Afers Religiosos un cop validat per aquesta Direcció General.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat amb indicació del creditor, del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

c) Una relació numerada de factures de la despesa efectuada, i les factures originals per l'import subvencionat per la Direcció General d'Afers Religiosos, i els comprovants de pagament corresponents, així com altres documents de valor probatori equivalents amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa, que demostrin la realització de la despesa per la qual se sol·licita la subvenció. Les factures han de respondre al període de realització de l'activitat i han de ser lliurades a nom de l'entitat beneficiària.

d) Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

 

19 Seguiment dels projectes

19.1 La Direcció General d'Afers Religiosos i l'AGAUR poden fer una revisió en qualsevol moment de l'estat del desenvolupament del projecte de recerca o de la proposta d'actuació durant la seva execució i poden requerir qualsevol tipus d'informació documental o presencial.

19.2 Un cop transcorreguts sis mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajut, les entitats beneficiàries han de lliurar un informe sobre l'estat d'execució del projecte, d'acord amb el model normalitzat que es posarà a disposició de les persones beneficiàries amb la publicació de la convocatòria corresponent.

 

20 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents, llevat que la convocatòria disposi una altra cosa:

20.1 Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini determinat per aquestes bases.

20.2 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

20.3 La concessió de l'ajut comporta la cessió gratuïta a l'Administració de la Generalitat de Catalunya dels drets d'explotació sobre l'obra resultant del projecte, de manera no exclusiva i per un període de deu anys en condicions de ser reproduït, i per a un àmbit territorial mundial, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a finalitats no lucratives. Sens perjudici d'això, d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, l'Administració de la Generalitat farà constar l'autoria del projecte.

Aquesta cessió comprèn els formats i les modalitats d'explotació actualment coneguts, inclosa la publicació a Internet.

En tot el que no es preveu expressament és aplicable el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

20.4 Les persones beneficiàries estan obligades a complir la normativa en matèria de política lingüística, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

20.5 Les persones beneficiàries dels ajuts podran explotar el contingut parcial o total del treball resultant, sempre que ho hagin comunicat prèviament al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb l'especificació de forma detallada del tipus d'explotació que en faran.

20.6 Les obres presentades han d'incloure el logotip de la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i l'expressió “Amb la col·laboració de la Direcció General d'Afers Religiosos a través de la línia d'ajuts RELIG”. Aquestes indicacions cal incloure-les també en tots els elements informatius i de difusió relacionats amb el projecte subvencionat, inclosos els realitzats a través de les xarxes socials.

20.7 Les persones beneficiàries dels ajuts estan obligades a col·laborar amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la divulgació del treball, ja sigui amb la presentació pública dels resultats o amb la participació en una activitat formativa.

 

21. Modificació de la resolució

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l'òrgan concedent de l'ajut pot autoritzar, a petició de l'entitat interessada, alguna variació en el pla del projecte proposat i també resoldre sobre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en les condicions i la finalitat de l'ajut.

 

22 Revocació

22.1 Són causes de revocació dels ajuts previstos les que estableixen els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

22.2 En aquest sentit, s'iniciarà un procediment de revocació de l'ajut, que pot donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos de demora des de la data de pagament de l'ajut o la bestreta fins a la data en què se n'acordi la revocació, d'acord amb les previsions de l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

23 Sancions

A aquests ajuts, se'ls aplica el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

24 Protecció de dades

Les dades de caràcter personal sol·licitades es tractaran amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

25 Normativa aplicable

En tot allò que no prevegin aquestes bases, les entitats beneficiàries dels ajuts queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX, article 87 i següents, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en matèria de subvencions i a la resta de normativa aplicable.

Amunt