Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/06/2017

  • Número del document CLT/1355/2017

  • Número de control 17163065

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-17163065-2017

Dades del DOGC
  • Número 7390

  • Data 14/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1355/2017, de 8 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 31 de maig de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 31 de maig de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de juny de 2017

 

Pau Villòria i Sistach

President del Consell d'Administració

 

 

Acord

de 31 de maig de 2017, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.

 

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió dels ajuts en règim de concurrència. Aquestes bases han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 20 de juliol de 2016, publicat per Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques, que s'adjunten com a annex.

 

 

Annex

 

—1 Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales de teatre de Catalunya amb gestió privada dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional, d'acord amb les modalitats següents:

a) Teatres de fins a 400 localitats.

b) Teatres de més de 400 localitats.

2. L'exhibició s'ha de dur a terme durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció, entenent per temporada el període comprès entre l'1 de setembre de l'any de la concessió de la subvenció i el 31 d'agost de l'any següent al de concessió de la subvenció.

3. Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

2 Destinataris

1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades, bé siguin persones físiques o jurídiques, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.

2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.

3. Poden optar-hi les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin una sala de teatre de titularitat pública de Catalunya que programin exclusivament espectacles d'arts escèniques adreçades a públic infantil i juvenil. En resten excloses les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin equipaments públics que tinguin com a destinació ser un ateneu o un centre cívic.

 

3 Requisits i condicions

Per optar a aquestes subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s'estableixen a continuació:

a) Requisit de representacions a exhibir:

a.1) Exhibir un mínim de 200 representacions d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, o de 60 representacions en un mateix teatre d'altres localitats de Catalunya durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció.

a.2) En cas que es produeixi un canvi d'ubicació del teatre dins del període que estableix la base 1.2), s'han d'exhibir, en el còmput global de la vella i la nova ubicació, un mínim de 150 representacions d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, o de 45 representacions en un mateix teatre d'altres localitats de Catalunya durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció. En aquest cas, la persona sol·licitant ha d'acreditar la continuïtat del projecte mitjançant el manteniment de la direcció artística i de l'equip tècnic i de gestió.

Al efectes dels requisits establerts en les lletres a.1) i a.2), les representacions de dansa, circ i noves escenes computaran doble.

S'entén per noves escenes els nous llenguatges d'arts escèniques contemporanis que no pertanyen al teatre, la dansa i el circ.

a.3) Exhibir durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció un percentatge de representacions en català o en occità no inferior al 50% de la programació total de la temporada.

b) Tenir dret a obtenir una subvenció de com a mínim, 1.000,00 euros, després d'aplicar el sistema de determinació de la quantia que estableix la base 7.

c) Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

4 Despeses subvencionables

1.Únicament es consideren despeses subvencionables les d'explotació de la totalitat d'espectacles d'arts escèniques i les d'activitats paral·leles de foment de públics fetes en un mateix teatre, generades per:

a) Despeses de personal de l'empresa sol·licitant (personal de sala, taquiller, tècnic, regidor, director artístic, gerència, administratiu, producció, comunicació, entre d'altres).

La quantia màxima subvencionable s'estableix d'acord amb els topalls següents:

Teatre de menys de 100 localitats: 80.000,00 euros.

Teatre de 101 a 250 localitats: 100.000,00 euros.

Teatre de 251 a 400 localitats: 145.000,00 euros.

Teatre de 401 a 700 localitats: 190.000,00 euros.

Teatre de 701 a 1.100 localitats: 225.000,00 euros.

Teatre de més de 1.100 localitats: 250.000,000 euros.

b) Despeses d'estructura (lloguer, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives, auditoria, fungibles, entre d'altres).

En cap cas es considera despesa subvencionable l'impost sobre béns immobles.

En cas que el sol·licitant ostenti la propietat de la sala, si la lloga a un tercer durant un període de la temporada de l'any de concessió de la subvenció, no computen ni els ingressos ni les despeses que assumeixi el sol·licitant durant el període de lloguer.

La quantia màxima subvencionable s'estableix d'acord amb els topalls següents:

Teatre de menys de 100 localitats: 70.000,00 euros.

Teatre de 101 a 250 localitats: 85.000,00 euros.

Teatre de 251 a 400 localitats: 180.000,00 euros.

Teatre de 401 a 700 localitats: 350.000,00 euros.

Teatre de 701 a 1.100 localitats: 425.000,00 euros.

Teatre de més de 1.100 localitats: 475.000,00 euros.

c) Despeses de comunicació externes (disseny gràfic, fotografia i vídeo, reproducció d'elements promocionals, distribució, campanya en els mitjans de comunicació, documentació premsa, relacions públiques i publicitat).

La quantia màxima subvencionable s'estableix d'acord amb els topalls següents:

Teatre de menys de 100 localitats: 20.000,00 euros.

Teatre de 101 a 250 localitats: 35.000,00 euros.

Teatre de 251 a 400 localitats: 70.000,00 euros.

Teatre de 401 a 700 localitats: 125.000,00 euros.

Teatre de 701 a 1.100 localitats: 175.000,00 euros.

Teatre de més de 1.100 localitats: 210.000,00 euros.

d) Despeses de contractació de les companyies (sous, dietes, allotjament, caixets o liquidació de taquilla).

e) Despeses generades per la contractació de professionals externs i material específic per a l'organització d'activitats de foment de públics.

f) Drets abonats a les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

g) Comissions de venda generades per empreses de ticketing, fins a un màxim de 65.000,00 euros. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per empreses de ticketing les plataformes intermediàries en la venda d'entrades.

En cap cas no es tindran en compte les despeses generades per concerts de música, representacions sense taquilla, ni representacions dutes a terme per un tercer que hagi llogat la sala.

2. En cas que el teatre disposi de més d'una sala, el nombre de localitats és la suma de les localitats de cadascuna de les sales, d'acord amb la fórmula següent:

a) Si una sala d'un mateix teatre de la ciutat de Barcelona exhibeix menys de 200 representacions d'arts escèniques de caràcter professional durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció:

Nombre de localitats = nombre de representacions x nombre de localitats / 200

b) Si una sala d'un mateix teatre d'altres localitats de Catalunya exhibeix menys de 60 representacions d'arts escèniques de caràcter professional durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció:

Nombre de localitats = nombre de representacions x nombre de localitats / 60

c) Si una sala d'un mateix teatre de la ciutat de Barcelona exhibeix un mínim de 200 representacions d'arts escèniques de caràcter professional, o de 60 representacions en una sala d'un mateix teatre d'altres localitats de Catalunya, durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció, el nombre de localitats és igual al nombre de localitats disponibles a la sala.

3. Totes les despeses anteriorment exposades són imputables, sempre que no hagin estat subvencionades per l'ICEC o l'OSIC en altres línies d'ajuts.

4. Si un mateix teatre exhibeix, durant la temporada anterior a la que estableix la base 1.2, un percentatge de representacions d'espectacles d'arts escèniques de caràcter professional inferior al 80% de la programació total de la temporada, la quantia màxima subvencionable es calcula d'acord amb els topalls que estableix l'apartat 1, multiplicat pel percentatge de representacions d'espectacles d'arts escèniques de caràcter professional de la programació total de la temporada.

 

5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Les declaracions responsables que consten en el formulari de sol·licitud:

a.1) De mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

a.2) De complir amb el pagament dels drets d'autor.

a.3) De disposar de la documentació que acrediti el títol de la sala de què es disposi (propietat, arrendament, concessió administrativa o usdefruit), degudament inscrit, si és el cas, en el Registre de la Propietat.

a.4) En cas que el sol·licitant sigui propietari de la sala, de no llogar-la durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció. Si hi ha previsió de llogar-la durant un període de la temporada, cal explicitar-ho i establir-ne la durada.

b) Les declaracions següents:

b.1) Si un mateix teatre exhibeix, durant la temporada anterior a la que estableix la base 1.2, un percentatge de representacions d'espectacles d'arts escèniques de caràcter professional inferior al 80% de la programació total de la temporada, declaració signada en què s'indiqui el percentatge de representacions d'arts escèniques de caràcter professional de la programació total de la temporada.

b.2) En cas d'optar als incentius que estableix la base 7.2, per programar espectacles de determinades companyies:

- Declaració signada pel representant legal de la companyia de compliment de la base 7.2.a).

- Declaració signada conjuntament pel sol·licitant i el representant legal de la companyia, d'acord amb les condicions que estableix la base 7.2.c).

c) El projecte d'activitat i el pressupost previstos en la base general 7, que cal presentar juntament amb la sol·licitud, han de tenir el contingut següent:

c.1) Memòria explicativa del projecte , segons model de l'ICEC, que ha d'incloure:

- Programació completa d'arts escèniques, segons model de l'ICEC, de la temporada de l'any de concessió de la subvenció, indicant el compliment de requisits de programació establerts en la base 3.a).

- Descripció de les activitats i del programa pedagògic i social de creació i fidelització de públics, si escau.

- Pla de comunicació.

- En cas de realitzar producció pròpia, documentació acreditativa del compliment d'allò que estableix la base 6.2.b).

c.2) Informació econòmica del projecte, que ha d'incloure:

- Pressupost detallat que ha d'indicar la quantia global necessària per dur a terme l'activitat subvencionada durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció, segons model de l'ICEC.

- Declaració signada que ha d'indicar les despeses i els ingressos d'explotació, corresponent a la temporada finalitzada dos anys abans de la concessió de l'ajut, d'acord amb allò que estableix la base 6.3.2.g). No cal aportar aquest document en cas que la persona sol·licitant ja hagi presentat anteriorment aquesta informació a l'Institut Català de les Empreses Culturals.

 

6 Criteris de valoració

Les sol·licituds de subvenció són valorades d'acord amb els criteris següents:

1. Criteris no automàtics. Es valora:

a) Interès cultural i artístic del projecte (fins a 25 punts):

- Grau d'interès i singularitat de la programació presentada (fins a 10 punts).

- Coherència artística de la línia de programació (fins a 10 punts).

- Contribució del projecte al foment de la dramatúrgia catalana (fins a 5 punts).

b) Contribució a la creació i la fidelització de públics (fins a 25 punts):

-Recerca i afavoriment d'activitats de dinamització i de generació de nous públics (fins a 10 punts).

-Existència i coherència d'un pla de comunicació (fins a 10punts).

-Existència d'un programa pedagògic i social (fins a 5punts).

2. Criteris addicionals:

a) Territori (10 punts). Als efectes d'aquestes bases, s'entén per territori el teatre ubicat fora de la ciutat de Barcelona.

b) Producció (10 punts). Als efectes d'aquestes bases, s'entén per producció l'empresa teatral que ha produït o coproduït, en un percentatge superior al 50%, un mínim global de dos espectacles durant les tres temporades anteriors a la de l'any de concessió de la subvenció.

3. Criteris automàtics:

3.1 Activitat artística

a) S'obtenen 10 punts en el cas que un percentatge de representacions igual o superior al 20% de programació prevista per a la temporada es destini a teatre, a dansa, a circ o a noves escenes; fins a un màxim de 40 punts (10 punts per categoria). En el cas d'un espectacle de caràcter multidisciplinar, les representacions només comptabilitzen en una de les categories.

S'obtenen 10 punts addicionals en cas que es destini un percentatge de representacions igual o superior al 20% de la programació prevista per a la temporada a espectacles per a tots els públics.

b) S'obtenen 25 punts per cada companyia acollida, d'acord amb les condicions establertes en la base 7.2, amb un límit de dues companyies diferents per teatre.

3.2 Activitat econòmica

a) S'obté 1 punt per cada 1.000,00 euros de despesa prevista en concepte de despeses de personal.

b) S'obté 1 punt per cada 1.000,00 euros de despesa prevista en concepte de despeses d'estructura.

c) S'obté 1 punt per cada 1.000,00 euros de despesa prevista en concepte de despeses de comunicació externes.

d) S'obté 1 punt per cada 1.000,00 euros de despesa prevista en concepte de despeses generades per la contractació de professionals externs i de material específic per a l'organització d'activitats de foment de públics.

e) S'obté 1 punt per cada 1.000,00 euros de despesa prevista en concepte de despeses de contractació de les companyies.

f) S'obté 1 punt per cada 1.000,00 euros de despesa prevista en concepte de drets abonats a les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual i comissions de venda generades per empreses de ticketing.

g) S'obté un màxim de 200 punts en el cas de la modalitat que estableix la base 1.1.a) (teatres de fins a 400 localitats) i de 400 punts en el cas de la modalitat que estableix la base 1.1.b) (teatres de més de 400 localitats) en concepte d'eficiència econòmica, d'acord amb la fórmula següent:

g.1) En el cas de la modalitat que estableix la base 1.1.a):

Puntuació = (Eficiència econòmica + 1) x 100

g.2) En el cas de la modalitat que estableix la base 1.1.b):

Puntuació = (Eficiència econòmica + 1) x 200

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per eficiència econòmica el resultat d'explotació (despeses d'explotació menys ingressos d'explotació) corresponent a la temporada finalitzada dos anys abans de la concessió de l'ajut, dividit per la despesa de la temporada de l'any de concessió de la subvenció.

Les despeses d'explotació són les despeses subvencionables descrites en la base 4 (despeses subvencionables) i els ingressos d'explotació són els generats per:

- Recaptació de taquilla neta. Es considera taquilla neta la recaptació de taquilla un cop descomptat l'IVA.

- Altres ajuts públics destinats a la programació d'arts escèniques, tret del de l'ICEC, concedits la temporada finalitzada dos anys abans de la concessió de l'ajut. Si l'ajut a l'empresa d'arts escèniques integra altres conceptes, conjuntament amb la programació d'arts escèniques, de manera que no sigui possible determinar quina part de la subvenció s'ha concedit per a la programació, s'ha d'imputar el 50% de l'ajut.

En cap cas no computen com a ingressos d'explotació els derivats de patrocinis ni de gires de produccions pròpies, ni els ingressos generats pel lloguer de la sala a un tercer.

4. Un cop sumats tots els punts obtinguts pels diferents criteris de valoració, s'obté la puntuació total de cada projecte, que s'arrodoneix sense decimals.

 

7 Puntuació mínima per a l'obtenció de la subvenció i quantia

1. La determinació del dret a percebre la subvenció i la quantia s'estableix d'acord amb el sistema següent:

a) Puntuació mínima per obtenir la subvenció: les sol·licituds que, un cop sumats tots els punts obtinguts en aplicació dels criteris no automàtics i addicionals, obtinguin una puntuació inferior a 25 punts són desestimades sense entrar a valorar-ne els criteris automàtics.

b) Per a la determinació de la puntuació total de cada sol·licitud es multiplica la puntuació derivada dels criteris automàtics pel coeficient multiplicador següent, derivat de la suma dels criteris no automàtics i addicionals:

 

    Puntuació *     

    Coeficient     

De 25 a 27

1

De 28 a 30

1,5

De 31 a 33

2

De 34 a 36

2,5

De 37 a 39

3

De 40 a 42

3,5

De 43 a 45

4

De 46 a 48

4,5

De 49 a 51

5

De 52 a 55

5,5

De 56 a 60

6

De 61 a 65

6,5

De 66 a 70

7

 

* Suma dels criteris no automàtics i dels addicionals.

 

c) Valor econòmic del punt: el valor econòmic de cada punt s'obté amb la divisió total de la dotació econòmica que estableix la convocatòria entre la puntuació total obtinguda per tots els sol·licitants de cadascuna de les modalitats que s'estableixen en la base 1.1.

d) Import de l'ajut: l'import de la subvenció està determinat per la multiplicació del valor econòmic del punt pel total de punts obtinguts per cada sol·licitud.

2. Addicionalment a la subvenció, s'estableix un incentiu per a la programació d'espectacles de determinades companyies:

a) Les companyies han de complir les característiques següents:

a.1) Ser empresa, física o jurídica, o entitat privada sense ànim de lucre.

a.2) Haver estrenat a Catalunya com a mínim un espectacle durant les tres temporades anteriors a la de l'any de concessió de la subvenció en una sala que hagi programat un mínim de 200 representacions d'arts escèniques de caràcter professional a la ciutat de Barcelona, o de 60 representacions als teatres d'altres localitats de Catalunya.

a.3) Haver fet un mínim de 15 representacions a Catalunya en català durant les tres temporades anteriors a la de l'any de concessió de la subvenció.

a.4) Tenir una facturació anual inferior a 100.000,00 euros (no inclou els premis).

a.5) Estrenar la nova producció esmentada en l'apartat c.1) d'aquesta base a la sala del sol·licitant de l'ajut, durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció.

En resten excloses les companyies que hagin rebut suport pluriennal de l'ICEC a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional que inclogui l'any de concessió de la subvenció.

b) L'incentiu consisteix en una subvenció addicional de 3.000,00 euros per cada companyia acollida, amb un límit de dues companyies diferents per teatre.

c) Per accedir a l'incentiu, el sol·licitant ha d'acreditar la seva intenció de programar les produccions de les companyies amb les condicions següents:

c.1) En el cas d'espectacles de teatre, exhibir una nova producció durant un període mínim de

tres setmanes amb un mínim de 15 representacions, per a les sales de la ciutat de Barcelona, i durant un mínim de dos dies, amb un mínim tres representacions per a les sales de la resta de Catalunya. En el cas d'espectacles de dansa i circ, exhibir la producció amb un mínim de tres representacions per a les sales de la ciutat de Barcelona, i amb un mínim de dues representacions per a les sales de la resta de Catalunya.

Aquest requisit no s'exigeix si el sol·licitant ha subscrit un acord amb la companyia segons el qual, i únicament degut a una baixa ocupació, ambdues parts es veuen obligades a finalitzar el període d'exhibició abans del que s'havia establert.

c.2) Assumir les despeses fetes en comunicació.

c.3) Proporcionar els recursos i el personal tècnics necessaris pactats amb la companyia per complir la fitxa tècnica, el muntatge, el desmuntatge i els assajos. La sala ha d'aportar el personal tècnic necessari per a la realització de les representacions.

c.4) Assegurar la neteja i el manteniment de l'espai de representació.

c.5) Assegurar a la companyia, com a mínim, el 60% de la recaptació de taquilla neta, i un caixet mínim de 2.400,00 euros sense incloure impostos, per a un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, i de 1.200,00 euros sense incloure impostos per a un mateix teatre de la resta de Catalunya.

3. En cas de manca de dotació pressupostària, els imports es prorrategen proporcionalment a la quantitat obtinguda.

 

 —8 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

2. Els criteris addicionals i els automàtics —previstos en la base 6.2 i 6.3—, i l'incentiu per a la programació d'espectacles de determinades companyies —previst en la base 7.2—, són valorats per la persona titular de la direcció de l'Àrea de les Arts Escèniques de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

3. Els criteris de valoració no automàtics —previstos en la base 6.1— són valorats per una comissió de valoració. La comissió de valoració té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de l'Àrea de les Arts Escèniques de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l'Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria de l'ajut.

c) Dues persones tècniques de l'Àrea de les Arts Escèniques, una de les quals amb veu i sense vot, que exercirà de secretari o secretària.

4. L'ICEC valora els projectes per modalitats, segons allò que estableix la base 1, i depenent dels criteris establerts en les bases 6 i 7.

 

9 Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta de resolució provisional han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.5, la documentació que acrediti el títol de la sala de què es disposi (propietat, arrendament, concessió administrativa o usdefruit), degudament inscrit, si és el cas, en el Registre de la Propietat.

 

10 Pagament

1. Pel que fa a l'import de la subvenció corresponent a l'any de la seva concessió, el pagament del 100% de l'anualitat es tramita un cop publicada la concessió de subvenció. Aquest pagament té la consideració de bestreta i per al seu abonament no s'exigeix la prestació de garantia.

2. Pel que fa a l'import de subvenció corresponent a l'any següent al de la seva concessió:

a) Un primer pagament, que consisteix en un 80% de l'import atorgat per a l'any, es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals de l'exercici d'aquell any. Aquest pagament té la consideració de bestreta i per al seu abonament no s'exigeix la prestació de garantia.

b) Un segon pagament, consistent en un 20% de l'import atorgat per a l'any, que es tramita un cop presentada la justificació esmentada en la base 11.

 

11 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa, com a màxim l'últim dia hàbil del mes d'octubre de l'any següent al de concessió de la subvenció.

2. Les persones beneficiàries han de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció depenent de l'import de la subvenció rebut, d'acord amb les modalitats de compte justificatiu que estableix la base general 16, apartats 2 i 3.

 

12 Revocació

A més de les causes de revocació de les subvencions que preveu la base general 19, l'Institut Català de les Empreses Culturals pot revocar les subvencions en els casos següents:

a) En cas d'incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

b) En cas de no complir amb les condicions exigides en la base 7.2. En aquest cas, la conseqüència és la revocació parcial amb la pèrdua de l'incentiu que estableix la base esmentada.

Amunt