Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/06/2017

  • Número del document EMC/1359/2017

  • Número de control 17163071

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17163071-2017

Dades del DOGC
  • Número 7390

  • Data 14/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1359/2017, de 12 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries (AEU).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data de 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries (AEU).

 

 

Disposició final

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos següents: un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 12 de juny de 2017

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

 

ANNEX

 

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d'estudiantat universitari de Catalunya.

En el marc d'aquestes bases reguladores, s'entén per activitats que potencien la internacionalització les activitats de projecció internacional organitzades per les associacions d'estudiantat universitari de Catalunya i també la participació d'aquestes associacions en activitats internacionals fora de l'Estat espanyol.

En queden excloses les activitats que tinguin una finalitat política, gremial o sindical; les que tinguin finalitats esportives o lucratives, i les activitats consistents en viatges turístics.

 

—2 Requisits de les entitats beneficiàries

2.1 Poden sol·licitar aquests ajuts les associacions d'estudiantat universitari de Catalunya que compleixin els requisits següents:

a) Estar inscrites al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i demostrar que duen a terme activitats al moment de presentar la sol·licitud.

b) Estar vinculades a una de les universitats del sistema universitari de Catalunya i desenvolupar les seves activitats preferentment en el si de la comunitat universitària.

2.2 Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.

b) Haver justificat degudament les beques o ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en la qual es faci constar la relació detallada amb l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

k) Haver adaptat els estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

l) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

m) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, les entitats beneficiàries de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries, perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

n) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de d'exercir, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

- No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir, ni facilitar a càrrecs o empleats públics, avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos, ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que aquesta dugui a terme per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les entitats adjudicatàries, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent, en matèria de subvencions.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

 

—3 Període d'execució

El període serà el curs acadèmic que fixi la convocatòria.

No s'accepten ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.

 

—4 Quantia de l'ajut

4.1 L'import màxim de l'ajut és de 3.000,00 (tres mil) euros. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

4.2 La subvenció pot ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Es consideren despeses subvencionables totes les que aquestes bases reguladores estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

- Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores, així com la convocatòria, si escau. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

- Que les despeses es comprometin durant el període d'execució de l'activitat subvencionada i estiguin realment pagades en el moment de la justificació de l'ajut.

- Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència, que recull la normativa aplicable.

- Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les associacions beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

5.2 En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:

a) Despeses d'adquisició de material fungible

b) Despeses de publicitat i difusió

c) Despeses de viatge

d) Despeses d'adquisició de material bibliogràfic.

e) Altres despeses

En queden explícitament excloses les despeses de funcionament de l'associació, les despeses de personal, de material inventariable i, concretament, el material informàtic (ordinadors, impressores, etc.).

5.3 En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes, els impostos personals sobre la renda, els interessos deutors de comptes bancaris i altres despeses financeres, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, els tributs i les despeses de procediments judicials. Tampoc no són elegibles les contribucions en espècie, en especial, les que corresponen a despeses internes per utilització de serveis interns i que es justifiquen mitjançant una factura o un document equivalent i que no comporten una sortida efectiva de fons.

5.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa les entitats beneficiàries no poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui un empresari o empresària o professional, amb un import igual o superior a 2.500,00€ (dos mil cinc-cents euros) o el seu equivalent en moneda estrangera.

5.5 La determinació de la quantia dels ajuts es durà a terme segons el nombre de sol·licituds, el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la disponibilitat pressupostària i la puntuació obtinguda pels criteris d'avaluació i selecció, que estableix la base 10 d'aquestes bases reguladores.

 

—6 Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

6.2 La sol·licitud l'ha de presentar el representant legal per via electrònica per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

6.3 Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

6.4 En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud electrònicament i adjuntada per via electrònica la documentació exigida, l'AGAUR comprovarà mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

6.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, que ha d'indicar els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i ha d'informar dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

6.6 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.7 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.8 L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i dos documents annexos, que s'han d'adjuntar al formulari, d'acord amb les instruccions del model normalitzat. És imprescindible presentar el formulari amb els annexos per poder passar a la fase d'avaluació. El formulari incorpora la declaració responsable o acreditativa del compliment dels requisits previstos a la base 2. La informació que cal especificar és la següent:

A) Formulari general

a) Dades de la persona representant legal de l'associació

b) Dades de l'associació sol·licitant (perceptora de l'ajut)

c) Dades de l'activitat

B) Document annex

a) Dades generals de l'associació

b) Memòria resumida de l'associació

c) Memòria resumida de les activitats per al curs acadèmic que fixi la convocatòria

d) Adequació de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajut

e) Memòria justificativa de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajut

f) Pressupost total d'ingressos i despeses de l'activitat sol·licitada

g) Pressupost total d'ingressos i despeses de l'associació per al curs acadèmic que fixi la convocatòria

C) Certificat de vinculació del vicerector/a competent

a) Certificat del vicerector o la vicerectora competent que acrediti la vinculació de l'associació a la universitat i també que les activitats les duu a terme, preferentment, en l'àmbit universitari

6.9 L'AGAUR pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds, la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en les bases reguladores i en la convocatòria. La manca d'aportació de la documentació requerida, en el termini legalment previst, pot comportar la denegació de la subvenció.

6.10 En general, les actuacions que requereixin una notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, a títol informatiu, al web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, això s'ha de notificar a la persona interessada, mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

6.11 La presentació de la sol·licitud comporta que s'accepten plenament aquestes bases i s'autoritza l'AGAUR a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut, a emetre per altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En el cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—7 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que exposen les bases reguladores i la convocatòria corresponent. Aquesta gestió de vegades pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o al correu electrònic <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—8 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el que prevegi la convocatòria corresponent.

 

—9 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupa la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—10 Avaluació i selecció

10.1 Les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i experts de la comunitat científica, amb els criteris i les puntuacions següents (valoració d'1 a 100):

a) Adequació de l'activitat a l'objecte de les bases reguladores (10/100).

b) Memòria de l'activitat (70/100).

c) Memòria resumida de l'associació i memòria resumida d'activitats (20/100).

10.2 Com a resultat de l'avaluació, es genera un valor d'avaluació cientificotècnica final expressat en una escala de l'1 al 7.

10.3 La selecció de les propostes la farà una comissió de selecció, que tindrà en compte el reglament d'avaluació de l'AGAUR, que es pot consultar al seu web (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici/>), els criteris de valoració, la disponibilitat pressupostària i el repartiment entre les diferents associacions i universitats. Tenint en compte els criteris anteriors, la comissió de selecció fixarà la nota de tall mínima per accedir als ajuts. En cas d'empat en la puntuació total, es podrà reduir proporcionalment la quantia de l'ajut, d'acord amb el pressupost disponible.

10.4 La comissió de selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i el director o directora general d'Universitats. Està presidida per aquesta persona o la persona en qui delegui aquesta tasca, i la formen un màxim de quatre vocals i un secretari o secretària, que ha de ser el director executiu o directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la comissió de selecció.

La comissió de selecció, si ho creu necessari, pot demanar documentació complementària en relació amb l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajut.

10.5 La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin estat estimades.

 

—11 Proposta de resolució provisional

11.1 Un cop vist l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor ha d'elaborar una proposta de resolució provisional.

11.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris dels ajuts i dels sol·licitants que integren la llista de reserva, degudament prioritzada. En cas que alguna de les entitats proposades com a beneficiàries no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar l'ajut al sol·licitant de la llista de reserva que pertoqui per ordre de puntuació, amb l'aportació prèvia de la documentació d'acceptació requerida en aquesta base.

11.3 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts es notifica a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, de manera informativa a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.4 Els adjudicataris proposats han de formalitzar l'acceptació de l'ajut en el termini que prevegi la convocatòria. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar, mitjançant un document normalitzat signat per la persona representant legal de l'entitat, en el qual es comprometi a complir totes les condicions fixades en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent.

11.5 Juntament amb el document d'acceptació, cal aportar la documentació següent:

a) Còpia del DNI o el NIE de la persona representant legal de l'associació que sol·licita l'ajut, i document que acrediti les facultats atorgades com a representant legal de l'associació (nomenament, poders, etc.).

b) Còpia dels estatuts de l'associació i, si escau, del seu reglament de funcionament.

c) Distribució del pressupost de l'activitat, d'acord amb l'import concedit i seguint el model facilitat per l'AGAUR.

En el cas que alguns d'aquests documents ja s'hagin presentat en convocatòries anteriors de l'AGAUR, no cal presentar-los sempre que l'entitat sol·licitant lliuri una declaració en la qual s'especifiquin aquests documents i la data en què es van presentar, i hi faci constar que encara són vigents.

11.6 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut i el de distribució del pressupost es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (http://agaur.gencat.cat/ca/inici/).

11.7 Les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies, des de la notificació de la proposta de resolució provisional. Les al·legacions es tindran en compte, en el moment d'emetre resolució.

 

—12 Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o de desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

—13 Resolució i publicació

13.1 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió en vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, de les seves acceptacions i de les comprovacions d'ofici dutes a terme, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

13.2 En la resolució de concessió hi han de figurar, com a mínim, la identificació de l'entitat beneficiària, l'import de l'ajut, les condicions que ha de complir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut. Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d'un projecte global, se n'han de concretar l'objecte i la finalitat, el cost i el percentatge subvencionat respecte al projecte global.

13.3 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca. La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que es poden interposar.

 

—14 Reformulació de la subvenció

Per mitjà del document d'acceptació, i d'acord amb l'article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones proposades com a beneficiàries poden presentar la reformulació del pressupost per adaptar-lo a la subvenció proposada si l'import, d'aquesta és inferior al sol·licitat.

 

—15 Termini de resolució

El termini legal màxim de resolució és de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—16 Pagament

16.1 El pagament de l'ajut s'efectua mitjançant una transferència bancària al compte corrent indicat amb aquesta finalitat per l'associació beneficiària, sense necessitat de presentar garanties. L'import de l'ajut es lliura en dos pagaments. El primer, corresponent al 50% del total concedit, es tramita un cop resolta la convocatòria.

El pagament del 50% restant es fa quan es justifica la despesa realitzada, d'acord amb el que preveu la base 19 d'aquesta convocatòria.

16.2 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació, i per fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries l'aportació de les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—17 Renúncies i substitucions

En el cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini que preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent, l'òrgan competent per emetre les resolucions d'ajut o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot adjudicar l'ajut a les associacions de la llista de reserva. La resolució per la qual es concedeixen les substitucions es notifica individualment a la persona interessada, d'acord amb el que disposen els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que sigui posterior a la resolució de concessió dels ajuts. Les substitucions només es poden concedir dins els tres mesos següents a la resolució de concessió dels ajuts.

 

—18 Canvis i incidències

L'entitat beneficiària ha de dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. No obstant això, quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR podrà autoritzar, a petició de la persona interessada, qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió, alguna variació en el període de gaudi de l'ajut, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en els termes de les bases reguladores i de la convocatòria i en les condicions i finalitat de l'ajut.

 

—19 Termini i forma de justificació

19.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'execució efectiva dels projectes de l'activitat o activitats i acreditar-ho dins del termini que prevegi la convocatòria mitjançant els models normalitzats que es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).

La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

a) Memòria justificativa que acrediti que s'ha dut a terme l'activitat subvencionada, amb indicació de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, signada pel representant legal de l'entitat.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat signada pel seu representant legal i pel tresorer, amb identificació del creditor, el número de factura o document de valor probatori equivalent, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantitat exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels òrgans concedents.

L'AGAUR podrà comprovar els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció, per la qual cosa requerirà a l'entitat beneficiària que remeti els justificants de despesa seleccionats.

19.3 No s'accepten ampliacions del termini de justificació del projecte presentat sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En el cas de sol·licitar-ne l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que s'acabi el període inicial de justificació.

En el cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

Perquè es consideri acomplert l'objecte o la finalitat de la subvenció, cal que la despesa mínima efectuada i justificada de l'activitat subvencionada sigui com a mínim el 50% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

19.4 Les entitats beneficiàries han de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

L'òrgan concedent pot comprovar, mitjançant verificacions administratives i verificacions in situ o sobre el terreny, l'aplicació adequada de la subvenció, per la qual cosa pot requerir al beneficiari que remeti els justificants de la despesa relacionada.

 

—20 Publicitat

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquestes bases reguladores, cal fer-hi esment del suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat al web http://www.gencat.cat/piv/.

 

—21 Publicitat de les subvencions atorgades

21.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00€ (tres mil) euros), també es publicaran de manera trimestral al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

21.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

 

— 22 Comprovació i control

22.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta resolució i de la resta de normativa que li és d'aplicació. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

22.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

22.3 En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o la falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

—23 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

23.1 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

23.2 També, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent, des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

—24 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases reguladores es regeix per les bases generals de l'AGAUR vigents i per la resta de la normativa aplicable.

Amunt