Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/06/2017

  • Número del document GAH/1309/2017

  • Número de control 17159042

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17159042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7388

  • Data 12/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/1309/2017, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública.


La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, estableix com a objectiu de l'Escola l'estudi i la difusió de les matèries i tècniques d'administració. Més concretament, l'article 3.j) d'aquesta Llei estableix que són funcions pròpies de l'Escola investigar, aplegar documentació i estudiar matèries relatives a l'Administració i funció públiques i, en especial, les relacionades amb les tècniques de direcció, organització i gestió pública, i també amb la millora de l'eficàcia de l'Administració.

Una de les accions de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) per complir aquestes funcions ha estat la de promoure la recerca bàsica i aplicada, sota criteris de qualitat i excel·lència, que es duu a terme a les universitats i en altres centres de recerca, i vetllar, alhora, per fer possible l'aplicació dels resultats obtinguts en la millora de l'organització i l'activitat administrativa i, per tant, en l'augment de la qualitat dels serveis.

En aquest sentit, l'EAPC té la voluntat de seguir impulsant la recerca sobre l'Administració pública aprofitant les unitats de recerca externes ja existents com un veritable instrument útil i eficient per a les polítiques d'innovació institucional de les administracions públiques catalanes.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L'article 6.5 dels estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de gestionar activitats de foment d'altres departaments de la Generalitat. En virtut d'aquesta normativa, l'AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions previstes en aquesta Resolució.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública que consten en l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 7 de juny de 2017

 

Agustí Colomines i Companys

Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

Annex

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública

 

–1 Objecte

L'objecte de les subvencions és la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l'àmbit de la gestió pública, el dret públic, l'organització administrativa, l'economia del sector públic i la funció pública, que permetin l'aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l'eficiència en la gestió dels serveis públics, amb l'objectiu d'impulsar el coneixement empíric sobre les administracions públiques: processos, estructures, interaccions i resultats, com també el coneixement comparat: èxits, fracassos, propostes i debats.

Els treballs han de ser preparats i escrits en llengua catalana i no poden ser tesis doctorals.

L'AGAUR és l'entitat col·laboradora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en aquesta convocatòria, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones jurídiques següents:

- Les universitats del sistema universitari català, públiques o privades, i els seus centres adscrits.

- Els centres públics i privats de Catalunya, sense finalitat de lucre, que puguin acreditar una activitat continuada de recerca.

2.1 Execució de l'activitat subvencionada

L'execució dels treballs de recerca l'ha de portar a terme un grup de recerca adscrit a l'entitat beneficiària. El grup de recerca esmentat és l'encarregat de fer les activitats que fonamenten la concessió.

2.2 Característiques dels grups de recerca

- Els grups de recerca han d'estar integrats per tres o més persones, una de les quals, com a mínim, ha de tenir un doctorat i estar vinculada estatutàriament o contractual a la plantilla universitària o al centre de recerca amb dedicació completa.

- Un dels membres del grup amb titulació de doctor ha d'assumir la responsabilitat del projecte i serà l'interlocutor amb l'EAPC als efectes del projecte de recerca subvencionat.

- La resta del grup de recerca pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutària a les persones beneficiàries, becaris i becàries o personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial i/o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part del grup de recerca sempre que tingui caràcter investigador.

- Es valora especialment la incorporació als grups de recerca de personal tècnic expert de qualsevol de les administracions públiques catalanes o entitats i organismes que en depenen o s'hi vinculen i, en aquest sentit, poden formar-ne part, tot i no pertànyer a entitats universitàries ni de recerca. Aquestes persones han d'acreditar experiència professional en el camp objecte del projecte de recerca.

- Una mateixa persona no pot constar com a membre de dos o més grups de recerca.

 

–3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les següents:

a) Sobre la concurrència d'ajuts per a la mateixa activitat: presentar una declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en què es faci constar la relació detallada amb l'entitat concedent, i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

b) En el cas que la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, les persones sol·licitants han de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

c) Les entitats sense ànim de lucre han d'estar inscrites en el registre corresponent.

d) En el cas de ser una empresa amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril.

e) En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, complir amb el que estableix la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista sobre prevenció i detecció de casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.

f) En el cas dels centres laborals, la normativa de política lingüística que han de complir és la següent: fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) En el cas de centres i establiments oberts al públic, la normativa que han de complir és: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En cas que la sol·licitant sigui una fundació o associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

i) En el cas de fundacions, caldrà haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 

–4 Quantia

4.1 La quantia de les subvencions és la que es determina a cada convocatòria, d'acord amb la disponibilitat pressupostària. L'import de les subvencions és d'un màxim de 10.000 euros per projecte. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

4.2 Les persones beneficiàries poden subcontractar serveis o activitats relacionats amb l'objecte de la subvenció i que no pot assumir directament l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 40% de l'import atorgat.

4.3 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, no pot suposar una desviació pressupostària superior al 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada.

Si el cost final efectiu de l'activitat subvencionada és inferior al cost inicialment pressupostat per sota de la desviació prevista en el punt anterior, es redueix, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

 

–5 Despeses subvencionables

5.1 Són despeses subvencionables les derivades de:

a) La incorporació de personal de suport a la recerca, mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal o de becaris/àries, d'acord amb la normativa que sigui aplicable al centre que rep l'ajut.

b) L'adquisició de material inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb l'objecte de l'ajut.

c) L'adquisició de material fungible.

d) Els desplaçaments per fer treball de camp directament vinculat amb la recerca, fins a un màxim del 20% de l'import atorgat. Les despeses en concepte de dietes i desplaçaments s'han de subjectar als límits i condicions establerts en la normativa que regula les indemnitzacions per raó de servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

e) Altres despeses, degudament justificades i directament relacionades amb l'assoliment dels objectius del projecte de recerca, fins a un màxim del 20% de l'import atorgat.

5.2 No són despeses subvencionables les derivades de:

a) Les retribucions del personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a l'entitat sol·licitant.

b) L'adquisició d'equipament informàtic.

c) Les despeses protocol·làries i els costos indirectes.

d) Les despeses relacionades amb l'edició o presentació del treball, ja que això ho assumeix l'EAPC.

 

–6 Termini de lliurament dels treballs

El termini de lliurament dels treballs és de 12 mesos a comptar de la data de notificació de la resolució definitiva d'adjudicació de la subvenció. Aquest termini es pot prorrogar una sola vegada pel termini màxim d'1 mes. Per fer-ho, cal presentar una sol·licitud motivada a la direcció de l'EAPC, que ha de decidir sobre la concessió de la pròrroga.

 

–7 Sol·licituds

7.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona responsable del projecte amb el vistiplau del vicerector/a competent en la matèria o de la direcció de la institució sol·licitant.

7.2 Les sol·licituds s'han de presentar en suport electrònic i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, o a la pàgina web de l'AGAUR, http://agaur.gencat.cat. També es poden obtenir a les dependències centrals de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya (carrer de Girona, 20 de Barcelona), a la seva pàgina web, http://eapc.gencat.cat, i a Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/).

En cas de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada al registre de l'AGAUR en format paper.

7.3 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud s'ha de trametre la documentació que es detalla a continuació:

a) Relació dels membres que integren el grup de recerca amb especificació del nom, els cognoms, el número de DNI o NIE, la filiació i el percentatge de participació en el projecte. L'investigador o investigadora principal hi ha de tenir una participació mínima del 30%. En el cas de personal tècnic de les administracions caldrà especificar clarament la denominació i el tipus d'adscripció de la plaça que ocupen.

b) Currículums dels membres del grup de recerca i breu resum de la trajectòria del grup. En els currículums s'han d'especificar els treballs realitzats, publicats o inèdits, i l'experiència acadèmica i professional en el camp de la matèria del projecte de recerca (màxim 3 fulls a una sola cara entre totes les persones integrants del grup). L'AGAUR pot demanar en tot moment els documents acreditatius dels mèrits al·legats.

c) Memòria del projecte de recerca (màxim 8 fulls a una sola cara), redactada en llengua catalana, en la qual s'ha d'indicar:

- El títol, la justificació i els objectius de l'estudi.

- L'adscripció a algun dels àmbits de recerca que es preveuen en la convocatòria específica.

- El resum del projecte de recerca.

- Els antecedents i l'estat actual del tema que es proposa per a la recerca.

- La bibliografia relacionada amb el tema.

- La metodologia prevista per a l'elaboració de la recerca.

- La cronologia del projecte de recerca.

- Els mitjans de què es disposa per dur-lo a terme.

- L'impacte i l'aplicabilitat esperats dels resultats que s'obtinguin amb la recerca.

- Un pressupost de l'estudi detallat al màxim i desglossat per conceptes, en el qual figurin totes les despeses previstes.

d) Les declaracions responsables següents, que s'inclouen en el formulari de sol·licitud:

- En el cas que s'hagi obtingut un altre ajut o subvenció per a la mateixa finalitat d'altres administracions públiques o entitats privades, declaració responsable en què s'especifiqui la quantitat concedida i l'organisme atorgant.

- Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

- Declaració responsable sobre el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

- Declaració responsable d'erradicació de la violència masclista d'acord amb la normativa vigent.

- Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística que pugui ser exigible a l'entitat sol·licitant.

- Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- En el cas d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

- Declaració responsable, en el cas de persones jurídiques a les quals se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros, de la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

- Declaració responsable, en el cas d'empreses, de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

- En el cas de les fundacions, declaració responsable d'haver adaptat els estatuts segons la normativa vigent.

- En el cas de les fundacions i associacions, declaració responsable d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

7.4. El formulari de sol·licitud incorpora una autorització expressa a l'AGAUR per fer les consultes necessàries a l'efecte de verificar les dades d'identitat de la persona signant i les dades d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant, així com per comprovar que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que no s'autoritzi la comprovació, l'entitat ha de trametre juntament amb la sol·licitud una fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona signant i del document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant, així com els certificats acreditatius corresponents.

La presentació de la sol·licitud faculta l'AGAUR per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren. L'AGAUR pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

7.5 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7.6 La presentació de les sol·licituds comporta l'acceptació plena per part de les persones sol·licitants de les bases de la convocatòria.

7.7 Si escau, qualsevol necessitat d'esmena de la sol·licitud es notificarà a la persona interessada mitjançant la publicació en el tauler d'anuncis de l'AGAUR d'un requeriment del director o directora executiu amb la relació de la documentació que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i ha de fer constar el fet que, en cas que no esmeni la sol·licitud, en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent en el tauler d'anuncis de l'AGAUR, s'entén que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tal de fer-ne una difusió més àmplia, i a efectes informatius, es pot consultar el contingut d'aquesta diligència a la pàgina web de l'AGAUR.

 

–8 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és el que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

 

–9 Criteris de valoració

Fases d'avaluació dels projectes

Les sol·licituds s'avaluen en dues fases i cada treball pot rebre una puntuació màxima de 100 punts:

- En una primera fase, els projectes presentats són valorats per una Comissió Tècnica de l'EAPC. Aquesta Comissió Tècnica està presidida per la persona titular de la Sub-direcció General de Recerca i de Formació en Alta Direcció de l'EAPC o la persona en qui delegui i formada per sis membres, dels quals tres són designats pel director o directora de l'EAPC entre el personal tècnic de l'Escola i tres són designats a proposta dels departaments amb àmbits d'aplicació i/o experiència relacionats amb els àmbits de recerca que estableixi la convocatòria. Actua com a secretària de la Comissió, amb veu però sense vot, la persona titular del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l'EAPC. En aquesta fase es poden atorgar fins a 50 punts i poden ser seleccionats un màxim de 20 treballs que passen a la fase següent. En cas d'empat, la presidència de la Comissió té vot de qualitat. Els criteris de valoració i les puntuacions corresponents són les següents:

a) L'adequació del projecte als àmbits i matèries de recerca que estableixi la convocatòria, així com l'interès i la novetat del projecte en el marc dels objectius del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (fins a 30 punts).

b) La incorporació d'un tècnic expert de qualsevol de les administracions públiques catalanes amb experiència professional en el camp objecte del projecte de recerca (5 punts). En el cas que siguin dos o més tècnics experts de qualsevol de les administracions públiques catalanes amb experiència professional en el camp objecte del projecte de recerca, la puntuació és de 10 punts.

c) L'aplicabilitat dels resultats del projecte, en el sentit que puguin millorar l'Administració pública (fins a 10 punts).

- En una segona fase, les sol·licituds que hagin superat la primera fase són avaluades per persones expertes, d'acord amb el procediment d'avaluació de l'AGAUR i el seu reglament d'avaluació. En aquesta fase es poden atorgar fins a 50 punts d'acord amb els criteris i puntuacions següents:

a) La qualitat científica del projecte: caràcter innovador dels objectius, les hipòtesis i la metodologia; viabilitat; claredat i coherència del pla de treball, i organització del projecte (fins a 20 punts).

b) La contextualització, la justificació i el coneixement de l'estat actual de la temàtica de la recerca i dels seus antecedents (tenint en compte també l'àmbit internacional), i la rellevància i l'interès del tema proposat i dels resultats esperats (fins a 15 punts).

c) L'impacte social esperat i els beneficis potencials generats pels resultats (fins a 5 punts).

d) La composició del grup de recerca: la idoneïtat de la trajectòria científica dels seus membres en relació amb la temàtica proposada, tenint en compte el percentatge de participació en el projecte de l'investigador o investigadora principal i de la resta de membres del grup (fins a 5 punts).

e) L'adequació del pressupost (fins a 5 punts).

S'ha d'estendre acta de les dues fases d'avaluació, en la qual cal detallar les sol·licituds ordenades per puntuació.

No són objecte de subvenció els projectes que tinguin menys de 65 punts de mitjana.

Les subvencions s'atorguen als projectes que hagin obtingut més punts de mitjana, que reben el 100% del pressupost sol·licitat. En cas d'empat se seleccionen els projectes que hagin obtingut major puntuació en els criteris de valoració següents per ordre de prioritat:

1. Adscripció del projecte als àmbits de recerca.

2. Qualitat científica del projecte.

3. Contextualització, rellevància i interès del tema proposat.

La Comissió pot proposar la designació de grups aspirants suplents, que es converteixen en adjudicataris en ocasió d'alguna renúncia.

 

–10 Procediment de concessió

10.1 La concessió dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases reguladores.

10.2 L'òrgan instructor és la Sub-direcció General de Recerca i Formació en Alta Direcció i l'òrgan concedent és la direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

10.3 Un cop avaluades les sol·licituds, la presidència de la Comissió Tècnica de l'EAPC formula la proposta de resolució provisional tenint en compte les avaluacions de les dues fases descrites en el punt 8.1. Si no segueix les avaluacions esmentades, ha de motivar-ne la discrepància.

10.4 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

–11. Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta provisional de resolució de concessió de les subvencions es notificarà a les persones interessades mitjançant la publicació en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució provisional contindrà la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris dels ajuts i les entitats que formen part de la llista de reserva, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida de 65 punts. Així mateix, s'inclourà la llista de sol·licitants proposats com a denegats.

11.3 L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona responsable del projecte i pel representant legal de la institució beneficiària, els quals s'han de comprometre a complir totes les condicions fixades en aquestes bases reguladores i en la corresponent convocatòria, que s'ha de presentar al registre de l'AGAUR, o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en un termini de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió de la subvenció. El document normalitzat d'acceptació de la subvenció es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (pg. Lluis Companys 23, 08010 Barcelona) i en la seva pàgina web http://agaur.gencat.cat.

11.4 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que, si escau, els sigui requerida en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins el mateix termini, les entitats sol·licitants podran presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

11.5 S'entén que desisteixen tàcitament de l'ajut les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació i la resta de documentació requerida en el termini i les condicions que descriuen les bases 6 i 7.

11.6 A través del document d'acceptació, les entitats proposades també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte. En qualsevol cas, la reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte.

En el supòsit d'haver presentat la reformulació del projecte, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

11.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figurin a la sol·licitud.

 

–12 Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació, si escau, o de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos en la base 10.

12.3 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la publicació en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.2, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

–13 Resolució i publicació

13.1 La resolució de la convocatòria correspon al director o directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta de l'òrgan instructor, d'acord amb les dues fases d'avaluació.

13.2 El termini legal màxim per resoldre i notificar aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, si bé intentarà resoldre's en el mínim termini possible. L'AGAUR ha de notificar la resolució de la convocatòria mitjançant la publicació en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la subvenció sol·licitada s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

13.3 Contra la resolució de concessió o denegació, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'atorgament d'una subvenció no genera, per a l'entitat beneficiària, cap dret adquirit a obtenir altres ajuts o subvencions en altres convocatòries o anualitats, en relació amb les mateixes o altres bases o per conceptes iguals o similars.

 

–14 Publicitat

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya farà publicitat de la concessió dels ajuts a projectes de recerca sobre Administració pública per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/) i, si la dotació dels ajuts és d'un import igual o superior a 3.000,00 euros, també ho publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent-hi constar la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputa, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat.

 

–15 Renúncies i substitucions

Si en algun moment l'entitat beneficiària ha de renunciar a la subvenció, ho ha de comunicar per mitjà d'un escrit adreçat al director o directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en què s'hi facin constar els motius de la renúncia. En el cas que s'hagi percebut una part de l'import de la subvenció, cal reintegrar-la juntament amb els interessos meritats.

Si la renúncia és d'alguna persona membre del grup de recerca, la direcció de l'EAPC pot autoritzar a discreció que aquesta sigui substituïda, sempre que la persona responsable del grup li comuniqui prèviament per escrit el nom de qui hi renuncia, els motius de la renúncia i el nom de la persona substituta.

 

–16 Pagament

16.1 El lliurament dels ajuts correspon a l'AGAUR, d'acord amb el que disposa l'article 91.c) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

16.2 El 70% de l'import de la subvenció es tramitarà amb la resolució definitiva de concessió de la subvenció i el 30% restant amb la presentació prèvia del treball definitiu i la justificació econòmica. El pagament de la bestreta es justifica per raó de l'objecte de l'ajut i per les característiques de les persones beneficiàries. No serà necessari l'establiment de garanties.

16.3 Amb caràcter previ al pagament, l'AGAUR comprovarà que les persones beneficiàries estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Administració Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si com a conseqüència de les anteriors comprovacions es detecta alguna irregularitat, l'AGAUR requerirà a les entitats interessades la presentació dels certificats corresponents.

 

–17 Seguiment i avaluació dels treballs

17.1 L'EAPC farà el seguiment dels projectes seleccionats. Les persones responsables en nom de l'entitat beneficiària queden obligades a mantenir-hi contactes i a presentar els informes justificatius de l'estat del treball pertinents, com també tota la informació relativa al projecte de recerca que l'EAPC pugui requerir, i a presentar els resultats finals a l'EAPC i, si escau, també mitjançant algun acte de difusió organitzat per l'EAPC.

17.2 Si l'òrgan instructor observa l'incompliment total o parcial de qualsevol de les obligacions dels beneficiaris així com dels objectius de la subvenció, podrà proposar al director o directora de l'EAPC l'inici d'un procediment de revocació total o parcial, en funció del grau de compliment de les bases de la convocatòria i dels objectius del projecte de recerca.

17.3 L'EAPC podrà encarregar a experts independents la lectura dels treballs seleccionats per tal de determinar-ne la qualitat i l'interès per a una possible publicació.

 

–18 Justificació

18.1 Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l'execució efectiva del projecte de recerca amb la presentació del treball i de la documentació acreditativa de les despeses efectuades, mitjançant els models normalitzats. Els models normalitzats es poden obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, o a la pàgina web de l'AGAUR, http://agaur.gencat.cat.

18.2 El treball de recerca s'ha de presentar en el termini establert en la base 6. La documentació acreditativa de les despeses es pot presentar fins a un mes després de la finalització del període de presentació dels treballs.

18.3 La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR, sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

18.4 El treball de recerca ha de ser redactat en català i ha de tenir una extensió mínima de 18.000 paraules (o 108.000 caràcters), aproximadament unes 60 pàgines. Al treball s'hi ha d'adjuntar un resum de 300 a 400 paraules, així com un document de síntesi de 4.500 paraules (unes 15 pàgines), en què es farà constar l'objecte de la recerca realitzada i els principals resultats obtinguts. Tota aquesta documentació s'ha de presentar en suport informàtic.

18.5 Pel que fa a l'acreditació de les despeses, les persones beneficiàries han de presentar la documentació següent:

18.5.1 Si la persona beneficiària és una universitat que forma part del sistema universitari català o un centre de recerca amb seu social a Catalunya dependent o participat majoritàriament per una administració pública:

a) Un certificat del/de la gerent o la persona responsable de la gestió econòmica de la institució en què s'indiqui que l'import atorgat s'ha registrat en la comptabilitat de l'entitat beneficiària i que l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb indicació del creditor, el document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

c) El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

La documentació original acreditativa de la despesa realitzada estarà, en les dependències de la universitat, a disposició de l'AGAUR, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

18.5.2 Si la persona beneficiària és una entitat privada amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que té la recerca com una de les seves activitats principals:

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat amb indicació del creditor, el document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

b) Una relació numerada de les factures corresponents a la totalitat de la despesa efectuada d'acord amb el pressupost del projecte presentat, les factures originals i els comprovants de pagament corresponents, així com altres documents de valor probatori equivalents amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa, que demostrin la realització de la despesa per la qual se sol·licita la subvenció. Les factures han de respondre al període de realització de l'activitat i han de ser lliurades a nom de l'entitat beneficiària.

c) El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

18.6 En cas que el pressupost inclogui despeses de material inventariable, aquest haurà de ser amortitzable en la seva totalitat en el període de durada de la recerca o bé es podrà consignar al pressupost la part proporcional.

18.7 La totalitat de les despeses subvencionades han d'estar efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

18.8 Les entitats han de presentar un certificat del/de la gerent de l'entitat en què acreditin les hores de dedicació efectiva al projecte de cadascun dels membres del grup. En el cas que algun membre del grup no hi estigui adscrit, l'entitat haurà de presentar una declaració responsable de cadascun d'aquests membres sobre les seves hores de dedicació efectiva al projecte.

18.9 Transcorregut el termini establert de justificació sense que s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu competent, es requerirà la persona beneficiària perquè, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, la presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquesta base comporta l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix l'entitat beneficiària de les sancions que corresponguin d'acord amb la Llei general de subvencions i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Si els documents presentats com a justificació són incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació, amb l'advertiment que, si no ho fa, es procedirà a la revocació de la subvenció i, si s'escau, al reintegrament de la bestreta.

 

–19 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions i, en concret:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases reguladores.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim previst en aquestes bases reguladores, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases.

c) Dur a terme l'activitat d'acord amb el projecte presentat, sens perjudici del que estableix la base 15.

d) Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb l'article 92.h) de la Llei de finances públiques de Catalunya i altres normes aplicables.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que els òrgans competents de l'Administració considerin oportunes, d'acord amb la legislació vigent.

f) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats a d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

g) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

h) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia. L'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

i) Incloure el logotip de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'expressió "amb el suport de Escola d'Administració Pública de Catalunya”, d'acord amb les pautes que estableix el Programa d'identificació visual (PIV) http://www.gencat.cat/piv/, en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o les mesures de difusió alternatives que determinin aquestes bases reguladores.

j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

k) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

 

–20 Modificacions

20.1 Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, i amb anterioritat a la finalització del termini d'execució del projecte, el director o directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya podrà autoritzar, a petició de l'entitat beneficiària, alguna variació en el pla del projecte proposat i també resoldre sobre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria ni representi un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases i la normativa vigent. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

20.2 L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

–21 Drets de propietat intel·lectual

El fet d'acceptar l'ajut implica que les persones beneficiàries cedeixen gratuïtament a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, de manera no exclusiva, els drets d'explotació dels treballs per a un àmbit territorial mundial, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a finalitats no lucratives. Aquesta cessió comprèn els formats i les modalitats d'explotació actualment coneguts, inclosa la publicació a Internet. L'EAPC perd aquest dret si no n'edita la publicació en el termini de dos anys, a comptar de la data de lliurament del treball.

A fi de facilitar més divulgació de la recerca, l'edició es farà sota llicència Creative Commons.

En tot cas, en qualsevol edició total o parcial dels treballs o de les obres en les quals s'incloguin, s'ha de fer constar que s'han dut a terme amb una subvenció a la recerca de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. A més, cal trametre a l'EAPC dos exemplars de la publicació corresponent o un arxiu electrònic amb destinació a préstec electrònic des de la biblioteca de l'EAPC.

En cas que l'entitat beneficiària faci qualsevol acte de difusió del projecte de recerca finançat haurà de comunicar-ho a l'EAPC i lliurar-ne el material resultant, si escau.

Així mateix, l'EAPC pot aprofitar internament i difondre a través del web i altres mitjans electrònics el text íntegre o resumit dels treballs que es presentin a l'empara d'aquesta convocatòria, com també trametre'n una còpia als òrgans que hi puguin tenir interès per raó de les competències que tinguin atribuïdes.

Les persones beneficiàries i els grups de recerca estan obligats a col·laborar amb l'EAPC en la divulgació del treball, ja sigui amb la presentació pública dels resultats o amb la participació en una activitat formativa o de difusió quan, per raó de la matèria, l'EAPC i les persones adjudicatàries i els grups de recerca així ho convinguin.

 

–22 Revocació

22.1 Són causes de revocació de les subvencions previstes les que estableixen els articles 99 i 100 del text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

22.2 Són igualment causa de revocació l'incompliment del que preveuen aquestes bases o de qualsevol altre requisit establert a la convocatòria.

22.3 Quan la direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o la Intervenció General tinguin coneixement de l'existència d'alguna de les causes de revocació relacionades a l'apartat precedent, incoaran el corresponent expedient de revocació, en els termes que preveu el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la resta de normativa vigent.

22.4 Sens perjudici del que estableix l'apartat 21.1, si les persones beneficiàries no justifiquen la totalitat de la subvenció, es pot iniciar un procediment de revocació parcial en la quantitat no justificada, sempre que això no comporti l'incompliment de la finalitat de la subvenció.

L'incompliment parcial de la finalitat, l'objectiu, l'activitat o el projecte per al qual la subvenció ha estat concedida podrà donar lloc a l'inici del procediment de revocació parcial de les subvencions, d'acord amb la base 16.2.

 

–23 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de l'ajut.

 

–24 Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–25 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'han d'aplicar els preceptes que conté el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amunt