Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 23/05/2017

  • Número de control 17142098

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

    CVE CVE-DOGC-A-17142098-2017

Dades del DOGC
  • Número 7383

  • Data 02/06/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017.


La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en la sessió celebrada en data 16 de maig de 2017, ha adoptat entre d'altres, el següent acord:

 

“Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i l'art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, disposant que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es puguin cobrir amb els efectius de personal existents, seran objecte d'oferta pública d'ocupació.

Vist l'acord de Ple de data 24 de novembre de 2016, i l'aprovació definitiva de data 27 de desembre de 2016, del pressupost d'aquest Ajuntament per a 2017, així com la plantilla.

Atès que és voluntat d'aquesta Corporació, obeir al compliment de l'objectiu previst per a les Administracions públiques de promoure l'actualització i perfeccionament de la qualificació professional dels seus empleats, així com el reconeixement al Dret a la carrera professional i promoció interna expressament reconegut als articles 16 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Vist el Decret 045/2015, de 16 de juny, de delegació a la Junta de Govern Local de diverses competències en matèria de personal i recursos humans.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels acords següents:

 

PRIMER: Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'aquesta Corporació per a l'any 2017, constituïda per les places que s'indiquen a continuació:

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2017

 

PLANTILLA DE FUNCIONARIS

 

NOMBRE VACANTS

DENOMINACIÓ PLAÇA

GRUP

ACCÉS

MODALITAT

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Subescala serveis especials Policia Local

2

Agent

 

C2

Lliure

Oposició 

Escala/Subescala/Classe

ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Tècnica

2

Tècnic/a superior

Adm. General

A1

Lliure

Concurs oposició

Subescala Tècnica de gestió

3

Tècnic/a mitjà

Adm. General

A2

Lliure

Concurs oposició

Subescala Administrativa

2

Administratiu/va

Adm. General

C1

Lliure

Concurs oposició

1

Tècnic aux.Informàtic

Adm. General

C1

Lliure

Concurs oposició

Subescala Auxiliar

7

Aux. Admtiu/va

Adm. General

C2

Lliure

Concurs oposició

1

Auxiliar

Adm. General

C2

Lliure

Concurs oposició

1

Auxiliar emissora

Adm. General

C2

Lliure

Concurs oposició

1

Aux. Informàtic

Adm. General

C2

Lliure

Concurs oposició

1

Monitor/a

Adm. General

C2

Lliure

Concurs oposició

Subescala Subalterna

4

Conserge

Adm. General

AP

Lliure

Concurs oposició

Escala/Subescala/Classe

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Subescala Tècnica

1

Enginyer/a

Adm. Especial

A1

Lliure

Concurs oposició

1

Llicenciat/da dret

Adm. Especial

A1

Lliure

Concurs oposició

1

Llicenciat/da dret

Adm. Especial

A1

 

Promoció interna

1

Arquitecte/a

Adm. Especial

A1

Lliure

Concurs oposició

1

Psicòleg/òloga

Adm. Especial

A1

Lliure

Concurs oposició

1

Arxiver/a

Adm. General

A1

Lliure

Concurs oposició

1

Llicenciat/da Medicina

Adm. Especial

A1

Lliure

Concurs oposició

1

Educador/a social

Adm. Especial

A2

Lliure

Concurs oposició

2

Arquitecte/a tècnic

Adm. Especial

A2

Lliure

Concurs oposició

4

Treballador/a social

Adm. Especial

A2

Lliure

Concurs oposició

1

Educador/a social

Adm. Especial

A2

 

Promoció interna

1

Treballador/a fam.

Adm. Especial

C2

Lliure

Concurs oposició

Classe Personal d’Oficis

1

Operari/a

Adm. Especial

AP

Lliure

Concurs oposició

 

SEGON: Donar publicitat de l'oferta pública d'ocupació per al 2017, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Tauler d'anuncis de la corporació, i en el seu Portal de Transparència, en compliment de l'article 9.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de l'Estat a Barcelona i als representants del Comitè Unitari.

 

Sant Andreu de la Barca, 23 de maig de 2017

 

Enric Llorca i Ibáñez

Alcalde

Amunt