Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/05/2017

  • Número del document CLT/1160/2017

  • Número de control 17145043

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-17145043-2017

Dades del DOGC
  • Número 7379

  • Data 29/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1160/2017, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de minoració de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2017 (ref. BDNS 335245).


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017;

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de maig de 2017, pel qual s'aprova la minoració de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2017,


RESOLC:


Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de maig de 2017, de minoració de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2017.


Barcelona, 24 de maig de 2017


Pau Villòria i Sistach

President del Consell d'AdministracióAnnex

ACORD, de 24 de maig de 2017, del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de minoració de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2017.


Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/447/2017, de 9 de març (DOGC núm. 7327, de 13.3.2017);

Atès que l'apartat primer de l'Acord esmentat disposa que s'obri la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en l'àmbit de les arts per a l'any 2017, entre d'altres, en la línia de subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2017;

Atès que l'apartat tercer de l'Acord esmentat estableix que la dotació màxima de la convocatòria per a la línia de subvencions a activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2017 és de 150.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'OSIC per a l'exercici 2017, i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001 i 7495D/4610001;

D'acord amb allò que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

Minorar en 56.223,00 euros la dotació pressupostària de la línia de subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2017, que queda fixada en 93.777,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001 i 7495D/4610001.

 

Amunt