Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/05/2017

  • Número del document CLT/1159/2017

  • Número de control 17145046

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-17145046-2017

Dades del DOGC
  • Número 7379

  • Data 29/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1159/2017, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2017 (ref. BDNS 333709).


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 22 de febrer de 2017, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017;

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de maig de 2017, pel qual s'aprova l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2017,

 

RESOLC:

 

Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de maig de 2017, d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2017.

 

Barcelona, 24 de maig de 2017

 

Pau Villòria i Sistach

President del Consell d'Administració

 

 

Annex

ACORD de 24 de maig de 2017, del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2017.

 

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 22 de febrer de 2017, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/321/2017, de 22 de febrer (DOGC núm. 7317, de 27.2.2017);

Atès que l'apartat primer de l'Acord esmentat disposa que s'obri la convocatòria per a la concessió de subvencions, en l'àmbit de les arts per a l'any 2017, entre d'altres, en la línia de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional;

Atès que l'apartat tercer de l'Acord esmentat estableix que la dotació màxima de la convocatòria per a la línia de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2017 és de 400.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'OSIC per a l'exercici 2017, i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4810001 i 7495D/4820001;

Atès que el mateix apartat tercer preveu que la dotació màxima es podrà ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària;

D'acord amb allò que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

Vist l'informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

Ampliar en 37.266,00 euros la dotació pressupostària de la línia de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2017, que queda fixada en 437.266,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

 

Amunt