Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/05/2017

  • Número de control 17135119

  • Organisme emissor Escola Jaume I, de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17135119-2017

Dades del DOGC
  • Número 7376

  • Data 24/05/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 08002061/1/2017).


1. Entitat adjudicadora:

a) Òrgan de Contractació: Direcció de l'escola Jaume I

Carrer Melcior de Palau, 134 – Barcelona 08014

NIF: Q5855310H

Telèfon 934904103

Correu electrònic a8002061@escolajaume1r.cat

Web www.escolajaume1r.cat

b) Dependència que tramita l'expedient: Escola Jaume I

c) Número de l'expedient: 08002061/1/2017

 

2. Objecte del contracte:

a) Servei d'alimentació i monitoratge de temps de migdia de l'Escola Jaume I de Barcelona

b) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona

c) Termini d'execució: curs escolar 2017-2018, amb un període d'activitat previst de 176 dies, i d'acord amb el calendari escolar que s'aprovi a l'efecte per la Generalitat de Catalunya i atenent el calendari lectiu del propi centre. Possibilitat de pròrroga per al curs escolar 2018-2019

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Regulació: no harmonitzada

 

4. Pressupost:

a) Import unitari preu menú usuari: 5,64.-€ abans d'IVA

b) Pressupost de licitació: 320.775.-€, abans d'IVA

c) Valor estimat del contracte: 641.550.-€, abans d'IVA

 

5. Garanties:

Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs

 

6. Consulta i obtenció dels plecs de la licitació: al web de l'escola Jaume I

 

7. Requisits específics del contractista:

Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de prescripcions tècniques.

 

8. Criteris de valoració:

Els criteris d'adjudicació es troben detallats a l'annex 5 del plec de clàusules administratives particulars

 

9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci. Hora límit de presentació: 14:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Secretaria de l'escola Jaume I

2. Domicili: C. Melcior de Palau, 134

3. Localitat: Barcelona, 08014

 

10. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona

b) Domicili: plaça Urquinaona, núm. 6, 5a. planta

c) Localitat: Barcelona, 08010

d) Data: es comunicarà oportunament

 

11. Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci serà com a màxim de 500 €.

 

Barcelona, 4 de maig de 2017

 

Carles Casanovas Jové

Director de l'escola Jaume I

 

Amunt