Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 18/05/2017

  • Número del document ARP/0092/2017

  • Número de control 17139037

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-17139037-2017

Dades del DOGC
  • Número 7375

  • Data 23/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.


A fi que el sector agrari sigui capaç de donar respostes a les necessitats de la nostra societat, orientada a la demanda de productes de qualitat, segurs i produïts d'una manera respectuosa envers el medi ambient i el benestar animal, cal que el teixit agroalimentari esdevingui capdavanter en la innovació.

Mitjançant l'Ordre de 31 de maig de 2001 (DOGC núm. 3424, de 5.7.2001), es va crear i convocar el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes pel que fa a la incorporació de tecnologia en el sector agrari a Catalunya.

Mitjançant l'Ordre AAR/343/2009, de 2 de juliol, per la qual es convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l'any 2009 (DOGC núm. 5419, de 13.7.2009), es va modificar la denominació del premi, que va passar a anomenar-se Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.

L'Ordre AAM/84/2012, de 4 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i es convoquen els corresponents a l'any 2012 (DOGC núm. 6108, de 16.4.2012), estableix en el seu article 2.3 tres tipus de premis: un per a l'empresa agrària; un per a l'agroindústria, i un per al/per a la jove emprenedor/a innovador/a, y també tres nominacions.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector agroalimentari mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Aprovar les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.


Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 2.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.


Barcelona, 18 de maig de 2017


Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióAnnex 1

Bases reguladores


1. Objecte del Premi

L'objecte del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària és reconèixer i distingir les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores innovadores que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa orientats a millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitat, mitjançant la innovació.


2. Persones destinatàries

El Premi per a les modalitats a l'empresa agrària i a l'agroindústria està destinat a les persones físiques i jurídiques del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les Bones Pràctiques.

El Premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d'edat, que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional i que l'activitat que motiva la presentació de la seva sol·licitud tingui una antiguitat de cinc anys, com a màxim.

 

3. Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries dels premis, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

b) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

c) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

d) En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

f) En el cas de realització de l'activitat objecte d'aquest Premi utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor: complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

g) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

h) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

i) En el cas de comptar amb centres laborals: complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

j) En el cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic: complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

k) En el cas que la persona beneficiària pugui ser una fundació, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

l) En el cas que la persona beneficiària sigui una associació o una fundació: tenir els estatuts de l'entitat adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

m) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, aquesta agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

n) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

o) En el cas que es tracti d'activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l'activitat subvencionats, es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.

q) Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat als principis i les regles de conducta que figuren com a annex 3.

 

4. Tipus i quantia dels premis i les nominacions

4.1 La participació en la convocatòria corresponent implica l'acceptació de les bases reguladores.

4.2 La quantia màxima destinada a aquests premis i a les nominacions i l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar és la que determina la convocatòria corresponent.

4.3 La determinació dels imports dels premis i les nominacions s'efectua en la convocatòria corresponent.

4.4 El Premi comprèn les modalitats següents:

a) Premi a l'empresa agrària, per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector.

b) Premi a l'agroindústria, per innovacions en els processos, la gestió o els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, i de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentàries.

c) Premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a, per la implementació d'innovacions en l'empresa agrària o en l'agroindústria i per les característiques pròpies d'un/a emprenedor/a innovador/a.

4.5 La documentació presentada per les persones candidates serà lliurada a les persones membres del jurat regulat en l'apartat 10 d'aquestes bases perquè l'examinin d'acord amb els criteris d'avaluació i puntuació que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores, i donin la seva puntuació i valoració de la candidatura avaluada. A més d'examinar la documentació, el jurat, si s'escau, podrà visitar les candidatures a fi de conèixer amb més profunditat les innovacions presentades.

4.6 S'atorgarà un premi i una nominació d'entre les candidatures que resultin acceptades de cadascuna de les tres modalitats.

4.7 Els premis i les nominacions consisteixen en una dotació econòmica individualitzada.

 

5. Criteris de valoració per modalitat

5.1 Per a la selecció de les candidatures, les persones membres del jurat consideraran els aspectes següents, amb una puntuació màxima de 100 punts:

a) A l'empresa agrària

Que comportin un ús més eficient dels diferents factors del procés de producció (aigua, energia, material vegetal, fertilitzants, productes fitosanitaris, medicaments, aliments del bestiar, maquinària i instal·lacions) en relació amb la situació general de les explotacions del sector: de 0 a 10 punts.

Que es tracti d'innovacions significatives amb un potencial elevat d'adaptació i implantació real dins el procés productiu o de gestió: de 0 a 10 punts.

El grau de contribució del procés d'innovació a la sostenibilitat econòmica i mediambiental de l'activitat de l'empresa: de 0 a 10 punts.

La innovació orientada a la millora de valoració dels productes agraris catalans: de 0 a 10 punts.

Els esforços realitzats en la recerca i la innovació per a la millora de la gestió dels processos productius de l'explotació: de 0 a 10 punts.

La introducció o els canvis importants en tècniques, equipaments, programari o logística: de 0 a 10 punts.

La implementació de noves maneres de treballar orientades a aconseguir col·laboracions amb altres empreses o entitats: de 0 a 10 punts.

D'altres aspectes a valorar segons el criteri del jurat: de 0 a 30 punts.

b) A l'agroindústria de primera transformació i/o conservació i de subministrament de productes, factors de producció i serveis

La millora de l'eficiència dels diferents factors del procés de producció (aigua, energia, maquinària i instal·lacions) en relació amb la situació general de les agroindústries: de 0 a 10 punts.

El grau de contribució del procés d'innovació a la sostenibilitat i competitivitat de l'activitat de l'empresa: de 0 a 10 punts.

Indicadors de la innovació i els resultats obtinguts per la implementació del procés de la innovació, com ara increment de quotes de mercat, increment de facturació en els darrers anys i/o millores d'eficiència: de 0 a 10 punts.

Els esforços realitzats per a la millora de la gestió dels processos: de 0 a 10 punts.

La innovació orientada a la millora de la valoració dels productes agraris catalans: de 0 a 10 punts.

La introducció o canvis importants en tècniques, equipaments, programari o logística: de 0 a 10 punts.

Que els productes o serveis que s'incorporin en el procés productiu o de gestió impliquin una millora en la seguretat laboral i/o alimentària, en la sostenibilitat mediambiental i/o empresarial i en la qualitat de les produccions i/o els processos de gestió: de 0 a 10 punts.

D'altres aspectes a valorar a criteri del jurat: de 0 a 30 punts.

c) Al/a la jove/a emprenedor/a innovador/a.

Que la innovació implementada estigui relacionada directament amb la incorporació del/de la jove a l'empresa agrària o a l'agroindústria: de 0 a 10 punts.

Que la innovació implementada pugui ser un model a seguir per altres joves en les seves empreses agràries o agroindústries: de 0 a 10 punts.

Que la innovació presentada pel/per la jove emprenedor/a o alguna de les seves parts hagi estat implementada amb fons provinents d'algun programa marc europeu o bé d'altres de característiques similars: de 0 a 10 punts.

Que, com a conseqüència de la innovació implementada pel/per la jove emprenedor/a s'hagin creat llocs de treball a l'empresa agrària o agroindústria: de 0 a 5 punts.

Que el/la jove emprenedor/a tingui un alt grau de responsabilitat social empresarial: de 0 a 5 punts.

El lideratge emprenedor mitjançant la participació en altres iniciatives innovadores en l'àmbit empresarial: de 0 a 5 punts.

La seva implicació i participació en organitzacions i associacions relacionades amb el sector agrari o agroalimentari: de 0 a 10 punts.

L'establiment de relacions amb centres de recerca i/o universitats orientades a la incorporació de plantejaments o projectes innovadors: de 0 a 10 punts.

La incorporació al sector agrari, agroalimentari o forestal des d'un altre sector productiu: de 0 a 5 punts.

D'altres aspectes a valorar segons el criteri del jurat: de 0 a 30 punts.

5.2 Cal que la innovació que motiva la presentació de la candidatura al premi estigui implementada en el moment de fer la sol·licitud.

5.3 La persona guanyadora i la nominada al premi, en cadascuna de les tres categories, seran les que obtinguin més puntuació com a resultat de la suma de la puntuació atorgada per cada persona membre del jurat, dividida pel nombre de persones membres del jurat, resultant de la valoració de la memòria presentada, de les visites a les persones candidates, quan s'escaigui, i de les deliberacions del jurat.

 

6. Concurrència amb ajuts

Els premis regulats en aquestes bases són compatibles amb els ajuts que per a la mateixa finalitat puguin haver concedit altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

 

7. Candidatures

7.1 Les candidatures de les persones jurídiques per acollir-se a aquests premis es tramitaran, telemàticament, d'acord amb el procediment descrit en l'annex 2, i es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o es poden obtenir a qualsevol dependència del DARP.

7.2 Per a les persones físiques, la tramitació telemàtica de les candidatures és opcional i seguirà el procediment descrit a l'annex 2. En el cas de tramitació presencial, les sol·licituds s'adreçaran a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i es presentaran, preferentment, a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el termini establert a la convocatòria.

7.3 Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 

8. Documentació a presentar amb la candidatura

8.1 Cal adjuntar a les sol·licituds de candidatures la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

La candidatura inclourà les dades identificatives de la persona física o jurídica que es presenta al Premi i, si s'escau, de la persona representant corresponent, i s'acompanyarà del material que permeti avaluar la innovació presentada següent:

a) Una memòria descriptiva de la innovació presentada.

b) Una explicació dels beneficis i les millores de tipus econòmic, tècnic, de seguretat laboral, qualitat, seguretat alimentària, preservació ambiental i Bones Pràctiques derivats de la incorporació de la innovació.

c) La documentació gràfica que es consideri d'interès per detallar i aclarir les accions que preveu el projecte i el seu impacte.

d) Per a la modalitat del/de la jove emprenedor/a innovador/a, caldrà presentar, a més, documentació acreditativa que permeti valorar els aspectes propis de la persona emprenedora innovadora d'acord amb els criteris d'avaluació que figuren en aquesta Ordre per la qual s'aproven les bases del Premi.

e) Verificació de les dades d'identitat de la persona candidata o de qui la representi corresponent al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb el que estableix l'apartat 8.3.

f) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

g) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, Registre de Cooperatives o Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), es verificarà d'ofici.

h) En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar el premi i acceptar els compromisos corresponents. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, Registre de Cooperatives o Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.

8.2 L'imprès de candidatura inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s'ha d'ingressar l'import del premi o la nominació inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària del premi o la nominació.

b) No estar sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

c) Declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

f) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al registre corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i, si el pla no consta en l'esmentat Registre, la persona beneficiària l'haurà d'aportar.

g) En el cas que el premi o la nominació es doni a empreses o persones que desenvolupin activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que es disposa de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitades abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita el premi no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l'activitat subvencionats, es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.

h) Realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor: compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

i) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.

j) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

k) Als centres laborals, compliment de la normativa de política lingüística: fer constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

l) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, compliment de la normativa de política lingüística: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

m) En el cas de les fundacions, compliment de la normativa en relació amb els comptes: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

n) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, compromís de no dissoldre's fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

o) Les persones sol·licitants poden presentar documents digitalitzats.

8.3 La presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació del premi o la nominació a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

8.4 La presentació de la sol·licitud de candidatura faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

8.5 Les persones candidates només es podran presentar a una de les tres modalitats indicades i especificaran en la sol·licitud per a quina modalitat presenten la candidatura.

 

9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria del premi corresponent.

 

10. Jurat

10.1 Les candidatures, les examinarà un comitè de persones expertes, que actuarà com a jurat. El jurat seleccionarà les candidatures finalistes i les guanyadores per a cadascuna de les modalitats del premi i les proposarà al conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva concessió.

10.2 El jurat està constituït per dues persones representants del món universitari, dues persones representants de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, quatre persones representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que actuarà com a president o presidenta. Es procurarà que la composició del jurat sigui paritària.

10.3 Les persones membres del jurat seran designades pel seu president o presidenta.

10.4 En el cas que el jurat consideri que una candidatura presentada no correspon a la modalitat que s'indica en la sol·licitud, podrà procedir al canvi de modalitat; així ho farà constar en l'acta del jurat, i ho comunicarà oportunament a la persona interessada.

 

11. Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió del premi i la nominació es farà en règim de concurrència competitiva.

11.2 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

11.3 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per resoldre són els que determini la convocatòria corresponent.

11.4 El jurat podrà sol·licitar la informació que consideri necessària per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

11.5 Els premis i les nominacions podran quedar deserts, si així ho consideren les persones membres del jurat.

Els premis o les nominacions no es podran dividir entre diferents persones candidates.

11.6 D'acord amb la documentació presentada i l'acta del jurat, la Presidència del jurat elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per emetre resolució.

11.7 En la resolució de concessió, figurarà, com a mínim, l'import del premi o de la nominació. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió del premi o de la nominació comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que està al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

11.8. Els premis i les nominacions podran ser reduïts totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

11.9. La resolució de concessió del Premi es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

12. Publicitat

La publicitat dels ajuts concedits es farà d'acord amb allò establert a la convocatòria corresponent del Premi.

 

13. Pagament

13.1 El pagament dels premis i les nominacions a les persones beneficiàries s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte indicat en l'imprès de sol·licitud.

13.2 Els òrgans competents del Departament comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir al premi o la nominació, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.

13.3 Les persones beneficiàries, per rebre l'import del premi o la nominació, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment en què el Departament realitzi les comprovacions corresponents amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al Departament a què es refereix l'apartat 8.3.

13.4 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

14. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir les finalitats del premi o nominació.

b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

c) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

d) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

 

15. Modificació de la resolució

La resolució de concessió del premi o la nominació es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració.

 

16. Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

16.1 L'òrgan concedent, amb tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment la concessió del premi o de la nominació, amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió del premi i de la nominació, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del premi o de la nominació fins a la data en què s'acordi que escau el reintegrament en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

16.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament dels premis i les nominacions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

17. Inspecció i control

Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen la concessió dels premis i les nominacions, i que es compleixen els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació dels beneficiaris o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament si s'escau, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

18. Sancions

El règim sancionador aplicable a aquest premi i nominació és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.


19. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, les persones beneficiàries i entitats col·laboradores han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.Annex 2

Tramitació telemàtica de sol·licituds

 

1. Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels premis regulats en l'annex 1 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

 

2. Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests premis s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

 

3. Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

4. Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import total de la subvenció adjudicada sigui superior a un total de 60.000,00 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

4.2 Si la persona sol·licitant és una persona jurídica, caldrà per realitzar la sol·licitud el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del/de la representant de l'empresa, d'acord amb l'establert en el paràgraf anterior.

 

5. Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

 

6. Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el DARP reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada i la data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).


7. Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.Annex 3

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.


D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquestes subvencions han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.


Principis ètics i regles de conducta:


1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.


2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.


3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.


Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i les regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.


Amunt