Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/05/2017

  • Número del document EMC/1082/2017

  • Número de control 17138041

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17138041-2017

Dades del DOGC
  • Número 7374

  • Data 22/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1082/2017, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data de 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tot això,


Resolc:


Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).Disposició final

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos següents: un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAR en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 17 de maig de 2017


P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Francesc Subirada i Curcó

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de RecercaANNEX


—1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions per donar suport als grups de recerca (SGR) que desenvolupin recerca a Catalunya en les diferents àrees científiques amb l'objectiu d'impulsar la seva activitat i l'impacte científic, econòmic i social, així com promoure la projecció internacional de la seva recerca.

1.2 Les corresponents convocatòries podran establir diferents modalitats i opcions en funció de la composició dels grups i de la sol·licitud de reconeixement o finançament.


—2 Entitats beneficiàries

Poden obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries, en els termes que aquestes estableixin, els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres públics i privats i les fundacions hospitalàries que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

Les convocatòries podran concretar requisits addicionals que hauran de complir els grups de recerca (composició, etc.).

 

—3 Requisits de les entitats beneficiàries

Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.

b) Haver justificat degudament les beques o ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en la qual se'n faci constar la relació detallada amb l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

j) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

k) Estar inscrites al registre corresponent.

l) En el cas de les fundacions i les associacions, haver adaptat els seus estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

m) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

n) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

o) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, les entitats beneficiàries de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

p) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

- No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que càrrecs o empleats públics influeixin en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que aquesta dugui a terme per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent en matèria de subvencions.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al document d'acceptació.

 

—4 Modalitats

Els grups de recerca (SGR) segons les seves característiques i trajectòria conjunta podran ser consolidats, preconsolidats o emergents:

a) Grups de recerca consolidats (GRC): grups de recerca conformats per personal investigador amb una trajectòria conjunta estable i consolidada amb una estratègia conjunta que li ha permès avançar en el coneixement de la seva àrea, amb resultats de recerca reconeguts i amb impacte. La majoria d'investigadors que com a membres conformin el grup de recerca hauran de tenir una trajectòria conjunta mínima de tres anys. Aquesta trajectòria consolidada de treball conjunt ha d'haver permès desenvolupar una activitat científica estable amb resultats i aportacions reconegudes dins el seu àmbit, i es refereix, de manera àmplia, a publicacions; projectes de recerca competitius; contractes o convenis no competitius; tesis doctorals, accions de transferència; l'organització de seminaris, congressos o reunions científics; l'organització i la direcció de màsters o programes de doctorat, etc., en què hagin participat com a mínim dos investigadors del grup.

b) Grups de recerca preconsolidats (GRPRE): grups de recerca que van obtenir el reconeixement d'emergents a la convocatòria anterior, SGR 2014, i que, atesa la durada de la convocatòria anterior, no poden complir els requisits per presentar-se a la modalitat de consolidat. El coordinador o coordinadora del grup de recerca ha de ser el mateix o la mateixa, a menys que s'hagi hagut de substituir per circumstàncies excepcionals. Aquests grups de recerca no podran tornar a presentar-se com a GRPRE en futures convocatòries. En cas que compleixin els requisits, els grups de recerca emergents de la convocatòria anterior, SGR 2014, es podran presentar directament com a grups de recerca consolidats en aquesta convocatòria.

c) Grups de recerca emergents (GRE): grups de recerca amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb potencial per esdevenir grups de recerca de referència consolidats en el seu àmbit en el període de la convocatòria. Un grup de recerca només pot tenir la condició d'emergent durant el període d'una convocatòria. No poden tornar a presentar-se com a GRE en futures convocatòries. Aquesta modalitat es refereix a grups de recerca nous liderats per investigadors amb una trajectòria científica màxima de 12 anys (des de la lectura de la tesi doctoral) o que s'hagin incorporat com a personal investigador al sistema català durant els darrers quatre anys. En cas que la persona coordinadora hagi gaudit d'una baixa per maternitat durant aquests darrers 12 anys, el període de la trajectòria científica màxima serà de 13 anys. Aquest període s'ampliarà en un any més per cadascuna de les baixes per maternitat justificables, gaudides durant els darrers 12 anys.

 

—5 Opcions

5.1 Els grups de recerca podran optar a una de les dues opcions següents:

a) Opció de reconeixement de grups de recerca: els grups de recerca que es presentin a aquesta opció optaran al reconeixement com a grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya. Es farà una validació tècnica que atorgarà de manera automàtica el reconeixement als grups de recerca que compleixin uns requisits tècnics bàsics segons cada modalitat. Els grups de recerca consolidats (GRC), els grups de recerca preconsolidats (GRPRE) o els grups de recerca emergents (GRE) que compleixin els requisits de la modalitat escollida en l'opció de reconeixement, esdevindran grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

b) Opció d'accés al procés d'avaluació científica per optar a finançament de grups de recerca: els grups de recerca que compleixin els requisits per a cada modalitat per optar al finançament competitiu passaran a un procés d'avaluació científica que donarà la possibilitat d'obtenir finançament, en funció dels resultats de l'avaluació, dels àmbits, del nombre de sol·licituds presentades i de les disponibilitats pressupostàries. Per poder optar a l'avaluació científica, es validaran prèviament els requisits establerts per a aquesta opció, segons cada modalitat.

5.2 Tots els grups de recerca que compleixin els requisits de la modalitat i l'opció que escullin obtindran el reconeixement com a grups de recerca de la Generalitat de Catalunya, tinguin finançament o no. Aquesta condició de reconeixement permetrà als grups de recerca formar part del mapa de grups de recerca de Catalunya. Aquest mapa és una eina bàsica per a la Generalitat a l'hora de fer difusió i promoció de l'organització de la recerca, i també esdevé una base destacada a l'hora de definir polítiques científiques. El mapa de grups de recerca també pot representar una eina d'anàlisi i descripció per a les universitats i els centres en el desenvolupament de polítiques pròpies. Ser membre d'un grup de recerca reconegut podrà donar accés a convocatòries de l'AGAUR, com ara la d'ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral (FI).

 

—6 Requisits per al reconeixement de grups de recerca

Els grups de recerca podran ser grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, en qualsevol de les tres modalitats, per mitjà d'una validació tècnica si compleixen els requisits bàsics previstos a la convocatòria per a cada modalitat. Aquests requisits podran tenir en compte:

- La composició del grup de recerca

- L'activitat de recerca del grup

- La direcció de tesis doctorals


—7 Requisits per al finançament competitiu

Els grups de recerca podran accedir al procés d'avaluació científica que podrà donar opció al finançament si compleixen els requisits previstos en la convocatòria en funció de la modalitat.

Aquests requisits podran tenir en compte:

- La composició del grup de recerca

- L'activitat de recerca del grup

- La direcció de tesis doctorals

- La producció del grup de recerca


—8 Període d'execució

El període d'execució s'establirà en les corresponents convocatòries.

No s'accepten ampliacions del termini d'execució de l'ajut sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.


—9 Quantia de l'ajut

9.1 La quantitat dels ajuts es determinarà en funció del nombre de sol·licituds, els àmbits, la disponibilitat pressupostària i la puntuació obtinguda pels criteris d'avaluació i selecció que estableixen les bases reguladores i la convocatòria.

9.2 Els ajuts podran finançar fins al cent per cent de les despeses de l'actuació subvencionada. Les convocatòries podran establir percentatges d'ajut diferents pels diversos tipus de beneficiaris, en funció del tipus d'actuació.

9.3 Els ajuts atorgats se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

9.4 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

 

—10 Despeses subvencionables

10.1 Es consideren despeses subvencionables les que prevegin les convocatòries i que, a més, compleixin els requisits següents:

- Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores i les corresponents convocatòries. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

- Que les despeses es comptabilitzin durant el període d'execució de l'activitat subvencionada.

- Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

- Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

10.2 En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes, els impostos personals sobre la renda, els interessos deutors de comptes bancaris i altres despeses financeres, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, ni els tributs ni les despeses de procediments judicials. Tampoc no són elegibles les contribucions en espècie.

10.3 Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantitat que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les seves característiques especials, no existeixi al mercat un nombre suficient d'entitats que el dugui a terme, el presti o el subministri. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. A més, l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no coincideixi amb la proposta econòmicament més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

10.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa les entitats beneficiàries no poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui una empresa o un professional amb un import igual o superior a 2.500,00 (dos mil cinc-cents) euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

10.5 Aquestes bases reguladores permeten la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no puguin ser assumits directament per l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el percentatge que prevegi la convocatòria corresponent. S'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l'equip de recerca.

 

—11 Sistema de presentació de sol·licituds

11.1 Les sol·licituds es presentaran en la forma i en el termini que disposi cadascuna de les convocatòries, preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que prevegin les convocatòries.

11.2 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11.3 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11.4 L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en les bases reguladores i en la convocatòria. La manca d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de la subvenció.

11.5 En general, les actuacions que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, a títol informatiu, al web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, això s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11.6 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i de la convocatòria corresponent, i l'autorització a l'AGAUR per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut, a emetre per altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—12 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que exposen les bases reguladores i la convocatòria corresponent. Aquesta gestió de vegades pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o al correu electrònic <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—13 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el que prevegi la convocatòria corresponent.

 

—14 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—15 Avaluació i selecció

15.1 Una vegada validats tècnicament els requisits mínims per accedir a l'avaluació segons cadascuna de les modalitats, els grups de recerca podran accedir al procés d'avaluació científica.

L'avaluació constarà de dues fases:

a) Primera fase: avaluació individual de cada sol·licitud feta per, com a mínim, dues persones expertes.

b) Segona fase: revisió dels resultats de la primera fase per mitjà de panels científics interdisciplinaris formats per persones expertes de cada àmbit, i proposta final de valoració.

- Procés supervisat pels coordinadors científics de cada àmbit.

- Resultat final: comentaris qualitatius i puntuació quantitativa en una escala d'1 a 10.

- Suport d'indicadors quantitatius per al procés d'avaluació.

- Els panels faran la proposta final de valoració tenint en compte la globalitat de l'àmbit.

15.2 Es tindran en compte els criteris d'avaluació següents:

a) Qualitat de la producció científica del grup (40%).

b) Qualitat i quantitat dels recursos captats: projectes i finançament (40%).

c) Organització del grup (20%).

Els criteris d'avaluació s'aplicaran tenint en compte les especificitats de cada àmbit científic i les pràctiques pròpies de les àrees científiques, així com la modalitat del grup. D'aquesta manera, els experts avaluadors hauran d'aplicar els criteris a partir dels estàndards internacionals de qualitat científica i valorant en cada cas els formats de producció científica, rànquings, projectes o altres mèrits que són propis o destacats en les àrees científiques.

15.3 La selecció de les propostes la farà una comissió de selecció, que tindrà en compte el reglament d'avaluació de l'AGAUR, que es pot consultar a la seva pàgina web (<www.agaur.gencat.cat>), els criteris de valoració, la distribució equilibrada per àmbits i la disponibilitat pressupostària. Tenint en compte els criteris anteriors, la comissió de selecció fixarà la nota de tall mínima per accedir als ajuts.

15.4 La comissió de selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la CEAR i el director o directora general de Recerca. Està presidida per aquest o aquesta o la persona en qui delegui aquesta tasca, i la formen un màxim de cinc vocals i un secretari o secretària, que ha de ser el director executiu o directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la comissió de selecció.

 

—16 Proposta de resolució provisional i acceptació

16.1 Un cop vist l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor ha d'elaborar una proposta de resolució provisional.

16.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris dels ajuts, degudament ordenats.

16.3 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts es notifica a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, de manera informativa, al lloc web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

16.4 L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat pel coordinador o coordinadora del grup de recerca i la persona representant legal de la institució beneficiària, en el qual s'han de comprometre a complir totes les condicions que fixen les bases reguladores i la convocatòria i d'acord amb les bases generals de l'AGAUR. En el cas de grups interinstitucionals, l'hauran de signar els responsables legals de les institucions implicades a les quals quedarà vinculat el grup. El document d'acceptació s'ha de presentar al registre de l'AGAUR, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en el termini que prevegi la convocatòria.

16.5 Juntament amb el document d'acceptació, cal aportar la documentació següent:

a) Distribució del pressupost, d'acord amb l'import concedit i seguint el model facilitat per l'AGAUR.

b) Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat beneficiària.

c) Còpia del document d'identificació de la persona representant legal de l'entitat beneficiària i document acreditatiu dels poders, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de la representació.

d) Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb els criteris corporatius que s'adoptin o, si escau, d'acord amb el desenvolupament reglamentari corresponent —només si l'entitat ha estat proposada com a beneficiària d'una subvenció d'un import superior a 10.000,00 (deu mil) euros.

En cas que alguns d'aquests documents ja s'hagin presentat en convocatòries anteriors de l'AGAUR, no cal presentar-los, sempre que l'entitat sol·licitant presenti una declaració en la qual s'especifiquin aquests documents i la data en què es van presentar, i hi faci constar que encara són vigents. En aplicació del que estableix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha constatat que l'Administració de la Generalitat ja disposa, en el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, d'aquesta informació; en conseqüència, aquestes institucions no hauran de presentar la documentació prevista en els apartats b), c) i d) d'aquesta base.

16.6 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut i el de distribució del pressupost es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i al seu lloc web (<http://www.gencat.cat/agaur>).

16.7 Les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies des de la notificació de la proposta de resolució provisional. Les al·legacions es tindran en compte en el moment d'emetre resolució.

16.8 La signatura del coordinador o coordinadora del grup comporta l'autorització expressa per tal que l'AGAUR pugui fer difusió dels membres que componen els grups de recerca.

16.9 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i al seu lloc web (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici>).

16.10 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut i al reconeixement com a grup de recerca les entitats beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació i la resta de documentació requerida en el termini i les condicions descrits en els apartats anteriors.

 

—17 Inadmissió i desistiment

17.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, de manera informativa, al lloc web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

17.2 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria corresponent comporta la inadmissió de la sol·licitud.

17.3 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La no presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la convocatòria corresponent, o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La no presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

 

—18 Resolució i publicació

18.1 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió, en vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, les seves acceptacions i les comprovacions d'ofici efectuades, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

18.2 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, la identificació de l'entitat beneficiària, l'import de l'ajut, les condicions que haurà de complir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut.

18.3 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca. La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que s'hi poden interposar.

 

—19 Termini de resolució

El termini legal màxim de resolució és de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—20 Pagament

20.1 El pagament de l'ajut s'efectuarà, sense necessitat de presentar garanties, mitjançant transferència bancària al compte indicat per l'entitat beneficiària. Cada institució perceptora podrà transferir una part de l'import a altres institucions de les quals formin part membres del grup, mitjançant els seus mecanismes habituals, sempre que així s'hagi acordat.

20.2 El primer pagament, corresponent a una tercera part de l'ajut, es tramitarà un cop resolta la convocatòria.

El segon pagament, corresponent a una tercera part de l'ajut, estarà subjecte a les disponibilitats pressupostàries i es tramitarà durant el segon any, un cop l'AGAUR aprovi les justificacions parcials corresponents, que es presentaran d'acord amb el model normalitzat que es lliurarà als coordinadors o les coordinadores dels grups i que s'hauran de presentar durant el darrer trimestre de l'exercici pressupostari.

El tercer i darrer pagament, corresponent a una tercera part de l'ajut, està subjecte a les disponibilitats pressupostàries i es farà un cop aprovada la justificació final de l'ajut, que s'haurà de lliurar un cop finalitzi el període d'execució de l'ajut.

20.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació, i per fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries l'aportació de les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—21 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin, i aquestes estiguin degudament motivades, la direcció executiva de l'AGAUR pot autoritzar, a petició de l'entitat beneficiària de l'ajut, alguna variació en el pla de treball o en les activitats proposades, i també pot resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial de les bases reguladores i en les condicions i la finalitat de l'ajut.

 

—22 Termini i forma de justificació

22.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de justificar la realització efectiva de les actuacions i acreditar-la en el termini que prevegi la convocatòria, mitjançant els models normalitzats. La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

22.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

a) Memòria justificativa final de compliment dels objectius de recerca, que inclogui les activitats dutes a terme pel grup de recerca i els resultats obtinguts, signada per la persona responsable i amb el vistiplau del responsable legal de l'entitat beneficiària. S'hi ha d'adjuntar un resum de l'esmentada memòria en el format que determini l'AGAUR.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat signada pel seu representant legal, amb identificació del creditor, el número de factura o document de valor probatori equivalent, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

La institució responsable ha de justificar les despeses totals de l'ajut, independentment de la universitat o el centre que hagi fet la despesa.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantitat exacta o el percentatge imputat a cada una, amb la identificació dels òrgans atorgadors.

22.3 El model normalitzat de memòria justificativa es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys 23, 08010 Barcelona) i també a la pàgina web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici/>).

22.4 Els grups amb finançament també han de fer arribar a l'AGAUR, en el termini que prevegi la convocatòria, un document que certifiqui la correcta execució de les despeses i un breu resum explicatiu amb les principals novetats i aportacions referents a la seva activitat científica, d'acord amb els terminis i el model normalitzat corresponents.

22.5 No s'accepten ampliacions del termini de justificació sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar-ne l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que s'acabi el període inicial de justificació.

En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantitat de la subvenció atorgada.

Perquè es consideri acomplert l'objecte o la finalitat de la subvenció, cal que la despesa mínima efectuada i justificada de l'activitat subvencionada sigui com a mínim el 50% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

22.6 Les entitats beneficiàries han de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

 

—23 Seguiment

23.1 Pel que fa als grups de recerca i les entitats que esdevinguin beneficiàries, aquests es podran veure sotmesos a actuacions de seguiment i verificacions administratives i sobre el terreny que dugui a terme l'AGAUR.

Es podran fer actuacions de seguiment i verificació, que es duran a terme per mostreig aleatori, i aquestes podran ser de dos tipus:

- Verificacions administratives: tenen per objecte garantir que les dades declarades tant a la sol·licitud com a les justificacions presentades estan suportades per documentació justificativa (títols, publicacions, acreditacions, contractes, factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

- Verificacions sobre el terreny: tenen per objecte comprovar la realització efectiva i el funcionament de les activitats dels grups de recerca referides a aquesta convocatòria, així com la comprovació de la composició de membres i el compliment de la resta d'obligacions. Les verificacions sobre el terreny s'efectuaran durant el període d'execució de la convocatòria amb l'avís previ a les institucions i els grups.

23.2 L'AGAUR valorarà el compliment dels objectius de recerca dels grups i podrà fer una revisió de l'estat de les tasques un cop hagi passat un any de la resolució.

23.3 Tant el coordinador o coordinadora com la resta de membres del grup, així com la institució que els acull, han de facilitar tota la informació que els sigui requerida i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que pugui requerir l'AGAUR o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

 

—24 Incompatibilitats

Els ajuts regulats per aquesta resolució són incompatibles amb qualsevol altre ajut públic o privat concedit per a la mateixa finalitat.

 

—25 Publicitat

Durant tot el període de vigència de la convocatòria, les persones i les entitats beneficiàries han de prendre les mesures adequades per mantenir una comunicació fluida amb el públic i els mitjans de comunicació en relació amb les activitats de recerca i per destacar el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya.

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquestes bases reguladores, cal fer-hi esment del suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat al web: <http://www.gencat.cat/piv/>.

Per a una difusió més gran dels resultats derivats d'aquests ajuts, la memòria final que s'estableix a la base 22 i qualsevol altra informació que l'AGAUR cregui convenient es podran fer públiques, de conformitat amb la legislació vigent, a la pàgina de l'Agència (<www.gencat.cat/agaur>).

 

—26 Publicitat de les subvencions atorgades

26.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 (tres mil) euros, també es publicaran de manera trimestral al DOGC, indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

26.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

 

— 27 Comprovació i control

27.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta resolució i de la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, i pot modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

27.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

27.3 En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la part interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o la falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb l'audiència a la part interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.


—28 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

28.1 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

28.2 També es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i a l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.


—29 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases reguladores es regeix per les bases generals de l'AGAUR vigents i per la resta de la normativa aplicable.


Amunt