Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 09/05/2017

  • Número de control 17130092

  • Organisme emissor Ajuntament del Prat de Llobregat

    CVE CVE-DOGC-A-17130092-2017

Dades del DOGC
  • Número 7372

  • Data 18/05/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat (exp. 16739/2014).


El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2017, ha aprovat inicialment la modificació d'articles dels Estatuts del Consorci Urbanístic pel desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport del Prat de Llobregat (articles 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, i 32), de conformitat amb el text aprovat pel Consell General del Consorci en sessió de 2 de febrer de 2017, amb motiu de l'adaptació a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, deixant sense efectes la proposta aprovada pel Ple municipal de 17 de desembre de 2014.

L'esmentat acord i l'expedient de modificació dels Estatuts es sotmeten a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'últim anunci en un diari oficial, a fi que qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar, en el seu cas, les al·legacions que consideri oportunes. Si no es presenten al·legacions dins del termini assenyalat, la modificació dels Estatuts esdevindrà definitiva.

El nou redactat dels articles modificats consta a la publicació d'aquest anunci al tauler d'edictes municipal, al web de l'Ajuntament (www.elprat.cat). L'expedient pot ser consultat de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a les dependències del Consorci, situades al carrer Major, 2-4, 3a planta, del Prat de Llobregat.

 

El Prat de Llobregat, 9 de maig de 2017

 

Alba Bou Jordà

Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient

 

Amunt