Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/05/2017

  • Número del document ENS/1023/2017

  • Número de control 17135054

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17135054-2017

Dades del DOGC
  • Número 7371

  • Data 17/05/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1023/2017, d'11 de maig, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.


D'acord amb el que estableix la base 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, modificada per la Resolució ENS/2273/2016, de 7 d'octubre.

 

Resolc:

 

—1 Nomenar les comissions de selecció de les especialitats en què s'ha nomenat més d'un tribunal, amb la composició que es detalla, per cossos i especialitats, a l'annex.

 

—2 Les comissions de selecció tenen cinc membres en totes les especialitats.

 

—3 Els membres de les comissions de selecció tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

—4 Els membres de les comissions de selecció estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

—5 Aquesta Resolució té efectes des del mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de maig de 2017

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Cos: professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Administració d'empreses

Comissió de selecció

President: Josep Lluís Torres Messeguer

Vocal 1: Fernando Fernández Arce

Vocal 2: José Sánchez García

Vocal 3: Anna Ardanuy Tarrat

Vocal 4: Petronila Buscató Costa

 

Especialitat: Formació i orientació laboral

Comissió de selecció

President: Jordi Suy Franch

Vocal 1: Mario Crespo Pérez

Vocal 2: Patricia Ovies Rusca

Vocal 3: Olga Castilla Corsa

Vocal 4: M. Cinta Moriones Pellisa

 

Especialitat: Informàtica

Comissió de selecció

President: Josep Maria Lluva Andrés

Vocal 1 :Alejandro Guerrero Hernández

Vocal 2: Laura López Solé

Vocal 3: Isabel Miralvés Guiral

Vocal 4: Ramon Cervera Zaragoza

 

Especialitat: Intervenció socio-comunitària

Comissió de selecció

President: Ramon Simon Campa

Vocal 1: Maria del Pilar Nus Rey

Vocal 2: Joan Lluís Espinós Espinós

Vocal 3: Josep Gifré Ribas

Vocal 4: Josep-Maria Quero Batalla

 

Cos : professors tècnics d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

Comissió de selecció

President: Joan Queldra Morán

Vocal 1: Raquel Tejera Pulido

Vocal 2: Mar Cardona Grau

Vocal 3: Esther Palomeras Rovira

Vocal 4:Fabián Moreno Gómez

 

Especialitat: Serveis a la comunitat

Comissió de selecció

Presidenta: Patricia Terradellas Maré

Vocal 1: Elisenda Giner Gota

Vocal 2: Anna Massegur Yeste

Vocal 3: Jaume Borràs Estany

Vocal 4: Marta Oliach Vidal

 

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

Comissió de selecció

President: Jonatan Giménez Elizondo

Vocal 1: Antonio Limón Morón

Vocal 2: Montserrat Maria Tallada Cervera

Vocal 3:Francisco Javier Fernández Baticor

Vocal 4: José Vicente Mico Perpiña

 

Amunt