Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/05/2017

  • Número del document GAH/1039/2017

  • Número de control 17135040

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17135040-2017

Dades del DOGC
  • Número 7371

  • Data 17/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017 (ref. BDNS 346293).L'article 2 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, regula l'organització de l'Administració de la Generalitat en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

L'article 1.2.b) del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, s'adscriu a aquest Departament.

L'article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l'actuació prioritària de la Generalitat i els ens locals per garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, regula el Programa de foment de la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges. El capítol III d'aquest Programa defineix l'objecte, les actuacions protegibles, els criteris de legalitat i coherència tècnica, el pressupost protegible de les actuacions de rehabilitació, els aspectes relatius a l'execució de les obres i els requisits temporals que s'han de complir.

El Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre, defineix al capítol V el Programa de foment de la rehabilitació edificatòria, atribueix als òrgans competents de les comunitats autònomes la tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament dels ajuts del Pla, així com la gestió del pagament de les subvencions, un cop reconegudes, i determina les actuacions subvencionables, les condicions particulars, els requisits de les persones beneficiàries, i el tipus i la quantia d'ajuts que es poden concedir.

L'article 1 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, estableix que els ajuts que preveu consisteixen, entre d'altres, en subvenciones orientades a fomentar la rehabilitació d'edificis d'habitatges i que la concessió d'aquests ajuts es regeix pel Reial decret, la normativa general de subvencions i la normativa autonòmica que sigui aplicable.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, disposa que correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament dels projectes i les actuacions en barris d'habitatges públics que administra o gestiona l'Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Atès que, per mitjà de la Resolució GAH/904/2017, de 25 d'abril (DOGC núm. 7359, de 28 d'abril de 2017), s'han aprovat les bases reguladores de les subvencions en matèria de rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, i d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; dels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Qualitat de la Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Convocatòria

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per a la concessió d'ajuts per a la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017.

 

—2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions en matèria de rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial (DOGC núm. 7359, de 28 d'abril de 2017).

 

—3 Dotació pressupostària

3.1 L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 5.468.142 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/780.0001 del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2017. El crèdit inicial disponible es pot modificar d'acord amb la normativa vigent.

L'atorgament de les subvencions queda condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2017 en el moment de la resolució de la concessió.

3.2 La dotació es distribueix de la manera següent:

a) Sol·licituds amb concurrència pública competitiva: 1.000.000 euros.

b) Sol·licituds amb concurrència pública no competitiva: 4.468.142 euros.

3.3 En el cas que no s'exhaureixi la dotació pressupostària destinada a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva, l'Agència pot incorporar el romanent d'aquesta dotació a la dotació destinada a les sol·licituds subjectes a concurrència pública no competitiva.

3.4 Aquesta dotació inicial es pot ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant una resolució del president de l'Agència.

 

—4 Termini per presentar les sol·licituds

4.1 S'estableixen els terminis següents:

a) Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva per a actuacions descrites a la base 10.1, el termini de presentació s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2017.

b) Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública no competitiva per a actuacions descrites a la base 10.2, el termini de presentació s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de juliol de 2017.

4.2 S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius.

 

—5 Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència

D'acord amb l'apartat 1.1.d.1) de l'annex 2 de la Resolució GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, el període impositiu que s'ha d'acreditar és el següent:

a) per a les sol·licituds presentades abans del 30 de juny de 2017, els ingressos corresponents a l'exercici 2015.

b) per a les sol·licituds presentades a partir de l'1 de juliol de 2017, els ingressos corresponents a l'exercici 2016.

 

—6 Òrgans competents i termini per resoldre

6.1 L'òrgan instructor de la convocatòria és cadascuna de les persones titulars dels serveis territorials d'habitatge de Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i la persona titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge dels territoris respectius que subscriuen un conveni amb l'Agència a aquests efectes.

6.2 Per delegació del president de l'Agència, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, els òrgans competents per resoldre les sol·licituds són:

a) Per a subvencions fins a un import de 100.000 euros, la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

b) Per a subvencions de més de 100.000 euros i fins a 300.000 euros, la persona titular de la Direcció de l'Agència.

c) Per a subvencions d'un import superior a 300.000 euros, la persona titular de la presidència de l'Agència.

6.3 El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització de cadascun dels terminis de presentació de les sol·licituds.

 

—7 Notificació i règim de recursos

7.1 Les notificacions dels actes administratius s'efectuaran de manera individualitzada a les persones i entitats sol·licitants, d'acord amb l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

7.2 Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d'aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació.


—8 Producció d'efectes

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació.Barcelona, 12 de maig de 2017Carles Sala i Roca

President


Amunt