Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/05/2017

  • Número del document EXI/0982/2017

  • Número de control 17129037

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-17129037-2017

Dades del DOGC
  • Número 7367

  • Data 11/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/982/2017, de 5 de maig, per la qual s'obre convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2017 (ref. BDNS 344726).


L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a iniciatives presentades per organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) catalanes, per a la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s'orientin al compliment dels objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Atès el que disposa l'article 29.2.c) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, especialment la secció sisena del seu capítol IX i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En virtut de l'aprovació per part del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (en endavant, ACCD) en la sessió de data 15 de març de 2017 de les línies mestres de les bases reguladores de subvencions adreçades a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament i de la corresponent convocatòria per a l'any 2017;

Atesa la Resolució EXI/772/2017, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament (DOGC núm. 7351, de 18.4.2017);

Atès el que disposa l'article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ACCD i en virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'ACCD de data 16 de març de 2007 en la persona titular de la direcció de l'Agència que l'autoritza a l'establiment de les bases reguladores de subvencions de l'ACCD, a fer-ne la corresponent convocatòria així com a resoldre la seva concessió;

Atès el que disposa la Resolució EXI/943/2016, de 6 d'abril (DOGC núm. 7099 de 14.4.2016) per la que s'estableix la suplència del director/a de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el director general de Cooperació al Desenvolupament;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2017, (codi de convocatòria ORD2017), per a les línies de subvencions següents:

Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament. Annex 1.

Línia 2 . Projectes d'educació per al desenvolupament. Annex 2.

 

-2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució EXI/772/2017, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament (DOGC núm. 7351, de 18.4.2017);

 

-3 Dotació pressupostària

3.1 La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta convocatòria és de 3.250.000 €, amb càrrec a les partides pressupostàries:

Capítol IV, fins a un total de 2.762.500 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/482001/2320 “Transferències corrents a altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius i D/4810001/2320 “a Fundacions”,

Capítol VII, fins a un total de 487.500 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/482001/2320 “Transferències corrents a altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius, i D/4810001/2320 “a Fundacions” del pressupost de l'ACCD per a l'any 2017.

L'import del capítol VII que no s'apliqui podrà incrementar la dotació econòmica del capítol IV prèviament efectuades les modificacions pressupostàries adients.

3.2 La dotació màxima destinada a la convocatòria podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa vigent.

La distribució d'aquesta dotació és la següent:

Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament: 2.450.000 €.

Línia 2. Projectes d'educació per al desenvolupament: 800.000 €

3.3 L'import que no s'apliqui a una de les dues línies de subvencions podrà incrementar la dotació econòmica de l'altra línia sempre i quan no se superin les limitacions pressupostàries establertes en aquesta apartat i d'acord amb la naturalesa de la despesa.

 

-4 Terminis de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds de les dues línies de subvencions és de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

-5 Els sol·licitants hauran de justificar que compleixen la quota de reserva per a la integració social dels minusvàlids, establerta per la legislació vigent.

 

-6 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions és la persona Responsable de la Unitat de Convocatòries i Processos de l'ACCD. La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció de l'ACCD. La resolució de la Direcció de l'ACCD s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Junta de Valoració La composició de la Junta de Valoració es publicarà al web de l'ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca.).

 

-7 La resolució i la notificació de les subvencions s'han d'efectuar en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. L'ACCD notificarà la resolució final del procediment a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat).

 

-8 Contra la resolució final del procediment, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució de la seva publicació, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

-9 Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),, d'acord amb el que preveuen els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 8.,14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 5 de maig de 2017

 

P. s. (Resolució EXI/943/2016, de 6 d'abril, DOGC núm. 7099, de 14.4.2016)

Manel Josep Vila Motlló

Director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

Amunt