Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 05/05/2017

  • Número de control 17125097

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17125097-2017

Dades del DOGC
  • Número 7366

  • Data 10/05/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre modificació del tribunal del procés per a la cobertura de 120 places d'agent de la Guàrdia Urbana, mitjançant oposició lliure.


El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, en data 5 de maig de 2017 ha dictat la següent resolució:

 

MODIFICAR el Tribunal del procés per a la cobertura de 120 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, en el sentit de substituir per:

- El president, Sr. Jordi Samsó Huerta pel Sr. Luís Miguel Clemente Marín.

- El president suplent, Sr. Luís Miguel Clemente Marín pel Sr. Joan Soler Serratosa.

- El vocal 1er suplent, Sr. Ricardo Salas Hernández pel Sr. Jose Jorge Guerrero Nievas.

- El vocal 2n suplent, Sr. Robert Pujol Soler pel Sr. Angel Sagues Gil.

- El vocal 3r, Sra. Montserrat Pina Martínez pel Sr. Miguel Angel Arcos Sánchez.

- El vocal 3r suplent, Sr. Benito Granados Santaella per la Sra. Mercedes Carballo de Luís.

- El vocal 5è suplent, Sr. David Martínez Vicién per el Sr. Carlos Aragon i Flores.

- El vocal 6è, Sr. Joan Soler Serratosa per la Sra. Begoña Alday López.

- El vocal 6è suplent, Sra. Begoña Alday López pel Sr. Alfred Medina Gene.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 5 de maig de 2017

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

Amunt