Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 26/04/2017

  • Número del document ENS/0073/2017

  • Número de control 17125035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17125035-2017

Dades del DOGC
  • Número 7365

  • Data 09/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic, que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural, establert pel Decret 183/1998, de 8 de juliol, i el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació turística, establert pel Decret 394/2000, de 5 de desembre, els quals queden derogats per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,


Ordeno:


Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre.


Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores s'utilitzen per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat d'humanitats i ciències socials.

2. El títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

1. La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

2. Així mateix, la formació establerta en la present Ordre, en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en els diplomes de monitor i director/coordinador d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, a l'efecte de complir els requisits de titulació exigits en les diferents comunitats autònomes per a l'acompliment professional en les activitats de temps lliure.Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.Disposicions transitòries


Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística i es fixen els seus ensenyaments mínims.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 183/1998, de 8 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i el Decret 394/2000, de 5 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació turística, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.


Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.


Barcelona, 26 d'abril de 2017


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex


1. Identificació del títol

1.1 Denominació: animació sociocultural i turística

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)


2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i dels grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Obtenir informació, utilitzant recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar la intervenció sociocultural a les necessitats dels destinataris i al context.

b) Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del context i els destinataris, incorporant la perspectiva de gènere.

c) Dirigir la implementació de projectes d'intervenció sociocultural, coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec, supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat i facilitant el treball en equip.

d) Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes d'intervenció sociocultural, aplicant els avenços tecnològics de l'àmbit de la comunicació.

e) Organitzar departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística, gestionant la documentació i els recursos, així com el finançament i el control del pressupost assignat.

f) Crear, dinamitzar i supervisar equips de monitors en projectes d'intervenció sociocultural, organitzant-los en funció de les activitats.

g) Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives, seleccionant les estratègies metodològiques, organitzant els recursos i manejant els equips i els mitjans tècnics necessaris per desenvolupar-se.

h) Proporcionar suport tècnic, documental i logístic per a la constitució i el funcionament de grups i associacions, capacitant els participants per a l'autogestió i facilitant les relacions entre els diferents agents socials.

i) Organitzar i gestionar els serveis d'informació juvenil, realitzant activitats d'orientació, d'informació i de dinamització que atenguin les necessitats i les demandes de les persones d'aquest sector de població.

j) Dissenyar, implementar i avaluar activitats socioeducatives dirigides a la població juvenil, afavorint la igualtat d'oportunitats i aplicant els principis de l'educació no formal.

k) Dinamitzar grups, aplicant tècniques participatives i de dinamització, gestionant els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat.

l) Aplicar els protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d'accident o d'emergència.

m) Fer el control i el seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica, aplicant criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per corregir les desviacions detectades.

n) Donar resposta a possibles sol·licituds, suggeriments i reclamacions per complir les expectatives i aconseguir la satisfacció dels clients, podent utilitzar una llengua estrangera.

o) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació.

p) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

q) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint-ne el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

r) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o els coneixements adequats i respectant l'autonomia i la competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

s) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l'empresa.

t) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

u) Fer la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

v) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.


3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: dinamització comunitària

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1020-11_3: establir i mantenir relació amb els/les principals agents comunitaris/àries: població, personal tècnic i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells

Es relaciona amb:

UC1020_3: establir i mantenir relació amb els principals agents comunitaris: població, tècnics i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells

 

UC_2-1021-11_3: promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris

Es relaciona amb:

UC1021_3: promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris

 

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona territorial

Es relaciona amb:

UC1022_3: dinamitzar la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona territorial

 

UC_2-1023-11_3: intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el desenvolupament del teixit associatiu

Es relaciona amb:

UC1023_3: intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el desenvolupament del teixit associatiu

 

UC_2-1024-11_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

Es relaciona amb:

UC1024_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

 

UC_2-1025-11_3: aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris

Es relaciona amb:

UC1025_3: aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris

 

UC_2-1026-11_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

Es relaciona amb:

UC1026_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

 

Qualificació completa: direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1867-11_2: actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infantesa i la joventut

Es relaciona amb:

UC1867_2: actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infantesa i la joventut

 

UC_2-1868-11_2: utilitzar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure

Es relaciona amb:

UC1868_2: utilitzar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure

 

UC_2-1869-11_3: planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes d'educació en el lleure

Es relaciona amb:

UC1869_3: planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes d'educació en el lleure

 

UC_2-1870-11_3: generar equips de monitors/es, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes d'educació en el lleure infantil i juvenil

Es relaciona amb:

UC1870_3: generar equips de monitors/es, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes d'educació en el lleure infantil i juvenil

 

Qualificació completa: dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1431-11_3: programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades per les persones responsables de cultura

Es relaciona amb:

UC1431_3: programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades per les persones responsables de cultura

 

UC_2-1432-11_3: programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals

Es relaciona amb:

UC1432_3: programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals

 

UC_2-1433-11_3: desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural

Es relaciona amb:

UC1433_3: desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural

 

Qualificació completa: informació juvenil

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1874-11_3: organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per a la joventut

Es relaciona amb:

UC1874_3: organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per a la joventut

 

UC_2-1875-11_3: organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves

Es relaciona amb:

UC1875_3: organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves

 

UC_2-1876-11_3: organitzar accions socioeducatives dirigides a joves en el marc de l'educació no formal

Es relaciona amb:

UC1876_3: organitzar accions socioeducatives dirigides a joves en el marc de l'educació no formal

 

UC_2-1023-11_3: intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el desenvolupament del teixit associatiu

Es relaciona amb:

UC1023_3: intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el desenvolupament del teixit associatiu

 

Qualificació incompleta: animació turística

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1091-11_3: gestionar departaments d'animació turística

Es relaciona amb:

UC1091_3: gestionar departaments d'animació turística

 

UC_2-1092-11_3: dissenyar, promocionar i avaluar projectes d'animació turística

Es relaciona amb:

UC1092_3: dissenyar, promocionar i avaluar projectes d'animació turística

 

UC_2-1093-11_3: crear i dinamitzar grups en situacions de lleure

Es relaciona amb:

UC1093_3: crear i dinamitzar grups en situacions de lleure

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector dels serveis a la comunitat: desenvolupament comunitari i informació juvenil; en el sector dels serveis culturals: de lectura i informació, de tecnologies de la informació i la comunicació, i de recursos i productes culturals diversos; en el sector de serveis turístics i en el sector d'oci i temps lliure: d'activitats lúdiques i esportives, mediambientals i a l'aire lliure.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Coordinador de lleure educatiu infantil i juvenil.

b) Director de lleure educatiu infantil i juvenil.

c) Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.

d) Coordinador de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa.

e) Director de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa.

f) Monitor d'activitats d'educació en el lleure.

g) Animador sociocultural.

h) Dinamitzador comunitari.

i) Assessor per al sector associatiu.

j) Tècnic comunitari.

k) Gestor d'associacions.

l) Tècnic de serveis culturals.

m) Animador cultural.

n) Informador juvenil.

o) Animador d'hotel.

p) Animador de vetllades i espectacles.

q) Animador d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics.

r) Cap de departament en animació turística.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat, analitzant-ne les característiques, possibilitats i limitacions, per obtenir informació sobre les necessitats dels destinataris i del context d'intervenció.

b) Aplicar procediments de planificació, relacionant els diferents elements amb la informació obtinguda de l'anàlisi de la realitat, per elaborar projectes d'intervenció sociocultural.

c) Interpretar el marc legal i social de la igualtat d'oportunitats, identificant criteris, estratègies i instruments, per incorporar la perspectiva de gènere als projectes d'intervenció sociocultural.

d) Analitzar les competències requerides als membres de l'equip de treball, analitzant el context d'intervenció i els criteris de qualitat establerts, per dirigir, coordinar i supervisar la implementació de projectes d'intervenció.

e) Seleccionar espais, estratègies i materials, analitzant les possibilitats dels avenços tecnològics de l'àmbit de la comunicació, per dissenyar la promoció i la difusió dels projectes d'intervenció.

f) Aplicar tècniques de gestió, analitzant els recursos necessaris, les fonts de finançament i la documentació associada al control pressupostari, per organitzar departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística.

g) Seleccionar tècniques de grup, analitzant-ne les possibilitats d'aplicació per crear, dinamitzar i supervisar equips de monitors.

h) Analitzar les característiques i la composició de l'equip de treball, relacionant-les amb les activitats que cal dur a terme per establir l'estructura organitzativa i funcional.

i) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, analitzant els objectius de la intervenció i les característiques del context i els destinataris per dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives.

j) Manejar equips bàsics d'il·luminació i so així com els mitjans i recursos informàtics, audiovisuals i tècnics necessaris per desenvolupar les activitats socioculturals i turístiques.

k) Interpretar els processos i les estratègies del desenvolupament comunitari, analitzant el marc legal i els recursos disponibles per donar suport tècnic, documental i logístic als agents socials, facilitant-ne les relacions i l'autogestió.

l) Analitzar la finalitat i les funcions dels serveis d'informació juvenil per organitzar i gestionar el servei i fer activitats d'orientació, d'informació i de dinamització.

m) Seleccionar estratègies, tècniques, instruments i recursos, analitzant els principis de l'educació no formal per dissenyar, implementar i avaluar activitats d'intervenció socioeducativa adreçades a la població juvenil.

n) Seleccionar tècniques participatives i de dinamització, analitzant les possibles fonts de conflicte per dinamitzar grups promovent el respecte i la solidaritat.

o) Descriure els protocols d'actuació en cas d'accident o d'emergència, seleccionant les tècniques adequades per aplicar primers auxilis.

p) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat establerts en la planificació i la documentació associades al procés, per fer el control, el seguiment i la retroalimentació de la intervenció.

q) Analitzar protocols d'actuació davant possibles demandes dels clients, identificant les característiques de cada cas per donar resposta a possibles sol·licituds, suggeriments i reclamacions, podent utilitzar una llengua estrangera.

r) Analitzar i utilitzar els recursos i les oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

s) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

t) Prendre decisions de manera fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

u) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i la coordinació d'equips de treball.

v) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

w) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos del treball, per garantir entorns segurs.

x) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per respondre a l'accessibilitat universal i al disseny per a tothom.

y) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i en les activitats fetes en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

z) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per dur a terme la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

aa) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar-hi com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: context de l'animació sociocultural

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: caracterització de l'animació sociocultural. 33 hores

UF 2: col·lectius d'intervenció. 66 hores

 

Mòdul professional 2: metodologia de la intervenció social

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat. 33 hores

UF 2: disseny de projectes d'intervenció social. 66 hores

UF 3: difusió de projectes d'intervenció social. 33 hores

 

Mòdul professional 3: animació turística

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització del departament d'animació turística. 33 hores

UF 2: projectes d'animació turística. 30 hores

UF 3: vetllades i espectacles en l'àmbit de l'animació turística. 36 hores

 

Mòdul professional 4: activitats d'oci i temps lliure

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos lúdics en projectes d'oci i temps lliure. 55 hores

UF 2: recursos expressius per a l'animació d'oci i temps lliure. 55 hores

UF 3: implementació d'activitats de lleure i temps lliure en el medi natural. 55 hores

 

Mòdul professional 5: dinamització grupal

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 11 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el grup i la seva dinamització. 89 hores

UF 2: l'equip de treball. 32 hores

 

Mòdul professional 6: animació i gestió cultural

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 14

Unitats formatives que el componen:

UF 1: animació cultural. 54 hores

UF 2: gestió cultural. 28 hores

UF 3: fons de productes culturals. 83 hores

 

Mòdul professional 7: desenvolupament comunitari

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: diagnòstic del procés comunitari. 44 hores

UF 2: foment i suport de l'associacionisme i participació ciutadana. 55 hores

UF 3: mediació en conflictes comunitaris. 33 hores

 

Mòdul professional 8: informació juvenil

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 22 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: informació juvenil. 77 hores

 

Mòdul professional 9: intervenció socioeducativa amb joves

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: intervenció socioeducativa amb joves. 99 hores

 

Mòdul professional 10: primers auxilis

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 3

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats. 22 hores

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 22 hores

UF 3: atenció sanitària d'urgència. 22 hores

 

Mòdul professional 11: anglès

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

Mòdul professional 12: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 13: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 14: projecte d'animació sociocultural i turística

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'animació sociocultural i turística. 66 hores

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: context de l'animació sociocultural

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: caracterització de l'animació sociocultural. 33 hores

UF 2: col·lectius d'intervenció. 66 hores

 

UF 1: caracterització de l'animació sociocultural

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Contextualitza l'animació sociocultural, analitzant les característiques de l'educació no formal.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de la societat actual.

1.2 Analitza els models d'intervenció sociocultural en la societat actual.

1.3 Analitza l'educació no formal com a espai d'intervenció dels processos d'animació sociocultural.

1.4 Descriu les àrees d'actuació de l'educació no formal.

1.5 Relaciona l'educació no formal i l'animació sociocultural.

1.6 Valora la importància de l'educació permanent com a base dels processos educatius.

 

2. Caracteritza els processos d'animació sociocultural, analitzant els principis d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les bases pedagògiques de la intervenció sociocultural.

2.2 Descriu el desenvolupament de l'animació sociocultural al llarg de la història.

2.3 Relaciona els diferents conceptes de l'animació sociocultural.

2.4 Descriu els principis de l'animació sociocultural.

2.5 Valora l'animació sociocultural com a promotora del desenvolupament de la comunitat.

 

Continguts

 

1. Contextualització de l'animació sociocultural:

1.1 Característiques de la societat actual.

1.2 Anàlisi de models d'intervenció sociocultural en la societat actual.

1.3 Educació no formal.

1.4 Animació sociocultural i educació no formal.

1.5 Importància de la configuració de la societat actual en el desenvolupament de l'animació sociocultural.

 

2. Caracterització dels processos d'animació sociocultural:

2.1 Pedagogia social i animació sociocultural.

2.2 L'animació sociocultural.

2.3 Història de l'animació sociocultural a Catalunya.

2.4 Anàlisi d'aspectes històrics i evolutius de l'animació.

2.5 Principis de l'animació sociocultural.

2.6 Perfil professional de l'animador sociocultural.

2.7 Importància de l'animació sociocultural com a promotora del desenvolupament de la comunitat.

 

UF 2: col·lectius d'intervenció

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les característiques dels col·lectius d'intervenció en els processos d'intervenció sociocultural, analitzant les seves necessitats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fites evolutives del desenvolupament de les persones.

1.2 Analitza les característiques psicològiques i socials de diferents col·lectius.

1.3 Descriu les necessitats de les persones a qui van destinats els processos d'intervenció sociocultural.

1.4 Identifica les necessitats d'accessibilitat de les persones als espais d'intervenció.

1.5 Relaciona els espais d'animació sociocultural amb les necessitats dels usuaris.

1.6 Identifica les mesures de prevenció i de seguretat en les intervencions socioculturals, tenint en compte les necessitats dels col·lectius d'intervenció.

1.7 Valora la importància del respecte i la tolerància vers els usuaris.

 

2. Caracteritza els àmbits d'animació sociocultural, analitzant les característiques i les necessitats dels destinataris.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu els àmbits de l'animació sociocultural.

2.2 Relaciona els àmbits d'intervenció amb les característiques dels usuaris.

2.3 Analitza el marc legal dels àmbits d'animació sociocultural.

2.4 Identifica les funcions del tècnic superior en animació sociocultural i turística segons els àmbits d'intervenció.

2.5 Utilitza les tecnologies de la informació i l'aprenentatge com a font d'informació sobre les necessitats dels usuaris.

 

3. Caracteritza serveis i programes d'animació sociocultural, relacionant-los amb les necessitats i les característiques dels usuaris.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les polítiques d'animació sociocultural estatals i autonòmiques.

3.2 Descriu els serveis d'animació sociocultural de Catalunya.

3.3 Caracteritza els serveis i els programes d'intervenció sociocultural amb persones de la tercera edat.

3.4 Descriu els serveis i els programes d'intervenció sociocultural amb persones amb discapacitat.

3.5 Valora la importància del projecte social com a eina de la intervenció en animació sociocultural.

3.6 Identifica les mesures d'accessibilitat en els serveis d'intervenció sociocultural.

3.7 Valora les mesures de promoció d'igualtat d'oportunitats en els serveis d'intervenció sociocultural.

 

Continguts

 

1. Determinació de les característiques dels col·lectius d'intervenció:

1.1 Psicologia evolutiva. Desenvolupament evolutiu de les persones.

1.2 Característiques psicològiques i socials dels destinataris de la intervenció sociocultural.

1.3 Necessitats dels diferents col·lectius en intervenció sociocultural.

1.4 Prevenció i seguretat en la intervenció sociocultural.

1.5 Valoració del respecte i la tolerància a les necessitats dels col·lectius.

 

2. Caracterització dels àmbits d'animació sociocultural:

2.1 Àmbits d'intervenció sociocultural.

2.2 Anàlisi dels diferents àmbits d'intervenció i les necessitats dels usuaris.

2.3 Animació sociocultural i tercera edat.

2.4 Animació sociocultural i persones amb discapacitat.

2.5 Funcions de l'animador sociocultural, segons els àmbits d'intervenció.

2.6 Les tecnologies de la informació i l'aprenentatge com a font d'informació.

2.7 Importància del respecte i la tolerància en la intervenció sociocultural.

 

3. Caracterització de serveis i programes d'intervenció sociocultural:

3.1 Marc legislatiu de l'animació sociocultural.

3.2 Anàlisi dels serveis d'intervenció sociocultural.

3.3 Programes d'animació sociocultural dirigits a:

3.3.1 Infants i joves.

3.3.2 Persones de la tercera edat.

3.3.3 Persones amb discapacitat.

3.3.4 Altres col·lectius d'intervenció.

3.4 Accessibilitat en els serveis d'intervenció sociocultural.

 

 

Mòdul professional 2: metodologia de la intervenció social

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat. 33 hores

UF 2: disseny de projectes d'intervenció social. 66 hores

UF 3: difusió de projectes d'intervenció social. 33 hores

 

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina mètodes, tècniques i instruments per a l'anàlisi de la realitat social interpretant les seves característiques i l'àmbit d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els principals mètodes, tècniques i instruments d'obtenció d'informació.

1.2 Concreta els requisits d'aplicació dels diferents instruments i recursos.

1.3 Identifica les aplicacions, les possibilitats i les limitacions de les diverses tècniques i instruments.

1.4 Elabora instruments coherents amb la seva finalitat.

1.5 Utilitza les tecnologies de la comunicació en l'elaboració d'instruments per a l'obtenció d'informació.

1.6 Selecciona les tècniques d'anàlisi adequades i la interpretació de les dades corresponent.

1.7 Justifica el paper de l'anàlisi de la realitat en l'èxit de la intervenció.

1.8 Valora els aspectes ètics de la recollida i del tractament de la informació.

 

2. Incorpora la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la realitat relacionant les estratègies i els criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Argumenta la importància de l'anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere.

2.2 Interpreta el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats.

2.3 Interpreta la informació i els recursos de les institucions i dels organismes d'igualtat que existeixen en l'entorn de la intervenció.

2.4 Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la realitat.

2.5 Analitza els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no sexista.

2.6 S'assegura de l'ús no sexista del llenguatge en el disseny dels instruments utilitzats en l'anàlisi de la realitat.

 

Continguts

 

1. Determinació de mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de la realitat:

1.1 Mètodes i tècniques de la investigació social.

1.2 Anàlisi de les principals fonts i sistemes de registre de la informació: l'observació. L'entrevista. El qüestionari. L'enquesta. La recopilació documental. Fiabilitat i validesa de la informació.

1.3 Ús de les TIC en la investigació social.

1.4 Anàlisi i interpretació de dades.

1.5 Valoració dels aspectes ètics de la recollida d'informació.

 

2. Incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social:

2.1 Anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere.

2.2 La perspectiva de gènere en el disseny d'instruments d'anàlisi de la realitat.

2.3 Marc legal de la igualtat d'oportunitats.

2.4 Anàlisi de diferents recursos i/o organismes que promouen la igualtat d'oportunitats de dones i homes.

2.5 Protocols internacionals. Guies i manuals de llenguatge no sexista.

 

UF 2: disseny de projectes d'intervenció social

Durada: 66 hores

 

1. Caracteritza el procés de planificació de projectes d'intervenció social, relacionant els seus elements amb els diferents models de planificació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Compara diversos models teòrics d'intervenció social.

1.2 Compara diferents models de planificació.

1.3 Identifica els diferents nivells de planificació en la intervenció social.

1.4 Descriu les fases del procés de planificació.

1.5 Identifica els elements fonamentals de la planificació.

1.6 Sistematitza el procés de planificació.

 

2. Determina els elements que constitueixen un projecte d'intervenció social, relacionant el disseny del projecte amb les necessitats d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les necessitats que justifiquen el disseny del projecte d'intervenció social.

2.2 Justifica la necessitat de fonamentar els projectes d'intervenció social.

2.3 Delimita el problema que s'abordarà des del projecte d'intervenció.

2.4 Redacta els objectius del projecte d'intervenció social seguint els criteris establerts de redacció, coherència i participació.

2.5 Descriu activitats per a la consecució dels objectius establerts en el projecte d'intervenció.

2.6 Seqüencia les activitats ordenades en funció dels objectius del projecte d'intervenció.

2.7 Selecciona mètodes i tècniques socioeducatives aplicables en la intervenció social.

2.8 Identifica els recursos humans, materials i econòmics per al desenvolupament del projecte d'intervenció.

2.9 Introdueix mecanismes de col·laboració amb l'equip de treball i amb altres professionals.

2.10 Incorpora tècniques de treball en equip en el procés de disseny del projecte d'intervenció.

 

3. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social relacionant les estratègies i els criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Incorpora el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats en la fonamentació del projecte d'intervenció.

3.2 Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en els projectes.

3.3 Aplica els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no sexista en la redacció del projecte d'intervenció.

3.4 S'assegura de l'ús no sexista del llenguatge en la planificació dels projectes d'intervenció social.

 

4. Defineix procediments d'avaluació de projectes d'intervenció social analitzant els diferents models teòrics i tenint en compte la perspectiva de gènere.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu models, tècniques i instruments d'avaluació.

4.2 Explica les funcions i els principis generals de l'avaluació.

4.3 Descriu les diferents fases de l'avaluació.

4.4 Concreta les tècniques, els indicadors, els criteris i els instruments d'avaluació de projectes d'intervenció social.

4.5 Estableix els procediments generals per gestionar la qualitat en els projectes dissenyats.

4.6 Determina estratègies i instruments per a verificar la incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social.

4.7 Argumenta la necessitat de l'avaluació per optimitzar el funcionament dels programes i garantir-ne la qualitat.

4.8 Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'elaboració i la presentació d'informes d'avaluació i memòries.

4.9 Preveu la manera amb que nous esdeveniments o situacions afectaran el projecte.

4.10 Planifica recursos amplis i genera nous procediments per fer l'avaluació dels projectes.

4.11 Preveu com incorporar els punts de vista dels altres per avaluar els projectes.

 

Continguts

 

1. Caracterització del procés de planificació de projectes d'intervenció social:

1.1 Models teòrics en la intervenció social.

1.2 La planificació en la intervenció social.

1.3 Nivells i fases de la planificació.

 

2. Determinació dels elements de projectes d'intervenció social:

2.1 Tècniques de programació característiques de la intervenció social.

2.2 El procés de planificació.

2.3 Determinació de les fases en el disseny de projectes.

2.3.1 Diagnòstic: detecció de necessitats; establiment de prioritats; fonamentació del projecte; delimitació del problema.

2.3.2 Planificació: objectius, metodologia, temporització i recursos.

2.3.3 Aplicació: desenvolupament, seguiment i control del projecte.

2.3.4 Avaluació: del diagnòstic, del procés i del final.

2.4 Valoració del projecte com a eix de la intervenció del tècnic.

2.5 Execució sistemàtica i rigorosa en el disseny de projectes.

 

3. Definició de procediments d'avaluació de projectes d'intervenció social:

3.1 Avaluació de projectes.

3.2 Anàlisi del procés d'avaluació.

3.3 Els suports informàtics en el tractament i en l'organització de la informació.

3.4 Elaboració d'informes i de memòries.

3.5 La gestió de la qualitat en els projectes d'intervenció social.

3.6 Avaluació i seguiment en les intervencions per impulsar la igualtat de dones i homes.

3.7 Valoració de l'objectivitat en l'avaluació.

 

4. Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social:

4.1 La perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social.

4.2 Determinació de recursos i d'estratègies que promouen la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el disseny del projecte d'intervenció.

4.3 Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista.

 

UF 3: difusió de projectes d'intervenció social

Durada: 33 hores

 

1. Determina estratègies de promoció i de difusió de projectes d'intervenció social relacionant els recursos disponibles amb els objectius que es persegueixen.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els processos bàsics relatius a la publicitat i als mitjans de comunicació.

1.2 Argumenta la importància dels mitjans de comunicació en la promoció i difusió dels projectes socials.

1.3 Identifica els elements fonamentals d'una campanya de promoció i difusió.

1.4 Descriu els principals mitjans, estratègies i tècniques per promoure i difondre els projectes socials.

1.5 Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per elaborar materials de promoció i difusió.

1.6 Dissenya campanyes de promoció i difusió de projectes socials utilitzant recursos de diferents tipus.

1.7 Argumenta la necessitat de promocionar i difondre els projectes socials.

1.8 Justifica la necessitat de garantir la veracitat informativa en els processos de promoció i difusió dels projectes.

 

2. Incorpora la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d'intervenció social.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Argumenta la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.2 Aplica el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.3 Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.4 Aplica els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no sexista en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.5 S'assegura de l'ús no sexista del llenguatge en la difusió dels projectes d'intervenció social.

 

Continguts

 

1. Determinació d'estratègies de promoció i difusió:

1.1 Publicitat i mitjans de comunicació en la intervenció social.

1.2 Elaboració de materials per promocionar i difondre projectes socials: cartells, tríptics, etc.

1.3 Ús de les tecnologies i la comunicació en la promoció i difusió de projectes socials.

1.4 Creativitat i innovació en la promoció i difusió de projectes socials.

 

2. Incorporació de la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d'intervenció social:

2.1 La perspectiva de gènere en la promoció i difusió de projectes d'intervenció social.

2.2 Aplicació del marc legal de la igualtat d'oportunitats en la promoció i difusió dels projectes d'intervenció social.

2.3 Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista.

 

 

Mòdul professional 3: animació turística

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització del departament d'animació turística. 33 hores

UF 2: projectes d'animació turística. 30 hores

UF 3: vetllades i espectacles en l'àmbit de l'animació turística. 36 hores

 

UF 1: organització del departament d'animació turística

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza l'animació turística, contextualitzant-la en els diferents àmbits en els quals es pot dur a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els serveis d'animació turística.

1.2 Interpreta el marc normatiu de l'animació turística.

1.3 Caracteritza les funcions dels diferents tipus de serveis d'animació turística.

1.4 Classifica els serveis d'animació turística segons els àmbits on es puguin dur a terme.

1.5 Analitza les tendències del mercat en els serveis d'animació turística.

1.6 Defineix les actituds i les aptituds del professional de l'animació turística.

1.7 Identifica les característiques dels destinataris de l'animació turística.

1.8 Valora la importància dels serveis d'animació turística com a elements complementaris i dinamitzadors en els productes/serveis/destinacions turístics.

 

2. Organitza l'àrea d'animació turística, analitzant la seva estructura organitzativa i funcional.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza l'àrea o el departament d'animació turística.

2.2 Identifica les estructures organitzatives dels establiments turístics.

2.3 Descriu els models d'organització propis de les àrees d'animació turística.

2.4 Defineix les estructures organitzatives i funcionals pròpies dels serveis d'animació turística.

2.5 Analitza les relacions entre les àrees de l'establiment turístic.

2.6 Dissenya organigrames tenint en compte les característiques del servei d'animació turística.

2.7 Descriu les instal·lacions, els equips, el mobiliari i els recursos.

2.8 Valora la importància de l'organització eficient en l'àrea o en el departament d'animació turística.

2.9 S'adapta al treball assignat segons l'estructura organitzativa.

 

3. Du a terme activitats de control de la gestió econòmica, financera i administrativa de l'àrea d'animació turística, reconeixent els circuits documentals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Defineix la gestió econòmica i financera de l'àrea d'animació turística.

3.2 Elabora diferents tipus de pressupostos per a l'àrea d'animació turística.

3.3 Estableix l'estructura dels ingressos i despeses en l'àrea d'animació turística.

3.4 Aplica processos per al càlcul i imputació de costos.

3.5 Estableix mètodes de control pressupostari.

3.6 Utilitza documents interns i externs en els circuits administratius dels serveis d'animació turística.

3.7 Utilitza eines informàtiques de gestió.

3.8 Valora el rigor en el control de la gestió de l'àrea d'animació turística.

3.9 És eficient en la gestió dels recursos.

 

4. Du a terme activitats de gestió dels recursos humans de l'àrea d'animació turística, aplicant les directrius del manual d'empresa.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix sistemes de direcció d'equips de treball segons el tipus d'àrea d'animació turística.

4.2 Descriu les fases de la planificació de plantilles i previsió de les necessitats de personal al llarg del procés productiu de l'àrea.

4.3 Planifica el temps de treball del personal de l'àrea.

4.4 Estableix els mètodes de selecció de personal de l'àrea d'animació turística.

4.5 Elabora instruments per integrar els professionals.

4.6. Utilitza eines informàtiques de gestió de personal.

4.7 Valora la importància de les eines informàtiques en la gestió del personal.

4.8 Mostra responsabilitat en la presa de decisions i en la resolució de problemes.

 

Continguts

 

1.Caracterització de l'animació turística:

1.1 L'animació turística.

1.1.1 Aspectes històrics i conceptuals de l'animació turística.

1.1.2 Interpretació del marc legislatiu de l'animació turística.

1.1.3 Concepte, objectius i funcions de l'animació turística.

1.2 Àmbits d'aplicació i serveis de l'animació turística.

1.2.1 Entitats, empreses i organismes demandants de serveis d'animació turística i les seves necessitats.

1.2.2 Principals productes i/o serveis d'animació turística.

1.2.3 L'animació turística com a element complementari i dinamitzador en els productes i serveis turístics.

1.3 Tendències i àmbits emergents en l'animació turística.

1.4 L'animador turístic.

1.4.1 El perfil del professional de l'animador turística.

1.4.2 Deontologia professional de l'animador turístic.

1.4.3 Tasques i funcions de l'animador turístic.

1.5 Els clients de l'animació turística.

1.5.1 Característiques de les persones destinatàries de l'animació turística: segons edat, motivació, procedència…

1.5.2 Col·lectius de persones amb necessitats especials.

 

2. Organització de l'àrea d'animació turística:

2.1 Estructura organitzativa i funcional dels establiments turístics: tipus d'establiments, àrees, departaments i relacions interdepartamentals.

2.2 Models d'organització de l'àrea d'animació turística: departamentalització i organigrames.

2.3 Relacions intradepartamentals i interdepartamentals.

2.4 Espais, instal·lacions, equips, mobiliari, estris i recursos materials de l'animació turística.

2.5 Importància de l'organització eficient en l'àrea o en el departament d'animació turística.

 

3. Gestió econòmica i financera en l'àrea d'animació turística:

3.1 Pressupostos en l'àrea d'animació.

3.1.1 Concepte i funcions del pressupost.

3.1.2 Etapes d'un pressupost.

3.1.3 Diferenciació i elaboració de pressupostos.

3.2 Costos de l'animació.

3.2.1 Concepte i estructura dels comptes de costos i resultats en les àrees d'animació turística.

3.2.2 Càlcul i imputació de costos derivats de la gestió de l'àrea d'animació turística i mètodes de control pressupostari.

3.2.3 Càlcul del punt mort per la determinació del preu de venda del producte o servei.

3.2.4 Utilització d'eines informàtiques de gestió.

3.3 Gestió administrativa en l'àrea d'animació turística.

3.3.1 Principals documents interns i externs. Circuits d'informació. Interrelació amb altres departaments.

3.3.2 Utilització d'eines informàtiques de gestió en animació turística.

3.3.3 Rigor en el control de la gestió de l'àrea d'animació turística.

 

4. Gestió de recursos humans de l'àrea d'animació turística:

4.1 Eines en la gestió dels recursos humans.

4.1.1 Manual d'empresa.

4.2 Funcions del director de l'àrea d'animació segons el tipus d'establiment.

4.2.1 Direcció i dinamització d'equips i reunions de treball.

4.2.2 Previsió de plantilles.

4.2.3 Planificació del temps de treball del personal de l'àrea.

4.2.4 Definició dels llocs de treball.

4.2.5 Selecció de personal.

4.2.6 Integració del personal.

4.2.7 Motivació del personal.

4.2.8 Definició de programes de formació.

4.2.9 Utilització d'aplicacions informàtiques per gestionar el personal.

 

UF 2: projectes d'animació turística

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1 Dissenya programes d'animació turística, tenint en compte les necessitats dels usuaris, i els espais d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Diferencia els programes d'animació turística.

1.2 Determina les persones destinatàries del servei d'animació turística.

1.3 Determina els espais i la temporalització de les activitats.

1.4 Selecciona els recursos humans, materials i financers del programa d'animació turística.

1.5 Determina les estratègies de difusió i promoció.

1.6 Valora la importància de la promoció del programa d'animació turística.

1.7 Preveu l'aparició de contingències, elaborant programes o activitats alternatives.

1.8 Estableix les mesures de prevenció i de seguretat.

1.9 Valora la importància de les contractacions externes i la seva programació dins el programa d'animació.

1.10 Es mostra responsable, dinàmic, autònom i resolutiu en totes les tasques que desenvolupa.

1.11 S'organitza de forma eficient i compleix amb els objectius i terminis establerts.

 

2 Fa el seguiment i l'avaluació dels programes i de les activitats d'animació turística, aplicant sistemes de gestió de la qualitat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les fases del procés de seguiment i d'avaluació.

2.2 Concreta les tècniques, els indicadors, els criteris i els instruments.

2.3 Elabora i emplena registres de seguiment, informes i memòries.

2.4 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

2.5 Té en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament del projecte i de les activitats d'animació turística.

2.6 Interpreta un pla de qualitat en l'àmbit de l'animació turística per a l'obtenció, si escau, de certificats de qualitat.

2.7 Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar la documentació associada al procés.

2.8 Justifica la importància de l'avaluació per optimitzar el funcionament dels programes i de les activitats d'animació turística.

2.9 Compleix de forma responsable amb les tasques derivades dels sistemes de qualitat i certificacions mediambientals.

2.10 Valora i incorpora els suggeriments de treballadors i clients que contribueixen a la millora continuada dels serveis.

 

Continguts

 

1. Disseny de programes d'animació turística:

1.1 Anàlisi de programes d'animació turística.

1.2 Elaboració de programes d'animació turística.

1.2.1 Selecció i seqüenciació d'activitats.

1.2.2 Determinació de les instal·lacions i dels mitjans.

1.2.3 Determinació dels recursos humans.

1.2.4 Determinació de la contractació externa de professionals.

1.2.5 Elaboració d'una estimació econòmica de despeses.

1.2.6 Definició de programes alternatius per a contingències.

1.2.7 Determinació de mesures de prevenció i de seguretat.

1.3 Promoció i comunicació de l'animació turística.

1.4 Utilització de les tecnologies de la informació en la promoció i la publicitat del programa.

 

2. Seguiment i avaluació dels programes i de les activitats d'animació turística:

2.1 La qualitat en els serveis.

2.1.1 Anàlisi dels sistemes i les normes de qualitat.

2.1.2 Certificacions mediambientals.

2.1.3 Plans de millora i millora contínua.

2.2 Seguiment i avaluació del programa d'animació turística i les seves activitats.

2.2.1 Anàlisi del procés d'avaluació dels programes i de les activitats d'animació turística.

2.2.2 Determinació de tècniques, indicadors, criteris i instruments d'avaluació.

2.2.3 Elaboració i emplenament de registres de seguiment.

2.2.4 Utilització de les aplicacions informàtiques especifiques.

2.2.5 Comunicació dels resultats i de les mesures correctives que cal aplicar en la millora contínua del programa i les seves activitats.

 

UF 3: vetllades i espectacles en l'àmbit de l'animació turística

Durada: 36 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara vetllades i espectacles, adequant-los a l'àmbit turístic i a les característiques de les persones participants.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les activitats de les vetllades i dels espectacles en l'àmbit turístic.

1.2 Respecta els objectius programats de les activitats.

1.3 Condiciona l'espai i les instal·lacions als requeriments de l'activitat i dels usuaris.

1.4 Organitza els recursos humans i materials per garantir el desenvolupament de l'activitat.

1.5 Seqüencia els temps per al desenvolupament de la vetllada i de l'espectacle.

1.6 Utilitza tècniques d'expressió i de representació en funció de la vetllada i de l'espectacle.

1.7 Valora la importància d'implicar tots els participants en el desenvolupament de la vetllada.

1.8 Preveu l'aparició de contingències, elaborant un programa alternatiu per a la vetllada o per a l'espectacle.

1.9 Té en compte les mesures de prevenció i seguretat.

1.10 Utilitza els idiomes necessaris segons la tipologia de clients.

1.11 Utilitza tècniques de promoció i publicitat de la vetllada.

1.12 Es mostra dinàmic, autònom i resolutiu en totes les tasques que desenvolupa i té en compte l'acompliment dels objectius i els terminis establerts.

1.13 Mostra una actitud respectuosa, innovadora i sorprenent en la realització de vetllades i espectacles.

 

Continguts

 

1. Desenvolupament de vetllades i espectacles:

1.1 Vetllades i espectacles en l'àmbit turístic:

1.2 Anàlisi dels tipus d'activitats diürnes i nocturnes.

1.3 Estructuració de les activitats.

1.3.1 Estratègies metodològiques per al desenvolupament de les vetllades i dels espectacles.

1.3.2 Utilització de les tècniques de promoció i de publicitat.

1.3.3 Aplicació de tècniques d'expressió i de representació.

1.3.4 Utilització de recursos tècnics en el muntatge dels espectacles.

1.4 Dinamització dels espectacles.

1.5 Previsió i resposta a possibles contingències. Programes alternatius.

1.6 Determinació de mesures de prevenció i seguretat.

 

 

Mòdul professional 4: activitats d'oci i temps lliure

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos lúdics en projectes d'oci i temps lliure. 55 hores

UF 2: recursos expressius per a l'animació d'oci i temps lliure. 55 hores

UF 3: implementació d'activitats de lleure i temps lliure en el medi natural. 55 hores

 

UF 1: recursos lúdics en projectes d'oci i temps lliure

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica projectes d'oci i temps de lleure educatiu relacionant els principis de l'animació amb les necessitats dels usuaris i les característiques dels equipaments i recursos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza els contexts d'intervenció en l'oci i temps de lleure.

1.2 Caracteritza els principis de l'animació en l'oci i temps de lleure.

1.3 Estableix les bases de l'educació en el lleure.

1.4 Adequa el projecte d'oci i temps de lleure a les necessitats dels usuaris.

1.5 Valora estratègies per al desenvolupament d'activitats d'oci i temps de lleure.

1.6 Selecciona els equipaments i els recursos per als projectes d'oci i temps de lleure.

1.7 Identifica les funcions i el paper de l'animador en les activitats d'oci i temps de lleure.

1.8 Justifica la importància de la intencionalitat educativa en l'oci i temps de lleure.

1.9 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

1.10 Es mostra responsable en l'execució de les tasques assignades.

 

2. Organitza activitats d'oci i temps de lleure educatiu mitjançant recursos lúdics, analitzant els espais i recursos, així com la normativa en matèria de prevenció i seguretat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els principis de la pedagogia del joc.

2.2 Identifica els tipus i les pautes d'evolució del joc.

2.3 Selecciona jocs per al desenvolupament de les habilitats socials, intel·lectuals i motrius.

2.4 Adapta jocs a les necessitats específiques dels col·lectius a qui van dirigits.

2.5 Selecciona espais, recursos i materials per al desenvolupament d'activitats lúdiques.

2.6 Estableix criteris per a l'organització d'espais i materials.

2.7 Estableix estratègies per utilitzar recursos lúdics en les activitats d'oci i temps de lleure.

2.8 Té en compte les mesures de seguretat i prevenció en la realització de les activitats lúdiques.

2.9 Planifica la tasca de forma que s'adequa als terminis establerts.

2.10 Es mostra responsable en el seu treball, executant la tasca que correspon a cada moment.

2.11 Selecciona activitats viables i motivadores.

 

3. Implementa activitats d'oci i temps de lleure educatiu seleccionant els recursos lúdics que s'empraran.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Aplica els recursos lúdics tenint en compte els objectius de la intervenció.

3.2 Utilitza recursos lúdics com a eines d'animació en el lleure i el temps lliure.

3.3 Condiciona els espais atenent la potencialitat educativa de les activitats.

3.4 Adapta els jocs a les necessitats dels usuaris.

3.5 Argumenta la importància del joc per al desenvolupament motor i de les habilitats socials i intel·lectuals de les persones.

3.6 Es mostra resolutiu/va en l'execució de les activitats.

3.7 Recull la valoració de les activitats fetes per les persones implicades.

 

4. Desenvolupa activitats de seguiment i avaluació dels projectes d'oci i temps de lleure educatiu, seleccionant estratègies, tècniques i recursos per identificar els aspectes susceptibles de millora.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona els indicadors que s'han de seguir en l'avaluació de projectes i activitats d'oci i temps de lleure.

4.2 Defineix les tècniques i els instruments per fer l'avaluació en l'àmbit de l'oci i temps de lleure.

4.3 Elabora instruments, informes i memòries d'avaluació.

4.4 Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'elaboració del seguiment i de l'avaluació de les activitats.

4.5 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

4.6 Té en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament del projecte d'animació d'oci i temps de lleure.

4.7 Justifica la importància de l'avaluació en el procés d'intervenció educativa en l'animació de lleure i temps lliure.

 

Continguts

 

1. Planificació de projectes d'oci i temps de lleure educatiu:

1.1 Oci i temps de lleure. Pedagogia del lleure.

1.2 Fonaments pedagògics de l'educació en el temps lliure.

1.3 Lleure inclusiu. L'ocupació del temps lliure en les persones amb discapacitat.

1.4 Planificació de projectes d'oci i temps de lleure.

1.5 Planificació de projectes d'oci i temps de lleure per a col·lectius específics.

1.6 Metodologia de l'animació d'oci i temps de lleure. Estratègies i tècniques.

1.7 Anàlisi de recursos i equipaments d'oci i temps de lleure. Centres d'oci i temps de lleure.

1.8 El paper de l'animador en les activitats d'oci i temps de lleure.

1.9 Perfil, funcions i àmbits d'actuació del director i del monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil.

1.10 Valoració de l'oci i temps de lleure per a l'educació en valors.

 

2. Organització d'activitats de lleure i temps lliure educatiu:

2.1 Pedagogia del joc. El valor educatiu del joc.

2.2 El joc.

2.3 Ús del joc en l'animació de lleure i temps lliure. Paper del director i del monitor en la selecció i dinamització de jocs.

2.4 La joguina i la coeducació.

2.5 El joc per als diferents grups d'edat.

2.6 Espais de joc: parcs infantils de lleure. Les ludoteques.

2.7 Tipus d'activitats lúdiques.

 

3. Implementació d'activitats de lleure i temps lliure educatiu:

3.1 Recursos lúdics.

3.2 Adaptació dels recursos lúdics al col·lectiu a qui van dirigits.

3.3 Jocs per al desenvolupament de les habilitats socials i intel·lectuals.

3.4 Jocs per al desenvolupament motor de la persona. Els jocs fisicoesportius.

3.5 Organització d'espais de lleure per a jugar.

3.6 Organització i selecció de materials per a les activitats d'oci i temps de lleure.

3.7 Prevenció i seguretat en espais d'oci i temps de lleure.

3.8 Valoració de la importància de la generació d'entorns segurs en les activitats d'oci i temps de lleure.

 

4. Desenvolupament d'activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps de lleure educatiu:

4.1 Elaboració d'instruments d'avaluació en relació amb l'activitat.

4.2 Importància de la transmissió de la informació per al desenvolupament de projectes d'animació de lleure i temps lliure.

4.3 Gestió de qualitat en els projectes i activitats de lleure i temps lliure.

 

UF 2: recursos expressius per a l'animació d'oci i temps lliure

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza activitats d'oci i temps de lleure mitjançant recursos expressius, analitzant els espais i els recursos, així com la normativa en matèria de prevenció i seguretat.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la importància de potenciar la creativitat.

1.2 Identifica les diferents tècniques d'expressió.

1.3 Selecciona tècniques per al desenvolupament de l'expressió oral, plàstica, motriu, musical i audiovisual.

1.4 Selecciona espais, recursos i materials per al desenvolupament d'activitats d'expressió.

1.5 Estableix criteris per a l'organització d'espais i materials.

1.6 Estableix estratègies per utilitzar recursos expressius en les activitats de lleure i temps lliure.

1.7 Té en compte les mesures de seguretat i prevenció en la realització de tallers en l'oci i temps de lleure educatiu.

1.8 Té cura dels materials, dels equips i de les eines que utilitza en les activitats.

 

2. Implementa activitats d'oci i temps de lleure seleccionant recursos i tècniques educatives d'animació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Utilitza tècniques per al desenvolupament de l'expressió oral, corporal, musical, plàstica i audiovisual.

2.2 Selecciona els recursos expressius tenint en compte els objectius de la intervenció.

2.3 Utilitza recursos audiovisuals i informàtics com a eines d'animació en el lleure i el temps lliure.

2.4 Condiciona els espais atenent la potencialitat educativa de les activitats.

2.5 Adapta els recursos i les tècniques d'animació a les necessitats dels usuaris.

2.6 Argumenta la importància de les tècniques d'expressió per al desenvolupament de la creativitat dels usuaris.

2.7 Es mostra resolutiu/va en l'execució de les activitats.

 

3. Desenvolupa activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps de lleure, seleccionant estratègies, tècniques i recursos per identificar els aspectes susceptibles de millora.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona els indicadors que cal seguir en l'avaluació de projectes i activitats de lleure i temps lliure.

3.2 Elabora i aplica les tècniques i els instruments per a l'avaluació de projectes i activitats basades en recursos expressius.

3.3 Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'elaboració del seguiment i de l'avaluació de les activitats.

3.4 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

3.5 Té en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament de projectes i activitats basades en recursos expressius.

3.6 Justifica la importància de l'avaluació en el procés d'intervenció educativa en projectes i activitats basades en recursos expressius.

 

Continguts

 

1. Organització d'activitats d'oci i temps de lleure mitjançant recursos expressius:

1.1 Animació i tècniques d'expressió.

1.1.1 Creativitat, significat i recursos.

1.2 Tècniques expressives.

1.3 Adaptació de les tècniques expressives al col·lectiu de persones a qui van dirigits.

1.4 Organització d'activitats per a infants i joves.

1.5 Organització d'activitats per a persones grans.

1.6 Organització d'activitats per a persones amb diversitat funcional.

1.7 Prevenció i seguretat en espais d'oci i temps de lleure.

1.8 Valoració de la importància de la generació d'entorns segurs en les activitats d'oci i temps de lleure.

 

2. Implementació d'activitats d'oci i temps de lleure:

2.1 Aplicació de tècniques per al desenvolupament de l'expressió oral, plàstica, motriu, musical i audiovisual.

2.2 Realització d'activitats per al desenvolupament de l'expressió.

2.3 Els tallers en l'educació en el temps lliure.

2.4 Aplicacions dels recursos audiovisuals i informàtics en l'animació d'oci i temps de lleure.

2.5 Disseny d'activitats per al lleure i temps lliure a partir de recursos i tècniques expressives.

2.6 Adequació dels recursos expressius a les diferents necessitats dels usuaris.

2.7 Disseny d'activitats de lleure i temps lliure normalitzades per a persones amb discapacitat.

 

3. Desenvolupament d'activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps de lleure:

3.1 Elaboració d'instruments d'avaluació en relació amb l'activitat.

3.2 Importància de la transmissió de la informació per al desenvolupament de projectes d'animació de lleure i temps lliure.

3.3 Gestió de qualitat en els projectes i activitats de lleure i temps lliure.

 

UF 3: implementació d'activitats de lleure i temps lliure en el medi natural

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica projectes d'oci i temps de lleure en el medi natural relacionant els principis de l'animació en el lleure i temps lliure amb les necessitats dels usuaris i les característiques dels equipaments i recursos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de l'educació mediambiental a través de les activitats d'oci i temps de lleure.

1.2 Defineix les característiques del medi natural com a espai d'oci i temps de lleure.

1.3 Adequa el projecte d'oci i temps de lleure a les necessitats dels usuaris.

1.4 Valora estratègies per al desenvolupament d'activitats d'oci i temps de lleure.

1.5 Selecciona els equipaments i els recursos per als projectes d'oci i temps de lleure.

1.6 Identifica les funcions i el paper de l'animador en les activitats d'oci i temps de lleure.

1.7 Justifica la importància de la intencionalitat educativa en l'oci i en el temps de lleure.

1.8 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

1.9 Es mostra responsable en l'execució de les tasques assignades.

 

2. Du a terme activitats d'oci i temps de lleure en el medi natural, respectant els principis de conservació del medi ambient i les mesures de prevenció i seguretat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica tècniques i eines coherents amb els objectius del projecte d'activitats d'oci i temps de lleure en l'entorn natural.

2.2 Selecciona estratègies i pautes d'actuació per al desenvolupament d'activitats educatives en l'entorn natural.

2.3 Valora la importància de generar entorns segurs en l'entorn natural, minimitzant riscs.

2.4 Identifica els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats en l'entorn natural.

2.5 Organitza els recursos humans per garantir el desenvolupament de l'activitat.

2.6 Aplica protocols d'atenció en casos de situacions d'emergència en les activitats desenvolupades en l'entorn natural.

2.7 Manifesta iniciativa en fer les activitats.

2.8 Manté una actitud de respecte al medi ambient.

 

3. Desenvolupa activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps de lleure en l'entorn natural, seleccionant estratègies, tècniques i recursos per identificar els aspectes susceptibles de millora.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona els indicadors que cal seguir en l'avaluació de projectes i activitats d'oci i temps de lleure.

3.2 Elabora i completa instruments per fer l'avaluació en l'àmbit de l'oci i temps de lleure.

3.3 Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'elaboració del seguiment i l'avaluació de les activitats.

3.4 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

3.5 Té en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament del projecte d'animació d'oci i temps de lleure.

3.6 Justifica la importància de l'avaluació en el procés d'intervenció educativa en l'entorn natural.

 

Continguts

 

1. Planificació de projectes d'oci i temps de lleure en el medi natural:

1.1 Educació ambiental.

1.1.1 Marc legislatiu en les activitats a l'aire lliure.

1.1.2 Ús i manteniment dels recursos en l'entorn natural.

1.2 Instal·lacions per a la pràctica d'activitats en l'entorn natural.

1.3 Determinació del programa d'activitats.

1.4 Determinació dels recursos i professionals.

 

2. Realització d'activitats d'oci i temps de lleure en l'entorn natural:

2.1 Organització i desenvolupament d'activitats per al medi natural.

2.2 Tècniques de descobriment de l'entorn natural.

2.3 Anàlisi i aplicació de recursos d'excursionisme.

2.4 Activitats d'orientació en l'entorn natural.

2.5 Rutes i campaments.

2.6 Jocs i activitats mediambientals.

2.7 Ecosistema urbà.

2.8 Coordinació dels tècnics al seu càrrec.

2.9 Prevenció i seguretat en les activitats de lleure i temps lliure en l'entorn natural.

2.10 Situacions d'emergència en l'entorn natural.

 

3. Desenvolupament d'activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps de lleure en l'entorn natural:

3.1 Elaboració d'instruments d'avaluació en relació amb l'activitat.

3.2 Transmissió de la informació en el desenvolupament de projectes d'animació d'oci i temps de lleure en l'entorn natural.

3.3 Gestió de qualitat en els projectes i activitats d'oci i temps de lleure en l'entorn natural.

 

 

Mòdul professional 5: dinamització grupal

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 11 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el grup i la seva dinamització. 89 hores

UF 2: l'equip de treball. 32 hores

 

UF 1: el grup i la seva dinamització

Durada: 89 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Implementa tècniques de comunicació analitzant les característiques dels grups i de les persones implicades en el procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza els elements del procés de comunicació.

1.2 Selecciona estratègies per a superar barreres de comunicació grupals.

1.3 Adapta les tècniques de comunicació a contexts i grups.

1.4 Defineix els estils de comunicació que fan més eficaç el procés de comunicació en funció del context.

1.5 Descriu les habilitats de comunicació adequades a la situació i atenent la diversitat cultural i funcional, sobretot a les situacions de discapacitat.

1.6 Estableix sistemes d'avaluació de l'eficàcia dels processos de comunicació.

1.7 Aplica habilitats socials en la interrelació personal.

 

2. Aplica estratègies de gestió de conflictes grupals i solució de problemes, seleccionant tècniques en funció del context d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Localitza les principals fonts de problemes i conflictes en el funcionament dels grups.

2.2 Desenvolupa tècniques de gestió de conflictes de grups dins dels grups.

2.3 Desenvolupa habilitats socials de solució de problemes dins del grup.

2.4 Valora les estratègies per solucionar problemes.

2.5 Segueix les fases del procés de presa de decisions.

2.6 Valora la importància de l'ús de les estratègies de comunicació en la gestió de conflictes i la solució de problemes.

2.7 Afronta els conflictes grupals amb responsabilitat.

 

3. Desenvolupa estratègies per crear grups relacionant les intervencions amb les necessitats del grup.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Aplica els principis d'intervenció amb els grups.

3.2 Caracteritza l'àmbit d'intervenció del tècnic superior.

3.3 Valora les necessitats d'intervenció en el grup.

3.4 Relaciona els processos de cognició social amb la creació de grups.

3.5 Valora els motius socials de participació en un grup.

3.6 Valora la importància d'implicar els participants en la creació del grup.

3.7 Justifica la importància de respectar l'altre en la interacció dins d'un grup.

3.8 Aplica tècniques participatives per posar en marxa un grup.

 

4. Implementa la dinamització d'un grup adequant l'ús de les tècniques de dinàmica de grups a les seves fases.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Caracteritza l'estructura d'un grup.

4.2 Identifica les diferents fases d'un grup.

4.3 Aplica diferents tècniques de grup per a cada una de les fases en què es troba el grup.

4.4 Proposa mesures per a garantir un ambient cooperatiu i de gaudi en situacions de lleure.

4.5 Utilitza mètodes actius per a generar la participació dins del grup.

4.6 Organitza els espais en funció de les característiques del grup.

4.7 Adequa els temps a la realització de les tècniques de grup.

4.8 Valora la importància de la utilització de dinàmiques de grup per interactuar amb tots els membres.

4.9 Dinamitza el grup amb iniciativa.

 

5. Avalua els processos de grup identificant els aspectes susceptibles de millora.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Selecciona els indicadors d'avaluació.

5.2 Aplica tècniques d'investigació social i sociomètriques.

5.3 Dissenya instruments de recollida d'informació.

5.4 Registra les dades en suports establerts.

5.5 Valora les dades recollides.

5.6 Identifica les situacions que necessitin millorar.

5.7 Marca les pautes que cal seguir en la millora.

 

Continguts

 

1. Implementació de tècniques de comunicació:

1.1 El procés de comunicació. Característiques i funcions.

1.2 Elements en el procés de la comunicació.

1.3 Estils de comunicació. Assertivitat.

1.4 Sistemes de comunicació. Tipus de comunicació: verbal, no verbal i escrita.

1.5 Aplicació de les noves tecnologies per a la comunicació.

1.6 Barreres en la comunicació.

1.7 Habilitats socials bàsiques de comunicació.

 

2. Aplicació d'estratègies de solució de conflictes:

2.1 Els conflictes individuals i col·lectius en el grup.

2.2 La presa de decisions. Fases del procés de presa de decisions.

2.3 Les actituds dels grups davant dels conflictes.

2.4 Tècniques per gestionar i resoldre els conflictes.

2.5 Importància de les estratègies de comunicació en la solució de problemes grupals.

 

3. Principis d'intervenció amb grups:

3.1 Anàlisi de l'àmbit d'intervenció dels tècnics o tècniques superiors.

3.2 Psicologia social aplicada a grups.

3.3 Cognició social. Anàlisi d'elements relacionat amb la cognició social: esquemes socials, percepció social.

3.4 Motivació social.

3.5 Grup.

3.6 Valoració del respecte a l'altre com a principi d'interacció en un grup.

3.7 Mètodes actius i tècniques de participació grupal en animació turística.

3.8 Importància de la participació en la creació de grups.

 

4. Dinamització de grup:

4.1 Processos i estructura d'un grup.

4.2 Fenòmens que afecten el grup. La cohesió social. Factors que afavoreixen la cohesió grupal.

4.3 El lideratge.

4.4 Fases de desenvolupament d'un grup.

4.5 Tècniques de dinàmica de grups com a metodologia d'intervenció.

4.6 Espais i mitjans necessaris.

4.7 Aplicació de tècniques de dinamització de grups.

4.8 Paper de l'animador com a iniciador i dinamitzador de processos grupals.

 

5. Avaluació dels processos de grup:

5.1 Recollida de dades. Tècniques.

5.2 Avaluació de l'estructura i dels processos grupals.

5.3 Aplicació de les tècniques d'investigació social al treball amb grups.

5.4 Anàlisi d'estratègies i d'instruments per a l'estudi de grups.

 

UF 2: l'equip de treball

Durada: 32 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Implementa i organitza equips de treball segons els diferents projectes, seleccionant les tècniques de cooperació i coordinació, tècniques de comunicació, dinamització grupal i resolució de conflictes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza la situació de treball de l'equip i els perfils dels professionals que el componen.

1.2 Formula els objectius del grup de treball.

1.3 Utilitza tècniques participatives per a dinamitzar l'equip de treball.

1.4 Distribueix tasques i comeses entre els components del grup en relació amb les capacitats de cadascun d'ells.

1.5 Coordina la seqüència de les tasques dels components del grup de treball.

1.6 Determina els procediments de supervisió i avaluació del compliment de les tasques i de les funcions dels membres del grup de treball.

1.7 Valora la importància de crear un clima de treball adequat i la promoció de la igualtat en els equips de treball.

1.8 Especifica tasques de formació per als components del grup sobre les tècniques i els protocols que garanteixen la seguretat en les activitats.

1.9 Mostra iniciativa i autonomia a l'hora d'organitzar l'equip.

 

2. Avalua la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Autovalora la situació personal i social de partida del professional.

2.2 Dissenya instruments de recollida d'informació.

2.3 Registra les dades en suports establerts.

2.4 Valora les dades recollides.

2.5 Identifica les situacions que necessitin millorar.

2.6 Marca les pautes que cal seguir en la millora.

 

Continguts

 

1. Organització d'equips de treball:

1.1 Coordinació i dinamització d'equips de treball dins d'una organització.

1.2 El treball en equip.

1.3 Comunicació horitzontal i vertical en l'equip de treball.

1.4 Estratègies de distribució de tasques i funcions.

1.5 Tècniques de motivació i suport en el desenvolupament de les funcions dels membres de l'equip de treball.

1.6 Conducció de reunions.

1.7 Tècniques d'informació, de motivació i d'orientació dins de l'equip de treball.

1.8 L'ambient de treball.

1.9 Valoració de la promoció de la igualtat en la generació d'equips de treball.

1.10 Valoració de la importància dels processos de comunicació i de coordinació dins d'un equip de treball.

 

2. Avaluació de la pròpia competència social:

2.1 Avaluació de la competència social.

2.2 Valoració de l'autoavaluació com a estratègia per millorar la competència social.

 

 

Mòdul professional 6: animació i gestió cultural

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 14

Unitats formatives que el componen:

UF 1: animació cultural. 54 hores

UF 2: gestió cultural. 28 hores

UF 3: fons de productes culturals. 83 hores

 

UF 1: animació cultural

Durada: 54 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza la intervenció cultural, relacionant-la amb el marc teòric i jurídic i les necessitats i demandes culturals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques significatives de l'àmbit cultural en la societat.

1.2 Analitza els conceptes d'animació, gestió i màrqueting cultural.

1.3 Descriu els camps i contexts de la intervenció cultural.

1.4 Analitza les institucions culturals a nivell europeu, estatal, autonòmic i local.

1.5 Descriu les característiques principals de les diferents polítiques culturals.

1.6 Compara els models d'intervenció dels diferents agents culturals.

1.7 Interpreta el marc legal de l'acció cultural i les fórmules jurídiques que regulen la col·laboració entre organismes públics i xarxes culturals.

1.8 Descriu tècniques i instruments per a l'anàlisi del territori i identifica les demandes i preferències culturals dels diferents segments de mercat.

1.9 Valora la importància de l'anàlisi del territori per fonamentar la intervenció.

1.10 Coneix les formes més significatives d'expressió en cultura popular a Catalunya.

1.11 Respecta les diferents formes d'expressió cultural pròpies de cada cultura i territori.

 

2. Dissenya projectes d'animació cultural, relacionant-los amb els models i principis de la intervenció i la dinamització cultural.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Interpreta el marc conceptual de l'animació cultural.

2.2 Caracteritza l'animació cultural en funció dels col·lectius i dels contexts d'intervenció.

2.3 Interpreta les polítiques culturals o empresarials com a directrius aplicables al disseny i desenvolupament d'una programació cultural.

2.4 Determina els elements d'un projecte d'animació cultural atenent la realitat i el context específic d'intervenció.

2.5 Descriu estratègies i instruments que promoguin la participació i la col·laboració de les xarxes associatives culturals en la planificació i en el desenvolupament de la intervenció.

2.6 Analitza les característiques i les aplicacions de diversos tipus d'activitats culturals.

2.7 Valora la importància de les xarxes associatives culturals en el desenvolupament dels projectes.

2.8 Incorpora criteris d'accessibilitat i disseny per a tothom en la planificació dels projectes d'animació cultural.

2.9 Descriu l'estructura i les característiques de programacions culturals.

2.10 Dissenya projectes d'intervenció cultural.

2.11 Obté informació de diverses fonts i recursos per fer la programació cultural.

2.12 Demostra capacitat d'iniciativa i implicació en el disseny de projectes d'animació cultural.

 

Continguts

 

1. Caracterització de la intervenció cultural:

1.1 Cultura i societat. Situació actual. Transformació cultural.

1.2 Anàlisi de la terminologia relacionada amb la cultura: aculturació, contracultura, multiculturalitat, interculturalitat, ètnia, etnocentrisme, teoria dels memes...

1.3 Animació, gestió i màrqueting cultural.

1.4 Diferències entre un animador cultural i un gestor cultural.

1.5 Tasques de l'animador o animadora cultural.

1.6 Anàlisi d'institucions i espais d'acció.

1.7 Les polítiques culturals: polítiques patrimonials, la democratització de la cultura, la democràcia cultural i nous reptes de futur.

1.8 Agents culturals.

1.9 Sectors d'intervenció cultural. Fundacions i mecenatge.

1.10 Associacions i col·lectius en l'àmbit cultural.

1.11 Marc legal de l'acció cultural.

1.12 Anàlisi del territori en la intervenció cultural.

1.13 Necessitats i demandes culturals. Mercat cultural. Indicadors.

1.14 Importància de l'anàlisi del territori per fonamentar la intervenció.

1.15 La cultura popular: formes d'expressió cultural popular per tot el territori.

1.16 El calendari festiu a Catalunya.

 

2. Disseny de projectes d'animació cultural:

2.1 L'animació cultural.

2.2 L'animació cultural en diferents col·lectius.

2.3 Identificació de les necessitats especials dins del camp cultural amb col·lectius específics. Accessibilitat i disseny per a tothom.

2.4 La dinamització cultural.

2.5 Anàlisi de models de participació en l'àmbit de la cultura.

2.6 Elaboració de projectes d'animació cultural. Estructura i característiques.

2.7 Disseny d'activitats d'animació cultural. Organització d'esdeveniments, tallers, circuits i itineraris culturals, visites guiades, concursos, certàmens i altres formes d'apropar-se a la cultura i a la creativitat cultural.

2.8 Elaboració d'agendes culturals.

2.9 Determinació dels recursos humans.

2.10 Les festes temàtiques com a projecte de dinamització cultural.

2.11 Anàlisi i disseny dels programes de festes.

2.12 Execució sistemàtica del projecte d'animació cultural.

 

UF 2: gestió cultural

Durada: 28 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya programacions culturals, interpretant els criteris i les directrius de la planificació estratègica i relacionant-los amb el marc conceptual de la gestió cultural.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta el marc conceptual de la gestió cultural.

1.2 Reconeix els diferents models de gestió d'equipaments.

1.3 Identifica les prioritats i els criteris rectors per al disseny i desenvolupament de programacions culturals, establerts en una planificació estratègica.

1.4 Obté informació de diverses fonts i recursos per fer la programació cultural.

1.5 Estableix l'organització temporal dels esdeveniments de la programació cultural, i els coordina amb la realització d'altres esdeveniments.

1.6 Estableix i desenvolupa de forma coherent els elements d'una programació cultural, atenent els objectius de la planificació estratègica.

1.7 Descriu estratègies per possibilitar la participació de les entitats o de les empreses del sector en el desenvolupament de la programació cultural.

 

2. Du a terme activitats de gestió cultural, analitzant els recursos disponibles relacionats amb l'acció cultural que es desenvoluparà.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora inventaris d'equipaments i d'espais culturals.

2.2 Reconeix les infraestructures de producció tècnica per als esdeveniments culturals i el seu ús.

2.3 Selecciona equipaments i infraestructures culturals en funció de l'esdeveniment o activitat que cal fer.

2.4 Organitza els espais segons els usos i les necessitats.

2.5 Revisa els espais per a l'accés de tothom als equipaments culturals.

2.6 Seqüencia les activitats, ordenant-les en funció de les necessitats de desenvolupament.

2.7 Determina els recursos, els mitjans tècnics i la logística necessària per a cada esdeveniment o activitat cultural.

2.8 Assigna recursos materials i humans, així com els temps d'execució dels treballs relacionats amb el desenvolupament dels esdeveniments culturals.

2.9 Elabora i emplena plantilles d'organització per facilitar el coneixement de la previsió d'actuacions a les persones implicades en el procés.

2.10 Determina els perfils dels membres de l'equip humà i les seves funcions i tasques.

2.11 Dissenya plans de finançament per a projectes culturals.

2.12 És eficaç i eficient en la gestió dels recursos.

 

Continguts

 

1. Disseny de programacions culturals:

1.1 Anàlisi del marc conceptual de la gestió cultural. Referents teòrics.

1.2 Societat de la informació i el coneixement en el marc de la gestió cultural.

1.3 Models de gestió d'equipaments socioculturals.

1.4 Elaboració de programacions de gestió cultural.

1.5 Anàlisi de projectes i organitzacions culturals.

1.6 Instruments per gestionar la cultura a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

1.7 Importància de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la gestió cultural.

 

2. Realització d'activitats de gestió cultural:

2.1 Equipaments i infraestructures culturals.

2.2 Gestió d'espais i temps.

2.3 Gestió de recursos materials i tècnics.

2.4 Gestió de permisos i autoritzacions.

2.5 Gestió de recursos humans.

2.6 Gestió de recursos financers. Pressuposts públics.

2.7 Gestió de la documentació associada a la logística i organització d'esdeveniments culturals.

2.8 Importància de la necessitat d'optimitzar els recursos.

 

UF 3: fons de productes culturals

Durada: 83 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza activitats d'animació cultural, analitzant les característiques i les possibilitats d'ús del patrimoni cultural i els equipaments culturals especialitzats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix els usos i les possibilitats dels béns patrimonials com a recurs per a l'animació cultural.

1.2 Identifica les característiques i les possibilitats d'ús en l'animació cultural de les biblioteques, museus i altres equipaments culturals especialitzats.

1.3 Descriu l'estructura organitzativa i funcional dels diversos equipaments així com les seves finalitats, funcions i objectius, per fonamentar la intervenció.

1.4 Du a terme activitats d'animació cultural coherents amb l'equipament o recurs utilitzat i amb el col·lectiu proposat.

1.5 Selecciona estratègies per fer activitats d'animació cultural, a partir dels fons dels equipaments culturals especialitzats.

1.6 Defineix el paper de l'animador sociocultural als equipaments culturals especialitzats.

1.7 Proposa adaptacions en el desenvolupament de les activitats per possibilitar la participació de col·lectius amb necessitats específiques.

1.8 Valora la importància del patrimoni i dels equipaments culturals especialitzats com a recursos per a l'animació cultural.

1.9 Selecciona activitats viables i motivadores.

1.10 Planifica la tasca de manera que s'adeqüi als terminis establerts.

1.11 És responsable en el seu treball, executant la tasca que correspon a cada moment.

 

2. Du a terme activitats d'animació cultural, analitzant les característiques i les possibilitats d'ús de les diferents expressions culturals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Respecta els criteris establerts en la programació.

2.2 Selecciona estratègies per fer activitats, a partir de diferents expressions culturals.

2.3 Obté informació per fonamentar la intervenció.

2.4 Du a terme activitats d'animació cultural coherents amb el recurs utilitzat.

2.5 Maneja els equips i els mitjans audiovisuals i tècnics necessaris per fer activitats culturals.

2.6 Fa adaptacions en el desenvolupament de les activitats per possibilitar la participació de col·lectius amb necessitats específiques.

2.7 Estableix protocols d'actuació en el muntatge i en la comprovació dels equipaments.

2.8 Valora la importància de respectar els protocols de prevenció.

2.9 És responsable en l'execució de les tasques en el termini fixat.

 

3. Du a terme activitats de comunicació i màrqueting de productes i programes culturals analitzant les estratègies i les tècniques de promoció i de difusió dels projectes.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Argumenta la importància dels mitjans de comunicació en la promoció i difusió dels projectes d'animació cultural.

3.2 Descriu els principals mitjans, estratègies i tècniques per promocionar i difondre els projectes d'animació cultural.

3.3 Identifica els factors que influeixen en l'èxit de les campanyes promocionals dels productes i dels programes culturals.

3.4 Elabora recursos en diferents suports per promocionar i difondre projectes d'animació cultural.

3.5 Dissenya campanyes de promoció i difusió de projectes d'animació cultural utilitzant recursos de diversa índole.

3.6 Identifica els elements fonamentals d'una campanya de promoció i de difusió.

3.7 Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per a la difusió de les activitats culturals.

3.8 Justifica la necessitat de garantir la veracitat informativa en els processos de promoció i difusió dels projectes d'animació cultural.

3.9 S'interessa per la innovació en la utilització de les tècniques de promoció i de difusió.

3.10 Cerca la creativitat en els llenguatges comunicatius i de màrqueting.

 

4. Du a terme activitats de control, seguiment i avaluació de la intervenció cultural, aplicant criteris de qualitat i garantint, si escau, la participació dels diferents agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de la intervenció cultural.

4.2 Selecciona tècniques, instruments, criteris i indicadors per a l'avaluació de la intervenció cultural, atenent-ne el context de realització.

4.3 Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per gestionar la documentació associada al procés d'avaluació.

4.4 Estableix canals i instruments per a la retroalimentació dels projectes i la presa de decisions.

4.5 Estableix els procediments generals per gestionar la qualitat en les intervencions culturals.

4.6 Estableix indicadors de qualitat mesurables en les intervencions culturals.

4.7 Dissenya el procediment per participar en l'avaluació dels usuaris o clients i de les associacions culturals.

4.8 Argumenta la necessitat de l'avaluació per optimitzar el funcionament dels programes i garantir la seva qualitat.

4.9 Utilitza els resultats de l'avaluació per millorar les intervencions.

4.10 Promociona l'autoavaluació i s'esforça per la seva objectivitat.

4.11 Es mostra flexible davant diferents punts de vista.

4.12 És assertiu en el tracte amb els altres i controla les pròpies emocions.

 

Continguts

 

1. Organització d'activitats d'animació cultural:

1.1 El patrimoni cultural.

1.1.1 Anàlisi d'usos i possibilitats com a recurs per a l'animació cultural.

1.1.2 Catalogació i inventaris del patrimoni.

1.1.3 Organització d'activitats d'animació cultural relacionades amb el patrimoni cultural.

1.1.4 Patrimoni material i immaterial. Patrimoni mundial.

1.2 Importància del patrimoni i dels equipaments culturals especialitzats com a recursos per a l'animació.

1.3 Entitats culturals.

1.4 Els fons de productes culturals com a recurs per a l'animació cultural.

1.5 Els camps d'aprenentatge com a recurs educatiu del patrimoni. Oferta d'activitats.

1.6 Biblioteques i mediateques.

1.6.1 Anàlisi dels usos i possibilitats de la biblioteca i la mediateca com a recursos per a l'animació cultural.

1.6.2 El sistema de lectura pública a Catalunya.

1.6.3 Organització d'activitats d'animació cultural des de la biblioteca.

1.6.4 Paper de l'animador sociocultural a les biblioteques i mediateques.

1.7 Museus.

1.7.1 Anàlisi dels usos i possibilitats del museu com a recurs per a l'animació cultural.

1.7.2 Gestió de museus a Catalunya.

1.7.3 Educació museística. Organització d'activitats d'animació cultural des del museu.

1.7.4 Paper de l'animador sociocultural als museus.

1.7.5 Recursos expositius i comunicatius en museus i centres d'interpretació.

1.8 La dinamització i el paper del l'animador als arxius. Investigació del patrimoni.

1.9 Jaciments arqueològics: propostes de dinamització, equips de reconstrucció històrica...

1.10 Patrimoni monumental. Gestió dels monuments. Experiències i projectes.

1.11 Espais naturals: formes de protecció del patrimoni natural, dinamització d'activitats (rutes, laboratoris, treballs de camp...). Patrimoni geològic. Arbres monumentals. Rutes.

1.12 Elaboració de guies de recursos culturals.

 

2. Realització d'activitats d'animació cultural:

2.1 Activitats d'animació cultural relacionades amb les expressions culturals:

2.1.1 Les arts escèniques. L'animació teatral.

2.1.2 Les arts plàstiques. Els suports i els materials.

2.1.3 Llenguatges i mitjans audiovisuals: muntatge d'exposicions i projeccions, videoclips...

2.1.4 Les arts literàries. Utilització de dites, refranys, contes, auques, rodolins...

2.1.5 Les artesanies i el folklore lligats a les festes populars.

2.1.6 La ciència i la tecnologia.

2.2 Desenvolupament d'activitats. Pautes d'actuació.

2.3 Maneig bàsic d'equipaments i mitjans tècnics per fer activitats d'animació cultural.

2.4 Importància de respectar els protocols de prevenció i de seguretat.

 

3. Realització d'activitats de comunicació i màrqueting en l'àmbit cultural:

3.1 Patrocinadors i mecenatge en l'àmbit de la cultura.

3.2 Comunicació i promoció de la cultura.

3.3 Difusió de projectes culturals.

3.4 Elaboració del pla de màrqueting.

3.5 Difusió d'activitats culturals a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

3.6 Responsabilitat social com a estratègia de comunicació.

3.7 Avaluació del pla de màrqueting i el seu desenvolupament.

 

4. Realització d'activitats de control, seguiment i avaluació de la intervenció cultural:

4.1 L'avaluació en els projectes d'animació cultural.

4.2 Elements per a l'anàlisi d'esdeveniments culturals.

4.3 El full de ruta i els sistemes de mesurament.

4.4 Sistemes de gestió de qualitat en l'àmbit de la intervenció cultural.

4.5 Els problemes operatius de la posada en pràctica de la intervenció cultural.

 

 

Mòdul professional 7: desenvolupament comunitari

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: diagnòstic del procés comunitari. 44 hores

UF 2: foment i suport de l'associacionisme i participació ciutadana. 55 hores

UF 3: mediació en conflictes comunitaris. 33 hores

 

UF 1: diagnòstic del procés comunitari

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya projectes comunitaris seleccionant estratègies que garanteixin la participació dels agents socials en l'anàlisi de la realitat social i en la planificació de la intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els elements estructurals de la comunitat i els principals agents del procés comunitari.

1.2 Identifica els diferents contexts, àmbits i sectors d'intervenció del desenvolupament comunitari.

1.3 Defineix estratègies per crear i mantenir relacions amb els diferents agents comunitaris.

1.4 Crea bases de dades d'agents, xarxes socials, projectes i programes comunitaris.

1.5 Analitza programes i experiències de desenvolupament comunitari.

1.6 Defineix instruments per identificar les aspiracions i els interessos de les persones, dels col·lectius, dels grups i de les institucions.

1.7 Descriu les fases, les estratègies i els instruments per a la planificació participativa de projectes comunitaris.

1.8 Argumenta la importància de mantenir actualitzades les dades relatives a cursos i fonts d'informació.

 

2. Aplica recursos i estratègies per promoure la comunicació i l'intercanvi d'informació entre els agents comunitaris, identificant les característiques del territori i la comunitat i les seves necessitats informatives.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona tècniques i estratègies de comunicació, atenent les característiques del territori i la comunitat.

2.2 Elabora instruments per a identificar les necessitats informatives de la comunitat.

2.3 Identifica els diferents instruments de comunicació formal i informal existents al territori d'actuació.

2.4 Identifica les principals fonts d'informació en la dinamització comunitària.

2.5 Elabora instruments per a recollir i sistematitzar la informació generada en els processos comunitaris.

2.6 Utilitza recursos i estratègies de comunicació i difusió de projectes i actuacions comunitàries.

2.7 Elabora protocols d'intercanvi i difusió d'informació en l'àmbit comunitari.

2.8 Defineix indicadors per valorar el nivell de difusió de les activitats i l'impacte de la informació transmesa.

 

3. Du a terme activitats d'avaluació dels projectes comunitaris, seleccionant les estratègies, les tècniques i els instruments que possibilitin la participació dels diferents agents.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona estratègies i instruments d'avaluació participativa, atenent les característiques de la comunitat i els objectius que cal aconseguir.

3.2 Elabora instruments per fer el seguiment dels processos de participació, en col·laboració amb els diferents agents.

3.3 Adequa les tècniques i els instruments de recollida i d'anàlisi de l'avaluació a la realitat dels diferents agents.

3.4 Estableix protocols per comunicar els resultats de l'avaluació a tots els membres de l'equip i agents implicats.

3.5 Identifica els instruments d'anàlisi que permetin identificar la relació establerta entre els diferents agents comunitaris i el seu grau de coordinació.

3.6 Estableix criteris i indicadors per verificar la utilitat de les estratègies i dels instruments de comunicació emprats en el projecte comunitari.

 

Continguts

 

1. Disseny de projectes comunitaris:

1.1 Comunitat. Elements estructurals de la comunitat: indicadors socioculturals. Territori. Població. Demanda. Recursos.

1.2 Organització de la comunitat: grups socials. Col·lectiu. Comunitat.

1.3 La pertinença a la comunitat: estatus i rols.

1.4 Agents del procés comunitari: administració. Recursos tècnics i professionals. La població i les seves organitzacions. L'equip comunitari. El dinamitzador comunitari.

1.5 Els tres sectors de la societat: l'administració, l'empresa (el mercat) i el tercer sector.

1.6 Creació i manteniment de relacions amb els agents comunitaris. Xarxes socials.

1.7 Estratègies.

1.8 Elaboració de bases de dades en l'àmbit comunitari.

1.8.1 Selecció, classificació i arxivament de la informació.

1.8.2 Criteris per dur-los a terme.

1.8.3 Manteniment i actualització de la informació.

1.9 Anàlisi participativa de la realitat. Observació i anàlisi documental. Investigació, acció. Acció participativa.

1.10 La planificació participativa.

1.11 Disseny de plans educatius d'entorn.

1.12 Disseny de plans comunitaris. Plans de barris.

1.13 Disseny de projectes de desenvolupament comunitari.

1.14 Valoració de la participació com a eix del desenvolupament comunitari.

1.15 Rigor i sistematització en el treball comunitari.

 

2. Aplicació de recursos i estratègies per promoure la comunicació i l'intercanvi d'informació entre els agents comunitaris:

2.1 Tècniques comunicatives aplicades a la participació social.

2.2 Factors que intervenen en la comunicació en el marc de la dinamització comunitària.

2.3 Aplicació de mètodes i tècniques per detectar necessitats informatives en la comunitat.

2.4 Identificació de mitjans de comunicació en l'entorn comunitari.

2.5 Realització de campanyes informatives i formatives en el desenvolupament comunitari.

2.6 Gestió de la informació en l'àmbit comunitari.

2.6.1 Protocols d'intercanvis d'informació. Criteris d'elaboració.

2.6.2 Impacte de la informació. Indicadors.

 

3. Realització d'activitats d'avaluació dels projectes comunitaris:

3.1 L'avaluació en l'àmbit comunitari: característiques i procés.

3.2 Avaluació participativa.

3.3 Avaluació dels processos de participació.

3.4 Avaluació de les relacions i nivell de coordinació entre els diferents agents.

3.5 Coordinació amb avaluadors externs.

3.6 Avaluació de les estratègies i dels instruments de comunicació.

3.7 Elaboració d'informes i memòries en l'àmbit comunitari.

3.8 Presentació i difusió de resultats.

3.9 La gestió de la qualitat en l'àmbit comunitari.

3.10 Elaboració de diferents instruments d'avaluació.

3.11 Identificació de les actituds i de les aptituds personals que intervenen en el procés d'avaluació.

 

UF 2: foment i suport de l'associacionisme i participació ciutadana

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Du a terme actuacions d'acompanyament i suport tècnic al teixit associatiu, analitzant el marc legal i administratiu per constituir-lo i gestionar-lo.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza el marc legal i els procediments administratius per constituir i gestionar una entitat o associació.

1.2 Emplena els documents de constitució d'una entitat o d'una associació.

1.3 Descriu l'estructura organitzativa i funcional de les entitats i de les associacions.

1.4 Descriu el paper i les funcions del dinamitzador comunitari en el desenvolupament i manteniment del teixit associatiu.

1.5 Identifica els camins per sol·licitar documentació de diferents organismes, institucions i recursos que gestionen informació.

1.6 Identifica els ajuts i les prestacions que poden rebre les entitats o les associacions per part de les administracions.

1.7 Elabora bases de dades i guies sobre recursos de suport al teixit associatiu.

 

2. Du a terme activitats per a promoure la participació ciutadana en la construcció de processos comunitaris, relacionant-les amb el marc legal i els recursos disponibles.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza els processos de participació social i ciutadana i el seu marc legal.

2.2 Elabora instruments per identificar el nivell de participació dels grups, col·lectius, entitats i institucions de la comunitat o zona.

2.3 Identifica els factors que faciliten o inhibeixen la participació comunitària.

2.4 Selecciona recursos i estratègies per a promoure la participació i col·laboració dels agents comunitaris.

2.5 Caracteritza les intervencions comunitàries basades en el suport social.

2.6 Descriu el paper del dinamitzador o la dinamitzadora comunitària en els processos de suport social.

2.7 Identifica els espais de trobada formals i informals existents en una comunitat o zona.

2.8 Estableix protocols per al control i gestió participativa dels materials i dels espais de trobada.

 

Continguts

 

1. Realització d'actuacions d'acompanyament i suport tècnic al teixit associatiu:

1.1 El món associatiu, evolució històrica i situació actual.

1.2 Marc legal sobre el dret a la participació.

1.3 El tercer sector: associacions i fundacions. El voluntariat.

1.4 Organitzacions no governamentals (ONG).

1.5 La cooperació internacional.

1.6 Els moviments socials.

1.7 Procés per crear una associació. Tràmits que s'han de fer.

1.8 Anàlisi de l'estructura organitzativa i funcional de les associacions i de les entitats socials. Organització. Els recursos humans. Comunicació i formació interna.

1.9 Organització administrativa: arxius i procediments.

1.10 Paper, funcions, tasques del professional en l'acompanyament i el suport tècnic al teixit associatiu.

1.11 L'administració pública en el suport associatiu.

1.12 Obtenció i selecció de recursos de suport al teixit associatiu.

1.13 Tipus de finançament. Subvencions. Convenis.

 

2. Realització d'activitats per promoure la participació ciutadana en la construcció de processos comunitaris:

2.1 Participació social i ciutadana: ciutadania responsable.

2.2 Voluntariat social.

2.3 Marc legal de la participació ciutadana.

2.4 Anàlisi de la participació comunitària.

2.5 Anàlisi dels factors influents en el procés de participació social: condicions sociològiques.

2.6 Estratègies de participació. Sensibilització i motivació. Identificació dels participants.

2.7 Aplicació de tècniques de participació.

2.7.1 Aplicació de dinàmiques de grup.

2.7.2 Delegació de responsabilitats i funcions.

2.7.3 Aplicació de tècniques de pensament creatiu i positiu.

2.7.4 Aplicació de tècniques de negociació i resolució de conflictes.

2.8 Canals i vies de participació.

2.9 Fases del procés participatiu: informació i sensibilització-reflexió i treball-síntesi, i consens-compromís-retorn.

2.10 Mecanismes de participació: consells consultius, audiències, fòrums, jurats ciutadans, referèndums, òrgans municipals de participació (consell d'infants, consell de joves, senats, consell de dones...)

2.11 Els reglaments de participació ciutadana.

2.12 Suport social per a la intervenció comunitària.

2.13 Els espais, formals i informals, com a recurs per a la participació. Protocols per utilitzar-los. Infraestructures.

2.14 Programació d'un procés participatiu.

2.15 Disseny de l'avaluació d'un procés participatiu.

 

UF 3: mediació en conflictes comunitaris

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Desenvolupa processos de mediació comunitària, analitzant les característiques del conflicte i dels agents socials implicats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Obté informació rellevant per caracteritzar la situació de conflicte.

1.2 Argumenta si la situació analitzada és susceptible de mediació.

1.3 Respecta les fases i les condicions de realització del procés de mediació comunitària.

1.4 Argumenta la selecció de les tècniques i dels procediments emprats.

1.5 Manté una actitud d'escolta activa durant el procés de mediació.

1.6 Estableix les línies d'actuació per fer l'avaluació del procés i el seguiment dels acords.

1.7 Emplena la documentació associada al procés de mediació.

1.8 Valora la necessitat que la informació associada al procés sigui fiable, vàlida i confidencial.

 

Continguts

 

1. Desenvolupament de processos de mediació comunitària:

1.1 Característiques dels conflicte en l'entramat comunitari.

1.2 Gestió de conflictes en l'àmbit comunitari.

1.3 La mediació comunitària.

1.4 El paper dels implicats en la mediació comunitària.

1.5 Realització de processos de mediació comunitària.

1.5.1 Identificació de les etapes. Característiques.

1.5.2 Aplicació de tècniques de gestió de conflictes a la comunitat.

1.5.3 Els acords en la mediació comunitària.

1.5.4 El paper dels implicats en la mediació comunitària.

1.5.5 El professional en el procés de mediació.

 

 

Mòdul professional 8: informació juvenil

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 22 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: informació juvenil. 77 hores

 

UF 1: informació juvenil

Durada: 77 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el context dels serveis d'informació per a la joventut, analitzant el marc legal i competencial.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu l'organització i la gestió dels serveis d'informació juvenil (SIJ), comprovant la seva especificitat respecte a altres serveis d'informació.

1.2 Identifica la legislació autonòmica reguladora dels serveis d'informació juvenil.

1.3 Identifica els recursos humans del servei d'informació juvenil amb les seves corresponents funcions, d'acord amb les seves titulacions i formació.

1.4 Identifica els recursos materials i espacials que es necessiten.

1.5 Defineix els elements de la gestió de recursos materials i econòmics (pressupostos, normes i tipus de subvencions, entre d'altres) que intervenen en programes i projectes d'informació juvenil.

1.6 Diferencia les diferents vies de finançament dels serveis d'informació juvenil.

1.7 Valora els recursos relacionals de la informació juvenil.

 

2. Planifica la intervenció en informació juvenil, identificant l'estructura del servei d'informació juvenil, les demandes i els mitjans de difusió.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les necessitats i les demandes dels joves, aplicant la legislació vigent i d'acord amb els plans estratègics de referència i amb els principis deontològics de la informació juvenil.

2.2 Diferencia les fonts de documentació sobre joves.

2.3 Identifica tècniques de selecció i elaboració d'informació, d'orientació i d'assessorament, en concordança amb els usuaris o usuàries joves en espais físics i virtuals.

2.4 Identifica el llenguatge i els suports de la informació, adaptant-los a l'entorn i a les circumstàncies socioculturals i lingüístiques de les persones receptores.

2.5 Descriu els diferents mitjans de difusió a través dels quals es fa la transmissió de la informació i la documentació.

2.6 Identifica els sistemes de recollida de demandes dels joves en els serveis d'informació juvenil, que facilitin la millora del procés d'atenció i d'informació.

2.7 Justifica la necessitat d'aplicació de procediments de resposta personalitzada a les demandes de les persones joves.

2.8 Valora les bones pràctiques i el seu intercanvi com a mitjà per a millores i innovacions.

 

3. Selecciona recursos d'informació per a joves, relacionant-los amb les tècniques de recerca i recuperació d'informació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Defineix els recursos d'informació que cal utilitzar amb els joves.

3.2 Classifica recursos d'informació prenent com a referència les necessitats de la població juvenil.

3.3 Descriu els recursos sobre els serveis d'habitatge per a joves.

3.4 Valora els recursos sobre serveis d'ocupació per a joves.

3.5 Descriu els recursos de serveis d'educació i formació per a joves.

3.6 Considera els recursos de serveis d'oci i temps de lleure per a joves.

3.7 Descriu els recursos d'informació sobre serveis de vacances, estades i mobilitat per a joves.

3.8 Descriu els recursos d'informació de prevenció i salut per a joves.

3.9 Descriu els recursos d'activitats artístiques.

3.10 Descriu els recursos per fomentar la cohesió social, l'associacionisme i el voluntariat.

3.11 Considera els recursos de cultura, esports i medi ambient.

3.12 Utilitza els recursos de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

3.13 Valora els recursos d'economia bàsica per a joves i el consum responsable.

 

4. Du a terme accions d'informació i d'assessorament per a joves, relacionant-les amb les necessitats detectades.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Considera els diferents programes existents per a joves.

4.2 Identifica els principis bàsics de les tècniques d'assessorament en els programes d'informació juvenil.

4.3 Argumenta la importància dels programes d'emancipació juvenil.

4.4 Descriu projectes europeus i intercanvis juvenils.

4.5 Justifica la necessitat dels programes de participació juvenil i voluntariat.

4.6 Defineix programes de formació per a joves.

4.7 Utilitza habilitats comunicatives en les accions d'informació i d'assessorament.

 

5. Desenvolupa el seguiment del procés, justificant la selecció de les estratègies, de les tècniques i dels instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Descriu els protocols previstos en el seguiment de l'usuari i de les intervencions.

5.2 Seqüencia els diferents moments del procés de control i seguiment de la intervenció.

5.3 Analitza sistemes d'observació i d'avaluació continus per millorar la qualitat dels serveis i activitats en la informació juvenil.

5.4 Elabora indicadors, entre joves i personal formador, per a l'avaluació de les accions de formació.

5.5 Identifica els protocols i els registres d'avaluació d'activitats formatives en el marc de la informació juvenil.

5.6 Identifica els procediments per fer una memòria que reflecteixi la informació rellevant que cal transmetre al promotor d'un servei d'informació juvenil.

5.7 Valora l'avaluació com a element de qualitat.

 

Continguts

 

1. Caracterització del context dels serveis d'informació juvenil:

1.1 Anàlisi dels processos d'informació, orientació i assessorament juvenil.

1.1.1 Processos d'informació, orientació i assessorament en l'àmbit de la joventut. Història de la informació juvenil.

1.1.2 Fonaments i principis de la informació juvenil.

1.2 Organització dels serveis d'informació juvenil (SIJ).

1.2.1 La informació juvenil en les polítiques de joventut.

1.2.2 Marc legislatiu i normatiu de la informació juvenil. Procediment administratiu. Protecció de dades.

1.2.3 Tipologia dels serveis d'informació juvenil.

1.2.4 Xarxes d'informació juvenil.

1.3 Gestió dels serveis d'informació juvenil (SIJ).

1.3.1 Recursos materials en els serveis d'informació juvenil: elements físics. Organització d'espais informatius.

1.3.2 Recursos econòmics: el pressupost.

1.3.3 Recursos humans en els serveis d'informació juvenil: perspectiva professional. Coordinació entre professionals.

 

2. Planificació de la intervenció en informació juvenil:

2.1 El perfil biopsicosocial de la realitat juvenil dels diferents entorns geogràfics i socioculturals d'intervenció.

2.1.1 Tècniques d'investigació social en l'àmbit de la joventut.

2.1.2 Observatoris de joventut.

2.1.3 Fonts d'informació i documentació sobre joves.

2.2 La intervenció en el treball amb joves. Informació, equipaments i activitats.

2.3 La planificació de la informació juvenil.

2.4 Elaboració i difusió de la informació per a joves.

2.4.1 Disseny i organització de campanyes informatives per a la joventut. La seva difusió.

2.4.2 Metodologia d'elaboració de la informació per a joves: llenguatges expressius.

2.4.3 Selecció i tractament de la informació i documentació en els espais físics i virtuals. Treballs en xarxa.

2.4.4 Difusió d'informació juvenil: suports, publicacions físiques i virtuals en la informació per a joves. Mitjans de comunicació.

2.4.5 Utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

 

3. Selecció dels recursos d'informació per a joves:

3.1 Recursos d'informació.

3.1.1 Guies d'informació juvenil.

3.1.2 La xarxa territorial d'oficines d'informació juvenil.

3.1.3 Serveis itinerants.

3.2 Anàlisi dels recursos existents per a joves.

3.2.1 Recursos i serveis d'habitatge.

3.2.2 Tecnologies de la informació i de la comunicació. Xarxes socials.

3.2.3 Recursos de treball, orientació i inserció laboral. Ocupació pública, recerca activa d'ocupació.

3.2.4 Recursos de formació: formació reglada i no reglada. Ocupacional.

3.2.5 Recursos d'aprenentatge d'idiomes. Escoles d'idiomes, cursos, estudiar i/o treballar a l'estranger.

3.2.6 Recursos per a la mobilitat. Programes europeus.

3.2.7 Recursos de salut i prevenció en joves.

3.2.8 Recursos d'informació cultural.

3.2.9 Recursos d'activitats artístiques, dansa, música, teatre, circ…

3.2.10 Recursos sobre associacionisme i participació.

3.2.11 Recursos de cohesió social, recursos per a nouvinguts, recursos per a joves discapacitats.

3.2.12 Recursos i vies de participació en voluntariat.

3.2.13 Recursos de vacances i estades. Guies turístiques per a joves viatgers. Allotjaments juvenils. Xarxa espanyola d'albergs juvenils. Federació internacional d'albergs juvenils.

3.2.14 Recursos per al lleure i temps lliure.

3.2.15 Recursos d'esports i salut física esportiva.

3.2.16 Recursos de medi ambient, natura i ecologia.

3.2.17 Recursos d'economia i consum responsable.

3.2.18 Crèdits per a joves, iniciativa emprenedora. Beques, subvencions i altres.

 

4. Realització d'accions d'informació i assessorament als joves:

4.1 Selecció de programes per a joves.

4.1.1 Programes d'informació i d'assessorament.

4.1.2 Programes d'emancipació.

4.1.3 Programes de projectes europeus d'estudis i formació laboral.

4.1.4 Projectes d'intercanvis de joves (Europa, Amèrica Llatina i d'altres).

4.1.5 Programes de participació juvenil. Camps de treball.

4.1.6 Programes i formació de voluntariat.

4.1.7 Programes de prevenció de salut per a joves. Hàbits saludables. Sexualitat. Addiccions.

4.1.8 Programes d'educació vial i conducció.

4.1.9 Programes de paritat i prevenció de violència de gènere.

4.2 Realització d'accions d'informació i d'assessorament sobre programes per a joves.

4.3 Aplicació d'estratègies d'assessorament. Pautes d'actuació.

4.4 Aplicació d'habilitats de comunicació.

 

5. Desenvolupar el seguiment del procés d'avaluació:

5.1 L'avaluació en el procés d'informació juvenil.

5.2 Metodologia i eines d'avaluació participativa.

5.3 Protocols i registres d'avaluació d'activitats formatives d'informació juvenil.

5.4 Anàlisi de dades de les avaluacions.

5.5 Elaboració d'informes i memòries de les activitats formatives d'informació juvenil.

5.6 Valoració de l'avaluació com a element de qualitat a futures accions formatives.

5.7 Apreciació de la importància de la coordinació i el treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

5.8 L'avaluació de la gestió de qualitat en els serveis d'informació juvenil.

 

 

Mòdul professional 9: intervenció socioeducativa amb joves

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: intervenció socioeducativa amb joves. 99 hores

 

UF 1: intervenció socioeducativa amb joves

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el context de la intervenció socioeducativa amb joves, analitzant el marc de l'educació no formal en el concepte global d'educació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques de la intervenció socioeducativa amb joves en l'àmbit de l'educació no formal.

1.2 Interpreta el marc legislatiu i competencial de la intervenció socioeducativa dirigida a la població jove en l'àmbit de l'educació no formal.

1.3 Analitza el paper i la importància de l'educació no formal en les polítiques de joventut.

1.4 Valora les accions formatives des de l'educació no formal com a font de recursos perquè els destinataris prenguin decisions.

1.5 Identifica els procediments de reconeixement de l'educació formal.

 

2. Dissenya accions formatives dirigides a la joventut, analitzant les seves demandes i necessitats i la metodologia de treball, en l'àmbit de l'educació no formal.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix tècniques i instruments per identificar necessitats i demandes formatives de la població jove.

2.2 Descriu el procés d'ensenyament-aprenentatge en l'educació no formal.

2.3 Determina dinàmiques i metodologies d'aprenentatge que possibilitin l'adquisició de coneixements que contribueixin al desenvolupament d'actituds.

2.4 Argumenta sobre la importància de l'educació no formal per a el desenvolupament d'actituds de participació en una societat democràtica.

2.5 Dissenya estratègies formatives d'orientació i d'assessorament que proporcionen recursos per prendre decisions.

2.6 Estableix criteris d'accessibilitat i disseny per a tothom en el disseny de les accions formatives.

2.7 Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de les accions formatives.

2.8 Valora la intervenció socioeducativa amb els joves des de l'educació no formal com un recurs per al seu desenvolupament integral.

 

3. Organitza accions formatives, analitzant les possibilitats educatives dels serveis d'informació juvenil i les formes de coordinació de metodologies i continguts amb altres formadors, per a la consecució d'objectius comuns.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu el paper dels agents formatius en l'educació no formal.

3.2 Analitza el treball en xarxa i els processos de creació, manteniment i ús de les xarxes implantades a nivell europeu, estatal i autonòmic.

3.3 Dissenya estratègies per al treball en xarxa.

3.4 Estableix espais de trobada accessibles a la població jove.

3.5 Identifica objectius, demandes i necessitats de formació comunes a diferents serveis d'informació juvenil.

3.6 Descriu les possibilitats de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a la cooperació i coordinació interprofessional en el disseny i desenvolupament d'accions formatives.

3.7 Selecciona eines per difondre les ofertes formatives a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

3.8 Descriu les funcions dels centres coordinadors de xarxes d'informació en la formació per a joves.

 

4. Desenvolupa accions formatives en educació no formal, seleccionant els recursos necessaris en funció de les característiques específiques de l'àmbit d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els àmbits d'intervenció socioeducativa amb joves des de l'educació no formal.

4.2 Du a terme activitats dirigides a la intervenció socioeducativa amb joves en diferents àmbits.

4.3 Selecciona temes d'interès per a la joventut.

4.4 Selecciona fonts i recursos documentals per al desenvolupament de les accions formatives.

4.5 Selecciona infraestructures i materials concordes amb els objectius de la intervenció.

4.6 Estableix procediments per a l'organització d'infraestructures i materials, tenint en compte els criteris de desenvolupament integral i participació.

4.7 Elabora materials per al desenvolupament de les accions formatives.

4.8 Valora la importància de la creació d'un clima adequat en el desenvolupament de les accions formatives.

 

5. Du a terme activitats d'avaluació d'intervencions socioeducatives amb joves, seleccionant elements i instruments propis de l'educació no formal.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica sistemes d'avaluació de les accions de formació en l'educació no formal.

5.2 Selecciona el sistema d'avaluació, en funció de l'activitat de formació desenvolupada.

5.3 Elabora protocols d'avaluació i de registre per recollir la informació de les persones participants en l'acció de formació.

5.4 Estableix indicadors per fer l'avaluació de les accions formatives.

5.5 Selecciona estratègies, tècniques i instruments que possibilitin una avaluació participativa de les accions de formació.

5.6 Utilitza estratègies i tècniques d'anàlisi de dades per fer l'avaluació de les accions formatives.

5.7 Identifica les estratègies d'avaluació i de reconeixement de l'aprenentatge no formal.

5.8 Estableix protocols d'ús dels resultats de l'avaluació per millorar la qualitat d'accions futures.

 

Continguts

 

1. Caracterització del context de la intervenció socioeducativa amb joves:

1.1 La intervenció socioeducativa amb joves en l'àmbit de l'educació no formal.

1.2 Marc legislatiu i competencial de la intervenció socioeducativa amb joves en l'àmbit de l'educació no formal.

1.3 Anàlisi de les polítiques juvenils en l'àmbit estatal, autonòmic i municipal.

1.4 L'educació no formal en les polítiques de joventut.

1.5 Valoració de la importància de la intervenció socioeducativa en els processos de presa de decisions per part de la població jove.

1.6 Reconeixement de l'educació no formal.

 

2. Disseny d'accions formatives dirigides a la joventut:

2.1 Anàlisi de necessitats i demandes formatives de la població jove.

2.2 Anàlisi del procés d'ensenyament-aprenentatge en l'educació no formal.

2.3 Disseny de projectes formatius. Activitats formatives.

2.4 Anàlisi de mètodes d'educació activa.

2.5 Tipus d'accions formatives.

2.6 Criteris d'accessibilitat i disseny per a tothom en el disseny de les accions formatives.

2.7 La perspectiva de gènere en els projectes destinats als joves.

2.8 Valoració de la importància de l'educació no formal per al desenvolupament integral de les persones joves.

 

3. Organització d'accions formatives:

3.1 Anàlisi del perfil dels agents formatius en l'educació no formal.

3.2 El treball en equip amb formadors.

3.2.1 Coordinació i cooperació interprofessional en el disseny i desenvolupament d'accions formatives.

3.2.2 Possibilitats de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

3.3 Treball en xarxa i xarxes d'intervenció socioeducativa.

3.3.1 Xarxes europees, estatals, autonòmiques i supramunicipals.

3.3.2 Anàlisi dels processos de creació, manteniment i ús de xarxes.

3.3.3 Centres coordinadors de xarxes d'informació en la formació per a joves.

3.3.4 Estratègies per al treball en xarxa.

3.4 Espais de trobada destinats a la població jove.

3.5 Difusió de les ofertes formatives a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

3.6 Valoració de la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'intervenció amb joves.

 

4. Desenvolupament d'accions formatives en educació no formal:

4.1 Àmbits d'intervenció socioeducativa:

4.1.1 Alfabetització informacional (ALFIN).

4.1.2 Desenvolupament d'habilitats socials.

4,1.3 Educació en valors.

4.1.4 Promoció d'hàbits saludables, de sostenibilitat i ciutadania.

4.1.5 Prevenció de la violència de gènere, de l'homofòbia, de la transfòbia i de la xenofòbia.

4.1.6 Bases de la formació en processos d'emancipació.

4.2 Realització d'accions formatives.

4.3 Valoració de la importància d'establir un clima adequat en el desenvolupament de les accions formatives.

 

5. Realització d'activitats d'avaluació d'intervencions socioeducatives amb joves:

5.1 Avaluació participativa en l'educació no formal.

5.2 Estratègies d'avaluació i reconeixement de l'aprenentatge no formal.

5.3 Elaboració de protocols i registres d'avaluació d'activitats formatives.

5.4 Estratègies i tècniques d'anàlisi de dades de les avaluacions.

5.5 Elaboració d'informes i memòries de les activitats formatives.

5.6 L'avaluació com a element de qualitat en la intervenció socioeducativa amb joves.

5.7 Valoració de la importància de la participació de les persones destinatàries en el procés d'avaluació.

 

 

Mòdul professional 10: primers auxilis

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats. 22 hores

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 22 hores

UF 3: atenció sanitària d'urgència. 22 hores

 

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Fa la valoració inicial de l'assistència en una urgència descrivint-ne els riscos, els recursos disponibles i el tipus d'ajut necessari.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el funcionament i l'estructura del sistema sanitari català.

1.2 Identifica els fonaments i el marc legal de l'aplicació dels primers auxilis.

1.3 Assegura la zona segons el procediment oportú.

1.4 Identifica els protocols de seguretat i les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades.

1.5 Detalla el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels productes i medicaments.

1.6 Identifica les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació.

1.7 Reconeix les condicions de funcionament adequades de l'aparell cardiovascular.

1.8 Descriu els procediments per identificar alteracions neurològiques.

1.9 Pren les constants vitals.

1.10 Estableix les prioritats d'actuació en múltiples víctimes.

1.11 Reconeix els objectius de la prevenció primària i secundària.

 

2. Aplica procediments d'immobilització i de mobilització de víctimes seleccionant els mitjans materials i les tècniques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Efectua les maniobres necessàries per accedir a la víctima.

2.2 Identifica els mitjans materials d'immobilització i de mobilització.

2.3 Caracteritza els mètodes d'immobilització i de mobilització segons lesions potencials i circumstàncies de l'accident.

2.4 Descriu les repercussions d'una mobilització i d'un trasllat inadequats.

2.5 Confecciona sistemes per immobilitzar i mobilitzar malalts o accidentats amb materials convencionals o mitjans de fortuna.

2.6 Aplica els fonaments de l'ergonomia en els procediments de mobilització de víctimes.

 

Continguts

 

1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència:

1.1 El sistema sanitari català.

1.1.1 Centres de salut i equips terapèutics.

1.1.2 Sistemes d'emergències.

1.2 Marc legal.

1.2.1 Objectius i límits dels primers auxilis.

1.2.2 Responsabilitat i ètica professional.

1.3 Farmaciola d'urgències: productes sanitaris, medicaments i material d'autoprotecció.

1.4 Seguretat i autoprotecció.

1.4.1 Mètodes i materials de protecció de la zona.

1.4.2 Mesures d'autoprotecció personal.

1.4.3 Protocols de seguretat.

1.5 Fisiologia bàsica.

1.5.1 Respiratòria: vies aèries, mecànica respiratòria, intercanvi de gasos.

1.5.2 Cardiovascular: cor i vasos, sistema circulatori, mecànica de fluids.

1.5.3 Neurològica: valoració de l'estat de consciència, activitat motora i sensitiva.

1.6 Constants vitals: freqüència cardíaca, freqüència respiratòria i temperatura.

1.7 Terminologia medicosanitària en primers auxilis.

1.8 Protocol de transmissió de la informació.

1.9 Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple.

1.10 Objectius de la prevenció primària i secundària.

 

2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització:

2.1 Avaluació de la necessitat de mobilització.

2.2 Mitjans materials d'immobilització i de mobilització.

2.3 Confecció de lliteres i materials d'immobilització.

2.4 Posicions de seguretat i d'espera.

2.5 Immobilització.

2.5.1 Fonaments d'actuació en fractures i luxacions.

2.5.2 Indicacions de la immobilització.

2.5.3 Tècniques generals d'immobilització.

2.6 Mobilització, deambulació i transport de la persona assistida.

2.6.1 Indicacions i contraindicacions.

2.6.2 Tècniques de mobilització.

2.7 Ergonomia.

 

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de suport vital bàsic descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els fonaments de la reanimació cardiopulmonar.

1.2 Aplica procediments de verificació de la permeabilitat de la via aèria.

1.3 Aplica tècniques de desobstrucció i obertura de les vies respiratòries.

1.4 Aplica tècniques de suport ventilatori i circulatori.

1.5 Utilitza aparells desfibril·ladors segons els protocols establerts.

1.6 Aplica mesures de post-reanimació.

1.7 Identifica la seqüència d'actuació segons el protocol establert per l'ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Reanimació).

1.8 Especifica casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir.

 

Continguts

 

1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic:

1.1 Reanimació cardiopulmonar bàsica.

1.1.1 Indicacions. Causes de l'aturada cardiorespiratòria.

1.1.2 Cadena de supervivència.

1.1.3 Verificació de la permeabilitat de la via aèria.

1.1.4 Tècniques d'obertura i desobstrucció de la via aèria.

1.1.5 Tècnica de suport ventilatori: boca a boca, boca-nas. Suport vital bàsic instrumentalitzat de la via aèria.

1.1.6 Tècnica de suport circulatori: massatge cardíac extern.

1.2 Desfibril·lació externa automàtica (DEA) i semiautomàtica (DESA).

1.2.1 Funcionament i manteniment del desfibril·lador extern semiautomàtic.

1.2.2 Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular. Importància de la desfibril·lació precoç.

1.2.3 Protocol d'actuació.

1.2.4 Recollida de dades dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics.

1.3 Protocol d'actuació de l'ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Reanimació) / Algoritme de l'European Resuscitation Council per al DEA.

1.4 Mesures post-reanimació. Posició lateral de seguretat.

1.5 Mètode Utstein per a recollida de dades de forma sistemàtica.

1.6 Casos o circumstàncies de no-intervenció.

1.7 Problemes ètics.

 

UF 3: atenció sanitària d'urgència

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de primers auxilis en patologies d'urgència descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Indica les lesions i els traumatismes més freqüents.

1.2 Caracteritza els trets fonamentals de la biomecànica dels accidents.

1.3 Descriu la valoració primària i secundària del lesionat.

1.4 Aplica primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics.

1.5 Aplica primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència.

1.6 Especifica casos o circumstàncies en què no s'ha d'intervenir.

 

2. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a l'accidentat i als acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les estratègies bàsiques de comunicació amb l'accidentat i els seus acompanyats.

2.2 Detecta les necessitats psicològiques de l'accidentat.

2.3 Aplica tècniques bàsiques de suport psicològic per millorar l'estat emocional de l'accidentat.

2.4 Valora la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota l'actuació.

2.5 Identifica els factors que predisposen a l'ansietat en les situacions d'accident, d'emergència i de dol.

2.6 Especifica les tècniques que cal fer servir per controlar la situació de dol, ansietat i angoixa o agressivitat.

2.7 Especifica les tècniques que cal utilitzar per superar psicològicament el fracàs en la prestació de l'auxili.

2.8 Valora la importància d'autocontrolar-se davant situacions d'estrès.

 

Continguts

 

1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència:

1.1 Tipus d'accidents i conseqüències.

1.2 Biomecànica dels accidents.

1.3 Valoració i atenció inicial en lesions per agents físics.

1.3.1 Traumatismes: fractures, luxacions i altres lesions traumàtiques, cossos estranys, ferides i hemorràgies, ennuegament.

1.3.2 Calor i fred: cremades, cop de calor, hipotèrmia i congelació.

1.3.3 Electricitat: protocols d'actuació en electrocucions.

1.3.4 Radiacions.

1.3.5 Ofegament.

1.4 Valoració contínua de l'accidentat.

1.4.1 Valoració primària.

1.4.2 Valoració secundària.

1.5 Valoració i atenció inicial en lesions per agents químics i biològics.

1.5.1 Tipus d'agents químics i medicaments.

1.5.2 Vies d'entrada i lesions.

1.5.3 Actuacions segons tòxic i via d'entrada.

1.5.4 Mossegades i picades.

1.5.5 Reacció al·lèrgica.

1.6 Valoració i atenció inicial en patologia orgànica d'urgència.

1.6.1 Protocols d'actuació en signes cardiovasculars d'urgència: dolor toràcic, arítmies, dificultat respiratòria d'origen cardíac.

1.6.2 Protocols d'actuació en trastorns respiratoris d'urgència: dificultat respiratòria, crisi asmàtica.

1.6.3 Protocols d'actuació en alteracions neurològiques: pèrdua del nivell de consciència, alteracions motores i sensitives, convulsions en infants i adults.

1.6.4 Protocols d'actuació en la diabetis.

1.6.5 Protocols d'actuació en els quadres d'agitació psicomotriu.

1.6.6 Protocols d'actuació davant la febre.

1.7 Actuació inicial en el part imminent. Atenció a la mare i al nadó.

1.8 Límits en les actuacions.

1.9 Normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal.

 

2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol:

2.1 Estratègies bàsiques de comunicació.

2.2 Valoració del paper del primer que intervé.

2.3 Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal.

2.4 Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident i d'emergència.

2.5 Mecanismes i tècniques de suport psicològic.

 

 

Mòdul professional 11: anglès

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

UF 1: anglès tècnic

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb el sector de l'animació sociocultural i turística continguda en tot tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la idea principal del missatge.

1.2 Reconeix la finalitat de missatges gravats o retransmesos pronunciats en llengua estàndard identificant-ne l'estat d'ànim i el to del parlant.

1.3 Extreu informació d'enregistraments en llengua estàndard relacionats amb la vida professional i quotidiana del sector de l'animació sociocultural i turística.

1.4 Identifica els punts de vista i les actituds del parlant.

1.5 Identifica les idees principals de declaracions i missatges sobre temes concrets i abstractes relacionats amb l'àmbit de l'animació sociocultural i turística, en llengua estàndard i amb un ritme normal.

1.6 Compren amb tot detall el que es diu en llengua estàndard, fins i tot en un ambient amb soroll de fons.

1.7 Extreu les idees principals de conferències, xerrades i informes, i altres formes de presentació acadèmica i professional.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre'n tots i cada un dels elements.

 

2. Interpreta informació professional continguda en texts escrits complexos dels àmbits de l'animació sociocultural i l'animació turística, analitzant-ne de forma comprensiva els seus continguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Llegeix amb un alt grau d'independència, adaptant l'estil i la velocitat de la lectura a diferents texts i finalitats.

2.2 Interpreta, amb detall, textos extensos i de relativa complexitat, relacionats amb l'àmbit de l'animació sociocultural i l'animació turística.

2.3 Relaciona el text amb l'àmbit del sector professional a què es refereix.

2.4 Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre una àmplia sèrie de temes professionals de l'àmbit de l'animació sociocultural i l'animació turística i decideix si és oportuna una anàlisi més profunda.

2.5 Tradueix textos complexos de l'àmbit de l'animació sociocultural i l'animació turística utilitzant material de suport si escau.

2.6 Interpreta missatges tècnics rebuts a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d'altres.

2.7 Interpreta instruccions extenses i complexes, relacionades amb l'àmbit professional.

2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, analitzant el contingut de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els registres utilitzats per a l'emissió del missatge.

3.2 S'expressa amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes professionals o quotidians, marcant amb claredat la relació entre les idees.

3.3 Comunica espontàniament adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.

3.4 Utilitza normes de protocol en presentacions formals i informals.

3.5 Utilitza correctament la terminologia de la professió.

3.6 Expressa i defensa punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i arguments adequats.

3.7 Descriu i seqüencia un procés de treball de la seva competència.

3.8 Argumenta amb detall l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball escollit.

3.9 Sol·licita la reformulació del discurs o d'una part quan cal.

3.10 Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals variades.

 

4. Elabora documents i informes propis de l'activitat professional o de la vida acadèmica i quotidiana, utilitzant els registres adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos clars i detallats sobre una varietat de temes relacionats amb l'àmbit professional, sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

4.2 Organitza la informació amb correcció, precisió, coherència i cohesió, sol·licitant i/o facilitant informació de tipus general o detallada.

4.3 Redacta informes, destacant els aspectes significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de suport.

4.4 Emplena la documentació específica de l'àmbit professional.

4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en l'emplenament de documents.

4.6 Resumeix articles, notícies o informacions de l'àmbit professional, utilitzant un vocabulari ampli per evitar-ne la repetició freqüent.

4.7 Extreu la informació essencial de manuals d'instruccions tècnics i altres documents escrits habituals en el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

4.8 Utilitza les fórmules de cortesia pròpies del document que s'ha d'elaborar.

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i dels usos del sector professional en l'ús de la llengua estrangera.

5.2 Descriu els protocols i les normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera.

5.3 Identifica els valors i les creences propis de la comunitat on s'utilitza la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector, en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i les normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera.

5.6 Reconeix els marcadors lingüístics de la procedència regional.

 

Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, radiofònics, enregistrats.

1.2 Terminologia específica de l'activitat professional.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles professionals i quotidians.

2.2 Suports convencionals (correu postal, fax, burofax, entre d'altres) i suports telemàtics (correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres).

2.3 Terminologia específica de l'àmbit professional de l'animació sociocultural i l'animació turística.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres emprats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector de l'animació sociocultural i turística.

3.1.1 Terminologia específica de l'activitat professional.

3.1.2 Terminologia per crear i dinamitzar grups en situació de lleure.

3.1.3 Terminologia per dinamitzar activitats pròpies de l'animació turística.

3.1.4 Terminologia per a la dinamització comunitària, cultural i socioeducativa.

3.1.5 Terminologia per dinamitzar la informació.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. Suport, demostració de la comprensió, petició d'aclariments i altres.

3.3 Expressió fònica, entonació i ritme.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.

3.5 Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Compleció de documents professionals del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registres.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant.

4.6. Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l'empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

5.5 Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels interlocutors.

 

 

Mòdul professional 12: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en animació sociocultural i turística.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en animació sociocultural i turística.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis de l'educació, la psicologia i l'acció social.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de l'animació sociocultural i l'animació turística.

1.8 Filons d'ocupació en el sector del lleure, de la informació juvenil, del turisme i de la dinamització de programes especialitzats.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de l'animació sociocultural i l'animació turística segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal dur a terme en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en animació sociocultural i turística.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 13: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb l'animació sociocultural i l'animació turística, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb l'animació sociocultural i l'animació turística.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa d'animació sociocultural i animació turística.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'animació sociocultural i l'animació turística.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Du a terme activitats per constituir i posar en marxa una microempresa d'animació sociocultural i animació turística, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Du a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa d'animació sociocultural i animació turística, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb l'animació sociocultural i l'animació turística.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de l'animació sociocultural i l'animació turística.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa d'animació sociocultural i animació turística amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'animació sociocultural i l'animació turística.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per crear una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa d'animació sociocultural i animació turística: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa d'animació sociocultural i l'animació turística.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa d'animació sociocultural i l'animació turística.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb l'animació sociocultural i l'animació turística.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de l'animació sociocultural i l'animació turística.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 14: projecte d'animació sociocultural i turística

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'animació sociocultural i turística. 66 hores

 

UF 1: projecte d'animació sociocultural i turística

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus i n'indica l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per incorporar noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per elaborar el projecte.

 

2. Dissenya projectes d'animació relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2 Fa l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Estableix els objectius que es volen aconseguir i identifica el seu abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per fer-lo.

2.6 Elabora el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per posar en marxa el projecte.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per dissenyar-lo.

2.9 Identifica els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.

 

3. Planifica la implementació i/o executa la implementació del projecte d'animació, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats i les ordena en funció de les necessitats d'implementació.

3.2 Determina els recursos i la logística necessària per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i d'autoritzacions per dur a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d'actuació o d'execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents en la implementació i en defineix el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

3.7 Fa la valoració econòmica que dona resposta a les condicions de la implementació.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a la implementació o l'execució.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte d'animació, justificant la selecció de variables i els instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o de les intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per fer l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la possible solució i el registre.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-n'hi el sistema de registre.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per participar en l'avaluació dels usuaris o clients i n'elabora els documents específics.

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte, si s'escau.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que du a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb el disseny de projectes d'intervenció sociocultural i/o turística.

1.1 Detecció de necessitats del servei/entitat/projecte/empresa.

1.2 Definició d'objectius d'intervenció.

1.3 Determinació del programa d'activitats.

1.4 Planificació d'espais, temps i recursos en la intervenció.

1.5 Disseny de l'avaluació dels processos d'intervenció.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la promoció i difusió de projectes d'intervenció sociocultural i/o turística.

2.1 Disseny de la campanya de difusió.

2.2 Elaboració de material imprès i/o audiovisual: cartells, tríptics, butlletins, revistes, monogràfics, baners, etc.

2.3 Dinamització de webs, blogs, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'avaluació en la intervenció sociocultural i/o turística.

3.1 Elaboració d'instruments d'avaluació en relació amb l'activitat.

3.2 Recopilació de la informació del programa d'avaluació.

3.3 Registre del compliment i/o satisfacció de l'activitat.

3.4 Elaboració d'informes i/o memòries.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb l'equip de treball.

4.1 Dinamització del treball de l'equip de professionals.

4.2 Coordinació de les tasques de l'equip professional.

4.3 Conducció de les reunions de treball.

4.4 Supervisió del compliment de les tasques de l'equip professional.

4.5 Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions.

4.6 Coordinació de l'equip de voluntaris del centre o de l'entitat.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la dinamització de grups.

5.1 Comunicació efectiva, activa i empàtica.

5.2 Implementació de tècniques de dinàmica de grups.

5.3 Dinamització de grups d'infants i/o joves.

5.4 Dinamització de grups de persones adultes i/o de la tercera edat.

5.5 Dinamització de grups de persones amb discapacitat i/o dependència.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb la direcció de projectes d'oci i temps lliure.

6.1 Planificació de les actuacions del projecte d'oci i temps de lleure.

6.2 Organització d'activitats extraescolars, casals d'estiu, tallers, racons o espais de joc i altres.

6.3 Disseny i/o organització d'espais de joc (patis, parcs infantils, etc.).

6.4 Coordinació del desenvolupament de les diferents accions educatives.

6.5 Coordinació de la gestió, el funcionament administratiu, legal i econòmic del
projecte

 

7. Activitats formatives de referència relacionades amb la implementació d'activitats d'animació d'oci i temps lliure.

7.1 Organització i selecció de materials en les activitats.

7.2 Elaboració de materials didàctics o lúdics.

7.3 Realització de tallers i activitats de lleure socioeducatiu.

7.4 Utilització de recursos i tècniques expressives en les activitats.

 

8. Activitats formatives de referència relacionades amb la implementació d'activitats de lleure i temps lliure en el medi natural.

8.1 Aplicació de tècniques de descobriment de l'entorn natural.

8.2 Realització d'activitats d'orientació en l'entorn natural.

8.3 Planificació i realització de rutes, campaments i colònies.

8.4 Planificació i desenvolupament de jocs i activitats mediambientals.

 

9. Activitats formatives de referència relacionades amb l'animació cultural.

9.1 Elaboració de projectes d'animació cultural i d'activitats culturals.

9.2 Organització d'esdeveniments, tallers, circuits i itineraris culturals, visites guiades, concursos, certàmens i altres.

9.3 Elaboració de programacions de gestió cultural.

9.4 Control, gestió i supervisió d'espais, materials i equipaments culturals.

9.5 Catalogació i inventaris del patrimoni.

9.6 Elaboració de guies de recursos culturals.

9.7 Realització d'activitats de comunicació i màrqueting en l'àmbit cultural.

9.8 Informació sobre l'oferta d'activitats de l'entitat/servei.

 

10. Activitats formatives de referència relacionades amb el foment i suport de l'associacionisme i la participació ciutadana.

10.1 Disseny de plans: comunitaris, de barris, educatius d'entorn i altres.

10.2 Elaboració de la programació d'un procés participatiu.

10.3 Realització d'activitats per promoure la participació ciutadana.

10.4 Aplicació de tècniques de participació.

10.5 Desenvolupament de processos de mediació comunitària.

10.6 Realització d'actuacions d'acompanyament i de suport tècnic al teixit associatiu.

 

11. Activitats formatives de referència relacionades amb la informació juvenil.

11.1 Informació, orientació i/o assessorament de les persones que s'adrecin al servei d'informació juvenil en persona i/o mitjançant altres vies de comunicació (en línia, xarxes socials, etc.).

11.2 Assessorament de serveis d'informació d'interès per a entitats juvenils.

11.3 Gestió d'accions de dinamització de la informació per a joves.

11.4 Coordinació de les actuacions que es fan al territori.

11.5 Promoció d'actuacions per fomentar la participació dels joves.

11.6 Disseny, organització i/o creació de campanyes informatives i formatives.

11.7 Tramitació de carnets (d'alberguista, d'estudiant, de professor).

11.8 Organització i manteniment de la cartellera i del tauler d'informació.

11.9 Registre de les consultes fetes al servei.

11.10 Gestió de la borsa jove (treball, habitatge, altres).

 

12. Activitats formatives de referència relacionades amb la dinamització socioeducativa.

12.1 Disseny i organització de programes socioeducatius.

12.2 Disseny i organització d'accions formatives (tallers, jornades, cursos, etc.).

12.3 Dinamització del treball en xarxa.

12.4 Difusió de les ofertes formatives.

12.5 Dinamització d'espais públics (patis, parcs, etc.).

12.6 Elaboració del pla individual d'atenció interdisciplinària.

12.7 Dinamització de programes (salut, educació en valors, prevenció de violència, altres).

 

13. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió i l'organització de l'àrea/servei d'animació turística.

13.1 Elaboració de programes d'animació turística.

13.2 Gestió econòmica i financera de l'àrea d'animació turística.

13.3 Gestió de recursos humans de l'àrea d'animació turística.

13.4 Gestió de la documentació del servei/àrea d'animació turística.

 

14. Activitats formatives de referència relacionades amb el desenvolupament de programes d'animació turística.

14.1 Gestió dels espais de l'entitat turística.

14.2 Realització de les activitats d'animació (vetllades, espectacles, activitats ludicofestives, fisicoesportives, etc.).

14.3 Dinamització de vetllades i espectacles.

14.4 Difusió de l'oferta d'activitats d'animació turística.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per respondre als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció als clients o usuaris.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu, exceptuant el mòdul d'anglès.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)
Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

25%

Aula tècnica d'animació sociocultural i turística

120

80

50%

Sala gimnàs amb vestuaris, dutxes i magatzem

90

90

25%

 

 

8. Professorat

 

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'animació sociocultural i turística:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Context de l'animació sociocultural

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Metodologia de la intervenció social

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Animació turística

Intervenció sociocomunitària

Hoteleria i turisme

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Activitats d'oci i temps lliure

Serveis a la comunitat Professors tècnics de formació professional

Educació física

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Dinamització grupal

 

Intervenció sociocomunitària

Educació física

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Animació i gestió cultural

 

 

Intervenció sociocomunitària

Hoteleria i turisme

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Desenvolupament comunitari

 

Intervenció sociocomunitària

 

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Informació juvenil

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Intervenció socioeducativa amb joves

 

Intervenció sociocomunitària

 

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Primers auxilis

 

Procediments sanitaris i assistencials

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

Professors tècnics de formació professional

Professors especialistes

 

Anglès

Anglès

Intervenció sociocomunitària*

Serveis a la comunitat*

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Professors tècnics de formació professional

Projecte d'animació sociocultural i turística

Intervenció sociocomunitària

Hoteleria i turisme

Educació física

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

Amb caràcter excepcional el mòdul professional de primers auxilis es podrà assignar també a l'especialitat de serveis a la comunitat del cos de professors tècnics de formació professional.

 

*Amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència.

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Intervenció sociocomunitària

Mestre, en totes les seves especialitats.

Diplomat en educació social

Diplomat en treball social

Hoteleria i turisme

Diplomat en turisme

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Context de l'animació sociocultural

Metodologia de la intervenció social

Animació turística

Activitats d'oci i temps lliure

Dinamització grupal

Animació i gestió cultural

Desenvolupament comunitari

Intervenció socioeducativa amb joves

Anglès

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Activitats d'oci i temps lliure

Informació juvenil

Primers auxilis

Projecte d'animació sociocultural i turística

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

 

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de d'animació sociocultural a l'empara de la LOGSE (Decret 183/1998, de 8 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Animació d'oci i de temps lliure

Animació d'oci i de temps lliure

Activitats d'oci i temps lliure

Animació i dinàmica de grups

Animació i dinàmica de grups

Dinamització grupal

Animació cultural

Animació cultural

Animació i gestió cultural

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social

Desenvolupament comunitari

Desenvolupament comunitari

Desenvolupament comunitari

Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives

Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

9.2 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'animació turística LOGSE (Decret 394/2000 de 5 de desembre) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Activitats i recursos culturals

Activitats i recursos culturals

Animació i gestió cultural

Animació en l'àmbit turístic

Tècniques de comunicació per a l'animació

Animació en l'àmbit turístic

Tècniques de comunicació per a l'animació

Animació turística

Metodologia de la intervenció social

Llengua estrangera (anglès)

Llengua estrangera (anglès)

Anglès

Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives

Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

9.3 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGS animació sociocultural i del CFGS animació turística LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGS animació sociocultural i del CFGS animació turística

Unitats formatives dels mòduls professionals CFGS animació sociocultural i turística

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de projecte d'animació sociocultural i turística:

UF 1: projecte d'animació sociocultural i turística

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

 

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1868-11_2: utilitzar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure

UC_2-1869-11_3: planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes d'educació en el lleure

Activitats d'oci i temps lliure

UC_2-1093-11_3: crear i dinamitzar grups en situacions de lleure

Dinamització grupal

UC_2-1867-11_2: actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infantesa i la joventut

UC_2-1870-11_3: generar equips de monitors/es, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes d'educació en el lleure infantil i juvenil

Dinamització grupal

UC_2-1431-11_3: programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades per les persones responsables de cultura

UC_2-1432-11_3: programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals

UC_2-1433-11_3: desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural

Animació i gestió cultural

UC_2-1091-11_3: gestionar departaments d'animació turística

UC_2-1092-11_3: dissenyar, promocionar i avaluar projectes d'animació turística

Animació turística

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona territorial

UC_2-1024-11_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

UC_2-1026-11_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

Metodologia de la intervenció social

UC_2-1020-11_3: establir i mantenir relació amb els/les principals agents comunitaris/àries: població, personal tècnic i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells

UC_2-1021-11_3: promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris

UC_2-1023-11_3: intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el desenvolupament del teixit associatiu

UC_2-1025-11_3: aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris

Desenvolupament comunitari

UC_2-1874-11_3: organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per a la joventut

UC_2-1875-11_3: organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves

Informació juvenil

UC_2-1876-11_3: organitzar accions socioeducatives dirigides a joves en el marc de l'educació no formal

Intervenció socioeducativa amb joves

 

Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència incloses en el títol, d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidat el mòdul professional context de l'animació sociocultural.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Activitats d'oci i temps lliure

UC_2-1868-11_2: utilitzar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure

UC_2-1869-11_3: planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes d'educació en el lleure

Dinamització grupal

UC_2-1867-11_2: actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infantesa i la joventut

UC_2-1870-11_3: generar equips de monitors/es, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes d'educació en el lleure infantil i juvenil

UC_2-1093-11_3: crear i dinamitzar grups en situacions de lleure

Animació i gestió cultural

UC_2-1431-11_3: programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades per les persones responsables de cultura

UC_2-1432-11_3: programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals

UC_2-1433-11_3: desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural

Animació turística

UC_2-1091-11_3: gestionar departaments d'animació turística

UC_2-1092-11_3: dissenyar, promocionar i avaluar projectes d'animació turística

Metodologia de la intervenció social

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona territorial

UC_2-1024-11_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

UC_2-1026-11_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

Desenvolupament comunitari

UC_2-1020-11_3: establir i mantenir relació amb els/les principals agents comunitaris/àries: població, personal tècnic i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells

UC_2-1021-11_3: promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris

UC_2-1023-11_3: intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el desenvolupament del teixit associatiu

UC_2-1025-11_3: aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris

Informació juvenil

UC_2-1874-11_3: organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per a la joventut

UC_2-1875-11_3: organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves

Intervenció socioeducativa amb joves

UC_2-1876-11_3: organitzar accions socioeducatives dirigides a joves en el marc de l'educació no formal

 

 

Amunt