Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 28/04/2017

  • Número de control 17122070

  • Organisme emissor Escola La Muntanyeta, de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17122070-2017

Dades del DOGC
  • Número 7365

  • Data 09/05/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 1/2017).


1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Direcció Escola La Muntanyeta

b) Dependència que tramita l'expedient: Escola La Muntanyeta de Barcelona.

c) Número d'expedient: 1/2017

 

2. Objecte del contracte:

a) Objecte: Servei de menjador: alimentació i monitoratge a l'Escola La Muntanyeta.

b) Termini d'execució: des de l'1 de setembre de 2.017 fins al 31 d'agost de 2.018.

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

4. Pressupost màxim de licitació:

Import unitari preu menú usuari: 5,64.-€ abans d'IVA

Import Total IVA exclòs: 228.130,-€

IVA suportat: 10%. (alimentació)

 

5. Garanties:

Provisional: no es requereix.

Definitiva: el 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs).

 

6. Requisits específics del contractista:

Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de condicions tècniques.

 

7. Obtenció de la documentació i informació::

a) Entitat: Escola La Muntanyeta

b) Domicili: Carrer Montfar, 24

c) Localitat i codi postal: Barcelona (08004)

d) Telèfon: 93 423 03 36

e) NIF: Q5855840D

f) Adreça electrònica: a8033523@xtec.cat

 

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació::

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la present publicació.

b) Hora límit de presentació: 13:30 hores.

c) Documentació que cal presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte.

d) Lloc de presentació:

   1. Entitat: Secretaria de l'Escola La Muntanyeta

   2. Domicili: Carrer Montfar, 24

   3. Localitat: Barcelona, 08004

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l'obertura pública de les ofertes.

 

9. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Escola La Muntanyeta.

b) Domicili: Carrer Montfar, 24

c) Localitat: Barcelona, 08004

d) Data: es comunicarà oportunament (7 dies naturals comptats des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les proposicions).

 

10. Despeses de l'anunci:

L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària i l'import del present anunci serà com a màxim de 500 €.

 

Barcelona, 28 d'abril de 2017

 

Núria Miralpeix Mestres

Directora

 

Amunt