Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 02/05/2017

  • Número del document 043/2017

  • Número de control 17122126

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-17122126-2017

Dades del DOGC
  • Número 7362

  • Data 04/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.


El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va establir les competències del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, va fixar l'estructura departamental i va determinar les competències bàsiques de les unitats que conformen el Departament. La nova distribució de competències establerta pel Decret 2/2016, de 13 de gener, fa necessària la modificació de l'estructura del Departament.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió normativa existent, aquest text normatiu deroga el Decret 270/2013, de 23 de desembre, i incorpora les disposicions vigents del Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Així mateix, defineix les funcions de la totalitat de les unitats que componen l'estructura departamental i adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

A proposta de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.

c) La Direcció General de Desenvolupament Rural.

d) La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

e) La Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

f) La Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

g) La Direcció General dels Agents Rurals.

1.2 Resten adscrits al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

a) L'Institut Català de la Vinya i el Vi.

b) L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

c) El Centre de la Propietat Forestal.

1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat:

a) Mitjançant la persona titular del Departament, la Societat Promotora d'Exportacions Catalanes, SA.

b) Mitjançant la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Forestal Catalana, SA.

 

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

2.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d'assistència del/de la conseller/a, les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

2.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a, depenen els òrgans següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

2.5 L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport a i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'actes en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 

Article 3

Secretaria General

3.1 La Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

3.2 Li correspon igualment a la Secretaria General:

a) Supervisar la coordinació de les relacions amb la Unió Europea en les matèries que corresponguin al Departament, i també el seguiment de les activitats de les institucions europees en matèria de política agrària, alimentària i pesquera.

b) Dirigir i establir les línies d'actuació en el marc de les relacions exteriors del Departament en matèries de la seva competència.

 

Article 4

Estructura de la Secretaria General

4.1 La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos al Decret 57/2002, de 19 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) La Subdirecció General d'Auditoria i Inspecció Internes.

e) Els Serveis Territorials.

4.2 S'adscriuen a la Secretaria General, a través del Gabinet Tècnic:

a) La Taula Agrària.

b) L'Observatori Agroalimentari de Preus.

 

Article 5

Direcció de Serveis

5.1 Corresponen a la Direcció de Serveis les funcions següents:

a) Dirigir la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, la tramitació de les seves modificacions, i la gestió econòmica, comptable, patrimonial i contractual.

b) Desenvolupar en l'àmbit departamental les polítiques impulsades pel Govern de la Generalitat en matèria de personal i dirigir les actuacions relacionades amb la prevenció de riscos i seguretat laboral, i també la protecció i promoció de la salut del personal del Departament.

c) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilitat i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament i dirigir les iniciatives conduents a la millora de l'avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

d) Coordinar i supervisar la simplificació administrativa, la informatització i els sistemes d'informació del Departament i impulsar les polítiques de seguretat informàtica.

e) Dirigir els projectes adreçats a la implantació de l'Administració electrònica i a la modernització de l'organització del Departament.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani o se li atribueixi per normativa sectorial.

5.2 La Direcció de Serveis s'estructura en els òrgans i l'àrea següents:

a) La Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals.

b) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

c) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

 

Article 6

Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals

6.1 Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Impulsar i coordinar la política de formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament d'acord amb les directrius de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

d) Dirigir i supervisar la gestió dels recursos humans.

e) Coordinar la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals en l'àmbit del Departament, i també analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que calguin per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

f) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i les treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, i també promoure activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

g) Coordinar i supervisar la gestió documental i l'arxiu.

h) Elaborar les normes en matèria organitzativa del Departament, i els processos, els procediments, els circuits i les garanties de la qualitat dels serveis i del dimensionament dels òrgans i les unitats del Departament.

i) Impulsar i coordinar la implantació de l'Administració electrònica i la interoperabilitat en el si del Departament, i també les mesures organitzatives derivades de la implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

j) Coordinar els continguts dels sistemes d'informació del Departament, en col·laboració amb les unitats directives, per dotar d'informació homogènia els punts departamentals d'atenció i informació ciutadana, tant presencial com per mitjà d'Internet, i implementar la resta d'eines d'atenció ciutadana.

k) Dirigir, supervisar i controlar l'execució de noves instal·lacions i equipaments i de les obres, el manteniment i la millora dels béns immobles.

l) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per a l'acompliment de la normativa i la seguretat en l'edificació, i la gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents.

m) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i coordinar les actuacions vinculades amb la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

n) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

6.2 La Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals s'estructura en les unitats administratives següents:

a) El Servei de Recursos Humans.

b) El Servei d'Organització.

c) El Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

d) El Servei d'Edificacions i Sostenibilitat

 

Article 7

Servei de Recursos Humans

7.1 El Servei de Recursos Humans té les funcions següents:

a) Executar la gestió i administració del personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

b) Assessorar i proposar mesures que permetin adequar els efectius del Departament a les necessitats en matèria de personal.

c) Estudiar, coordinar i gestionar projectes de millora dels recursos humans del Departament.

d) Supervisar i coordinar els processos de provisió provisional del personal adscrit al Departament.

e) Analitzar, elaborar i avaluar propostes en matèria de relacions sindicals, participar en la negociació col·lectiva i fer el seguiment de l'aplicació dels acords col·lectius.

f) Coordinar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal, supervisar i controlar l'execució del pressupost de despeses de personal i les modificacions, supervisar la confecció de la nòmina, efectuar les tramitacions relatives als règims de previsió social, i mantenir el sistema d'informació de personal.

g) Supervisar l'elaboració d'estudis, propostes i informes tècnics o jurídics en matèria de personal.

h) Emetre informes i propostes de resolució de recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció social, i de recursos que, en matèria de personal, es tramiten en via jurisdiccional.

i) Implementar les polítiques de personal del Departament.

j) Planificar la formació del personal del Departament, l'assessorament i la coordinació de la detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el control i la coordinació de la realització dels cursos.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

7.2 El Servei de Recursos Humans s'estructura en les unitats administratives següents:

a) La Secció de Gestió de Recursos Humans.

b) La Secció de Nòmines i Pressupost.

7.2.1 La Secció de Gestió de Recursos Humans té les funcions següents:

a) Tramitar les propostes d'incorporació, mobilitat i extincions de les relacions de servei del personal de les diferents unitats.

b) Gestionar els expedients referents a les situacions administratives i incidències del personal.

c) Representar el Departament en els òrgans i les comissions de negociació col·lectiva.

d) Estudiar i efectuar l'aplicació i el seguiment de la normativa que en matèria de funció pública i laboral afecti el personal del Departament.

e) Elaborar informes i propostes en matèria de personal.

f) Gestionar i mantenir el sistema d'informació de personal i custòdia dels expedients personals.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

7.2.2 La Secció de Nòmines i Pressupost té les funcions següents:

a) Col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost relatiu a les despeses de personal.

b) Elaborar i tramitar la nòmina del personal del Departament.

c) Tramitar els documents comptables de nòmines, bestretes i extrapressupostaris referents a mutualitats i retencions judicials.

d) Tramitar les modificacions pressupostàries que afecten el capítol de despeses de personal i controlar la despesa corresponent.

e) Gestionar i controlar totes les actuacions derivades dels diferents sistemes de previsió social del personal del Departament.

f) Verificar els requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball i elaborar les liquidacions complementàries corresponents.

g) Revisar els expedients d'incapacitat temporal i estudiar-ne la possible tramitació davant l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, i formalitzar l'informe corresponent.

h) Gestionar el Pla de pensions del personal del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 8

Servei d'Organització

8.1 El Servei d'Organització té les funcions següents:

a) Elaborar els plans d'actuació departamental en matèria d'organització i fer-ne el seguiment.

b) Estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i racionalització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament i la seva implementació i avaluació.

c) Coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.

d) Coordinar i avaluar la implantació de l'Administració electrònica en els processos i serveis del Departament.

e) Executar les directrius sobre la gestió documental al Departament, incloses les actuacions de la gestió documental de documents electrònics, vetllar per una bona implantació del Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat (SIGEDA) i donar suport als arxius del Departament.

f) Desenvolupar les eines de gestió del coneixement, i estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.

g) Coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, i també les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.

h) Coordinar els continguts dels sistemes d'informació del Departament, en col·laboració amb les diferents unitats directives, per dotar d'informació homogènia els punts departamentals d'atenció i informació a la ciutadania, tant presencial com mitjançant Internet.

i) Establir mecanismes de coordinació amb l'Àrea TIC pel que fa a l'àmbit d'actuació del Servei d'Organització i coordinar amb l'Àrea esmentada la supervisió i el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament.

j) Donar suport a la unitat d'informació del Departament en l'àmbit de la publicitat activa i del dret d'accés a la informació pública en la gestió de les sol·licituds d'accés a aquesta informació, en col·laboració amb les unitats prestadores dels serveis.

k) Coordinar els procediments interns i formular propostes organitzatives encaminades a complir els principis vigents en matèria de transparència.

l) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

8.2 El Servei d'Organització s'estructura en:

a) La Secció de Processos i Administració Electrònica.

b) La Secció d'Informació i Difusió.

8.2.1 La Secció de Processos i Administració Electrònica té les funcions següents:

a) Implantar i fer el seguiment de projectes d'organització, de racionalització i de simplificació administrativa tant departamentals com corporatius.

b) Impulsar el redisseny de processos i mantenir actualitzat el sistema de gestió per processos del Departament en col·laboració amb les unitats del Departament.

c) Revisar les propostes normatives del Departament en relació amb els processos administratius i amb la tramitació telemàtica dels procediments.

d) Planificar, elaborar propostes, implantar i fer el seguiment de la implementació de l'Administració electrònica al Departament, i proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, per millorar la interacció administrativa amb la ciutadania i per incrementar l'eficàcia i l'eficiència dels processos.

e) Participar en els projectes d'intercanvi telemàtic d'informació, tant pel que fa al disseny com a la implantació i gestió del canvi, en coordinació amb les unitats gestores.

f) Assessorar les unitats del Departament, i fer formació i difusió dels temes vinculats a l'impuls i desenvolupament de l'Administració electrònica, la interoperabilitat i la simplificació administrativa.

g) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis i en matèria d'estructura i funcionament de les unitats administratives.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

8.2.2 La Secció d'Informació i Difusió té les funcions següents:

a) Supervisar, coordinar i gestionar els webs i altres eines de comunicació i difusió mitjançant Internet promoguts per les unitats directives del Departament i coordinar les diferents pàgines web dels organismes i les empreses públiques que hi estan adscrits.

b) Gestionar i mantenir actualitzada la Intranet del Departament.

c) Coordinar i actualitzar la informació dels tràmits del Departament que cal publicar al web de la Generalitat de Catalunya.

d) Coordinar i supervisar els continguts dels sistemes d'informació ciutadana del Departament, en col·laboració amb les diferents unitats directives, per dotar d'informació homogènia els diferents canals presencials, telefònics i telemàtics d'atenció ciutadana disponibles.

e) Coordinar i gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública, queixes i suggeriments de la ciutadania a través dels mitjans telemàtics.

f) Vetllar per la publicació de la informació de publicitat activa que preveu la normativa vigent, i per l'exercici d'accés a la informació pública, la participació i el govern obert en l'àmbit del Departament.

g) Coordinar les propostes en matèria de foment de la innovació i la recerca en el funcionament del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 9

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals té les funcions següents:

a) Elaborar i executar els plans i programes del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals i salut laboral.

b) Determinar els procediments d'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut i seguretat dels/de les treballadors/es.

c) Participar en les reunions dels comitès de seguretat i salut laboral del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 10

Servei d'Edificacions i Sostenibilitat

El Servei d'Edificacions i Sostenibilitat té les funcions següents:

a) Dur a terme la gestió de projectes incloent la direcció tècnica, la coordinació i la planificació de les obres noves, rehabilitacions i instal·lacions dels immobles que executa el Departament en els edificis i locals que té adscrits.

b) Dur a terme la gestió dels projectes de manteniment dels béns immobles que té el Departament i fer-ne el seguiment.

c) Planificar, executar i fer el seguiment del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i locals del Departament amb l'objectiu de minimitzar l'energia consumida i vetllar per mantenir els nivells de confort a les instal·lacions.

d) Planificar, supervisar i fer el seguiment de les obres i els manteniments que garanteixin la seguretat i salut als edificis i locals del Departament, en coordinació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Col·laborar en la gestió patrimonial dels edificis, coordinar l'elaboració d'informes per a la cessió, el lloguer i la compra d'immobles per part del Departament i, en el cas de les cessions, coordinar les actuacions tècniques vinculades a la cessió i fer el seguiment dels acords amb l'Administració cedent.

f) Assessorar les diferents unitats, centres de treball, empreses públiques i organismes autònoms en matèries relacionades amb obres, equipaments, manteniment i seguretat.

g) Gestionar i tramitar els expedients de llicències i legalitzacions dels edificis del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 11

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

11.1 La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni té les funcions següents:

a) Determinar i coordinar els objectius del Departament en matèria econòmica i controlar-ne l'execució.

b) Desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar la preparació i elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, i la tramitació de les seves modificacions.

d) Dirigir, supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable i la de recursos patrimonials, i també la contractació administrativa.

e) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

f) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.

g) Assessorar en matèria pressupostària i comptable els òrgans i les unitats del Departament.

h) Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari del Departament, i també controlar el seguiment de les subvencions i els ajuts que atorga el Departament.

i) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, i coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.

j) Planificar les línies d'ajuts sobre la base de l'anàlisi econòmica i pressupostària.

k) Supervisar la gestió dels expedients d'ajuts i de la comptabilitat i informació de l'organisme pagador dels fons comunitaris.

l) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i als serveis administratius del Departament.

m)) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

11.2 La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni s'estructura en:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Contractació i Patrimoni.

c) El Servei de Gestió d'Ajuts i Organisme Pagador.

d) El Servei de Règim Interior.

 

Article 12

Servei de Gestió Econòmica

12.1 El Servei de Gestió Econòmica té les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost de les unitats directives del Departament.

b) Fer el seguiment de l'elaboració i tramitació dels documents comptables i l'execució del pressupost.

c) Supervisar els expedients de modificacions pressupostàries i generacions o incorporacions de crèdits.

d) Gestionar, tramitar i liquidar els ingressos del Departament.

e) Controlar la gestió econòmica de les sancions imposades pel Departament.

f) Controlar l'execució del fons d'habilitació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

12.2 El Servei de Gestió Econòmica s'estructura en les unitats següents:

a) La Secció d'Habilitació.

b) La Secció de Pressupostos i Comptabilitat.

12.2.1 La Secció d'Habilitació té les funcions següents:

a) Gestionar i controlar els fons de maniobra i diners a justificar.

b) Gestionar i controlar la caixa i els seus comptes corrents.

c) Coordinar i supervisar el funcionament de les habilitacions territorials.

d) Tramitar les certificacions de descobert, la recaptació de les taxes i els preus públics i la seva liquidació posterior.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

12.2.2 La Secció de Pressupostos i Comptabilitat té les funcions següents:

a) Donar suport a la gestió del pressupost del Departament i les seves modificacions i elaborar les propostes de modificació.

b) Proposar instruccions i normes per millorar la gestió del pressupost.

c) Analitzar l'execució i el tancament per direccions i exercicis.

d) Tramitar les incorporacions i les transferències de crèdit i gestionar el reemborsament comunitari.

e) Controlar la racionalització de la despesa.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 13

Servei de Contractació i Patrimoni

El Servei de Contractació i Patrimoni té les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació d'obres, subministraments, béns i serveis del Departament, i els relatius a l'adquisició o l'arrendament dels edificis i locals.

b) Tramitar els expedients patrimonials i gestionar els contractes i les resolucions que s'escaiguin en cada cas.

c) Tramitar les assegurances i gestionar les reclamacions davant de les companyies asseguradores.

d) Gestionar l'inventari de béns immobles.

e) Tramitar els convenis de col·laboració i els encàrrecs de gestió.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 14

Servei de Gestió d'Ajuts i Organisme Pagador

14.1 El Servei de Gestió d'Ajuts i Organisme Pagador té les funcions següents:

a) Determinar i gestionar les línies d'ajut des de l'anàlisi econòmica i pressupostària.

b) Gestionar i fer el seguiment dels expedients d'ajuts i/o préstecs tramitats pel Departament.

c) Gestionar la comptabilitat i la informació de l'Organisme Pagador dels fons europeus.

d) Ésser òrgan intermedi de certificació dels ajuts del Fons Estructural Pesquer.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

14.2 Del Servei de Gestió d'Ajuts i Organisme Pagador depenen:

a) La Secció d'Ajuts.

b) La Secció de Comptabilitat i Informació de l'Organisme Pagador.

14.3.1 La Secció d'Ajuts té les funcions següents:

a) Tramitar els expedients d'ajuts gestionats per les unitats del Departament i fer-ne el seguiment.

b) Tramitar els expedients de subvenció i/o préstec en les fases d'intervenció, resolució i pagament i fer-ne el seguiment.

c) Analitzar les línies d'ajut en la seva implicació econòmica i pressupostària i fer el seguiment de les partides pressupostàries afectades.

d) Ordenar les actuacions derivades de la gestió del Fons Estructural Pesquer.

e) Executar les actuacions en matèria de pagament de les ajudes finançades dins de les funcions d'execució de pagament de l'Organisme Pagador dels fons europeus.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

14.3.2 La Secció de Comptabilitat i Informació de l'Organisme Pagador té les funcions següents:

a) Gestionar la comptabilitat de l'Organisme Pagador dels fons europeus.

b) Elaborar la informació relativa als pagaments dels fons europeus.

c) Analitzar la informació relacionada amb la gestió de l'Organisme Pagador i la seva distribució entre les unitats afectades.

d) Gestionar el control de tresoreria i qualsevol altra actuació relacionada amb la intervenció de mercats.

e) Fer el seguiment de les actuacions derivades dels pagaments indeguts, i elaborar la informació que se'n tramet a la Unió Europea.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 15

Servei de Règim Interior

El Servei de Règim Interior té les funcions següents:

a) Coordinar, organitzar i gestionar les compres de béns mobles i els subministraments d'altres materials i serveis corrents de les diferents unitats del Departament.

b) Gestionar, coordinar i fer el seguiment dels serveis de neteja del Departament, de la seguretat dels seus edificis i dels trasllats que es produeixin, i de les incidències relacionades amb aquestes matèries.

c) Coordinar i gestionar els serveis de transport de documents i mercaderies entre les diferents unitats del Departament.

d) Organitzar i gestionar els serveis de majordomia i els controls d'accés als edificis del Departament.

e) Gestionar i coordinar els serveis de telefonia de les unitats i els centres de treball adscrits al Departament.

f) Realitzar la gestió interna dels vehicles del Departament.

g) Gestionar i supervisar el registre general de les diferents unitats del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 16

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

16.1 Corresponen a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, i difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i les directrius del Departament i els criteris i les directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, i també supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant els serveis bàsics com el manteniment evolutiu i correctiu dels Sistemes d'Informació, i vetllar per la seva adequada implantació en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'Administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, tot seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, i assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament.

i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de manera preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb l'establert a l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment del marc normatiu vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

16.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel/per la director/a de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació que depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per a tot allò que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a tot allò que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.

16.3 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, i també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, d'acord amb la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

16.4 Correspon a l'organisme competent en matèria de ciberseguretat impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament, en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el/la director/a de Serveis de l'estat de situació en matèria de ciberseguretat.

 

Article 17

Assessoria Jurídica

17.1 L'Assessoria Jurídica, amb rang orgànic de subdirecció general, té atribuïdes les funcions que estableix el Decret 57/2002, de 19 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, que desplega la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

17.2 L'Assessoria Jurídica coordina el suport i l'assistència jurídics que es presta a les diferents unitats del Departament.

 

Article 18

Gabinet Tècnic

18.1 El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques tant sectorials com horitzontals del Departament i les entitats adscrites.

b) Coordinar l'elaboració dels instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i dissenyar i coordinar els indicadors i quadres de comandament del Departament i fer-ne el seguiment i l'avaluació, i coordinar l'elaboració de la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.

c) Coordinar la interlocució del Departament amb les institucions europees i els organismes internacionals en relació amb les polítiques adoptades en l'exercici de les competències del Departament, ser l'enllaç del Departament amb la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant de la Unió Europea i coordinar la cooperació al desenvolupament, en col·laboració amb el departament competent en matèria d'afers exteriors i de la Unió Europea.

d) Col·laborar en l'elaboració del pressupost per programes, els programes d'inversió i els seus mecanismes de seguiment, sens perjudici de les funcions de la Subdirecció de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

e) Donar suport i assessorar tècnicament el funcionament de l'Observatori Agroalimentari de Preus creat pel Decret 152/2009.

f) Assessorar tècnicament i supervisar la qualitat metodològica de les estadístiques físiques i econòmiques del sector agroalimentari català elaborades pel Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris, coordinar les actuacions en matèria estadística amb l'Institut d'Estadística de Catalunya i altres organismes oficials, prestar suport estadístic a les Taules Sectorials i als altres òrgans del Departament i coordinar la gestió de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC).

g) Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi sectorial i prospectiva que, en matèria agrària i agroalimentària, el Departament consideri prioritaris.

h) Assessorar en les memòries d'avaluació d'impacte de les mesures proposades en les normes que elaborin les diferents unitats del Departament.

i) Coordinar i informar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, la participació del Departament en els plans impulsats per altres departaments.

j) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Coordinar l'elaboració i execució del Pla de publicacions, supervisar la política editorial del Departament i aplicar les directrius generals en matèria de planificació i normalització lingüístiques. Preparar i difondre documentació de referència en suport imprès o digital sobre els temes que són d'interès per al Departament.

l) Fer el seguiment de les actuacions realitzades per l'Organisme Pagador per donar suport a l'autoritat competent en la seva supervisió i coordinar l'elaboració de la Declaració de gestió del director de l'Organisme Pagador.

m) Coordinar les actuacions de prevenció i detecció del frau dins de la Política Agrària Comuna i del Fons Europeu Marítim Pesquer.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

18.2 Del Gabinet Tècnic, depèn el Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris, que té les funcions següents:

a) Assistir l'Observatori Agroalimentari de Preus i preparar la informació, els estudis, els informes i les memòries necessaris per poder realitzar les seves funcions.

b) Planificar i fer el seguiment de les estadístiques oficials que es realitzen a través del Conveni de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat i del Pla estadístic de Catalunya. A més, col·laborar en l'elaboració del Cens agrari, les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries i les taules Input-Output amb l'Institut d'Estadística de Catalunya.

c) Planificar, coordinar i elaborar les estadístiques físiques i econòmiques del sector agrari.

d) Elaborar estudis d'anàlisi sectorial i prospectiva en matèria agrària i agroalimentària.

e) Coordinar funcionalment i fer el seguiment de l'execució de les estadístiques agràries realitzades pels/per les responsables d'estadística dels Serveis Territorials del Departament.

f) Elaborar i difondre la informació per a comandes internes i externes de tots els temes relacionats amb les estadístiques agràries, especialment a les Taules Sectorials i als altres òrgans del Departament.

g) Gestionar la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) amb la finalitat d'obtenir dades objectives sobre costos i marges del sector agrari i facilitar la construcció d'indicadors de seguiment sobre la rendibilitat i l'estructura competitiva dels diferents sectors.

h) Elaborar el Full setmanal de conjuntura i altres eines de seguiment sectorial i estratègic que es considerin oportunes.

i) Donar suport a l'activitat de comunicació i divulgació del Departament en temes estratègics i de prospectiva sectorial.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 19

Subdirecció General d'Auditoria i Inspecció Internes

La Subdirecció General d'Auditoria i Inspecció Internes té les funcions següents:

a) Auditar les actuacions del Departament en relació amb les normes i directrius internes.

b) Comprovar l'adequació dels sistemes de control al marc normatiu de referència i avaluar-ne la idoneïtat.

c) Comprovar l'adequació de les actuacions i dels recursos als objectius del Departament.

d) Comprovar el compliment de les normes i dels procediments administratius establerts.

e) Auditar el funcionament del Departament com a Organisme Pagador de fons europeus.

f) Realitzar, quan calgui, inspeccions sobre actuacions o fets específics de les unitats de Departament.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 20

Serveis Territorials

20.1 Els Serveis Territorials, amb rang orgànic de subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d'aquesta Secretaria i de les direccions generals del Departament, en l'àmbit de les seves competències.

20.2 Les funcions dels Serveis Territorials són les següents:

a) Dirigir i executar en l'àmbit territorial els programes aprovats pel Departament.

b) Elaborar les propostes dels plans anuals i els programes de treball de les seves unitats.

c) Exercir d'òrgan de relació i, si s'escau, de coordinació amb el Departament i les entitats que hi estan adscrites o vinculades respecte de les actuacions en el seu àmbit territorial.

d) Aplicar en el seu àmbit territorial les polítiques i directrius determinades pel Departament.

e) Participar en els òrgans rectors dels espais naturals de protecció especial del seu àmbit territorial.

f) Exercir les funcions que preveu la normativa de prevenció i control ambiental d'aquelles activitats relacionades amb les competències del Departament.

g) Exercir les funcions relacionades amb el procediment d'avaluació ambiental dels plans i programes relacionats amb el sector agrari, agroindustrial, forestal i d'infraestructures agràries, en l'àmbit territorial corresponent.

h) Coordinar, donar suport i supervisar les funcions assignades a les oficines comarcals que s'integren en els seus respectius àmbits territorials.

i) Executar les funcions d'inspecció i de règim sancionador en l'àmbit de les competències del Departament, quan correspongui per raó de l'àmbit territorial.

j) Incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els procediments administratius la competència dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda.

k) Participar en els òrgans i en les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que els corresponguin.

l) Coordinar l'actuació en el territori de les diferents unitats directives departamentals i entitats públiques adscrites.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

20.3 Els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'estructuren en els àmbits territorials següents:

a) Els Serveis Territorials a Barcelona, en l'àmbit territorial de les comarques següents: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

b) Els Serveis Territorials a Girona, en l'àmbit territorial de les comarques següents: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva.

c) Els Serveis Territorials a Lleida, en l'àmbit territorial de les comarques següents: Alt Urgell, Garrigues, Alta Ribagorça, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell, Cerdanya i Val d'Aran.

d) Els Serveis Territorials a Tarragona, en l'àmbit territorial de les comarques següents: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

e) Els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial de les comarques següents: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.

f) Els Serveis Territorials de la Catalunya Central, en l'àmbit territorial de les comarques següents: Berguedà, Bages, Moianès, Osona, Anoia i Solsonès.

 

Article 21

21.1 Els Serveis Territorials a Barcelona, Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre s'estructuren en les unitats administratives següents:

a) Secció de Secretaria.

b) Servei de Coordinació i Gestió Territorial.

21.2 Les seccions de Secretaria tenen les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar l'organització i el funcionament administratiu i de recursos dels serveis territorials.

b) Controlar la gestió i l'administració del personal dels serveis territorials, i la gestió i el control de l'habilitació.

c) Instruir els expedients sancionadors que es tramiten als serveis territorials i gestionar i coordinar la tramitació dels recursos administratius del seu àmbit territorial, i instruir-los si s'escau.

d) Tramitar les denúncies del seu àmbit territorial i en qualsevol dels àmbits materials competencials del Departament.

e) Coordinar l'obtenció de dades estadístiques i la direcció de la realització d'enquestes, la ponderació i/o contrastació de les dades i el seu resum, en el seu àmbit territorial.

f) Coordinar el punt d'informació dels serveis territorials i gestionar la difusió de la informació a la ciutadania als serveis territorials.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

21.3 Els serveis de Coordinació i Gestió Territorial tenen les funcions següents:

a) Coordinar i donar suport a les oficines del Departament ubicades en el seu territori pel que fa a l'execució dels plans d'actuació, i l'abastament dels mitjans necessaris per elaborar-los i executar-los.

b) Supervisar l'elaboració dels plans d'actuació territorial i la seva execució.

c) Coordinar amb els altres òrgans territorials i departamentals les actuacions per a l'elaboració i l'execució dels plans comarcals, i participar en l'execució de convenis i en consorcis, en el seu àmbit territorial.

d) Coordinar i fer el seguiment de la tramitació dels expedients d'ajuts, en el seu àmbit territorial.

e) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de ramaderia i sanitat animal, en el seu àmbit territorial, especialment dels programes de control sanitari dels animals.

f) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'agricultura i sanitat vegetal en el seu àmbit territorial, en particular el control de la gestió integrada de plagues, Bones Pràctiques agràries i bones condicions agràries i mediambientals, i el control i seguiment dels programes de vigilància de l'ús dels productes fitosanitaris.

g) Coordinar i executar les actuacions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, nitrats i fertilitzants, i de control i certificació de la producció i comercialització de llavors i plantes de viver, en el seu àmbit territorial.

h) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'obres i regadius en el seu àmbit territorial.

i) Impulsar les actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura i la ramaderia, i les d'adopció d'energies renovables, en el seu àmbit territorial.

j) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de qualitat agroalimentària en el seu àmbit territorial.

k) Coordinar i supervisar, si escau, les actuacions en matèria de pesca en el seu àmbit territorial.

l) Coordinar i supervisar els expedients sobre actuacions en els espais forestals (rompudes, obertures de camins, aprofitaments, ocupacions, camins ramaders, circulació motoritzada) i fer-ne la proposta de resolució.

m) Supervisar les actuacions en matèria d'activitats cinegètiques i de pesca continental i els seus programes d'actuació, en el seu àmbit territorial.

n) Coordinar l'assessorament tècnic sobre les matèries que tenen atribuïdes les seccions que en depenen.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

21.4 Els serveis de Coordinació i Gestió Territorial s'estructuren en:

a) La Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris.

b) La Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal.

c) La Secció de Ramaderia i Sanitat Animal.

d) La Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural.

e) La Secció de Boscos i Recursos Forestals.

f) La Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.

21.4.1 La Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris té les funcions següents:

a) Assessorar tècnicament les administracions públiques i orientar la ciutadania i, en especial, les indústries agroalimentàries en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

b) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'indústries agroalimentàries, comercialització agrària i protecció de la qualitat.

c) Gestionar els registres de l'àmbit agroalimentari i de regulació de mercats que la normativa sectorial li atribueixi.

d) Tramitar els expedients de les línies d'ajuts en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i de l'emmagatzematge privat.

e) Gestionar l'aplicació de les mesures d'intervenció de mercats agroalimentaris (compres i vendes d'intervenció) i la tramitació dels expedients relatius a mesures per a l'emmagatzematge privat i la retirada de productes del mercat d'acord amb les instruccions de la direcció general competent en matèria de qualitat i indústries agroalimentàries.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

21.4.2 La Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal té les funcions següents:

a) Coordinar les activitats de foment i millora de la producció agrícola i l'impuls de l'inventari i l'avaluació dels recursos agrícoles i dels mitjans de producció, i la gestió integrada de plagues.

b) Gestionar els registres de l'àmbit agrari i fitosanitari que la normativa sectorial li atribueixi.

c) Vetllar per la prevenció de plagues i males herbes, executar-ne les campanyes de control i lluita i controlar la utilització correcta dels productes fitosanitaris.

d) Proposar millores en les tècniques de control de plagues i malalties, mitjançant l'assaig de noves substàncies i formulacions plaguicides i altres tècniques de control no químiques, i l'estudi de l'aplicabilitat i els efectes sobre els cultius, les persones i el medi ambient.

e) Coordinar, controlar i executar les actuacions vinculades a Bones Pràctiques agràries, a dejeccions ramaderes i a nitrats, i executar les actuacions en matèria de control i certificació de la producció i comercialització de llavors i plantes de viver.

f) Gestionar les estacions d'avisos i exercir el control de les agrupacions de defensa vegetal.

g) Assessorar tècnicament les administracions públiques i orientar la ciutadania i, en especial, les explotacions agrícoles en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

21.4.3 La Secció de Ramaderia i Sanitat Animal té les funcions següents:

a) Gestionar els registres de l'àmbit ramader que la normativa sectorial li atribueixi.

b) Coordinar i dirigir els programes sanitaris de les malalties animals.

c) Executar els programes de control en matèria de ramaderia.

d) Tramitar, quan correspongui, línies d'ajuts en matèria ramadera.

e) Autoritzar la celebració de certàmens ramaders.

f) Assessorar tècnicament les administracions públiques i orientar la ciutadania i, en especial, les explotacions ramaderes en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

g) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.

21.4.4 La Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural té les funcions següents:

a) Realitzar els controls dels programes de foment del desenvolupament i millora integral de les àrees rurals i de les explotacions agrícoles i ramaderes i dels programes en matèria de plans de millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions d'acord amb els programes establerts per la Direcció General de Desenvolupament Rural, en el seu àmbit territorial.

b) Realitzar els controls preceptius en els ajuts cofinançats amb fons europeus, d'acord amb les directrius de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

c) Donar suport a les oficines comarcals en els àmbits de la seva competència.

d) Donar suport a la tramitació de la Declaració Única Agrària en el seu àmbit territorial.

e) Assessorar tècnicament les administracions públiques i orientar la ciutadania i, en especial, les explotacions agràries en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

21.4.5 La Secció de Boscos i Recursos Forestals té les funcions següents:

a) Orientar i coordinar les intervencions en els espais forestals.

b) Emetre informe sobre els expedients d'actuacions en els espais forestals (rompudes, obertures de camins, aprofitaments, ocupacions, camins ramaders, circulació motoritzada).

c) Exercir la gestió, el control i l'execució en matèria de patrimoni forestal.

d) Assessorar tècnicament les administracions públiques i orientar la ciutadania en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

e) Elaborar els informes en matèria de recursos forestals que li siguin requerits per l'òrgan competent en avaluació d'impacte ambiental.

f) Emetre l'informe previ sobre la delimitació d'àrees i itineraris aptes per a la circulació i la pràctica de motociclisme de muntanya.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

21.4.6 La Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental té les funcions següents:

a) Administrar i ordenar la gestió i l'aprofitament cinegètic de les àrees privades i locals de caça, les zones de seguretat i els refugis de caça i dels refugis de fauna salvatge, i realitzar la interlocució amb els seus titulars o promotors.

b) Tramitar i autoritzar els expedients d'autoritzacions especials de captura per a la prevenció o lluita contra els perjudicis i riscos provocats per les espècies cinegètiques de les zones detallades a la lletra a), i, si s'escau, organitzar i coordinar les actuacions de control que se'n derivin.

c) Controlar les repoblacions d'espècies cinegètiques i piscícoles en l'àmbit del servei territorial.

d) Coordinar el control de les activitats piscícoles en l'àmbit del servei territorial.

e) Informar en relació amb els expedients de cabals, lleres, plans de salvament i connectivitat a les zones de pesca, a les zones lliures i als refugis de pesca.

f) Assessorar tècnicament les administracions públiques i orientar la ciutadania en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 22

22.1 Els Serveis Territorials a Lleida s'estructuren en les unitats administratives següents:

a) Secció de Secretaria.

b) Servei de Coordinació Territorial.

c) Servei de Gestió Sectorial.

22.2 La Secció de Secretaria té les funcions detallades a l'apartat 5 d'aquest article.

22.3 El Servei de Coordinació Territorial té les funcions següents:

a) Coordinar i donar suport a les oficines del Departament ubicades en el seu territori pel que fa a l'execució dels plans d'actuació, i l'abastament dels mitjans necessaris per elaborar-los i executar-los.

b) Coordinar amb els altres òrgans territorials i departamentals les actuacions per a l'elaboració i l'execució dels plans comarcals i participar en l'execució de convenis i en consorcis, en el seu àmbit territorial.

c) Coordinar i fer el seguiment de la tramitació dels expedients d'ajuts, dels programes de foment del desenvolupament i millora integral de les àrees rurals i les explotacions agrícoles i ramaderes i dels programes en matèria de plans de millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions d'acord amb els programes establerts per la Direcció General de Desenvolupament Rural, en el seu àmbit territorial.

d) Coordinar les actuacions en matèria de desenvolupament rural, en el seu àmbit territorial.

e) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de ramaderia i sanitat animal, en el seu àmbit territorial, especialment els programes de control sanitari dels animals.

f) Coordinar l'assessorament tècnic en les matèries que tenen atribuïdes les seccions que en depenen.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

22.4 El Servei de Coordinació Territorial s'estructura en:

a) La Secció de Ramaderia i Sanitat Animal.

b) La Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural.

Les funcions que tenen atribuïdes les dues seccions són, respectivament, les que detallen als articles 21.3.3 i 21.4.4.

22.5 El Servei de Gestió Sectorial té les funcions següents:

a) Supervisar l'elaboració dels plans d'actuació territorial de medi natural i indústries i mercats agroalimentaris i la seva execució en les matèries que li són atribuïdes.

b) Coordinar i fer el seguiment de la tramitació dels expedients d'ajuts en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i de l'emmagatzematge privat.

c) Coordinar l'aplicació de les mesures d'intervenció de mercats agroalimentaris (compres i vendes d'intervenció) i la tramitació dels expedients relatius a la retirada de productes del mercat d'acord amb les instruccions de la direcció general competent en matèria de qualitat i indústries agroalimentàries.

d) Gestionar els registres en matèria de forests i d'indústries i mercats agroalimentaris atribuïts als serveis territorials per la normativa sectorial.

e) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'agricultura i sanitat vegetal en el seu àmbit territorial, i, en particular, el control de la gestió integrada de plagues, Bones Pràctiques agràries i bones condicions agràries i mediambientals, i el control i seguiment dels programes de vigilància de l'ús dels productes fitosanitaris.

f) Coordinar i executar les actuacions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, els nitrats i els fertilitzants, i de control i certificació de la producció i comercialització de llavors i plantes de viver, en el seu àmbit territorial.

g) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'obres i regadius en el seu àmbit territorial.

h) Impulsar les actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura i la ramaderia, i d'adopció d'energies renovables, en el seu àmbit territorial.

i) Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de qualitat agroalimentària en el seu àmbit territorial.

j) Coordinar i supervisar els expedients sobre actuacions en els espais forestals (rompudes, obertures de camins, aprofitaments, ocupacions, camins ramaders, circulació motoritzada) i fer-ne la proposta de resolució.

k) Impulsar i gestionar la creació de consorcis i convenis forestals.

l) Supervisar les actuacions en matèria d'activitats cinegètiques i de pesca continental i els seus programes d'actuació, en el seu àmbit territorial.

m) Coordinar l'assessorament tècnic en les matèries que tenen atribuïdes les seccions que en depenen.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

22.6 El Servei de Gestió Sectorial s'estructura en:

a) La Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris.

b) La Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal.

c) La Secció de Boscos i Recursos Forestals.

d) La Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.

Les funcions que tenen atribuïdes les seccions són, respectivament, les que detallen els articles 21.4.1, 21.4.2, 21.4.5 i 21.4.6.

 

Article 23

23.1 Dels Serveis Territorials de la Catalunya Central depèn el Servei de Coordinació i Gestió Territorial, que té les funcions esmentades a l'apartat 6 d'aquest article.

23.2 El Servei de Coordinació i Gestió Territorial s'estructura en:

a) La Secció de Ramaderia i Sanitat Animal.

b) La Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural.

c) La Secció de Boscos i Recursos Forestals.

23.3 La Secció de Ramaderia i Sanitat Animal té les funcions esmentades a l'article 21.4.3.

23.4 La Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural té les funcions esmentades a l'article 21.4.4

23.5 La Secció de Boscos i Recursos Forestals té les funcions esmentades a l'article 21.4.5.

23.6 Els Serveis Territorials a Barcelona assumeixen en l'àmbit territorial dels Serveis de la Catalunya Central les funcions esmentades en els articles 21.4.1, 21.4.2 i 21.4.6.

 

Article 24

Oficines comarcals

24.1 Les oficines comarcals, que tenen com a àmbit territorial d'actuació principalment el de la/les comarca/ques respectiva/es, estan adscrites als Serveis Territorials corresponents d'acord amb el que especifica l'annex i depenen orgànicament i funcionalment del Servei de Coordinació Territorial, si n'hi ha, o, si és el cas, dels serveis de Coordinació i Gestió Territorial.

Les oficines comarcals s'assimilen a seccions.

24.2 En aquelles comarques que no tenen una oficina comarcal, les seves funcions són assumides pels Serveis Territorials corresponents.

24.3 Les funcions de les oficines comarcals són les següents:

a) Executar les actuacions que preveuen els programes i plans del Departament amb l'adequació dels serveis a les característiques del seu àmbit territorial per potenciar-ne el desenvolupament integral.

b) Identificar les necessitats en el seu àmbit territorial i la proposta de les actuacions i les inversions més adequades.

c) Executar les actuacions en matèria d'agricultura, ramaderia, indústries agroalimentàries i medi natural que se'ls assignin.

d) Gestionar les actuacions en matèria d'ajuts que se'ls assignin.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

24.4 Cadascuna de les oficines comarcals s'organitza en les tres àrees funcionals següents:

a) Àrea de Serveis Veterinaris.

b) Àrea de Serveis Agrícoles.

c) Àrea Administrativa.

24.4.1 L'Àrea de Serveis Veterinaris té les funcions següents.

a) Dur a terme el control sanitari de les explotacions ramaderes (control del moviment de bestiar, inspeccions i recollida de mostres, promoció i control dels grups de sanejament i de les agrupacions de defensa sanitària), en el seu àmbit territorial.

b) Tramitar els expedients dels registres en matèria d'explotacions ramaderes i gestionar l'emissió i el control dels llibres d'explotació ramadera.

c) Tramitar els expedients directament relacionats amb el bestiar (primes ramaderes, assignació de quotes, benestar animal i certàmens ramaders).

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Els coordinadors veterinaris de cada comarca actuen com a cap de l'Àrea de Serveis Veterinaris de cada oficina comarcal.

24.4.2 L'Àrea de Serveis Agrícoles té les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de les línies d'ajuts directes i de l'Organització Comuna de Mercats (OCM), excepte les mesures relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum i l'emmagatzematge privat.

b) Tramitar els expedients dels programes de foment del desenvolupament i la millora integral de les àrees rurals i de les explotacions agrícoles i ramaderes, i dels programes de plans de millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions.

c) Tramitar altres expedients directament relacionats amb la gestió i el control de les explotacions agràries.

d) Realitzar inspeccions de programes de control en matèria de producció agrícola.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

24.4.3 L'Àrea Administrativa té les funcions següents:

a) Donar suport a les tasques de les diferents àrees que integren l'Oficina Comarcal i al cap de l'Oficina Comarcal en relació amb la gestió pressupostària.

b) Gestionar el registre d'entrada i sortida de documents i l'arxiu i les bases de dades de l'Oficina Comarcal.

c) Realitzar les actuacions d'atenció a la ciutadania.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

24.5 Les àrees a què fa referència l'apartat quart d'aquest article depenen orgànicament de l'Oficina Comarcal i funcionalment de l'Oficina Comarcal i del Servei de Coordinació Territorial, si n'hi ha, o, si s'escau, dels serveis de Coordinació i Gestió Territorial.

 

Article 25

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

25.1 La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia té les funcions següents:

a) Planificar i coordinar les polítiques, les estratègies, els programes i els plans en matèria d'agricultura i ramaderia.

b) Planificar i coordinar les actuacions en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i els projectes relacionats amb el sector agrari, i formar part de la Ponència Ambiental.

c) Ordenar la producció agrícola i les seves explotacions i exercir-ne el control.

d) Dirigir, supervisar i fomentar la millora de les explotacions agràries, els plans de Bones Pràctiques agràries i ambientals a les explotacions agràries, la gestió de les dejeccions ramaderes i l'aplicació de la normativa sobre nitrats.

e) Planificar les actuacions en matèria de sanitat vegetal, de productes fitosanitaris, de maquinària agrícola i del funcionament dels laboratoris de sanitat vegetal.

f) Planificar i programar en matèria de producció integrada i de producció agrària ecològica i exercir les funcions de tutela administrativa del Departament sobre el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i sobre el Consell Català de la Producció Integrada.

g) Planificar les mesures de control de la producció, certificació i comercialització i registre de varietats de llavors i planters, i en matèria d'organismes modificats genèticament en l'àmbit de les competències del Departament.

h) Planificar i programar les actuacions que calgui dur a terme en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic que es derivin de les produccions i dels sistemes productius, i també dels subproductes de les explotacions.

i) Planificar i programar les actuacions a dur a terme en les explotacions i en els sistemes productius per cercar i facilitar alternatives a l'ús d'energies tradicionals en favor de les energies renovables.

j) Planificar i programar les actuacions d'ordenació de la producció ramadera i la sanitat animal i les seves explotacions, i exercir-ne el control.

k) Fomentar la millora de la producció ramadera i de la sanitat animal, higiene i seguretat alimentària, i supervisar els plans de sanejament ramader i benestar dels animals i el funcionament dels laboratoris de sanitat ramadera.

l) Supervisar els plans de sanejament ramader, de benestar animal i d'higiene en les explotacions ramaderes.

m) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament en allò que li correspongui per raó de la matèria.

n) Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani o li atribueixi una normativa sectorial.

25.2 La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia s'estructura en:

a) La Subdirecció General d'Agricultura.

b) La Subdirecció General de Ramaderia.

25.3 S'adscriuen a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia les taules sectorials següents:

a) Taula sectorial agrària de la fruita.

b) Taula sectorial agrària de la flor i la planta ornamental.

c) Taula sectorial agrària de la vinya i el vi.

d) Taula sectorial agrària de l'oli.

e) Taula sectorial agrària de la fruita seca.

f) Taula sectorial agrària dels cítrics.

g) Taula sectorial agrària del porc.

h) Taula sectorial agrària del vacum de carn.

i) Taula sectorial agrària de la llet.

j) Taula sectorial agrària de l'oví i cabrum.

k) Taula sectorial agrària del conill.

l) Taula sectorial agrària de la mel.

m) Taula sectorial agrària de l'horta.

n) Taula sectorial agrària dels cereals herbacis.

o) Taula sectorial agrària de l'arròs.

p) Taula sectorial agrària de l'aviram i els ous.

q) Taula sectorial agrària de la producció agrària ecològica.

25.4 S'adscriu a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia la Comissió Assessora del Sector Equí a Catalunya.

25.5 Correspon a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia el suport en mitjans humans i materials a les taules sectorials i a la Comissió Assessora del Sector Equí a Catalunya.

 

Article 26

Subdirecció General d'Agricultura

26.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Agricultura l'exercici de les funcions següents:

a) Coordinar les polítiques, les estratègies, els programes i els plans en matèria d'agricultura.

b) Avaluar els recursos agrícoles, l'anàlisi i l'orientació de la producció agrícola.

c) Coordinar les mesures de millora de les explotacions agrícoles i dels plans de Bones Pràctiques agrícoles, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

d) Coordinar les actuacions en matèria de plans de dejeccions ramaderes i nitrats.

e) Coordinar les actuacions dels laboratoris d'agricultura i sanitat vegetal.

f) Coordinar les actuacions en matèria de potencial vitícola.

g) Coordinar les actuacions en matèria de producció integrada i de producció agrària ecològica.

h) Coordinar les actuacions en matèria de control de producció, certificació i comercialització i registre en matèria de llavors i plantes de viver, i en matèria d'organismes modificats genèticament en l'àmbit de les competències del Departament.

i) Coordinar les actuacions d'inspecció d'activitats amb incidència agroambiental, en l'àmbit de les competències del Departament.

j) Gestionar la base de dades agroambiental en l'àmbit competencial del Departament i mantenir-ne l'actualització.

k) Elaborar les directrius en relació amb les actuacions que es realitzen en els expedients relacionats amb el sistema de prevenció i control ambiental del sector agrari, d'acord amb les competències del Departament.

l) Planificar les línies d'ajuts a les explotacions agrícoles no incloses en les que gestioni o planifiqui una altra direcció general.

m) Coordinar les actuacions i la inspecció en matèria de maquinària agrícola i supervisar les actuacions del Centre de Mecanització Agrària del Departament.

n) Coordinar les actuacions encaminades a la mitigació del canvi climàtic provocat per les pràctiques productives, pels conreus i pels subproductes generats en les explotacions agràries.

o) Coordinar les actuacions i propostes en relació amb l'adopció de mesures adreçades a la potenciació de les energies renovables en les explotacions agràries i participar en els organismes interdepartamentals competents en matèria d'energia.

p) Coordinar les actuacions a dur a terme en matèria de foment i implantació de les millors tècniques disponibles en les explotacions agràries i, en particular, en la gestió de les dejeccions ramaderes.

q) Promoure la recuperació i la conservació de la biodiversitat cultivada i els recursos fitogenètics, i el seu ús, i la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya i/o de totes aquelles que representin un interès especial o un patrimoni genètic.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

26.2 La Subdirecció General d'Agricultura s'estructura en les unitats administratives següents:

a) El Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària.

b) El Servei d'Ordenació Agrícola.

c) El Servei de Sanitat Vegetal.

 

Article 27

Servei de Sòls i de Gestió Mediambiental de la Producció Agrària

El Servei de Sòls i de Gestió Mediambiental de la Producció Agrària té les funcions següents:

a) Elaborar l'inventari i fer el seguiment i l'avaluació dels recursos agrícoles i edafològics, la fertilitat dels sòls i les necessitats dels cultius.

b) Elaborar els mapes d'aptituds de sòls de Catalunya i col·laborar en l'elaboració dels mapes de sòls de Catalunya.

c) Supervisar l'avaluació de la fertilitat dels sòls i controlar l'acompliment de la normativa sobre fertilitzants orgànics i minerals.

d) Executar les actuacions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, nitrats i fertilització.

e) Donar suport a la Ponència Ambiental en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

f) Fomentar i controlar l'adopció de Bones Pràctiques agrícoles, especialment pel que fa a la gestió de recursos potencialment contaminants dels sòls i les aigües.

g) Coordinar les actuacions en l'àmbit de les millors tècniques disponibles en la ramaderia i en la gestió de les dejeccions ramaderes.

h) Fomentar i controlar l'adopció de les bones condicions agràries i mediambientals tant en la producció agrícola com en la gestió de les dejeccions ramaderes.

i) Executar les actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura i la ramaderia, i d'adopció d'energies renovables minimitzadores del canvi climàtic en la gestió agrària.

j) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 28

Servei d'Ordenació Agrícola

28.1 El Servei d'Ordenació Agrícola té les funcions següents:

a) Elaborar propostes per al foment i la millora de les produccions agrícoles, dels plans d'actuació sectorial i dels ajuts que s'hi puguin establir.

b) Establir i executar actuacions en matèria d'ordenació, control i certificació de la producció i comercialització de llavors i plantes de viver.

c) Promoure la recuperació, la conservació, l'ús, la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya i/o de totes aquelles que representin un interès especial o un patrimoni genètic.

d) Proposar la regulació de l'ús de varietats vegetals i dels organismes vegetals modificats genèticament a l'agricultura.

e) Participar en l'avaluació i valoració amb caràcter previ a l'autorització de qualsevol activitat d'utilització confinada o d'alliberament voluntari amb organismes vegetals modificats genèticament.

f) Promoure la biodiversitat cultivada i els recursos fitogenètics que suposin alternatives viables i econòmiques als cultius convencionals.

g) Executar mesures en matèria de producció integrada i producció agrària ecològica.

h) Gestionar les línies d'ajuts sectorials a les explotacions agràries que no siguin competència d'una altra direcció general.

i) Gestionar el control del potencial vitivinícola i el Registre Vitícola de Catalunya.

j) Gestionar i controlar els registres sectorials en l'àmbit de la Subdirecció General.

k) Supervisar les actuacions en matèria de maquinària agrícola.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

28.2 Depenen del Servei d'Ordenació Agrícola les unitats administratives següents:

a) La Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal.

b) El Centre de Mecanització Agrària.

28.2.1 La Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal té les funcions següents:

a) Instruir els procediments d'ajuts sobre producció agrícola que no siguin competència d'una altra direcció general.

b) Executar els plans sectorials d'ordenació i de foment de la producció agrícola.

c) Controlar la producció i la certificació oficial del material vegetal per garantir-ne l'origen, la identitat varietal i l'estat sanitari.

d) Establir la vigilància i el control de les activitats autoritzades i dels organismes o els productes ja comercialitzats que continguin material genèticament modificat.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

28.2.2 El Centre de Mecanització Agrària, que té rang orgànic assimilat a secció, té les funcions següents:

a) Vetllar per l'increment de seguretat dels operadors i per la reducció dels efectes de la maquinària en el medi agrícola.

b) Gestionar el Registre Oficial de Maquinària Agrícola.

c) Controlar les característiques de la maquinària i els equips agrícoles de conformitat amb la normativa vigent.

d) Vetllar per la millora de l'eficiència de les operacions agràries mecanitzades.

e) Participar en estudis i actuacions realitzats conjuntament amb altres organismes o entitats en matèria de maquinària agrícola.

f) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 

Article 29

Servei de Sanitat Vegetal

29.1 El Servei de Sanitat Vegetal té les funcions següents:

a) Executar les actuacions en matèria de prevenció i lluita fitopatològica i proposar-ne l'ordenació.

b) Coordinar i executar les actuacions en matèria de foment de la lluita biològica, de la lluita dirigida i de la gestió integrada de plagues.

c) Coordinar les actuacions de les agrupacions d'agricultors per a la lluita contra els agents perjudicials per a la producció agrícola.

d) Gestionar els ajuts en matèria de sanitat vegetal.

e) Gestionar els registres de proveïdors de material vegetal, d'agrupacions de defensa vegetal i de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària.

f) Executar les actuacions en matèria de campanyes fitosanitàries i les mesures obligatòries per als proveïdors de material vegetal per autoritzar l'emissió de passaports fitosanitaris.

g) Coordinar i executar els programes de vigilància i control de la comercialització, utilització i experimentació de productes fitosanitaris.

h) Gestionar els laboratoris d'agricultura i sanitat vegetal.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

29.2 Depenen del Servei de Sanitat Vegetal:

a) La Secció de Prevenció i Lluita Fitopatològica.

b) El Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya.

29.2.1 La Secció de Prevenció i Lluita Fitopatològica té les funcions següents:

a) Executar les actuacions en matèria de lluita fitopatològica i gestió integrada de plagues, malalties vegetals i males herbes.

b) Implantar mètodes alternatius a la lluita química.

c) Estudiar les plagues agrícoles, divulgar els mitjans de lluita i les tècniques d'aplicació i recomanar els mitjans de prevenció i lluita contra les plagues.

d) Executar les mesures fitosanitàries en explotacions agrícoles, planters i mitjans de transport.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

29.2.2 El Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya, ubicat a Lleida, i assimilat orgànicament a secció, té les funcions següents:

a) Desenvolupar i aplicar l'analítica de laboratori necessària per donar suport diagnòstic als programes d'agricultura i sanitat vegetal.

b) Organitzar activitats tècniques de formació de personal.

c) Realitzar anàlisis en matèria de producció agrícola i sanitat vegetal.

d) Qualsevol altra funció anàloga que se li encomani.

 

Article 30

Subdirecció General de Ramaderia

30.1 La Subdirecció General de Ramaderia té les funcions següents:

a) Coordinar les polítiques, les estratègies, els programes i els plans en matèria de ramaderia.

b) Avaluar els recursos ramaders i promoure actuacions d'ordenació de la producció ramadera.

c) Definir les línies estratègiques en matèria de benestar animal, salut animal i seguretat alimentària en la producció ramadera i del seu control.

d) Definir línies estratègiques de foment de la millora de la producció ramadera i de la sanitat animal.

e) Coordinar les directrius i actuacions corresponents per assegurar la implantació de la normativa europea en matèria de benestar animal i seguretat alimentària en la producció ramadera.

f) Impulsar i desenvolupar la interlocució amb les administracions públiques i altres agents externs per fomentar les actuacions en l'àmbit de la seguretat alimentària.

g) Coordinar les actuacions en matèria de medicaments veterinaris.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

30.2 La Subdirecció General de Ramaderia s'estructura en les unitats administratives següents:

a) El Servei d'Ordenació Ramadera.

b) El Servei de Prevenció en Salut Animal.

c) El Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera.

 

Article 31

Servei d'Ordenació Ramadera

31.1 El Servei d'Ordenació Ramadera té les funcions següents:

a) Elaborar propostes en matèria de foment i millora de la producció ramadera.

b) Proposar les actuacions en matèria d'ordenació de les explotacions ramaderes com a mitjà de control de la producció animal.

c) Coordinar la gestió del registre de contractes d'integració, els registres i les bases de dades en matèria d'explotacions ramaderes i el de transportistes d'animals.

d) Executar els programes de millora genètica ramadera i les actuacions en matèria de races autòctones o testimonials i promoure la protecció i el foment de les races autòctones i les espècies en règim extensiu i intensiu, i també de les considerades menors.

e) Elaborar propostes de línies d'ajuts al sector ramader i gestionar-les, sempre que no siguin competència d'una altra direcció general.

f) Executar les actuacions en matèria de benestar animal i de transport dels animals.

g) Executar les actuacions en matèria de certàmens i concentracions d'animals vius.

h) Gestionar els registres d'agents del sector lleter implicats en la producció, el transport, l'emmagatzematge i el tractament de la llet crua i dels contenidors de llet i exercir el control del sector lacti, especialment el control i la gestió de la taxa làctia i la qualitat de la llet.

i) Executar les actuacions en matèria de classificació de canals i ous.

j) Coordinar els programes sectorials de control en l'àmbit de les competències del Servei.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

31.2 Del Servei d'Ordenació Ramadera depèn la Secció d'Ordenació Sectorial Ramadera, que té les funcions següents:

a) Gestionar els registres i les bases de dades en matèria d'explotacions ramaderes, de contractes d'integració i de transportistes d'animals.

b) Controlar el compliment en matèria de classificació de canals i ous.

c) Controlar les actuacions en matèria de certàmens i concentracions d'animals vius.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 32

Servei de Prevenció en Salut Animal

32.1 El Servei de Prevenció en Salut Animal té les funcions següents:

a) Elaborar i dirigir els programes sanitaris de prevenció, vigilància, alerta, lluita, emergència i eradicació sota criteris d'estandardització, de simplificació i d'actuació en xarxa, i impulsar-ne la innovació tecnològica i la recerca en la seva aplicació.

b) Dirigir el funcionament dels laboratoris de sanitat ramadera, supervisar i controlar els laboratoris que realitzin analítiques en matèria de sanitat animal per encàrrec del Departament i proposar acords amb altres laboratoris públics i/o privats per a la seva habilitació per a determinades analítiques.

c) Elaborar i dirigir programes transversals de suport a la sanitat animal de caràcter preventiu, en especial els referents a la bioseguretat, i elaborar i mantenir operatius els programes d'alerta i emergència sanitària.

d) Fomentar la constitució de les agrupacions de ramaders de caràcter sanitari i la seva participació en l'elaboració i l'execució dels programes sanitaris.

e) Organitzar el sistema d'identificació i moviment de bestiar i programar-ne els controls per assegurar la traçabilitat de la producció i la sanitat ramadera.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

32.2 Depenen del Servei de Prevenció en Salut Animal:

a) La Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals.

b) La Secció de Prevenció Sanitària.

c) El Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya.

32.2.1 La Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals té les funcions següents:

a) Exercir el control, auditar i avaluar els programes sanitaris de malalties animals de prevenció, vigilància, alerta, lluita, emergència i eradicació.

b) Informar sobre l'execució de programes sanitaris de malalties animals a l'Administració general de l'Estat i a la Unió Europea, quan correspongui.

c) Coordinar la participació de les agrupacions de ramaders de caràcter sanitari i els veterinaris en l'elaboració i l'execució dels programes sanitaris.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

32.2.2 La Secció de Prevenció Sanitària té les funcions següents:

a) Executar els programes sanitaris transversals o de prevenció sanitària genèrica dels animals, en especial els relatius al moviment del bestiar, les emergències sanitàries i la bioseguretat.

b) Executar les actuacions en matèria d'identificació i moviment del bestiar.

c) Proposar mesures de desenvolupament dels sistemes informàtics per al registre de les dades d'identificació i moviment dels animals.

d) Executar els controls dels programes d'identificació i del moviment animal.

e) Definir els criteris per al reconeixement de les agrupacions ramaderes de caràcter sanitari.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

32.2.3 El Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya, assimilat orgànicament a secció, té les funcions següents:

a) Desenvolupar, realitzar i actualitzar les tècniques analítiques per donar suport diagnòstic als programes de sanitat animal.

b) Implantar les directrius del Servei de Prevenció en Salut Animal en matèria d'acreditació de qualitat.

c) Elaborar els informes tècnics i els certificats sanitaris que se li demanin en l'àmbit de les seves funcions.

d) Participar en les activitats tècniques per a les quals sigui requerit pel Servei de Prevenció en Salut Animal.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 33

Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera

33.1 El Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera té les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat alimentària en l'àmbit de la producció ramadera i programar els controls d'higiene en les explotacions ramaderes.

b) Dirigir les actuacions de control als establiments i operadors del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà de menor risc per a la salut pública i animal, i garantir la seguretat de les substàncies que s'incorporen a la cadena de producció, comercialització i ús de pinsos.

c) Gestionar el registre d'operadors del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà.

d) Proposar actuacions d'investigació en animals vius i els productes que se'n derivin, de residus de medicaments veterinaris i d'altres productes que s'hi puguin detectar, i executar les actuacions en matèria de comercialització i ús racional dels medicaments veterinaris.

e) Supervisar i certificar les auditories de Bones Pràctiques de laboratori (BPL) i de les normes de correcta fabricació (NCF) relacionades amb els medicaments veterinaris.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

33.2 Del Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera depèn la Secció d'Alimentació Animal, que té les funcions següents:

a) Executar les actuacions de control de la fabricació, la comercialització, el transport i la utilització de pinsos.

b) Executar les mesures de control als establiments i operadors del sector de l'alimentació animal.

c) Elaborar protocols que garanteixin la traçabilitat de qualsevol tipus de pinso i supervisar-ne el bon funcionament.

d) Coordinar les actuacions derivades de l'activació del procediment del sistema ràpid d'alertes en alimentació animal.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 34

Direcció General de Desenvolupament Rural

34.1 La Direcció General de Desenvolupament Rural té les funcions següents:

a) Elaborar i proposar les polítiques i estratègies i els plans i programes en matèria de desenvolupament integral del món rural, diversificació de l'economia rural i sòl agrari.

b) Fomentar el desenvolupament i la millora integral de les àrees rurals i de les explotacions agrícoles i ramaderes.

c) Impulsar actuacions per a la millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions, a fi d'impulsar-ne la competitivitat.

d) Planificar les mesures en matèria d'assegurances agràries.

e) Realitzar actuacions en totes les matèries que directament o indirectament impliquin actuacions en sòl no urbanitzable d'interès agrari, especialment les relacionades amb els àmbits urbanístics, paisatgístics, ambientals, energètics i qualsevol altre, i ordenar i fomentar l'agricultura periurbana.

f) Impulsar actuacions en el sòl agrari.

g) Planificar les línies d'ajuts a les explotacions agràries i de desenvolupament rural, i proposar normativa reguladora en aquestes matèries.

h) Impulsar les polítiques estructurals en matèria d'infraestructures agràries i rurals i d'ordenació territorial agrària i rural i planificar obres de camins rurals.

i) Dirigir les actuacions en matèria de regadius, tant les executades directament pel Departament com per empreses públiques dependents de les administracions públiques, cosa que comprèn la seva planificació, programació, ordenació i gestió, i també la planificació i gestió de les concentracions parcel·làries.

j) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament en allò que li correspongui per raó de la matèria.

k) Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

34.2 La Direcció General de Desenvolupament Rural s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes.

b) La Subdirecció General de Planificació Rural.

c) La Subdirecció General d'Infraestructures Rurals.

 

Article 35

Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes

35.1 La Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes té les funcions següents:

a) Planificar, coordinar, organitzar i gestionar les línies d'ajuts directes i dels ajuts a les explotacions en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM), i dins de la Política Agrària Comuna, excepte les mesures relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i l'emmagatzematge privat.

b) Coordinar la relació entre el Departament, el Fons Espanyol de Garantia Agrària i l'Administració general de l'Estat en relació amb els ajuts especificats a la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article.

c) Planificar i dissenyar les actuacions d'inspecció i control en la gestió dels ajuts i de la condicionalitat, i organitzar i supervisar-ne el pagament.

d) Coordinar i supervisar la gestió dels diferents sistemes d'informació, bases de dades o registres adscrits a la Subdirecció General.

e) Elaborar propostes amb relació a la normativa reguladora en matèria dels ajuts especificats a la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article.

f) Supervisar la gestió del Catàleg d'explotacions agràries prioritàries.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

35.2 La Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes s'estructura en les unitats administratives següents:

a) El Servei de Coordinació d'Ajuts i Registres.

b) El Servei de Control Integrat i Pagaments.

 

Article 36

Servei de Coordinació d'Ajuts i Registres

36.1 El Servei de Coordinació d'Ajuts i Registres té les funcions següents:

a) Gestionar les línies d'ajuts en l'àmbit de la Subdirecció General.

b) Coordinar i organitzar la Declaració Única Agrària.

c) Gestionar el Sistema Integrat de Dades de les Explotacions Agràries de Catalunya, el Catàleg d'explotacions agràries prioritàries i el Sistema Integrat de Gestió i Control.

d) Gestionar la base de dades de drets de pagament únic i dels drets de producció ramadera.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

36.2 Del Servei de Coordinació d'Ajuts i Registres depèn la Secció de Planificació de Campanyes, que té les funcions següents:

a) Elaborar informes i estudis sobre la planificació anual de les línies d'ajuts directes i de les procedents de l'OCM a les explotacions agràries.

b) Proposar la programació de les convocatòries de les línies d'ajuts directes.

c) Establir els processos i tramitar els expedients d'ajuts directes i de les OCM a les explotacions agràries.

d) Mantenir el Sistema Integrat de Dades de les Explotacions Agràries de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 37

Servei de Control Integrat i Pagaments

37.1 El Servei de Control Integrat i Pagaments té les funcions següents:

a) Gestionar el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

b) Coordinar la gestió de la condicionalitat i l'execució dels controls pels òrgans especialitzats corresponents, d'acord amb la normativa d'aplicació i sense perjudici de l'execució dels controls que correspon als òrgans especialitzats dins de les diferents unitats directives del Departament.

c) Dissenyar els plans de control administratiu i controls sobre el terreny de les línies d'ajut de la Subdirecció i supervisar-ne l'execució.

d) Realitzar controls de qualitat dels ajuts en l'àmbit de la Subdirecció.

e) Gestionar el pagament dels ajuts en l'àmbit de la Subdirecció.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

37.2 Del Servei de Control Integrat i Pagaments depenen:

a) La Secció de Controls i Condicionalitat.

b) La Secció de Pagaments.

37.2.1 La Secció de Controls i Condicionalitat té les funcions següents:

a) Proposar els plans de control de les línies d'ajuts.

b) Posar en pràctica les tècniques de teledetecció i control per imatge.

c) Executar els plans i els procediments de control.

d) Elaborar el pla anual de formació en matèria de controls dels ajuts.

e) Coordinar els controls de la condicionalitat.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

37.2.2 La Secció de Pagaments té les funcions següents:

a) Gestionar els tràmits per als pagaments dels ajuts.

b) Supervisar el seguiment financer i pressupostari dels ajuts.

c) Gestionar la tramitació d'al·legacions i recursos en matèria d'ajuts.

d) Executar els controls de qualitat dels ajuts.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 38

Subdirecció General de Planificació Rural

38.1 La Subdirecció General de Planificació Rural té les funcions següents:

a) Planificar, coordinar i fer el seguiment de plans i programes de desenvolupament rural i de diversificació de l'economia rural.

b) Supervisar i coordinar els programes de foment del desenvolupament i la millora integral de les àrees rurals i de les explotacions agrícoles i ramaderes.

c) Supervisar i coordinar els programes en matèria de plans de millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions a fi d'impulsar-ne la competitivitat.

d) Planificar i dissenyar les actuacions en matèria d'inspecció i control en els ajuts de desenvolupament rural.

e) Gestionar les línies d'ajuts en l'àmbit del desenvolupament rural.

f) Gestionar el pla d'assegurances agràries.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

38.2 De la Subdirecció General de Planificació Rural depenen:

a) El Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària.

b) El Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària.

c) El Servei de Programació i Dinamització Rural.

 

Article 39

Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària

39.1 El Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària té les funcions següents:

a) Gestionar els plans i programes d'actuació en matèria de millora integral i de modernització de les explotacions agràries, de les seves condicions de vida i treball, i de les seves rendes.

b) Gestionar altres mesures d'inversions a les explotacions agràries destinades a millorar-ne la competitivitat.

c) Gestionar i fer el seguiment de les mesures d'assegurament de la integritat de les explotacions agràries, de la seva capitalització adequada i de la potenciació dels seus sistemes de gestió, en coordinació amb altres òrgans o unitats del Departament.

d) Estudiar els mètodes i les tècniques d'elaboració de plans de modernització i desenvolupament integral de les explotacions agràries i el seu finançament, i fer-ne el seguiment.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

39.2 Del Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària depèn la Secció d'Ajuts a les Estructures Agràries, que té les funcions següents:

a) Gestionar els ajuts a la modernització de les estructures de les explotacions agràries, la primera instal·lació de joves a l'agricultura, la diversificació de l'activitat agrària i l'assessorament de les explotacions agràries.

b) Elaborar les propostes de normativa reguladora dels ajuts i les propostes d'aprovació i pagament de les línies d'ajuts a les estructures agràries.

c) Executar els plans de control i la supervisió de les actuacions de gestió de les unitats que hi participen.

d) Coordinar l'aplicació del Contracte Global d'Explotació.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 40

Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària

40.1 El Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària té les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar les mesures agroambientals i de zones desafavorides.

b) Gestionar altres mesures d'inversions no productives i de sostenibilitat a les explotacions agràries.

c) Gestionar els ajuts sobre assegurances agràries, els destinats a pal·liar els danys produïts a les explotacions agràries per adversitats climàtiques o d'incendis i els ajuts agroambientals i a zones desfavorides.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

40.2 Del Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària depenen:

a) La Secció d'Ajuts Agroambientals i Zones Desafavorides.

b) La Secció d'Assegurances Agràries.

40.2.1 La Secció d'Ajuts Agroambientals i Zones Desafavorides té les funcions següents:

a) Donar suport a la gestió dels ajuts agroambientals i a zones desafavorides i dels ajuts per indemnitzacions compensatòries.

b) Elaborar els procediments de gestió i els plans de control corresponents.

c) Gestionar les mesures que s'estableixin sobre inversions no productives.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

40.2.2 La Secció d'Assegurances Agràries té les funcions següents:

a) Impulsar i proposar millores i noves línies per estendre la contractació d'assegurances agràries.

b) Avaluar l'impacte econòmic que poden suposar els danys produïts a les explotacions agràries per desastres naturals o altres esdeveniments de caràcter excepcional i estudiar la proposta dels possibles ajuts per pal·liar-los.

c) Gestionar i tramitar els ajuts al foment de les assegurances agràries, els ajuts al cessament anticipat de l'activitat agrària i els ajuts destinats a pal·liar els danys produïts a les explotacions agràries per desastres naturals o altres esdeveniments de caràcter excepcional.

d) Elaborar i dur a terme els plans de control per a la supervisió de les actuacions de les diferents línies d'ajuts gestionades per la Secció.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 41

Servei de Programació i Dinamització Rural

41.1 El Servei de Programació i Dinamització Rural té les funcions següents:

a) Dissenyar i coordinar la programació, l'execució financera i el seguiment i l'avaluació del Programa de desenvolupament rural.

b) Coordinar i gestionar les actuacions d'aplicació de la metodologia Leader i d'altres programes relacionats amb la dinamització del món rural.

c) Coordinar i supervisar els grups d'acció local que participen en la gestió dels ajuts que gestiona el Servei.

d) Coordinar i gestionar els ajuts per dotar de serveis bàsics l'economia i la població rural.

e) Elaborar els procediments de gestió, els plans de control i les propostes d'aprovació i de pagament dels ajuts que gestiona el Servei.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

41.2 Del Servei de Programació i Dinamització Rural depèn la Secció de Programació Rural, que té les funcions següents:

a) Coordinar, revisar l'execució financera i fer el seguiment i l'avaluació del Programa de desenvolupament rural.

b) Coordinar i donar suport a les activitats dels òrgans de seguiment del Programa de desenvolupament rural.

c) Garantir que la selecció de les operacions finançables a través de les mesures del Programa de desenvolupament rural s'ajusti als criteris determinats en el Programa.

d) Coordinar i gestionar projectes innovadors en l'àmbit de la Xarxa Rural Nacional.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 42

Subdirecció General d'Infraestructures Rurals

La Subdirecció General d'Infraestructures Rurals té les funcions següents:

a) Elaborar plans i programes en matèria d'infraestructures agràries i rurals i de regadius, controlar-ne l'execució i avaluar-ne els resultats.

b) Elaborar la proposta de declaració d'interès general de projectes d'infraestructures que afectin el sòl agrari o el desenvolupament rural.

c) Gestionar mesures de foment en matèria de regadius i camins rurals.

d) Proposar la regulació de les actuacions relacionades amb la concentració parcel·lària i amb les obres de regadiu i altres infraestructures, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

e) Coordinar les relacions amb la resta de departaments de la Generalitat l'actuació dels quals incideixi, de manera transversal, sobre qualsevol de les matèries relacionades amb les infraestructures agràries, i coordinar les actuacions territorials relacionades amb el sòl agrari.

f) Supervisar la redacció d'estudis i projectes i l'execució i el control d'obres i actuacions de foment per a la millora de la infraestructura rural i per a la transformació en regadiu i millora dels regadius existents, tot cercant l'aprofitament i la conservació de recursos hídrics per a finalitats agràries.

g) Executar els plans i les actuacions en matèria de camins rurals.

h) Executar els programes en matèria d'ordenació i gestió del sòl agrari per al desenvolupament integral i la protecció del món rural i impulsar el reconeixement de la figura dels municipis rurals com a mesura de protecció de les activitats agràries.

i) Supervisar els projectes de les obres que promou o executa el Departament i exercir les funcions d'oficina supervisora que preveu la normativa sobre contractació administrativa i d'obra pública.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 

Article 43

Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

43.1 La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries té les funcions següents:

a) Planificar i coordinar les polítiques, els plans i els programes en matèria d'alimentació, qualitat agroalimentària i indústries agroalimentàries.

b) Ordenar i supervisar les actuacions en matèria d'inspecció, verificació i control de la qualitat i la lluita contra els fraus en la producció i comercialització agroalimentàries i dels mitjans de producció agraris, i aprovar-ne els plans d'inspecció.

c) Planificar i supervisar les actuacions d'ordenació, foment i promoció dels productes agroalimentaris de qualitat i/o amb mencions de qualitat, artesania alimentària, fires, mercats, certàmens de productes agroalimentaris, xarxes d'agrobotigues i hàbits de consum de productes alimentaris.

d) Desenvolupar línies d'actuació en matèria de comercialització i distribució de productes alimentaris i dels petits establiments agroalimentaris en el món rural.

e) Planificar i gestionar els serveis analítics del Departament i autoritzar els laboratoris de productes agroalimentaris.

f) Ordenar el sector de les begudes alcohòliques, en col·laboració amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi, si escau, i les no alcohòliques.

g) Autoritzar les pràctiques enològiques previstes a la normativa europea.

h) Planificar les línies d'ajuts a la transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris.

i) Planificar mesures de foment de les cooperatives agroalimentàries i les societats agràries de transformació.

j) Proposar la normativa reguladora en les matèries competència de la Direcció General.

k) Exercir les competències que resultin de la normativa en matèria d'organitzacions interprofessionals agroalimentàries, organitzacions de productors, agrupacions de productors i associacions d'organitzacions de productors.

l) Elaborar, conjuntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la definició i planificació de la R+D agroalimentària, fomentar la R+D+I en el sector alimentari i el medi natural i coordinar la divulgació i la difusió dels resultats i avenços.

m) Elaborar els plans i programes de formació, transferència tecnològica, assessorament i innovació del sector agroalimentari i del medi natural i definir les mesures de foment.

n) Coordinar i dinamitzar la implicació de tots els agents del sector agroalimentari català en els plans i programes d'innovació.

o) Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

p) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament en allò que li correspongui per raó de la matèria.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

43.2 Les funcions en matèria de seguretat alimentària i indústries agroalimentàries s'exerceixen sens perjudici de les competències del departament competent en matèria de salut.

43.3 La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries s'estructura en:

a) La Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària.

b) La Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries.

c) La Subdirecció General de la Inspecció i el Control Agroalimentari.

 

Article 44

Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària

44.1 La Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària té les funcions següents:

a) Executar i fer el seguiment de les polítiques, les estratègies, els programes i els plans en matèria d'innovació tecnològica, assessorament al sector agrari i formació en el món agrari i rural.

b) Coordinar les actuacions adreçades a la formació d'agricultors, ramaders i altres operadors de l'àmbit rural.

c) Coordinar la difusió i transferència de coneixement agroalimentari i supervisar la coordinació i difusió del reconeixement d'actuacions innovadores i emprenedores en matèria agroalimentària.

d) Definir i coordinar la recerca, transferència i innovació (R+T+I) agroalimentàries i les mesures de foment en R+T+I en empreses agroalimentàries i del medi natural.

e) Supervisar el compliment del contracte programa que el Departament té amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, el seu seguiment i la proposta de la seva adequació.

f) Dissenyar i implementar protocols, procediments i metodologies per a les actuacions de formació i transferència de coneixement promogudes, coordinades o executades per les diferents unitats del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural.

g) Coordinar les actuacions en matèria d'anàlisi agroalimentària, elaboració de la metodologia analítica i realització d'anàlisis inicials, contradictòries i diriments en procediments de litigi i campanyes de control.

h) Supervisar el funcionament dels laboratoris de productes agroalimentaris i fomentar i controlar la implantació de sistemes d'assegurament de la qualitat als laboratoris de les empreses agroalimentàries.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li atribueixi.

44.2 De la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària depenen:

a) El Servei d'Innovació Agroalimentària.

b) El Servei de Formació Agrària.

c) El Laboratori Agroalimentari.

 

Article 45

Servei d'Innovació Agroalimentària

El Servei d'Innovació Agroalimentària té les funcions següents:

a) Coordinar les estratègies i els programes d'innovació al sector agroalimentari.

b) Coordinar l'assessorament al sector agrari català en matèria d'innovació i tecnologia.

c) Promoure les noves tecnologies en el sector agrari.

d) Executar les mesures adreçades al desenvolupament de la innovació i la tecnificació del sector agrari.

e) Gestionar les mesures de foment de la R+D+I al sector agroalimentari.

f) Coordinar i gestionar els instruments de transferència de coneixement al sector agroalimentari.

g) Gestionar el sistema d'assessorament agrari de Catalunya.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 46

Servei de Formació Agrària

El Servei de Formació Agrària té les funcions següents:

a) Executar els plans i els programes de capacitació professional agrària del Departament tant en l'àmbit de la formació inicial com del reciclatge de coneixements i la formació permanent dels agricultors i, en general, del món rural.

b) Fer el seguiment i l'avaluació dels plans i els programes de capacitació professional agrària i dur a terme la coordinació, en aquest àmbit, amb els altres serveis del Departament.

c) Supervisar el funcionament de les escoles i els centres de capacitació agrària.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 47

Laboratori Agroalimentari

47.1 El Laboratori Agroalimentari, amb rang assimilat a servei, té les funcions següents:

a) Elaborar mètodes d'anàlisi de control de qualitat sobre productes agraris i alimentaris i sobre els mitjans de la producció agrària, i contrastar-los d'acord amb els criteris de garantia de qualitat exigibles.

b) Realitzar anàlisis inicials, contradictòries i diriments en procediments de litigi i en campanyes de control; emetre dictàmens, informes i certificats oficials d'anàlisis agràries i alimentàries.

c) Gestionar el Registre de Laboratoris Agroalimentaris, les autoritzacions de laboratoris de productes agraris i alimentaris i la realització de les inspeccions corresponents.

d) Fomentar i controlar la implantació dels sistemes d'assegurament de la qualitat als laboratoris agroalimentaris de Catalunya, i també l'organització i la coordinació d'assaigs d'aptitud entre laboratoris.

e) Participar en estudis i projectes orientats a la millora dels processos d'inspecció de la qualitat i la seguretat dels productes agraris i alimentaris.

f) Proporcionar serveis de suport i assessorament cientificotècnic, de normativa reguladora i de sistemes de garantia de qualitat als laboratoris i les empreses del sector orientats a la millora i el foment de la seva activitat.

g) Gestionar el Panel de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya i el Laboratori d'Olis de Reus.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

47.2 El Laboratori Agroalimentari s'estructura en les unitats administratives següents:

a) La Secció de Tècniques Cromatogràfiques.

b) La Secció de Tècniques Bàsiques i Espectrofotomètriques.

47.2.1 La Secció de Tècniques Cromatogràfiques i la Secció de Tècniques Bàsiques i Espectrofotomètriques tenen les funcions següents:

a) Planificar i dirigir les activitats relacionades amb els procediments i amb els equips i/o instruments d'anàlisi de la secció.

b) Coordinar la realització de les anàlisis de les mostres i validar i aprovar els resultats de la seva secció.

c) Impulsar i dirigir la posada a punt i validació de mètodes amb les tècniques més adients i seguint les normes de qualitat.

d) Dirigir i coordinar les activitats relacionades amb la utilització i el calibratge dels equips i/o instruments d'anàlisi assignats a la seva secció i vetllar per la seva actualització i innovació.

e) Qualsevol altra funció que se'ls encomani.

47.2.2 La Secció de Tècniques Bàsiques i Espectrofotomètriques i la Secció de Tècniques Cromatogràfiques es diferencien per l'especificitat de les tècniques analítiques que apliquen i pels equips d'anàlisi que utilitzen.

 

Article 48

Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries

48.1 La Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries té les funcions següents:

a) Planificar i ordenar actuacions en matèria d'alimentació.

b) Fomentar l'equilibri i l'ordenació entre els agents de la cadena alimentària.

c) Vetllar i fer el seguiment de les actuacions d'organitzacions interprofessionals agroalimentàries, organitzacions de productors, agrupacions de productors i associacions d'organitzacions de productors, i proposar-ne, si és el cas, el reconeixement.

d) Elaborar els plans i programes en matèria d'indústries agroalimentàries.

e) Coordinar les actuacions en matèria de transformació, comercialització i distribució de productes agroalimentaris.

f) Planificar els ajuts a la transformació i comercialització de productes agroalimentaris, la regulació de mercats en origen i les seves entitats gestores, els productes agroalimentaris de qualitat, la regulació de mercats i l'associacionisme i cooperativisme agrari.

g) Coordinar i fer el seguiment de les mesures sobre l'ordenació de l'alimentació i la qualitat agroalimentària i l'ordenació, el foment i la promoció de les denominacions d'origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i d'altres mencions de qualitat agroalimentària.

h) Supervisar les actuacions del sistema de certificació i control dels productes amb denominacions o indicacions d'origen i altres mencions de qualitat agroalimentària.

i) Fomentar i fer el seguiment de la xarxa d'agrobotigues.

j) Fomentar la venda de proximitat de productes agroalimentaris catalans.

k) Donar suport a la implantació del Codi de Bones Pràctiques comercials de la cadena agroalimentària.

l) Coordinar les mesures d'impuls, foment i millora del cooperativisme agroalimentari.

m) Supervisar la gestió del Registre de Societats Agràries de Transformació i del Registre d'Indústries Agroalimentàries.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li atribueixi.

48.2 La Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries s'estructura en:

a) El Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries.

b) El Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

c) El Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris.

 

Article 49

Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries

El Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries té les funcions següents:

a) Executar els programes de millora de les condicions de transformació i comercialització agroalimentàries en origen.

b) Executar els programes de normalització i ordenació dels mercats en origen i de les llotges de productes agraris.

c) Gestionar el registre en matèria d'indústries agroalimentàries.

d) Gestionar el registre en matèria de societats agràries de transformació.

e) Gestionar els ajuts en matèria de foment de la indústria i la comercialització agroalimentàries, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres direccions generals.

f) Controlar els mercats en zones de producció i les actuacions de les seves entitats gestores.

g) Gestionar els expedients de reconeixement de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, les organitzacions de productors, les agrupacions de productors i les associacions d'organitzacions de productors.

h) Fer el seguiment tècnic dels diferents sectors agroindustrials i elaborar les dades que en deriven.

i) Fer el seguiment del Codi de Bones Pràctiques comercials de la cadena agroalimentària.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 50

Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària

El Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària té les funcions següents:

a) Executar les mesures de promoció i orientar, assistir i supervisar les activitats de les denominacions d'origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i d'altres mencions d'origen i de qualitat i l'artesania alimentària.

b) Fomentar la implantació dels sistemes d'assegurament de la qualitat a les empreses que produeixen productes emparats per una denominació, indicació o menció de qualitat.

c) Tramitar els ajuts en matèria de foment de les denominacions d'origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i d'altres mencions de qualitat i de l'artesania alimentària, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres direccions generals.

d) Gestionar el registre en matèria d'entitats de certificació i control.

e) Executar les actuacions de promoció d'assistència a fires agroalimentàries i de coordinació de les accions promocionals i de difusió dels productes agroalimentaris catalans.

f) Executar les mesures de foment de la venda de proximitat.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 51

Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris

El Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris té les funcions següents:

a) Gestionar els ajuts i les mesures relatius a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació de mercats i els ajuts al consum, l'emmagatzematge privat i la retirada de productes de mercat.

b) Gestionar els ajuts adreçats a organitzacions de productors agraris i associacions d'organitzacions de productors.

c) Executar i fer el seguiment de les mesures d'intervenció de mercats agroalimentaris.

d) Executar les mesures en matèria d'abastament i intervenció de productes agraris i d'ajuts agroalimentaris.

e) Tramitar els ajuts de regulació de mercat i altres règims d'ajuts corresponents al sector vitivinícola en relació amb l'Organització Comuna de Mercats (OCM).

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 52

Subdirecció General de la Inspecció i el Control Agroalimentaris

52.1 La Subdirecció General de la Inspecció i el Control Agroalimentaris té les funcions següents:

a) Elaborar i proposar els plans d'inspecció en matèria de lluita contra el frau en la producció i comercialització agroalimentàries.

b) Impulsar mesures de detecció de les conductes i/o pràctiques que infringeixen la normativa vigent en matèria de lluita contra els fraus i de qualitat agroalimentària i les que poden afectar negativament o perjudicar els interessos generals econòmics de la producció, de la industrialització i de la comercialització agroalimentàries en origen, i promoure les accions corresponents.

c) Coordinar, avaluar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i verificació de la qualitat dels productes agroalimentaris i dels mitjans de producció agraris per comprovar-ne l'adequació a les normes que regulen les característiques i els procediments d'elaboració; en el supòsit de productes vitivinícoles, begudes espirituoses i alcohols, aquestes funcions s'estenen a la circulació dels productes i a la gestió dels registres corresponents.

d) Coordinar i supervisar les actuacions de comprovació dels sistemes d'autocontrol en matèria de qualitat agroalimentària realitzats pels/per les operadors/es i la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de qualitat agroalimentària.

e) Gestionar el registre en matèria d'embotelladors de vins i begudes alcohòliques.

f) Autoritzar als operadors del sector vitivinícola els documents d'acompanyament que emparen el transport i la circulació de productes vitivinícoles i de les begudes aromatitzades perquè puguin ser validades per l'expedidor mateix.

g) Autoritzar que els registres o la comptabilitat material que han de dur els operadors del sector vitivinícola estiguin constituïts per un sistema informàtic.

h) Impulsar els tràmits derivats de les inspeccions en els procediments sancionadors corresponents.

i) Fomentar que les indústries agroalimentàries compleixin la normativa agroalimentària que els sigui d'aplicació i fer-ne el seguiment.

j) Planificar accions informatives a les indústries agroalimentàries en matèria de compliment de les normatives agroalimentàries.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

52.2 En matèria vitivinícola, aquestes funcions són exercides sense perjudici de les competències de l'Institut Català de la Vinya i el Vi i dels consells reguladors de les denominacions d'origen protegides en matèria d'inspecció i control dels productes vitivinícoles amb denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida que determina la normativa sectorial.

52.3 Les competències relacionades a l'apartat 1 han de ser exercides sense perjudici de les competències del departament competent en matèria de salut.

 

Article 53

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

53.1 La Direcció General de Pesca i Afers Marítims té les funcions següents:

a) Exercir les funcions d'autoritat marítima de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la pesca i l'acció marítimes.

b) Planificar les estratègies en polítiques marítimes i en política pesquera, i elaborar programes i plans en matèria de pesca, d'aqüicultura, d'oceanografia, de recerca marítima i d'afers marítims, els quals inclouen les activitats marítimes, tant les nauticorecreatives i les subaquàtiques de caràcter professional com d'esbarjo, i la formació nauticopesquera i nauticorecreativa.

c) Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i altres ajuts i mesures de foment destinats als sectors pesquer i aqüícola i al sector d'afers marítims i de les activitats nàutiques.

d) Exercir les funcions de tutela sobre les confraries de pescadors i les seves federacions i dur a terme les actuacions en relació amb les relacions institucionals amb altres organitzacions representatives del sector pesquer, aqüícola, de pesca recreativa, d'afers marítims, d'activitats nàutiques i de capacitació nauticopesquera.

e) Impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, de gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins, de l'aqüicultura i el marisqueig, de les llotges de contractació, de la comercialització dels productes pesquers, de les activitats marítimes i de titulacions nàutiques i capacitació nauticopesquera, i fer-ne el seguiment, el control, la vigilància i la inspecció.

f) Impulsar els plans d'ordenació i gestió de les diferents modalitats pesqueres, marisqueres i aqüícoles de Catalunya, aprovar els plans de gestió dels recursos marins vius i fer-ne el seguiment.

g) Coordinar la planificació de les estratègies marítimes en el marc de la Política Marítima Integrada, i l'ordenació de l'espai marítim català.

h) Fomentar les activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i turisme aqüícola i les demostracions de pesca.

i) Aprovar el Pla general de control i inspecció en les matèries competència de la Direcció General.

j) Aprovar el Pla anual de formació nauticopesquera de caràcter professional i d'activitats marítimes i d'esbarjo.

k) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament en allò que li correspongui per raó de la matèria.

l) Representar davant de l'Administració de l'Estat i els organismes internacionals les polítiques pesqueres i marítimes rellevants per a Catalunya, sense perjudici de les competències dels departaments competents en matèria de relacions exteriors i de medi ambient.

m) Exercir com a Organisme Intermedi de Gestió designat per l'Autoritat de Gestió segons la normativa europea dels Fons Estructurals Marítims i de la Pesca.

n) Dissenyar i coordinar les mesures del Pla d'acció marítima de Catalunya.

o) Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li atribueixi per normativa sectorial.

53.2 Les funcions en matèria d'acció marítima s'han d'exercir en coordinació amb els departaments i organismes que exerceixen competències amb implicacions en l'espai marítim i, en especial, en matèria portuària, d'ordenació del litoral, d'espais naturals protegits i d'aigües.

53.3 S'adscriu a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims el Consell Català de Cogestió Marítima, o l'organisme equivalent que n'assumeixi les competències.

53.4 La Direcció General de Pesca i Afers Marítims s'estructura en:

a) La Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura.

b) La Subdirecció General de Política Marítima, Control i Formació.

 

Article 54

Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura

54.1 La Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura té les funcions següents:

a) Desenvolupar i implementar els plans d'ordenació i gestió de les diferents modalitats pesqueres i els recursos marins vius.

b) Establir i coordinar les actuacions, les estratègies, els programes i els plans que han de dur a terme els Serveis Territorials del Departament en matèria de pesca i aqüicultura.

c) Avaluar la planificació i l'execució de les mesures de foment destinades als sectors pesquer, aqüícola i marisquer.

d) Coordinar les relacions amb les confraries de pescadors, les seves federacions, les organitzacions de productors, els grups d'acció local per al desenvolupament de les zones dependents de la pesca i altres organitzacions representatives dels sectors pesquer, aqüícola, marisquer i d'activitats marines.

e) Coordinar la planificació d'actuacions de foment de l'activitat econòmica dels sectors pesquer, aqüícola i marisquer i les propostes de mesures que impulsin la diversificació econòmica del sector pesquer i aqüícola, la internacionalització de les empreses i el desenvolupament de les zones dependents de la pesca.

f) Fomentar programes de cooperació europeus dins de l'àmbit competencial de la Direcció General, inclosa la recerca científica.

g) Coordinar i supervisar les normatives de la pesca professional i l'aqüicultura, i els ajuts.

h) Coordinar l'execució pressupostària de la Subdirecció General.

i) Coordinar la gestió de les concessions i les autoritzacions d'establiments de cultius marins i de recollida d'organismes vius per al cultiu marí.

j) Impulsar propostes relatives al desenvolupament i la gestió de les activitats d'aqüicultura i d'oceanografia a Catalunya.

k) Coordinar el Programa de seguiment de les aigües, els mol·luscs i el fitoplàncton tòxic a les zones de producció de marisc del litoral català.

l) Exercir la participació en els organismes europeus i internacionals de gestió pesquera i aqüícola.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

54.2 De la Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura depenen:

a) El Servei de Foment d'Estructures Pesqueres.

b) El Servei de Recursos Marins.

 

Article 55

Servei de Foment d'Estructures Pesqueres

55.1 El Servei de Foment d'Estructures Pesqueres té les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de mesures de foment dels sectors pesquer i aqüícola en el marc de la Política Pesquera Comuna.

b) Gestionar les línies d'ajuts destinats als sectors pesquer, aqüícola i de transformació i comercialització dels productes de la pesca en el marc dels fons europeus i altres fons propis.

c) Coordinar les actuacions en matèria d'autoritzacions de nova construcció, modernització i canvis de base dels vaixells de pesca.

d) Supervisar la gestió dels registres en matèria de pesca i aqüicultura, de confraries de pescadors i de les seves federacions, el registre de les organitzacions de productors i el de les entitats associatives de professionals del sector.

e) Elaborar les mesures encaminades a l'exercici de la tutela sobre les confraries de pescadors i les seves federacions, i dels convenis que s'estableixin.

f) Elaborar i supervisar les actuacions en matèria de transformació i comercialització dels productes pesquers i promoure acords entre els sectors afectats per la transformació i la comercialització de productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig.

g) Elaborar propostes en relació amb la normativa reguladora en matèria d'ordenació pesquera.

h) Coordinar propostes d'actuació sobre noves vies de comercialització dels productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

55.2 El Servei de Foment d'Estructures Pesqueres s'estructura en les unitats administratives i àrees funcionals següents:

a) La Secció d'Ajuts i Economia Pesquera.

b) L'Àrea de Comercialització Pesquera.

55.3 La Secció d'Ajuts i Economia Pesquera té encomanades les funcions següents:

a) Preparar propostes en relació amb la normativa reguladora en matèria d'ajuts en el marc de la Política Pesquera Comuna.

b) Gestionar el pressupost del Programa operatiu dels ajuts europeus.

c) Elaborar els procediments per a la gestió dels ajuts comunitaris.

d) Executar i coordinar els plans de control de l'Organisme Intermedi de Gestió (OIG) en el marc dels ajuts comunitaris de les unitats que hi participen.

e) Coordinar l'actuació de l'Organisme Intermedi de Gestió en matèria de certificació dels ajuts comunitaris.

f) Elaborar els informes anuals i sectorials de situació d'execució dels ajuts.

g) Controlar els desemborsaments comunitaris.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

55.4 Corresponen a l'Àrea de Comercialització Pesquera, com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Assessorar el sector pesquer en relació amb la primera venda dels productes pesquers.

b) Informar les entitats representatives del sector pesquer productiu i comercialitzador sobre les accions per a la millora de la qualitat i la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura catalans.

c) Executar actuacions relatives als ajuts destinats a la transformació i comercialització dels productes de la pesca i actuacions col·lectives en el marc dels fons europeus.

d) Elaborar les campanyes de promoció dels productes pesquers catalans i del consum de peix i marisc en general.

e) Fomentar les empreses de comercialització i transformació de productes de la pesca i l'aqüicultura.

f) Organitzar el control de les notes de primera venda de les llotges pesqueres.

g) Planificar i coordinar l'elaboració i difusió de l'estadística pesquera.

h) Elaborar les propostes d'actuació en la comercialització dels productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig.

i) Executar les actuacions en matèria de transformació i comercialització dels productes pesquers i promoure acords entre els sectors afectats per la transformació i la comercialització de productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 56

Servei de Recursos Marins

56.1 El Servei de Recursos Marins té les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració de propostes de plans de gestió de les diferents modalitats de pesca i recursos vius, i fer-ne el seguiment.

b) Representar l'Administració en els comitès de cogestió quan s'escaigui.

c) Elaborar propostes d'ordenació i foment de la recerca i innovació en els àmbits de la pesca, l'aqüicultura i l'oceanografia.

d) Fer el seguiment i controlar l'execució dels programes i projectes d'investigació en aqüicultura, i informar sobre els ajuts estructurals, els de l'Administració de l'Estat i els de la Generalitat de Catalunya relacionats amb l'aqüicultura.

e) Tramitar les concessions i autoritzacions per als establiments de cultius aqüícoles, les de recollida de cria de marisc i les guies de circulació per al transport de mol·luscs, i fer el seguiment, el control tècnic i els informes necessaris en relació amb les inversions en establiments aqüícoles i els plans d'ordenació en matèria d'aqüicultura.

f) Proposar reglamentacions dels arts i ormeigs de pesca i marisqueig.

g) Proposar els treballs de seguiment del medi marí i dels recursos pesquers.

h) Executar els plans de gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera i d'altres mesures de protecció que s'estableixin en relació amb els recursos marins.

i) Proposar l'autorització de l'extracció d'organismes vius amb finalitats científiques, educatives, culturals i aquariològiques a les aigües del litoral català.

j) Dissenyar i coordinar els programes de control oficial en matèria de seguretat alimentaria de la higiene dels productes primaris de la pesca i l'aqüicultura i supervisar-ne l'execució, sens perjudici de les competències en matèria de seguretat alimentària dels òrgans competents en aquesta matèria.

k) Informar i fer el seguiment de les polítiques pesqueres de la Unió Europea i dels processos relacionats amb els organismes internacionals de gestió pesquera rellevants per a Catalunya, en l'àmbit de les seves competències.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

56.2 Del Servei de Recursos Marins depèn la Secció de Gestió de la Pesca i el Marisqueig, que té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de reglamentació d'arts, ormeigs, instruments i equips de pesca.

b) Elaborar les propostes dels plans de gestió de les diferents modalitats de pesca i marisqueig i dels recursos vius, i participar en els comitès dels plans de gestió que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims estableixi.

c) Elaborar estudis de regulació de les diferents modalitats de pesca i marisqueig, horari de l'activitat extractiva, fons mínims, talles mínimes i períodes de veda per a zones i/o espècies.

d) Tramitar els expedients de llicències i autoritzacions per a la pesca professional.

e) Tramitar autoritzacions d'extracció d'organismes vius amb finalitats científiques, educatives, culturals i aquariològiques al litoral català.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 57

57.1 Corresponen a la Subdirecció General de Política Marítima, Control i Formació les funcions següents:

a) Coordinar la planificació de les estratègies en polítiques marítimes, inclosa la política marítima integrada, l'ordenació de l'espai marítim i les estratègies marítimes multisectorials, d'acord amb els departaments i organismes que exerceixen competències amb implicacions en l'espai marítim.

b) Representar i participar en els organismes europeus i internacionals de gestió marítima.

c) Elaborar propostes normatives sobre les activitats marítimes sota l'àmbit competencial de la Direcció General diferents de la pesca professional i l'aqüicultura.

d) Coordinar la planificació de les zones de condicionament marí, les zones marines protegides i els esculls artificials, sens perjudici de la necessària coordinació amb el departament competent en matèria de medi natural.

e) Planificar el Programa de seguiment, control, vigilància i inspecció en l'àmbit marítim competencial de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i coordinar les actuacions que se'n derivin.

f) Establir les instruccions i directrius sobre lluita contra pràctiques il·legals en l'àmbit de la pesca, l'aqüicultura, la comercialització de recursos marins i els afers marítims, d'acord amb la reglamentació europea i els convenis internacionals.

g) Coordinar iniciatives interdepartamentals de vigilància i inspecció.

h) Coordinar la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències, i impulsar els tràmits derivats de les inspeccions i els controls en els procediments sancionadors corresponents.

i) Planificar i regular la formació nauticopesquera professional i d'esbarjo, i també la corresponent a activitats marítimes, inclòs el busseig professional i d'esbarjo.

j) Coordinar l'execució pressupostària de la Subdirecció General.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

57.2 La Subdirecció General de Política Marítima, Control i Formació s'estructura en:

a) El Servei de Control i Acció Marítims.

b) L'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.

 

Article 58

58.1 El Servei de Control i Acció Marítims té les funcions següents:

a) Coordinar els plans de seguiment, control, vigilància i inspecció pesquera i d'afers marítims i nàutics, organitzar-ne els mitjans humans i materials, formar els inspectors i dirigir les inspeccions pel territori per controlar el compliment de la normativa aplicable en l'àmbit competencial de la Direcció General, tant pel que fa als recursos com als afers marítims i la protecció del litoral.

b) Proposar plans d'actuació conjunta i les directrius a seguir amb el cos d'Agents Rurals, la Policia de Catalunya o amb altres administracions públiques que puguin actuar com a inspecció de pesca i afers marítims, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

c) Col·laborar amb el Servei de Recursos Marins en les actuacions d'inspecció quan es tracti de les activitats relacionades amb la pesca professional i l'aqüicultura.

d) Proposar reglamentacions en relació amb els afers marítims, incloent en tot cas: els centres d'activitats marítimes, el busseig professional i d'esbarjo i la pesca recreativa.

e) Supervisar les tramitacions de les llicències de pesca recreativa.

f) Proposar les autoritzacions de concursos de pesca marítima.

g) Proposar les autoritzacions corresponents als centres d'activitats marítimes, el busseig professional i el turisme aqüícola.

h) Gestionar les actuacions en matèria de pesca-turisme, turisme pesquer i turisme aqüícola i les demostracions de pesca.

i) Gestionar les accions corresponents al règim sancionador en les competències de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

58.2 Del Servei de Control i Acció Marítims depenen:

a) La Secció de Protecció del Litoral i del Medi Marí.

b) La Secció de Control i Inspecció.

58.3 La Secció de Protecció del Litoral i del Medi Marí té les funcions següents:

a) Gestionar les zones de condicionament marí, les zones marines protegides d'interès pesquer i els esculls artificials i els hàbitats marins, sens perjudici de la necessària coordinació amb el departament competent en matèria de medi natural.

b) Gestionar els hàbitats marins d'interès pesquer i proposar-ne mesures de conservació, incloent l'establiment de reserves pesqueres i zones de protecció d'herbassars de fanerògames marines, de coral·ligen i de grapissars, sens perjudici de la necessària coordinació amb el departament competent en matèria de medi natural.

c) Elaborar propostes de plans de gestió de les zones de condicionament marí.

d) Fer el seguiment de les actuacions que tenen lloc a la franja costanera que poden afectar els recursos marins o l'activitat pesquera.

e) Emetre informe sobre les sol·licituds d'autorització d'abocaments de residus a mar i la realització d'obres d'infraestructures a la zona costanera, i sobre l'atorgament de concessions susceptibles d'afectar els recursos marins.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

58.4 La Secció de Control i Inspecció té les funcions següents:

a) Inspeccionar el compliment de les normatives corresponents a les activitats que es desenvolupen en l'àmbit de les competències de la Direcció General, inclosa la formació que imparteixen els centres d'activitats marítimes i els cursos de busseig professional autoritzats.

b) Coordinar, donar suport i fer el seguiment de les actuacions de control exercides per les persones habilitades en les funcions de control i inspecció en matèria de pesca i afers marítims adreçades a vetllar pel compliment de la normativa vigent.

c) Elaborar informes, programes i plans de control, memòries i estadístiques de les actuacions realitzades en l'exercici de les funcions de control i inspecció en matèria de pesca i afers marítims i activitats nàutiques.

d) Proposar i participar en l'elaboració d'activitats formatives adreçades a la formació contínua i el perfeccionament del personal que exerceix les funcions de control i inspecció en matèria de pesca i afers marítims, incloses les activitats nàutiques.

e) Redactar i fer el seguiment dels projectes per a la millora de les activitats de control i inspecció i règim sancionador en matèria de pesca i afers marítims.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 59

Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

L'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Ordenar i impartir la formació nauticopesquera de caràcter professional i la d'activitats marítimes d'esbarjo.

b) Dur les relacions amb altres institucions i entitats en matèria de capacitació nauticopesquera i d'esbarjo, divulgar els programes i organitzar els cursos de formació en aquesta matèria i gestionar els ajuts corresponents.

c) Organitzar els exàmens i gestionar l'expedició de titulacions nauticorecreatives i subaquàtiques, i de les seves renovacions i validacions.

d) Ésser centre de formació professional reglada en matèria nauticopesquera.

e) Promoure, fomentar i divulgar la cultura pesquera.

f) Elaborar estudis sobre els canvis tecnològics, organitzatius i sociolaborals que puguin afectar el sector o participar-hi.

g) Promoure accions de desenvolupament i transferència tecnològica en les matèries regulades per aquesta normativa.

h) Dissenyar, establir i desenvolupar un laboratori d'iniciatives marítimes sostenibles que promogui les Bones Pràctiques en l'àmbit marítim.

i) Promoure i divulgar els resultats obtinguts en el laboratori d'iniciatives marítimes sostenibles i facilitar la projecció internacional de Catalunya en la matèria.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 60

Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

60.1 La Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi té les funcions següents:

a) Formular directrius relatives a la conservació i gestió del patrimoni forestal, avaluar-ne el grau de conservació, la protecció i la prevenció d'incendis forestals i assumir-ne, quan s'escaigui, la restauració i millora, i formular projectes de recerca en tecnologies relacionades amb el seu àmbit competencial.

b) Formular directrius relatives a la generació i el desenvolupament de projectes que integrin la bioeconomia en la gestió dels àmbits forestal, cinegètic i piscícola de Catalunya.

c) Formular les directrius en matèria de gestió de l'activitat cinegètica i de la pesca continental.

d) Dissenyar i dirigir les actuacions en matèria de protecció, prevenció d'incendis forestals i foment dels terrenys forestals, tot vetllant per la protecció dels ecosistemes forestals de Catalunya.

e) Dissenyar les mesures en relació amb els terrenys forestals, les reserves de caça i els seus equipaments vinculats.

f) Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació dels terrenys forestals, el control de l'erosió, la protecció contra allaus, l'activitat cinegètica i la pesquera continental per evitar accions que puguin lesionar-ne els valors.

g) Supervisar, coordinar i fomentar l'activitat de les agrupacions de defensa forestal.

h) Aprovar els plans de millora per al desenvolupament de l'activitat forestal, cinegètica i de la pesca continental i de prevenció d'incendis forestals.

i) Potenciar la gestió forestal, l'aprofitament sostenible dels recursos forestals i la gestió associada dels aprofitaments de la fusta i promoure un model econòmic viable de l'activitat forestal centrat en la innovació i la transferència tecnològica.

j) Establir les directrius per a la gestió de les forests d'utilitat pública, protectores i patrimonials.

k) Formular les directrius per a l'ordenació i millora dels recursos forestals i de les pastures, l'aforestació i la millora de la coberta forestal.

l) Formular les directrius per a la prevenció d'incendis forestals i la restauració de les zones cremades i impulsar un model de gestió de riscs d'incendis.

m) Elaborar les propostes de normativa corresponents a la gestió forestal, la prevenció d'incendis forestals i la caça i la pesca continental.

n) Establir canals d'intercanvi d'informació relacionats amb l'activitat forestal, cinegètica i de la pesca continental entre l'Administració i la societat civil.

o) Formular plans i programes i emprendre activitats adreçats a l'educació, recerca i formació ambientals en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

p) Exercir l'adequada representació en les matèries de la Direcció General davant l'Administració de l'Estat i, sota la coordinació de la Secretaria d'Afers Exteriors, davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

q) Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

r) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament en allò que li correspongui per raó de la matèria.

s) Supervisar i coordinar el control del comerç de la fusta i els productes de la fusta.

t) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

60.2 La Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s'estructura en:

a) La Subdirecció General de Boscos.

b) La Subdirecció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.

c) El Servei de Gestió de Recursos.

d) El Servei de Projectes Transversals.

60.3 S'adscriu a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi el Consell de Caça de Catalunya.

60.4 S'adscriuen a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi el Consell de Pesca Continental de Catalunya i els consells territorials de Pesca Continental.

60.5 S'adscriu a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi la Taula Intersectorial Forestal.

 

Article 61

Subdirecció General de Boscos

61.1 La Subdirecció General de Boscos té les funcions següents:

a) Promoure plans i programes d'ordenació dels recursos del medi forestal i avaluar-ne els resultats.

b) Coordinar les actuacions en matèria d'aprofitaments i serveis forestals i de camins ramaders i pastures, i establir les actuacions de foment i control per a la millora dels terrenys forestals i l'ús racional i la producció dels boscos i les pastures.

c) Coordinar les actuacions en matèria d'hidrologia forestal i lluita contra l'erosió per a la protecció, conservació i millora dels sòls agrícoles i els terrenys forestals.

d) Establir mesures de prevenció d'incendis forestals i de sensibilització.

e) Defensar i gestionar la propietat pública patrimonial de la Generalitat i dels ens locals quan correspongui.

f) Executar les mesures de foment i control de la qualitat del material forestal de reproducció emprat, genètica forestal i conservació de la biodiversitat per mitjà dels bancs de llavors forestals.

g) Promoure la bioeconomia del sector forestal, i potenciar, promoure i donar suport a les indústries de transformació dels recursos forestals, les bioenergies relacionades amb el sector forestal i les millores de les tecnologies de recol·lecció i d'extracció de productes del bosc i de la seva comercialització.

h) Promoure la recerca, formació i especialització en el sector forestal i la transferència tecnològica.

i) Divulgar les polítiques de gestió forestal sostenible i la multifuncionalitat dels boscos.

j) Promoure actuacions en les masses forestals que compatibilitzen els usos tradicionals amb l'adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic i la biodiversitat.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

61.2 La Subdirecció General de Boscos s'estructura en:

a) El Servei de Gestió Forestal.

b) El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals.

 

Article 62

Servei de Gestió Forestal

62.1 El Servei de Gestió Forestal té les funcions següents:

a) Realitzar actuacions en relació amb el Catàleg de les forests d'utilitat pública i el Catàleg de forests protectores de Catalunya; gestionar les forests públiques en règim patrimonial, i tutelar d'altres forests públiques.

b) Proposar l'aprovació i controlar l'aplicació dels projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestals en forests públiques, i fer el seguiment i el control dels aprofitaments inclosos en aquests plans.

c) Executar les actuacions en matèria de foment per a la millora dels terrenys forestals i dels seus aprofitaments.

d) Executar accions per a la millora de les suredes i la implantació d'espècies de creixement ràpid.

e) Gestionar plans i programes de forestació i reforestació.

f) Fer el seguiment de l'aplicació en terrenys privats de projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestals aprovats.

g) Elaborar els informes tècnics en matèria d'hidrologia forestal, conservació de sòls i forestació.

h) Realitzar actuacions de prevenció, seguiment i defensa contra les plagues forestals.

i) Gestionar els ajuts forestals, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres direccions generals.

j) Tramitar els expedients per a la inclusió de terrenys forestals en el Catàleg de forests protectores.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

62.2 Del Servei de Gestió Forestal depenen:

a) La Secció de Boscos Públics.

b) L a Secció d'Ordenació de la Producció Forestal.

c) La Secció de Planificació.

62.2.1 La Secció de Boscos Públics té les funcions següents:

a) Gestionar les forests públiques en règim patrimonial i dur a terme accions de tutela d'altres forests públiques.

b) Instruir els expedients per a la inclusió de terrenys forestals al Catàleg de forests d'utilitat pública de Catalunya.

c) Realitzar actuacions per a la consolidació de la propietat forestal pública.

d) Proposar l'establiment de consorcis, convenis i contractes per a accions de forestació i reforestació de terrenys forestals, i preparar l'oferta pública de productes forestals i el Pla de millora i aprofitament de pastures públiques per a la ramaderia extensiva.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

62.2.2 La Secció d'Ordenació de la Producció Forestal té les funcions següents:

a) Dur a terme el seguiment i control de les autoritzacions d'aprofitaments forestals i de l'aplicació en terrenys privats de projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestals, i proposar-ne la normativa tècnica.

b) Dur a terme el seguiment de la normativa relativa a productes i indústries forestals i prevenció d'incendis forestals en infraestructures lineals.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

62.2.3 La Secció de Planificació té les funcions següents:

a) Elaborar plans i programes d'inversió pública en matèria d'hidrologia forestal, restauració hidrologicoforestal de conques, defensa contra l'erosió i les allaus i conservació dels sòls forestals.

b) Emetre informe sobre les propostes d'avaluació de zones d'actuació urgent.

c) Estudiar estructures preventives contra incendis forestals en projectes de reforestació, regeneració natural i reforestació.

d) Elaborar plans de producció forestal i de millora i ordenació de pastures.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 63

Servei de Prevenció d'Incendis Forestals

63.1 El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals té les funcions següents:

a) Elaborar els plans de prevenció d'incendis forestals generals.

b) Delimitar les zones de risc d'incendis forestals, elaborar l'índex de perill d'incendis forestals i coordinar les campanyes de sensibilització.

c) Elaborar la cartografia de les zones cremades i els plans d'actuació de les unitats de voluntaris/àries.

d) Elaborar estadístiques de zones cremades i la seva anàlisi.

e) Dur a terme les actuacions de coordinació amb les agrupacions de defensa forestal.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

63.2 Del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals depenen:

a) La Secció d'Inspecció.

b) La Secció de Gestió de la Prevenció d'Incendis Forestals.

63.2.1 La Secció d'Inspecció té les funcions següents:

a) Fer el seguiment dels perills d'incendi forestal i elaborar els mapes de perill, informar en matèria de previsió d'incendis i proposar l'adopció del nivell Pla Alfa diàriament.

b) Elaborar informes, memòries i estadístiques sobre l'evolució de l'estat de les masses forestals respecte del risc d'incendis forestals.

c) Elaborar i actualitzar els mapes de perill estàtic i dinàmic de Catalunya.

d) Avaluar i promoure noves tecnologies per a la millora de la previsió i la comprensió del comportament dels incendis forestals.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

63.2.2 La Secció de Gestió de la Prevenció d'Incendis Forestals té les funcions següents:

a) Fixar i controlar els plans d'actuació i els plans de serveis d'infraestructura preventiva.

b) Elaborar el catàleg de les zones de risc, àrees recreatives i urbanitzacions.

c) Gestionar el registre en matèria d'agrupacions de defensa forestal i gestionar els ajuts a aquestes entitats.

d) Gestionar la base de dades de punts d'aigua i urbanitzacions.

e) Analitzar i diagnosticar les causes dels incendis forestals i gestionar el banc de dades d'incendis, i també realitzar treballs de cartografia i estadística de les zones cremades.

f) Executar els plans de cremes controlades per a prevenció d'incendis i de millora d'hàbitats.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 64

Subdirecció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca continental

64.1 La Subdirecció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental té les funcions següents:

a) Establir les directrius generals i planificar de manera sostenible la gestió de la riquesa cinegètica i de la pesca continental.

b) Gestionar els programes relatius a la conservació dels recursos cinegètics i de pesca continental.

c) Avaluar el grau de conservació i de protecció de les espècies cinegètiques i piscícoles, i assumir-ne la restauració i millora.

d) Coordinar les activitats cinegètiques a les reserves nacionals de caça i les àrees de caca controlada.

e) Executar les directrius i polítiques i coordinar l'actuació del Departament amb els organismes i les institucions relacionats amb la caça i la pesca continental.

f) Desenvolupar les polítiques de prevenció dels danys produïts per la fauna cinegètica envers les activitats agrícoles, ramaderes i piscícoles conjuntament amb la Subdirecció General de Biodiversitat.

g) Gestionar l'execució dels contractes i els ajuts en l'àmbit de la Subdirecció General.

h) Gestionar el Sistema d'Informació Geogràfica de les espècies cinegètiques i piscícoles, conjuntament amb la Subdirecció General de Biodiversitat, per mitjà del seguiment integrat de les seves poblacions.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

64.2 De la Subdirecció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental depenen:

a) El Servei d'Activitats Cinegètiques.

b) el Servei de Pesca Continental.

 

Article 65

Servei d'Activitats Cinegètiques

El Servei d'Activitats Cinegètiques té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius generals i sobre la gestió de la riquesa cinegètica.

b) Coordinar la tramitació de llicències de caça i gestionar la concessió de permisos de caça major a les àrees de caça gestionades per la Generalitat de Catalunya.

c) Administrar les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada.

d) Coordinar els criteris d'aprovació dels plans cinegètics a les àrees privades i locals de caça i aprovar els plans cinegètics en àrees amb reglamentació específica.

e) Gestionar els registres d'àrees privades de caça i de refugis de caça de fauna salvatge.

f) Administrar les granges cinegètiques de la Generalitat de Catalunya i controlar les granges cinegètiques privades en matèria d'espècies cinegètiques.

g) Elaborar el Pla anual de repoblacions cinegètiques i vetllar pel seu compliment.

h) Coordinar en l'àmbit de la Subdirecció General les actuacions en matèria de fauna cinegètica no aquàtica durant les crisis sanitàries, en col·laboració amb els òrgans competents en matèria de sanitat animal i de biodiversitat i protecció dels animals.

i) Donar suport al Consell de Caça de Catalunya i exercir-ne la secretaria.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 66

Servei de Pesca Continental

El Servei de Pesca Continental té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius generals i gestionar la riquesa piscícola i la promoció de la pesca sense mort.

b) Gestionar les zones de pesca continental controlada, els refugis de pesca continental i les reserves genètiques.

c) Gestionar els centres piscícoles de la Generalitat de Catalunya i supervisar els centres piscícoles privats en matèria d'espècies piscícoles.

d) Proposar l'aprovació de les zones de pesca continental controlada i els refugis de pesca continental.

e) Coordinar la tramitació de llicències i permisos de pesca continental.

f) Elaborar el Pla anual de repoblacions piscícoles i vetllar pel seu compliment.

g) Tramitar els expedients d'autoritzacions de concursos de pesca continental.

h) Coordinar en l'àmbit de la Subdirecció General les actuacions en matèria de fauna cinegètica i protegida aquàtica durant les crisis sanitàries, en col·laboració amb els òrgans competents en sanitat animal i de biodiversitat i protecció dels animals.

i) Donar suport al Consell de Pesca Continental de Catalunya i exercir-ne la secretaria.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 67

Servei de Gestió de Recursos

El Servei de Gestió de Recursos té les funcions següents:

a) Coordinar l'organització i el funcionament administratiu dels òrgans de la Direcció General i controlar-ne la gestió econòmica.

b) Controlar i supervisar els aspectes relatius a la gestió de recursos humans de la Direcció General.

c) Elaborar els programes de formació bàsica dels col·lectius adscrits a la Direcció General.

d) Promoure convenis de col·laboració amb universitats i altres centres d'educació especialitzada.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 68

Servei de Projectes Transversals

El Servei de Projectes Transversals té les funcions següents:

a) Donar suport als òrgans de la Direcció General i del Departament encarregats de l'elaboració i execució de projectes que tinguin incidència en el sector forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.

b) Coordinar la participació de la Direcció General en la planificació i gestió d'ajuts europeus, estatals, autonòmics i d'altres referents al sector forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.

c) Supervisar i coordinar la participació de la Direcció General en els plans, els projectes i les llicències que requereixin informe de la Direcció General.

d) Elaborar estudis en relació amb l'estat i l'evolució dels sectors forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia i proposar-hi actuacions de millora.

e) Coordinar la participació de la Direcció General en plans i projectes del Departament.

f) Coordinar les actuacions de difusió i divulgació en els àmbits de la Direcció General, incloent-hi l'àmbit web i les bases de dades cartogràfiques.

g) Promoure la bioeconomia en la gestió dels sectors forestal, cinegètic i de la pesca continental.

h) Participar en els òrgans de seguiment d'actuacions del Departament en els àmbits competència de la Direcció General.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 69

Direcció General dels Agents Rurals

69.1 La Direcció General dels Agents Rurals té les funcions següents:

a) Coordinar les estratègies del cos d'Agents Rurals sota el comandament i la direcció del/de la conseller/a titular del Departament.

b) Elaborar i dictar circulars, instruccions i protocols d'actuació per dirigir el cos d'Agents Rurals i els serveis necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.

c) Promoure la coordinació operativa i l'elaboració de plans d'actuació en les matèries competents del cos d'Agents Rurals.

d) Planificar les actuacions de vigilància, inspecció, col·laboració en la gestió, recerca, informació i protecció del medi mitjançant el cos d'Agents Rurals.

e) Supervisar i coordinar les actuacions dels agents rurals vinculades a competències de la resta d'òrgans del Departament assimilats orgànicament a subdirecció general i direcció general, altres departaments de la Generalitat o altres administracions públiques.

f) Proposar plans, programes i activitats adreçats a l'educació, recerca i formació ambientals en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

g) Vetllar pel compliment de les funcions d'informació i assessorament a la ciutadania que corresponen als agents rurals.

h) Participar en la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals en l'àmbit de les funcions de la Direcció General.

i) Informar i avaluar sobre l'impacte de les mesures i actuacions relacionades amb la implantació dels acords sobre relacions laborals en l'àmbit del cos d'Agents Rurals.

j) Supervisar la direcció funcional de les unitats territorials del cos d'Agents Rurals.

k) Proposar la normativa reguladora en les matèries competència de la Direcció General.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

69.2 De la Direcció General dels Agents Rurals depenen:

a) L'Àrea General del Cos d'Agents Rurals.

b) El Servei de Coordinació Administrativa.

 

Article 70

Àrea General del Cos d'Agents Rurals

70.1 L'Àrea General del Cos d'Agents Rurals s'estructura de manera jerarquitzada, al capdavant de la qual hi ha l'inspector/la inspectora en cap que preveu el Reglament del cos d'Agents Rurals, aprovat pel Decret 266/2007, de 4 de desembre.

70.2 Les funcions de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals són les que preveu el Reglament del cos d'Agents Rurals.

 

Article 71

Servei de Coordinació Administrativa

El Servei de Coordinació Administrativa té les funcions següents:

a) Participar en l'elaboració de projectes i disposicions de caràcter intern en matèries pròpies de la Direcció General.

b) Col·laborar en l'elaboració d'informes tècnics en matèries pròpies de la Direcció General.

c) Elaborar estadístiques i estudis relatius a l'activitat i el funcionament de la Direcció General i propostes de millora de la qualitat dels serveis.

d) Participar en el disseny, la revisió i l'avaluació de procediments administratius i de treball i de models normalitzats en matèries pròpies de la Direcció General, i fer-ne difusió entre les diferents unitats.

e) Elaborar propostes de detecció de necessitats en matèria de recursos humans i materials i d'equipaments.

f) Elaborar els programes de formació bàsica del personal del cos d'Agents Rurals, sota les directrius de la Direcció de Serveis.

g) Dur a terme la gestió ordinària de recursos humans, materials i econòmics assignats a l'àmbit de la Direcció General, sota les directrius de la Direcció de Serveis.

h) Supervisar l'execució dels programes d'actuació preventiva en matèria de riscos laborals en coordinació amb la Direcció de Serveis.

i) Supervisar l'arxiu, la custòdia i el registre de la documentació pròpia de la Direcció General, sota les directrius de la Direcció de Serveis.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Els titulars de les unitats que preveu l'article 2 són personal eventual d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Segona

Totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que se suprimeixen o es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que n'assumeixen les funcions o estructura.

 

Tercera

S'adscriu a l'Institut Català de la Vinya i el Vi l'Observatori de la Vinya i el Vi.

 

Quarta

Les funcions atribuïdes als observatoris suprimits pel Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, són assumides pel Gabinet Tècnic.

 

Cinquena

Se suprimeixen les unitats administratives següents:

Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials.

Subdirecció General dels Agents Rurals.

Secció de Projectes de Millora i Administració Electrònica.

Secció d'Atenció Ciutadana i Informació.

Secció de Contractació.

Secció de Confraries i de la Flota Pesquera.

Secció de Coordinació Administrativa.

Secció de Planificació i Suport Tècnic.

 

Sisena

Es modifica la denominació dels òrgans administratius fins ara existents que es detallen a continuació i amb les denominacions i funcions establertes en aquest Decret:

La Direcció General de Forests passa a denominar-se Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

La Secció de Gestió de Personal passa a denominar-se Secció de Gestió de Recursos Humans.

La Subdirecció General de Pesca passa a denominar-se Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura.

L'Àrea d'Activitats Cinegètiques passa a denominar-se Servei d'Activitats Cinegètiques.

L'Àrea de Pesca Continental passa a denominar-se Servei de Pesca Continental.

L'Àrea de Projectes Transversals passa a denominar-se Servei de Projectes Transversals.

La Secció de Pesca i Marisqueig passa a denominar-se Secció de Gestió de la Pesca i el Marisqueig.

La Secció de Protecció del Litoral i Seguiment del Medi Marí passa a denominar-se Secció de Protecció del Litoral i del Medi Marí.

L'Oficina Comarcal del Bages passa a denominar-se Oficina Comarcal del Bages – Moianès.

 

Setena

El Centre de Formació i Estudis Agrorurals s'adscriu al Departament de Governació i passa a dependre de la Subdirecció de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya com a unitat assimilada a servei amb les funcions contingudes en el Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret continuen exercint les funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

1. El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resulti afectat per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuarà percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

2. La imputació orgànica de les despeses als crèdits pressupostaris corresponents es farà d'acord amb la classificació orgànica vigent fins al tancament de l'exercici pressupostari de 2017, llevat dels crèdits pressupostaris que es transfereixin amb anterioritat.

3. Les despeses del Centre de Formació i Estudis Agrorurals que en virtut d'aquest Decret s'integra al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge s'imputaran fins al final d'aquest exercici 2017 als crèdits adequats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

4. Fins que es produeixi la integració efectiva dels crèdits pressupostaris, mitjans materials i personal adscrits a les noves funcions assignades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continuarà donant suport al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a fi de mantenir el funcionament ordinari dels serveis.

 

 

Disposició derogatòria

 

Es deroguen les normes següents:

Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Article 1 del Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Decret 195/2009, de 16 de desembre, pel qual es reestructura parcialment la Direcció d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Decret 131/2001, de 29 de maig, pel qual es crea la Delegació Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a les Terres de l'Ebre.

Decret 100/1998, de 15 d'abril, de supressió d'un centre de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de canvi de denominació d'un altre.

Decret 246/1984, de 26 de juliol, de creació de la Direcció General de Pesca Marítima, adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 135/1984, de 17 d'abril, que regula les indemnitzacions per assistència a diferents comissions i els òrgans col·legiats del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 4/1984, de 19 de gener, sobre creació de diverses seccions al Servei de Pesca del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 204/1983, d'1 de juny, sobre reestructuració del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 426/1982, de 18 de novembre, sobre canvi d'adscripció de la Secció d'Assessoria Jurídica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 130/1982, de 27 de maig, reestructurant el Servei d'Extensió Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 475/1981, de 10 de desembre, de creació del Servei d'Indústries i Comercialització Agràries a la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 141/1981, de 21 de maig, pel qual es modifica l'adscripció de seccions de la Secretaria General Tècnica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 252/1980, de 28 de novembre de 1980, de creació del Servei de Sanitat Animal dins de la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 165/1980, de 15 de setembre, creant el Servei de Pesca dins la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret de 8 d'abril de 1980, pel qual es crea la Secció de Mitjans de Difusió del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret de 17 de desembre de 1979, pel qual s'amplia l'estructura orgànica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret de 29 de maig de 1979, que crea Unitats d'Investigació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret de 19 de febrer de 1979, estructurant el Servei d'Investigació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret de 29 de gener de 1979, pel qual el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és dotat de la seva estructura orgànica bàsica.

Decret de 19 de febrer de 1979, estructurant el Servei d'Investigació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Ordre de 19 de juny de 1980, per la qual s'estructura territorialment el Servei d'Extensió Agrària.

Ordre de 29 de gener de 1981, adscrivint l'Escola de Capacitació Agrària d'Alfarràs i els centres de Capacitació Agrària de Figueres, Tàrrega, Reus i Amposta al Servei de Capacitació Agrària de la Direcció General de Promoció i Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Ordre de 23 de març de 1981, per la qual s'incorporen a l'Institut Català de la Vinya i el Vi les estacions de Viticultura i Enologia de Reus i de Vilafranca del Penedès, i la Unitat de Viticultura i Enologia del Servei d'Investigació Agrària.

Ordre de 25 de novembre de 1981, assignant a la Direcció General del Medi Rural i a la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries les funcions que en matèria de Producció Vegetal corresponen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Ordre de 30 de novembre de 1982, per la qual s'assignen a la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries les funcions que en matèria de pesca en aigües interiors, cria i recollida de mariscs i aqüicultura corresponen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Ordre de 30 de novembre de 1982, assignant a la Direcció General de Promoció i Desenvolupament les funcions que en matèria d'ensenyament nàutico-pesquer i d'investigació oceanogràfica corresponen a aquest Departament.

Ordre de 21 d'octubre de 1983, per la qual s'assignen funcions en matèria de denominacions d'origen a la Direcció General de Producció i Indústries Agro- alimentàries.

Ordre d'11 de maig de 1984, sobre l'ampliació de la Comissió per a la Conservació i el Foment de la Raça Avícola Prat.

Ordre de 10 de juny de 1985, per la qual es crea la Denominació Genèrica de Qualitat "Arròs del Delta de l'Ebre" i el seu Consell Provisional.

Ordre de 17 de març de 1986, per la qual es modifica la de 19 de juny de 1980, d'estructuració territorial del Servei d'Extensió Agrària.

Ordre de 27 de novembre de 1986, de creació de les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Ordre de 10 de juliol de 1987, sobre modificació de la composició del Consell Provisional de la Denominació Genèrica de Qualitat Anxoves de l'Escala, creada per Ordre de 5 de maig de 1986.

Ordre de 14 de juliol de 1987, per la qual es crea la Denominació Genèrica de Qualitat Pollastre i Capó de la Raça Prat i el seu Consell Provisional.

Ordre de 25 de novembre de 1987, per la qual s'assignen a la Direcció General de Pesca Marítima les funcions que en matèria de Confraries de Pescadors corresponen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Ordre de 10 de juliol de 1990, per la qual es modifica la composició del Consell Assessor de Pesca Marítima i Aqüicultura Marina.

Ordre de 23 de setembre de 1991, sobre la creació d'especialistes tècnics sectorials del Servei d'Extensió Agrària.

Ordre de 10 de juny de 1997, per la qual es deroguen l'Ordre de 16 de març de 1994 i la Resolució de 13 de maig de 1994, referents a la Junta Rectora provisional del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

L'article 2.2 del Decret 10/2009, de 3 de novembre, pel qual es regula la Junta d'Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d'integració de Catalunya, passa a tenir el redactat següent:

“La Junta s'adscriu a la direcció general competent en desenvolupament rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació”.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 de maig de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex

 

Els Serveis Territorials a Barcelona integren les oficines comarcals següents:

Alt Penedès

Baix Llobregat

Garraf

Maresme

Vallès Occidental

Vallès Oriental

 

Els Serveis Territorials a la Catalunya Central integren les oficines comarcals següents:

Anoia

Bages - Moianès

Berguedà

Solsonès

 

Els Serveis Territorials a Girona integren les oficines comarcals següents:

Alt Empordà

Baix Empordà

Garrotxa

Pla de l'Estany

Ripollès

Selva

 

Els Serveis Territorials a Lleida integren les oficines comarcals següents:

Alt Urgell

Garrigues

Alta Ribagorça

Noguera

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Pla d'Urgell

Segarra

Segrià

Urgell

Cerdanya

 

Els Serveis Territorials a Tarragona integren les oficines comarcals següents:

Alt Camp

Baix Camp

Baix Penedès

Conca de Barberà

Priorat

 

Els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre integren les oficines comarcals següents:

Baix Ebre

Montsià

Terra Alta

Ribera d'Ebre

 

Amunt