Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 21/04/2017

  • Número de control 17114013

  • Organisme emissor Consell Comarcal del Baix Ebre

    CVE CVE-DOGC-A-17114013-2017

Dades del DOGC
  • Número 7360

  • Data 02/05/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores del Premi Recerca 2017.


Es fa públic que el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 31de març de 2017, ha aprovat inicialment les bases reguladores per a la concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts de la Comarca del Baix Ebre per al 2017, les quals es publiquen de forma íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 76, de data 20 d'abril de 2017.

Aquestes bases se sotmeten a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

 

Tortosa, 21 d'abril de 2017

 

Daniel Andreu Falcó

President

 

Amunt