Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/04/2017

  • Número del document GAH/0904/2017

  • Número de control 17116036

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17116036-2017

Dades del DOGC
  • Número 7359

  • Data 28/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial.


L'article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l'actuació prioritària de la Generalitat i els ens locals per garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

L'article 3 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de creació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, disposa que, entre altres funcions, li correspon la de gestionar, executar, coordinar i difondre els ajuts destinats a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.

L'article 2 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, regula l'organització de l'Administració de la Generalitat en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

L'article 1.2.b) del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, s'adscriu a aquest Departament.

El Programa de foment de la rehabilitació edificatòria previst en el capítol V del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, prorrogat durant un any pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre, determina les actuacions subvencionables, les condicions particulars de les actuacions, els requisits de les persones beneficiàries, i el tipus i la quantia d'ajuts.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix el Programa de foment de la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges i, concretament, el capítol III determina l'objecte, les actuacions protegibles, els criteris de legalitat i coherència tècnica, el pressupost protegible de les actuacions de rehabilitació, els aspectes relatius a l'execució de les obres i els requisits temporals que s'han de complir.

El Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, disposa que la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges té per objecte determinar l'estat de l'edifici en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions que s'han de dur a terme per complir el deure de conservació, manteniment i rehabilitació.

La disposició transitòria del Decret esmentat estableix que aquells edificis que a l'entrada en vigor del Decret hagin estat sotmesos a l'informe de la inspecció tècnica del Decret 187/2010, de 23 de novembre, poden emprar vàlidament aquest informe per acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació, en les condicions que determini cada convocatòria.

Segons l'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, correspon al president o presidenta de l'Agència l'aprovació de les bases reguladores i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència.

La Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l'Agència, disposa que la concessió de subvencions o prestacions en matèria de rehabilitació d'habitatges correspon a la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, o a la persona titular de la direcció de l'Agència, en funció del seu import.

L'article 14 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, regula les funcions de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, entre les quals destaquen les següents: seguir i controlar la política de rehabilitació d'habitatges; proposar les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències, i gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat de Catalunya.

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament; i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,


Resolc:


—1 Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial que consten en l'annex 1.

A l'annex 2 es determina la documentació que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment.

A l'annex 3 s'estableixen les especificacions tècniques en les intervencions dels edificis existents.

A l'annex 4 es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

A l'annex 5 es determina l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat.


—2 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació.


Barcelona, 25 d'abril de 2017


Carles Sala i Roca

PresidentAnnex 1

Bases reguladores


1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació edificatòria, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat.


2. Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i l'accessibilitat de l'edifici, segons les especificacions tècniques descrites a l'annex 3.

2.1 Les obres de conservació dels edificis que disposin d'un informe d'inspecció tècnica de l'edifici d'habitatges (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades d'importants o greus o molt greus dels seus elements comuns, descrites a l'article 20.1 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril:

a) Obres relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici.

b) Obres relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d'edificis d'habitatges declarats béns d'interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins dels conjunts historicoartístics.

Quan es tracti d'edificis que no tinguin la consideració anterior, aquests tipus d'obres només es poden subvencionar si s'executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici.

c) Obres que es realitzin en les instal·lacions comunes d'electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d'adaptar-les a la normativa vigent.

En aquest cas no serà exigible que la deficiència per incompliment de la normativa vigent estigui qualificada en l'IITE.

2.2 Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici, descrites a l'article 20.2 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril:

a) La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d'altres, inclosa la instal·lació de dispositius bioclimàtics. En tot cas, s'haurà de complir, com a mínim, el que estableix el document bàsic DB-HE1 del Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic o l'increment de l'eficiència energètica dels elements existents, mitjançant actuacions com:

La substitució d'equips de producció de calor o fred, la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de costos energètics per a instal·lacions centralitzades de calefacció; l'aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d'energies residuals, i la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire de renovació, entre d'altres.

c) La instal·lació d'equips de generació o d'equips que permetin la utilització d'energies renovables com l'energia solar, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. S'inclou la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària requerida per als habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

d) La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de més rendiment energètic, per exemple generalitzant la il·luminació LED, les instal·lacions dels sistemes de control d'encesa i de regulació del nivell d'il·luminació, i l'aprofitament de la llum natural.

e) La millora de les instal·lacions de subministrament i la instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l'edifici, i d'altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la, o que redueixin el volum d'abocament a la xarxa pública de sanejament.

f) La millora o el condicionament de les instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics en l'interior dels habitatges i en els espais comuns de les edificacions.

g) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el document bàsic DB-HR, protecció contra el soroll, del Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

h) L'adequació dels espais privatius de la parcel·la per millorar l'estanquitat del sòl, adaptar la jardineria a espècies de baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions bioclimàtiques.

El conjunt de les actuacions per fomentar la qualitat i sostenibilitat de l'edifici ha d'incloure una o diverses de les actuacions previstes en els apartats a), b), o c), de manera que s'aconsegueixi una reducció almenys d'un 30% sobre la situació prèvia a aquestes actuacions, de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici, referida a la certificació energètica. Per a la seva justificació s'han d'utilitzar els programes informàtics reconeguts pels ministeris de Foment i d'Indústria, Energia i Turisme, i aportar la documentació detallada a l'annex 2.

2.3 Actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat, descrites a l'article 20.3 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril. Es consideren actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent. En particular:

a) La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

b) La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com jardins, zones esportives, piscines i similars.

c) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.

d) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.

 

3. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En el cas previst a l'article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

 

4. Requisits dels edificis

4.1 Els edificis de tipologia residencial col·lectiva han de complir els requisits següents:

a) Han d'haver estat construïts i acabats abans de l'any 1981.

b) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'ús diferent al d'habitatge.

c) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.

4.2. Excepcionalment, s'admetran sol·licituds per a edificis, que sense complir les condicions anteriors:

—Presentin greus danys estructurals o d'altre tipus que justifiquin la seva inclusió en el Programa.

—Siguin edificis amb destí íntegre a lloguer, durant almenys 10 anys a comptar de la recepció de la subvenció. La data de la recepció de la subvenció es farà constar en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal extensa en el foli registral de cadascuna de les finques que hagi de ser destinada a lloguer. L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la devolució de les subvencions obtingudes, amb els interessos legals corresponents. Aquesta nota registral podrà ser cancel·lada a instància de qualsevol titular d'un dret sobre la finca transcorreguts 10 anys de la data d'inscripció, o mitjançant el document que acrediti la devolució prèvia de les subvencions percebudes.

4.3 Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s'admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

—Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat, i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.

—Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.

—Quan les obres consisteixin en actuacions relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici amb deficiències qualificades com a importants o greus o molt greus.

4.4 En el cas d'edificis declarats béns d'interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins de conjunts historicoartístics, els serà d'aplicació el que disposa l'article 20.1.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril.

4.5 Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica, d'acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.

L'IITE s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció.

Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre.

Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, s'han d'haver presentat davant de l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya i haver estat admesos a aquest efecte.

 

5. Termini d'execució i pròrroga

5.1 Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

5.2 El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 habitatges o més.

La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar a l'òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que correspongui a l'òrgan competent per resoldre d'acord amb la base 13.1. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat la resolució, s'entendrà denegada.

 

6. Pressupost protegible

6.1 El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material, les despeses generals i el benefici industrial de l'oferta de l'empresa que s'ha escollit per dur a terme les obres de rehabilitació, els honoraris dels professionals que hi intervenen, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars de gestió, sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.

El pressupost d'execució material subvencionable s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.

6.2 No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions d'obres i serveis (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals.

6.3 L'Agència pot adequar el pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción per trimestre durant l'any 2017 o en el butlletí d'informació de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l'any 2017 (ITEC).

 

7. Import de les subvencions i límits

7.1 La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

7.2 La quantia màxima de la subvenció per edifici no pot superar l'import que resulta de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100m2 de superfície útil de local que participi en les despeses de les actuacions o 12.100 euros quan es tracti d'edificis declarats bens d'interès cultural, catalogats o que tinguin la protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanístic corresponent.

7.3 L'import de la subvenció es calcula de la manera següent:

Es multiplica l'import que s'indica a continuació pel nombre d'habitatges i per cada 100m2 de superfície útil de locals de l'edifici que consten a l'escriptura de divisió horitzontal o, en el seu defecte, al Registre de la Propietat o al Cadastre:

a) 2.000 euros per a les actuacions de conservació. En aquest cas, si es realitzen simultàniament actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat, la subvenció anterior s'incrementarà en 1.000 euros, i si també es realitzen obres de millora de l'accessibilitat, s'incrementarà en 1.000 euros més.

b) 2.000 euros per a les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, quan es compleixin les condicions de la base 2.2, o de 5.000 euros, com a màxim, si, en compliment d'aquestes condicions, es redueix almenys en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici.

c) 4.000 euros per a les actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

7.4 Les quanties indicades a l'apartat 7.3 es poden incrementar en un 10% quan es tracti d'edificis d'habitatges declarats béns d'interès cultural, estiguin catalogats o tinguin protecció integral, d'acord amb l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.

7.5 La quantia màxima de les subvencions per edifici no pot superar el 35% del cost subvencionable de l'actuació. No obstant això, i de manera excepcional en el cas d'actuacions per a la realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i només per a aquest concepte, es pot arribar fins al 50%.

7.6 En els supòsits anteriors, per computar la quantia de la subvenció per cada 100m2 de superfície útil de local, les persones sol·licitants han de presentar l'acord de participació dels propietaris dels locals en el cost d'execució de les obres, per poder conèixer i acreditar el percentatge del coeficient de participació d'aquests en el conjunt de les obres de rehabilitació.

 

8. Sol·licituds

8.1 Les sol·licituds s'han de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signades per les persones sol·licitants, amb la documentació detallada a l'annex 2, i es poden presentar en les adreces de les oficines locals d'habitatge que s'indiquen a l'annex 4, pels mitjans que estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.2 Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen i en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

8.3 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores de la convocatòria i faculta l'Agència per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

9. Inadmissió i desistiment de la sol·licitud

9.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini que estableix la convocatòria, i l'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

9.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits assenyalats en aquestes bases, s'ha de requerir l'entitat perquè en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació, esmeni els requisits esmenables o presenti els documents detallats en aquestes bases, amb indicació que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la sol·licitud presentada, mitjançant la resolució de l'òrgan instructor.

9.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

9.4 Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

 

10. Règim de concessió

10.1 Subvencions subjectes al règim de concurrència pública competitiva

El règim de concessió de les subvencions per a les actuacions que hagin iniciat les obres a partir de l'11 d'abril de 2013 i compleixin els requisits establerts en aquestes bases, és el de concurrència competitiva, i es resolen comparant les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria, i aplicant els criteris de valoració següents, per poder establir un ordre de prelació:

a) 5 punts. Sol·licituds per obres de conservació d'edificis on almenys el 60% dels propietaris dels habitatges formin part d'unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 6,5 vegades l'IRSC, segons la taula de l'annex 5.

b) 4 punts. Sol·licituds per a actuacions en matèria de conservació previstes a la base 2.1.a) relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici.

c) Sol·licituds per a actuacions d'ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat:

—4 punts. Quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

—3 punts. Per a la resta.

d) 2 punts. Sol·licituds per a actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici, segons el que preveu la base 2.2.

e) 1 punt. Per a la resta de sol·licituds, en què la prioritat s'estableix en funció de la data d'entrada de la sol·licitud, presentada dins el termini establert a la convocatòria, amb la documentació completa, per tal que l'òrgan instructor pugui realitzar la proposta de resolució.

Aquesta puntuació es acumulable en funció del tipus d'obra protegida per la mateixa sol·licitud de subvenció.

En el cas d'empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, tindran preferència les registrades per ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa detallada a l'annex 2.

10.2 Subvencions subjectes al règim de concurrència pública no competitiva

Per la seva excepcionalitat i urgència, es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva, sempre que no s'hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria, les sol·licituds per les actuacions següents:

a) Actuacions de la base 2.1.a) relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici, que poden representar un risc per a la seguretat de les persones.

b) Actuacions relatives a la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat descrites a la base 2.3, excepte l'apartat d), quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

 

11. Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als principis generals establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.

11.2 L'òrgan instructor és cadascuna de les persones titulars dels serveis territorials d'habitatge de Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i la persona titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge dels respectius territoris que subscriguin un conveni amb l'Agència a aquests efectes.

L'òrgan instructor ha d'examinar les sol·licituds presentades i ha de requerir les persones interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment.

11.3 Un cop complert el tràmit anterior, i a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració regulada a la base 12, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió o denegació de subvencions a l'òrgan competent per resoldre, que s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

11.4 En el cas de les sol·licituds subjectes al règim de concurrència pública no competitiva, es tramiten les sol·licituds seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa, en funció de la dotació pressupostària. Un cop analitzada la sol·licitud, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió o denegació de les subvencions a l'òrgan competent per resoldre.

 

12. Comissió de Valoració

12.1 La Comissió de Valoració té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, que actua com a president, i que pot sol·licitar assessorament a òrgans especialitzats en matèria d'accessibilitat o d'altres qüestions tècniques que es considerin convenients.

b) La persona titular de l'Àrea de Control del Parc, Ordenació i R+D+I de l'Edificació.

c) La persona titular de la Direcció Operativa de Rehabilitació i Millora de l'Habitatge del Parc Públic.

d) La persona titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges.

e) La persona titular de cadascun dels serveis territorials de l'Agència o la persona en qui delegui.

f) Una persona en representació dels serveis jurídics

g) La persona responsable de suport jurídic de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

h) Una persona en representació de l'Òrgan de Control Econòmic i Financer.

i) Una persona del Servei de Rehabilitació d'Habitatges, que exercirà les funcions de secretari.

12.2 La Comissió ha d'analitzar i valorar les sol·licituds de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva amb la documentació que determinen aquestes bases, d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10, i emetre un informe sobre les propostes de les resolucions favorables o desfavorables segons el procediment descrit a la base 11.

12.3 La Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

13. Resolució i notificació

13.1 Per delegació del president de l'Agència, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, els òrgans competents per resoldre les sol·licituds són:

a) Per a subvencions fins a un import de 100.000 euros, la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

b) Per a subvencions de més de 100.000 euros i fins a 300.000 euros, la persona titular de la direcció de l'Agència.

c) Per a subvencions d'un import superior a 300.000 euros, la persona titular de la presidència de l'Agència.

13.2 El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització de cadascun dels terminis de presentació de les sol·licituds.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.3 La resolució de concessió de la subvenció ha d'indicar l'import que es concedeix, el concepte subvencionat, i l'aportació de l'Administració estatal o de la Generalitat de Catalunya, si s'escau.

13.4 S'entén que les persones o entitats beneficiàries han acceptat la subvenció si, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

13.5 En la notificació de la resolució s'hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la presidència de l'Agència, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la notificació.

13.6 D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Agència pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

14. Notificació

Les notificacions dels actes administratius s'han d'efectuar de manera individualitzada a les persones i entitats sol·licitants, d'acord amb l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb caràcter complementari, també es poden publicar les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

 

15. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries

15.1 Les persones o entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Realitzar les actuacions subvencionades d'acord amb el projecte de rehabilitació presentat i aprovat pels òrgans competents de l'Agència.

b) Comunicar a l'Agència qualsevol modificació del/de la representant dels sol·licitants, de l'adreça de les notificacions, de les dades bancàries, així com de les actuacions, del projecte i/o planificació i estudi econòmic presentat i de la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats a l'òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, sense que en cap cas pugui existir una modificació de l'import total del pressupost presentat.

Les modificacions, degudament motivades, s'han de sol·licitar i concedir de forma expressa per l'òrgan instructor corresponent. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar l'inici de les obres en el termini previst a la base 5.1 o, si s'escau, la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici. L'incompliment de l'obligació de comunicar l'inici de les obres comporta que no s'autoritzi cap pròrroga del termini d'execució.

e) Comunicar a l'Agència l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el seu import, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades a la sol·licitud de subvenció. Si la persona o entitat beneficiària obté una subvenció addicional, l'Agència pot minorar la subvenció atorgada.

f) Quan l'edifici es rehabiliti íntegrament per destinar els habitatges al règim de lloguer, la persona sol·licitant, mitjançant una declaració responsable segons el model normalitzat, que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, s'haurà de comprometre a:

–Destinar els habitatges a domicili habitual i permanent dels seus arrendataris i durant almenys 10 anys a comptar del pagament de la totalitat de la subvenció.

–Inscriure al Registre de la Propietat, mitjançant una nota marginal, l'import de la subvenció i la data de cobrament. L'incompliment d'aquesta obligació suposa el retorn de l'import de la subvenció obtinguda, més els interessos legals corresponents. La nota registral podrà ser cancel·lada, a instància de qualsevol titular d'un dret sobre la finca, transcorreguts 10 anys a partir de la data d'inscripció, o mitjançant el document que acrediti la devolució prèvia de les subvencions rebudes.

g) Complir les obligacions que regulen els articles 90.bis i 92.bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

h) Quan el pressupost de l'actuació de rehabilitació superi la quantia de 50.000 euros, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en concordança amb l'article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient d'entitats, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

i) Les persones o entitats beneficiàries han de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l'actuació subvencionada, l'expressió: “Amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i del Ministeri de Foment”. També s'ha d'incloure el logotip de l'Agència amb les característiques i el disseny que es facilitarà a les persones i entitats beneficiàries de la subvenció.

j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

k) Complir amb les obligacions que disposa l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que li siguin aplicables.

l) Complir amb les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores.

15.2 Obligacions relacionades amb els principis ètics i les regles de conducta

D'acord amb l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, afecti o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

 

16. Incompatibilitats i compatibilitats

16.1 No poden obtenir una subvenció regulada en aquestes bases els beneficiaris de subvencions del Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes o del Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives, regulats pel Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre.

16.2 Aquestes subvencions són compatibles amb subvencions d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.

 

17. Justificació de les actuacions subvencionades

17.1 La justificació de les actuacions subvencionades es realitza, un cop acabades les obres, en el termini previst en la resolució de concessió de la subvenció.

En el cas que s'hagi concedit una pròrroga, aquesta s'afegirà al termini anterior.

17.2 La justificació es fa mitjançant la presentació del compte justificatiu regulat al punt 3 d'aquesta base i de la documentació de final d'obres que s'indica a l'annex 2.

El comunicat de final d'obres i el compte justificatiu s'han de presentar dins dels 30 dies naturals següents a l'acabament de les obres, acompanyat de les factures i rebuts originals, degudament emesos per l'empresa que ha realitzat les obres, que acreditin els imports de l'obra i el seu pagament.

17.3 D'acord amb el que estableix l'article 4 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, la modalitat de justificació corresponent a les subvencions regulades en aquestes bases és la de compte justificatiu amb l'aportació de justificants de despesa, que ha de contenir la informació següent:

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o creditora, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data del pagament.

b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en transferència bancaria, o en el cas de pagament en efectiu, el rebut de la percepció de l'import per part del creditor o creditora.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Si s'escau, els pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària, d'acord amb el que estableix la base 15.h).

17.4 Es considera efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

17.5 Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació justificativa, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció, podrà reduir l'import de la subvenció concedida, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l'actuació subvencionable.

 

18. Pagament de la subvenció

18.1 El pagament de l'import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita després de la justificació de les actuacions subvencionades.

18.2 Excepcionalment, i en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es pot fer un pagament a compte de fins a un màxim d'un 60% de l'import de la subvenció concedida, sempre que la junta de propietaris o la persona beneficiària ho sol·liciti i presenti el comunicat d'inici d'obres segons el model normalitzat, que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, el certificat acreditatiu del seu inici per part dels facultatius de les obres, la llicència municipal d'obres, i una o més factures i rebuts originals de les obres realitzades per l'import equivalent a la bestreta sol·licitada.

El pagament de la resta de l'import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita després de la justificació de les obres.

18.3 Els imports de les factures i rebuts presentats a l'Administració determinen la quantia per al pagament de la subvenció. L'import de la subvenció concedida no s'incrementa quan els costos de les obres són superiors al pressupost inicialment protegit.

18.4 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i el compliment dels requisits establerts a la base 4. La signatura de la sol·licitud de subvenció de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

18.5 El pagament de l'import de la subvenció es pot fer directament als professionals o a les empreses que executen les obres subvencionades, sempre que les entitats o persones beneficiàries hagin formalitzat el document de cessió de crèdit degudament validat i amb la nota d'intervenció per part de l'òrgan competent de l'Agència, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

 

19. Supervisió i control

19.1 Els òrgans instructors, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, poden demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

19.2 Les persones o entitats beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control que regula el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; les que estableixen el Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 

20. Publicitat

S'ha de donar publicitat, al portal de la transparència, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

21. Revocació

Són causes de revocació de la subvenció l'incompliment de les obligacions descrites a la base 15, a més de les que estableixen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, i la persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits esmentats.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 

22. Infraccions i sancions

En el cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

23. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer “Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació” de l'Agència, que regula l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La finalitat del fitxer és la gestió de l'atorgament de les subvencions per a instal·lacions i per a l'adequació i rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la corresponent convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Agència de manera expressa.

 

24. Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aplicable a l'exercici pressupostari corresponent.

També són aplicables els criteris tècnics bàsics del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre; el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis; la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per el dret a l'habitatge, la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat; el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat; el Decret 67/2015, de 5 de maig, per la foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici; el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió; el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària AEM 1, Ascensors, del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre; l'Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer; Reial decret 1314/1997 d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors; el Reial decret 1644/2008 de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, i la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.Annex 2

Documentació juridicoadministrativa i tècnica que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment.


Fase 1. Documentació que s'ha d'aportar conjuntament amb la sol·licitud de la subvenció segons el model normalitzat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que es pot obtenir en el portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

1.1 Documentació juridicoadministrativa general

a) Document que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, que incorpora les declaracions responsables següents:

—Declaració responsable del/de la representant de la junta de propietaris o dels propietaris o del/de la representant de la propietat, en què s'indiqui la data en què s'han iniciat les obres o que indiqui que encara no s'han iniciat.

—Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—Declaració responsable relativa a si s'han demanat o obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, en què consti la relació detallada de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, si s'escau.

—Declaració responsable relativa a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

—En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 empleats, declaració responsable relativa a complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que preveuen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 322/2011, de 19 d'abril.

—En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 25 empleats, declaració responsable relativa als mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

—Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en el cas de les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei.

—En el cas de fundacions i associacions: haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

—En el cas de fundacions: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

b) Autorització, en el model normalitzat, de cadascun dels propietaris i llogaters perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin obtenir per mitjans telemàtics dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a: l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de Policia, a la Direcció General del Cadastre, al Registre de la Propietat i a la Secretaria de Inclusió Social (SISPAP). Si s'aporta aquesta autorització no serà necessari aportar la documentació dels apartats c), d), e), f), g) i h) següents ni la documentació de l'apartat a) dels punts 1.1.1 i 1.1.2.

c) Document d'identificació, DNI o NIE de la persona que signa la sol·licitud.

d) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos amb la documentació següent:

d.1) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integra la unitat de convivència en edat laboral.

d.2) Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en el cas que la persona sol·licitat o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

d.3) Certificat de la prestació d'atur (SEPE o SOC).

e) Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars (SISPAP, anteriorment ICASS), acreditatiu del grau de limitació.

f) Fitxa cadastral del immoble que es vol rehabilitar.

g) Escriptures de propietat de l'immoble que es vol rehabilitar.

h) Certificats d'empadronament.

i) En el cas de rehabilitació de l'edifici amb arrendataris, cal acreditar que els habitatges estan destinats a residència habitual i permanent, amb l'aportació dels contractes de lloguer corresponents.

j) Original del document de transferència bancària, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, per al pagament de la subvenció. En el cas que les sol·licituds siguin presentades per juntes de propietaris, cal indicar un compte bancari a nom d'aquestes.

k) Document emès per l'entitat bancària corresponent que acrediti que, en el compte bancari de la junta de propietaris, s'ha dipositat un fons de reserva no inferior al 5% de les despeses comunes pressupostades, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

l) En el cas de destinar l'edifici íntegrament a lloguer tal com es descriu a l'apartat segon de la base 4.2, cal aportar la declaració responsable que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, i els contractes de lloguer corresponents.

1.1.1 Documentació específica que s'ha d'aportar per als edificis d'habitatges sotmesos a règim de propietat horitzontal:

a) Document d'identificació de la junta de propietaris (CIF), de la persona jurídica corresponent o DNI del/de la representant.

b) Relació dels propietaris de l'edifici, identificats per pis i planta, així com les dades dels arrendataris si l'habitatge està arrendat. Si resideixen persones amb discapacitat a l'edifici, s'ha d'indicar l'habitatge que ocupen.

c) Certificat emès pel secretari o secretària de la junta de propietaris, en què constin les dades següents:

—La data i el lloc de celebració, el caràcter ordinari o extraordinari de la reunió, el nom de la persona que ha fet la convocatòria i si s'ha fet en primera o en segona convocatòria.

—L'ordre del dia.

—La indicació de la persona que l'ha presidida i, si s'escau, la persona que ha actuat com a secretari.

—La relació de les persones que hi han assistit personalment o per representació i la indicació de la quota total de presència.

—La relació dels acords adoptats, en què consti expressament que la majoria dels propietaris, que representen la majoria de les quotes de participació, o la majoria de les quotes dels presents i representants, adopten els acords següents:

La realització de les obres de rehabilitació, la sol·licitud de la subvenció, l'aprovació del pressupost i la designació de l'empresa o de les empreses per dur a terme les obres, les dades del professional tècnic que intervindrà en la direcció facultativa i el percentatge del coeficient o l'import dels costos de les obres que assumeix cadascun dels copropietaris.

El nomenament de la persona que representarà la junta de propietaris o els propietaris per a la presentació i seguiment de la tramitació de la sol·licitud de subvenció.

1.1.2 Documentació específica que s'ha d'aportar pels edificis d'habitatges no sotmesos a regim de propietat horitzontal:

a) Document d'identificació, DNI o NIE, o NIF, dels propietaris o de qui els representi. En aquest cas, caldrà acreditar la representació.

b) Acord dels copropietaris, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

1.2 Documentació tècnica

a) Còpia de la sol·licitud registrada del certificat d'aptitud de l'edifici, l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) presentat a l'Administració, el certificat d'eficiència energètica (CEE), i l'etiqueta de qualificació energètica corresponent, segons es descriu a la base 4.5. Tota aquesta documentació cal presentar-la segons els models normalitzats i en suport digital (CD, memòria USB o similar).

b) Projecte bàsic o d'execució, original i en suport digital (CD, memòria USB o similar), redactat per personal tècnic competent, que en el cas d'accessibilitat justifiqui l'adequació de l'actuació al Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable.

En el cas de les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, el projecte haurà de justificar la proposta de rehabilitació que es vol realitzar prevista a la base 2.2, de manera que s'aconsegueixi una reducció almenys d'un 30% o un 50% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici. Cal aportar l'original de les fitxes de compliment energètic: de l'edifici existent Rh(1) i del projecte Rh(2), segons els models normalitzats. És imprescindible formalitzar els camps editables del formulari que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

També cal adjuntar en format digital (PDF signats pel tècnic o tècnica competent) els certificats d'eficiència energètica de l'edifici existent i del projecte, juntament amb els respectius arxius informàtics generats (CEX o equivalent en les versions vigents en la data de la sol·licitud de la subvenció). La certificació energètica de l'edifici existent caldrà diligenciar-la a l'Institut Català de la Energia (ICAEN-etiqueta energètica).

En el cas que es vulguin computar els locals existents en l'edifici a l'efecte de la sol·licitud de subvencions, s'haurà d'aportar la mateixa documentació definida a l'apartat anterior.

c) Original i en suport digital del pressupost de l'empresa (o les empreses) que s'ha designat per dur a terme les obres, degudament desglossat per a cada actuació, amb l'estat d'amidaments i preus unitaris. En el cas que hi hagi més d'una actuació, caldrà aportar el full resum del cost total de les obres, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

Per a l'actuació de qualitat i sostenibilitat, caldrà que hi hagi coherència tècnica amb la solució emprada pel que fa al projecte, al càlcul de la demanda (CEX o programa reconegut equivalent) i al pressupost. Caldrà també coherència entre la descripció dels materials, productes, equips i sistemes existents descrits en el CEX (o equivalent) de l'edifici existent i del projecte.

d) Planificació i estudi econòmic de les obres que s'han d'executar, on consti el cost total de les obres, els terminis d'execució i el tipus de finançament de la part del pressupost protegible que correspon aportar als veïns, descomptant la subvenció.

e) Original i en suport digital de la llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud.

f) En el cas dels edificis declarats bé d'interès cultural, cal aportar el document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l'element de protecció.

 

Fase 2. Documentació que s'ha d'aportar a l'inici de les obres

2.1 Documentacio administrativa

Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

2.2 Documentació tècnica

a) Original i en suport digital del certificat d'inici de les obres signat per personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius.

b) Original i en suport digital de la llicència municipal d'obres o autoritzacions municipals i, si s'escau, de les pròrrogues concedides. El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.

c) Pressupost de contracte de l'empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres degudament signat per ambdues parts.

 

Fase 3. Documentació que s'ha d'aportar al final de les obres

3.1 Documentació administrativa

a) El comunicat de final de les obres de rehabilitació, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o creditora, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data del pagament.

c) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en una transferència bancària, en el cas de pagament en efectiu, el rebut de la percepció de l'import per part del creditor o creditora.

d) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

e) Els pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària, d'acord amb el que estableix la base 15.h).

3.2 Documentació tècnica

a) Original i en suport digital del certificat de final d'obres i els annexos A i B, signat per personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius. Aquesta documentació ha d'incloure:

a.1) Les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència, així com els controls dels materials, productes, equips i sistemes de les actuacions subvencionades (aïllaments, fusteries, proteccions solars, instal·lacions de climatització, calefacció, ACS, renovables, estalvi d'aigua, etc.).

a.2) Els controls de recepció (documentació de subministraments, distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i assaigs, d'acord amb l'article 7.2 de la part I del Codi tècnic d'edificació), els control d'execució i el control d'obra finalitzada dels materials instal·lats.

Els materials, productes, equips i sistemes certificats i controlats s'han de correspondre amb l'informe de la qualificació energètica de l'edifici final (després de l'execució de l'obra) per tal de poder verificar-ne les dades que s'hi inclouen.

b) Si escau, la justificació del compliment del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió.

c) Si escau, el document acreditatiu d'inscripció en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), amb número de RAE, en compliment de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

d) En el cas de la instal·lació d'ascensors de velocitat superior a 0,15m/s, ascensors de velocitat inferior a 0,15m/s, aparells elevadors que tenen el seu recorregut al llarg d'una escala o rampa (remuntador d'escales) i els aparells que serveixen per a una distància vertical menor a l'existent entre dues plantes de un edifici (plataformes verticals), es podrà requerir l'aportació del certificat conforme la instal·lació compleix el que estableix el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària AEM 1, Ascensors, del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre; l'Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer; el Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors, i el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.

En el cas de la instal·lació d'altres dispositius d'accessibilitat hauran d'ajustar-se a la normativa que els sigui aplicable.

e) En el cas de les actuacions de la millora de la qualitat i sostenibilitat, l'original de la fitxa de compliment energètic de l'edifici final Rh(3), segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat. És imprescindible emplenar els camps editables del formulari. També cal adjuntar en format digital (PDF signat per un tècnic o tècnica competent) el certificat d'eficiència energètica de l'edifici final, juntament amb el respectiu arxiu informàtic generat (CEX o equivalent en les versions vigents en la data de la sol·licitud de subvencions). La certificació energètica de l'edifici final caldrà diligenciar-la a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN-etiqueta energètica).

En el cas que s'hagin computat els locals existents a l'edifici a l'efecte de la sol·licitud de subvencions, s'haurà d'aportar la mateixa documentació definida en l'apartat anterior.

En el cas que la solució inicial proposada hagi sofert modificacions, caldrà aportar de nou un projecte d'obra acabada, amb les actuacions, els productes, els equips i els sistemes definits a les especificacions descrites als informes de certificació/qualificació energètica presentats.

f) Fotografies en color i en suport digital de les obres de rehabilitació realitzades.Annex 3

Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis existents


1. Càlcul de la reducció de la demanda energètica

Quan es vulguin computar els locals existents en un edifici de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu a l'efecte de la sol·licitud de subvencions que regula el Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, l'informe d'avaluació de l'edifici exigit, en la part referida a l'eficiència energètica, ha d'incloure, a més de la certificació per la part corresponent a l'ús d'habitatge, el certificat o certificats (segons el que correspongui tenint en compte la normativa vigent que regula aquesta certificació) per als locals d'ús diferent del d'habitatge que es vulguin computar.

En el cas que es vulgui que els locals no computin a l'efecte de la sol·licitud de subvencions que regula el Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, i atès que la normativa vigent en matèria de certificació energètica permet certificar una part de l'edifici, n'hi haurà prou que l'informe d'avaluació de l'edifici inclogui la certificació corresponent a la part de l'edifici que tingui ús d'habitatge.


2. Ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat

Quan l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació no sigui urbanísticament, tècnicament o econòmicament viable o, si s'escau, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l'edifici, es podran aplicar, sota el criteri i la responsabilitat del projectista o, si s'escau, del tècnic o tècnica que subscrigui la memòria, les solucions que permetin el grau més alt possible d'adequació efectiva.

La possible inviabilitat o incompatibilitat d'aplicació o les limitacions derivades de raons tècniques, econòmiques o urbanístiques, es justificaran en el projecte o en la memòria, segons correspongui, i sota la responsabilitat i el criteri respectiu del projectista o del tècnic/a o tècnica competent que subscrigui la memòria.

La modificació o l'ampliació d'ascensors existents per tal de donar accés a les plantes que no en disposin, restarà condicionada al fet que no hi hagi altres itineraris accessibles o alternatius.

En el cas que juntament amb la sol·licitud de subvencions només s'aporti la sol·licitud de la llicència municipal d'obres, la resolució de concessió de la subvenció s'entendrà condicionada al fet que s'obtingui posteriorment la llicència municipal d'obres definitiva. L'obtenció d'aquesta llicència d'obres suposarà el compliment dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat atès que els ens locals tenen atorgades les competències en aquesta matèria.

La documentació tècnica del projecte haurà de contenir plànols de les plantes de l'edifici on es grafiï la totalitat de la distribució dels habitatges i les seccions, on s'indiquin els paràmetres aplicats.

Els edificis existents podran assolir progressivament les condicions d'accessibilitat que permetin a les persones amb discapacitat d'accedir-hi i fer-ne ús, d'acord amb els principis d'ajustos raonables i de proporcionalitat.

En els edificis que se sotmetin a ampliació o reforma, els elements existents que per assolir la condició d'accessibles requereixin mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega desproporcionada, han de ser almenys practicables. En els casos en què aquesta condició tampoc no sigui assolible, es poden admetre per a determinats usos solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible.

 

 

Annex 4

Llocs de presentació de sol·licituds (oficines locals d'habitatge)

 

Ajuntament / Consell comarcal

Adreça

Població

Barcelona

Ajuntament de Berga

Plaça de Maragall, 1

Berga

Ajuntament de Caldes de Montbui

Plaça de la Font del Lleó, 11

Caldes de Montbui

Ajuntament de Cardona

Plaça de la Fira, 1

Cardona

Ajuntament de la Llagosta

Plaça d'Antoni Baqué, 1

Llagosta

Ajuntament de Malgrat de Mar

Carrer del Segre, 1 (Centre Cívic)

Malgrat de Mar

Ajuntament de Manlleu

Plaça de Fra Bernardí, 6, 3a planta

Manlleu

Ajuntament de Manresa

Plaça de la Immaculada, 3, baixos

Manresa

Ajuntament de Martorell

Plaça de la Vila, 7-A

Martorell

Ajuntament de Mataró

Carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 10

Mataró

Ajuntament de Mollet del Vallès

Plaça Major, 1, 1a planta

Mollet del Vallès

Ajuntament de Parets del Vallès

Carrer Major, 1

Parets del Vallès

Ajuntament de Rubí

Carrer del General Prim, 33-35, 4a planta

Rubí

Ajuntament de Sabadell

Carrer de Blasco de Garay, 17

Sabadell

Ajuntament de Sant Celoni

Carrer del Bruc, 26 (edifici Bruc)

Sant Celoni

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Avinguda de Pau Casals, 72-82

Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Plaça de la Vila, 5

Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament de Sitges

Carrer de Pruelles, 2

Sitges

Ajuntament de Terrassa

Carrer del Pantà, 30, baixos

Terrassa

Ajuntament de Torelló

Carrer de Ges d'Avall, 5

Torelló

Ajuntament de Vic

Plaça de Santa Eulàlia, 1, baixos

Vic

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Carrer de la Cort, 14

Vilafranca del Penedès

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 2n

Vilanova i la Geltrú

Ajuntament del Masnou

Carrer de Roger de Flor, 23

Masnou

Ajuntament d'Igualada

Plaça de l'Ajuntament, 1

Igualada

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n

Olesa de Montserrat

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3

Vilafranca del Penedès

Consell Comarcal de l'Anoia

Plaça de Sant Miquel, 5

Igualada

Consell Comarcal del Bages

Carrer de la Muralla de Sant Domènec, 24

Manresa

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Carretera nacional N-340, PK 1249-Parc Torreblanca

Sant Feliu de Llobregat

Consell Comarcal del Berguedà

Carrer de Barcelona, 49, 3r

Berga

Consell Comarcal del Garraf

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos

Vilanova i la Geltrú

Consell Comarcal del Maresme

Plaça de Miquel Biada, 1

Mataró

Consell Comarcal d'Osona

Carrer de Ramon d'Abadal i Vinyals, 5, 3r (edifici El Sucre)

Vic

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, km 15

Terrassa

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carrer de Miquel Ricomà, 46

Granollers

Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès

Carrer de les Joies, 11-13, Can Carner

Moià

Girona

Ajuntament de Banyoles

Passeig de la Indústria, 19

Banyoles

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Plaça del Joc de la Pilota, 1

Castelló d'Empúries

Ajuntament de Girona

Carrer del Pou Rodó, 4

Girona

Ajuntament de Palafrugell

Carrer de les Botines, 26, baixos

Palafrugell

Ajuntament de Puigcerdà

Plaça de l'Ajuntament, 1

Puigcerdà

Ajuntament de Ripoll

Plaça de l'Ajuntament, 3

Ripoll

Ajuntament de Salt

Carrer del Doctor Ferran, 7, baixos

Salt

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Carrer de Gravina, 39-41

Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament d'Olot

Passeig del Bisbe Guillamet, 10

Olot

Consell Comarcal de la Selva

Passeig de Sant Salvador, 25-27

Santa Coloma de Farners

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Carrer Nou, 48

Figueres

Consell Comarcal del Baix Empordà

Carrer dels Tarongers, 12, Can Salamó

Bisbal d'Empordà

Consell Comarcal de la Garrotxa

Avinguda de l'Onze de Setembre, 22

Olot

Consell Comarcal del Gironès

Riera de Mus, 1-A

Girona

Consell Comarcal de la Cerdanya

Plaça del Rec, 5

Puigcerdà

Lleida

Ajuntament de Lleida

Carrer dels Cavallers, 14-20

Lleida

Ajuntament de Tàrrega

Plaça Major, 1

Tàrrega

Consell General d'Aran

Passeg dera Libertat, 16

Vielha e Mijaran

Consell Comarcal de la Noguera

Passeig d'Àngel Guimerà, 28-30

Balaguer

Consell Comarcal de la Segarra

Passeig de Jaume Balmes, 3

Cervera

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Passeig de Joan Brudieu, 15

Seu d'Urgell

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

Carrer de Victoriano Muñoz, 48

Pont de Suert

Consell Comarcal de les Garrigues

Avinguda de Francesc Macià, 54

Borges Blanques

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Carrer de Soldevila, 18

Tremp

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Carrer del Mig, 9

Sort

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Avinguda de Prat de la Riba, 1

Mollerussa

Consell Comarcal del Segrià

Carrer del Canyeret, 12

Lleida

Consell Comarcal del Solsonès

Carrer dels Dominics, 12 (plaça del Consell)

Solsona

Consell Comarcal de l'Urgell

Carrer d'Agoders, 16

Tàrrega

Tarragona

Ajuntament de Reus

Carrer de Rosselló, 3

Reus

Ajuntament de Tarragona

Carrer dels Descalços, 11

Tarragona

Ajuntament de Valls

Plaça de Sant Jordi, 4, baixos

Valls

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Carrer de Daroca, 1

Montblanc

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Carrer del Mossèn Martí, 3

Valls

Consell Comarcal del Baix Camp

Carrer del Doctor Ferran, 8

Reus

Consell Comarcal del Baix Penedès

Plaça del Centre, 3, planta 3a

Vendrell

Consell Comarcal del Priorat

Plaça de la Quartera, 1

Falset

Consell Comarcal del Tarragonès

Carrer de les Coques, 3

Tarragona

Terres de l'Ebre

Ajuntament de Tortosa

Plaça d'Espanya, 1

Tortosa

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Plaça de Sant Roc, 2

Móra d'Ebre

Consell Comarcal de la Terra Alta

Carrer de la Bassa d'en Gaire, 1

Gandesa

Consell Comarcal del Baix Ebre

Carrer de Barcelona, 152

Tortosa

Consell Comarcal del Montsià

Plaça de Lluís Companys, s/n

Amposta

 

 

En el cas que no hi hagi una oficina local d'habitatge propera a l'habitatge que es vol rehabilitar, es pot presentar la sol·licitud a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona; plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; carrer del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida; carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona, i carrer de Maria Rosa Molas, 41 (accés pel passeig Joan Moreira), 43500 Tortosa).

 

 

Annex 5

IRSC 2015 i 2016 ponderat d'acord amb els coeficients establerts a l'article 4 i les zones geogràfiques establertes a l'article 3 del Decret 75/2014, de 27 de maig

 

6,5 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

Zona A

69.053,66 €

71.189,34 €

74.251,25 €

74.515,66 €

Zona B

64.737,81 €

66.740,01 €

69.610,54 €

69.858,43 €

Zona C

60.929,70 €

62.814,12 €

65.515,81 €

65.749,11 €

Zona D

51.790,25 €

53.392,01 €

55.688,44 €

55.886,74 €

 

 

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'aplicarà el tram següent de la composició familiar.

 

Amunt