Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/04/2017

  • Número del document ENS/0896/2017

  • Número de control 17116039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17116039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7359

  • Data 28/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018.


L'Institut Obert de Catalunya ofereix, en la modalitat a distància, els ensenyaments d'educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, idiomes, el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i la formació per a la prova d'accés, per la qual cosa cal establir el procediment d'admissió dels alumnes a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per al curs 2017-2018.

Mitjançant l'Ordre EDU/249/2006, de 16 de maig, es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de preinscripció en la modalitat de formació professional a distància aplicable a l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància (DOGC núm. 4640, de 24.5.2006).

D'altra banda, la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost, modificada per la Resolució ENS/1850/2014, de 30 de juliol, regula el procediment de preinscripció i matrícula per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència.

Per tot el que s'ha exposat,

 

Resolc:

 

-1 Àmbit d'aplicació

1.1 Aquesta Resolució s'aplica a l'admissió d'alumnes a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) en els ensenyaments que imparteix.

1.2 Als annexos que es detallen a continuació, s'estableix el calendari per al curs 2017-2018 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments següents:

Annex 1: Educació secundària obligatòria (ESO).

Annex 2: Batxillerat.

Annex 3: Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.

Annex 4: Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i curs de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior.

Annex 5: Ensenyaments d'idiomes.

 

-2 Oferta d'ensenyaments i places

2.1 Amb com a mínim una setmana d'antelació a l'inici del període de presentació de sol·licituds de preinscripció, l'IOC ha de fer pública l'oferta inicial de places dels ensenyaments i cursos, com a mínim al seu web.

Pel que fa a l'oferta dels cicles formatius de formació professional a distància, el centre ha de detallar els crèdits, mòduls o unitats formatives que s'ofereixen i els títols als quals corresponen, així com les places que s'ofereixen.

2.2 La Direcció General competent pot modificar l'oferta de places a la vista de les dades de preinscripció i d'acord amb els recursos disponibles. L'oferta final, que inclou les modificacions, es fa pública pels mateixos mitjans que l'oferta inicial. L'assignació de places es fa d'acord amb aquesta oferta final.

 

-3 Informació

L'IOC ha de publicar mitjançant tots els sistemes d'informació pública al seu abast (inclosos el tauler d'anuncis i el seu web http://ioc.xtec.cat), les informacions següents:

a) les actuacions relatives al procediment d'admissió aplicable a cadascuna de les ofertes formatives;

b) els terminis de preinscripció i matrícula de l'alumnat antic;

c) l'import de les taxes o preus públics, en el cas dels ensenyaments que hi estiguin subjectes, així com la informació sobre les bonificacions i exempcions.

 

-4 Procés de preinscripció i matrícula

4.1 Per a accedir a un ensenyament o curs impartit a l'IOC cal formalitzar una sol·licitud de preinscripció, la qual es presenta al registre telemàtic mitjançant l'aplicació disponible al web de l'IOC (http://ioc.xtec.cat), les 24 hores del dia, durant els terminis previstos per a cada ensenyament a l'annex corresponent.

Per a cada ensenyament, nivell o curs, s'assigna a les sol·licituds un número de sol·licitud correlatiu, vàlid per al sorteig d'assignació de places o de desempat, quan escaigui.

Abans de l'hora de tancament de la secretaria del darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, cal aportar la documentació a un dels centres col·laboradors que es detallen als annexos:

a) documentació d'identificació personal (DNI, NIE, passaport);

b) documentació acreditativa del requisit acadèmic d'accés previst a la normativa corresponent;

c) si escau, documentació justificativa vigent del dret a la bonificació o l'exempció de pagament al·legada;

d) si escau, sol·licitud d'autorització de matrícula per a l'alumnat menor de 18 anys;

e) si escau, documentació acreditativa de l'accés a places reservades;

f) altra documentació per a situacions específiques, segons consti per a cada ensenyament en la informació publicada per l'IOC.

La documentació es pot presentar també a la seu de l'IOC, av. del Paral·lel, 71-73, 08004, Barcelona, de dilluns a divendres, en horari de secretaria.

La manca d'aportació de tota la documentació requerida comporta l'exclusió del procés per desistiment de la sol·licitud presentada.

4.2 En el cas que el nombre de sol·licituds sigui igual o inferior al de places disponibles, la preinscripció comporta la matrícula, sempre que s'hagi aportat la documentació preceptiva dins el termini previst i aquesta hagi estat validada.

4.3 Els alumnes poden consultar els resultats del procés i fer el seguiment de la seva sol·licitud des de l'aplicació disponible al web de l'IOC (http://ioc.xtec.cat).

 

-5 Criteris d'admissió

5.1 En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places, s'apliquen els criteris de priorització següents:

a) per als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, curs de preparació per a les proves d'accés i en els ensenyaments d'idiomes, les sol·licituds s'ordenen en funció del sorteig previst a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

b) per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior, les sol·licituds s'ordenen per ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el requisits acadèmic d'accés al·legat.

c) per als cicles formatius de grau superior de formació professional, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la priorització següent, per ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el requisits acadèmic d'accés:

Primer. Els que tinguin el títol de batxiller, o acreditin el títol de tècnic de formació professional i hagin superat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior (curs de formació específic d'accés, curs de preparació per a la incorporació als cicles, curs de preparació per a les proves d'accés o formació per a les proves d'accés), acreditin la superació de la prova d'accés al cicle, o que tinguin d'altres titulacions que permetin l'accés.

Segon. Les persones que al·leguin únicament disposar d'un títol de tècnic afí (d'acord amb les opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat, que consta a l'annex 3 d'aquest Resolució).

Tercer. Les persones que al·leguin únicament disposar d'un títol de tècnic no afí (d'acord amb les opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat, que consta a l'annex 3 d'aquest Resolució).

5.2 En el cas que a la fi del període de presentació de sol·licituds de preinscripció s'hagi aportat una titulació acadèmica suficient per a l'admissió però no hi consti la mitjana aritmètica, s'atribueix una qualificació de 5,00 a efectes d'admissió.

5.3 En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb el que disposa la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic de l'alumnat de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).

En el cas que s'al·legui un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis, d'acord amb el que disposa la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'estableixen normes per al càlcul de la nota mitjana en l'expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

5.4 Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s'estableixi no es considera a l'efecte de barem.

 

-6 Sorteig públic

L'IOC ha de publicar al seu web, almenys una setmana abans de l'inici de cada període de preinscripció, el dia i l'hora en què es fa el sorteig públic del número a partir del quals s'ordenaran les sol·licituds, en ordre ascendent, a fi de resoldre les situacions d'empat així com assignar les places en determinats ensenyaments.

Per a cada ensenyament o activitat, d'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives amb reposició. Així, s'obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d'un número entre el 0 i el 999.999.999. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent.

 

-7 Matrícula

Un cop comprovada la documentació presentada i assignades les places, cal efectuar, si escau, el pagament del preu públic o taxa dins el termini fixat. La matrícula es fa efectiva un cop s'ha assignat la plaça i s'ha efectuat el pagament, si escau.

 

-8 Continuïtat dels alumnes al centre i custòdia de la documentació

L'IOC ha de dur a terme el tràmit per determinar la continuïtat dels alumnes propis i la matrícula corresponent d'acord amb el procediment i els terminis establerts, que fa públics pels mitjans previstos.

Cal conservar la documentació generada pel procés com a mínim durant els 6 mesos següents a la seva finalització, sens perjudici que s'han de conservar els resultats del procés i la documentació relativa a les reclamacions i recursos durant un mínim de 4 anys.

 

-9 Recursos i reclamacions

Contra les decisions del centre sobre l'admissió d'alumnes es pot reclamar, en el termini de 3 dies hàbils, davant el director de l'IOC, el qual haurà de respondre-hi dintre dels 3 dies hàbils següents. Contra les decisions relatives a aquestes reclamacions es pot interposar recurs d'alçada davant el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

 

-10 Confidencialitat

En el tractament de les dades l'IOC ha d'aplicar la normativa de protecció de dades de caràcter personal i ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 120 i 122 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 24 d'abril de 2017

 

Jordi Miró Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Educació secundària obligatòria (GESO)

 

1.1 Calendari

Primer trimestre: del 4 al 8 de setembre de 2017

Segon trimestre: del 6 a l'10 de novembre de 2017

Tercer trimestre: del 19 al 23 de febrer de 2018

 

1.2 Matrícula: la matrícula es fa per mòduls.

 

1.3 Centres on es poden presentar les sol·licituds

CFA Sebastià Juan Arbó, Amposta

AFA Lloreda/La Pau, Badalona

CFA Badia del Vallès, Badia del Vallès

CFA Pla de l'Estany, Banyoles

CFA Freire, Barcelona

CFA Manuel Sacristán, Barcelona

CFA Berguedà, Berga

Institut La Bisbal, La Bisbal d'Empordà

CFA Castellar del Vallès, Castellar del Vallès

CFA Jacint Verdaguer, Castelldefels

CFA Centelles, Centelles

CFA Dolors Paul, Cunit

CFA Maria Verdaguer, Figueres

CFA Bellavista, les Franqueses del Vallès

Institut Terra Alta, Gandesa

CFA Nou Girona, Girona

Institut Jaume Vicens Vives, Girona

CFA Sant Josep, l'Hospitalet de Llobregat

CFA Anoia, Igualada

Institut Màrius Torres, Lleida

CFA Segrià, Lleida

CFA Lloret de Mar, Lloret de Mar

CFA Martí i Pol, Manlleu

CFA Jacint Carrió, Manresa

CFA Martorell, Martorell

CFA Can Marfà, Mataró

CFA Montblanc, Montblanc

CFA Timó, Montgat

CFA Ribera d'Ebre, Móra d'Ebre

CFA Palafrugell, Palafrugell

CFA Parets del Vallès, Parets del Vallès

CFA Natura, Pineda de Mar

CFA del Pont de Suert, el Pont de Suert

CFA Ripollès, Ripoll

Institut Illa de Rodes, Roses

CFA La Creu de Barberà, Sabadell

CFA Lluís Castells, Sant Boi de Llobregat

CFA Baix Montseny, Sant Celoni

CFA Les Roquetes, Sant Pere de Ribes

CFA L'Olivera, Sant Quirze del Vallès

CFA La Selva, Santa Coloma de Farners

CFA La Seu d'Urgell, la Seu d'Urgell

CFA de Sitges, Sitges

CFA Solsonès, Solsona

CFA Tarragona, Tarragona

Institut Martí i Franquès, Tarragona

CFA Tàrrega, Tàrrega

CFA Ramon Llull, Terrassa

CFA La Cooperativa, Torelló

CFA Tortosa, Tortosa

CFA Tremp, Tremp

CFA de Vallirana, Vallirana

CFA Valls, Valls

AFA El Vendrell, el Vendrell

CFA Montseny, Vic

CFA Val d'Aran, Vielha e Mijaran

CFA Edelia Hernández, Viladecans

CFA Vilafranca del Penedès, Vilafranca del Penedès

CFA Teresa Mañé, Vilanova i la Geltrú

AFA Vila-seca, Vila-seca

 

 

Annex 2

Batxillerat

 

2.1 Calendari

Primer semestre (setembre de 2017 a gener de 2018): del 7 al 14 de setembre de 2017

Segon semestre (febrer a juny de 2018): del 23 de novembre al 30 de novembre de 2017

 

2.2 Matrícula: es fa per assignatures, d'acord amb l'organització que fa l'IOC de les matèries de batxillerat.

 

2.3 Centres on es poden presentar les sol·licituds

Institut Ramon Berenguer IV, Amposta

Institut Jaume Vicens Vives, Girona

Institut Celestí Bellera, Granollers

Institut Torras i Bages, l'Hospitalet de Llobregat

Institut Pere Vives, Igualada

Institut Màrius Torres, Lleida

Institut Lluís de Peguera, Manresa

Institut Damià Campeny, Mataró

Institut Lluís de Requesens, Molins de Rei

Institut Duc de Montblanc, Rubí

Institut Ferran Casablancas, Sabadell

Institut Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet

Institut Joan Brudieu, la Seu d'Urgell

Institut Martí i Franquès, Tarragona

Institut Joaquim Bau, Tortosa

Institut Baix Penedès, el Vendrell

Institut Jaume Callís, Vic

Institut Eugeni d'Ors, Vilafranca del Penedès

 

 

Annex 3

Cicles formatius de formació professional

 

3.1 Calendari

Primer semestre (setembre de 2017 a gener de 2018): del 3 al 12 de maig de 2017

Segon semestre (febrer de 2018 a juny de 2018): del 14 al 24 de novembre de 2017

 

3.2 Matrícula: la matrícula només es pot fer per a un únic cicle formatiu i d'acord amb les agrupacions de continguts següents: crèdits, que poden ser semestrals, mòduls, unitats formatives o conjunts d'unitats formatives.

Els alumnes que han superat les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a un cicle que no imparteix l'IOC però que té crèdits, mòduls o unitats formatives comuns amb un cicle que sí que imparteix, poden fer la matrícula per a aquests crèdits comuns del cicle impartit.

 

3.3 Reserva de places

De cadascun dels cicles formatius es reserva, prèvia acreditació documental:

El 5% de places per a persones que tinguin la declaració legal de discapacitat.

b) El 5% de places per a persones sotmeses a mesures privatives de llibertat o que acreditin altres dificultats especials per fer-los en la modalitat presencial.

c) El 5% de places per a persones que tinguin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

Cal presentar el document acreditatiu corresponent per a poder accedir a les places de reserva esmentades.

En cas que el nombre de persones sol·licitants de places de cadascuna de les reserves sigui superior al de les places disponibles, s'han d'aplicar els criteris de prioritat establerts amb caràcter general. Les places de reserva que no es cobreixin s'han de traspassar a l'oferta de places ordinàries.

 

3.4 Centres on es poden presentar les sol·licituds

Institut La Bisbal, La Bisbal d'Empordà

Institut Terra Alta, Gandesa

Institut Montilivi, Girona

Institut Escola del Treball, Lleida

Institut Lacetània, Manresa

Institut Baix Camp, Reus

Institut Illa de Rodes, Roses

Institut Joan Brudieu, la Seu d'Urgell

Institut Comte de Rius, Tarragona

Institut de l'Ebre, Tortosa

 

3.5 D'acord amb el punt 2 de la Resolució, l'IOC ha de fer pública l'oferta de cicles sense perjudici de la compleció dels títols de formació professional específica derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) que se substitueixen per la implantació progressiva dels títols de formació professional inicial derivada de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).

 

3.6 Opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat per a l'accés

 

Famílies professionals

Opcions

  A 

  B 

  C 

Activitats físiques i esportives

-

X

-

Administració i gestió

-

-

X

Agrària

-

X

-

Arts gràfiques

X

-

-

Comerç i màrqueting

-

-

X

Edificació i obra civil

X

-

-

Electricitat i electrònica

X

-

-

Energia i aigua

X

-

-

Fabricació mecànica

X

-

-

Fusta, moble i suro

X

-

-

Hoteleria i turisme

-

-

X

Imatge i so

X

-

-

Imatge personal

-

X

-

Indústries alimentàries

-

X

-

Indústries extractives

X

-

-

Informàtica i comunicacions

X

-

X

Instal·lació i manteniment

X

-

-

Maritimopesquera

X

-

-

Química

-

X

-

Sanitat

-

X

-

Seguretat i medi ambient

-

X

X

Serveis socioculturals a la comunitat

-

X

X

Tèxtil, confecció i pell

X

-

-

Transport i manteniment de vehicles

X

-

-

Vidre i ceràmica

X

-

-

Prevenció de riscos professionals

X

X

X

 

 

Annex 4

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i curs de preparació per a les proves d'accés a cicles de grau superior

 

4.1 Calendari

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i curs de preparació per a les proves d'accés: del 19 al 26 de setembre de 2017

Preparació de matèries específiques: del 19 de setembre al 15 d'octubre de 2017

 

4.2 Matrícula: la matrícula es fa per a tot el curs escolar.

 

4.3 Centres on es poden presentar les sol·licituds

Institut Ramon Berenguer IV, Amposta

Institut La Bisbal, La Bisbal d'Empordà

Institut Terra Alta, Gandesa

Institut Celestí Bellera, Granollers

Institut Jaume Vicens Vives, Girona

Institut Torres i Bages, l'Hospitalet de Llobregat

Institut Pere Vives, Igualada

Institut Màrius Torres, Lleida

Institut Damià Campeny, Mataró

Institut Lluís de Requesens, Molins de Rei

Institut Illa de Rodes, Roses

Institut Duc de Montblanc, Rubí

Institut Ferran Casablancas, Sabadell

Institut Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet

Institut Joan Brudieu, la Seu d'Urgell

Institut Martí i Franquès, Tarragona

Institut Joaquim Bau, Tortosa

Institut Baix Penedès, el Vendrell

Institut Jaume Callís, Vic

Institut Eugeni d'Ors, Vilafranca del Penedès

 

 

Annex 5

Ensenyaments d'Idiomes

 

5.1 Calendari: Nivells bàsic, intermedi i avançat

a) Primer semestre:

Preinscripció: entre el 4 i el 11 de maig de 2017.

Matrícula: del 18 al 29 de juny de 2017.

b) Segon semestre:

Preinscripció: entre el 26 d'octubre i el 6 de novembre de 2017.

Matrícula: del 15 al 30 de novembre de 2017.

 

5.2 Accés als ensenyaments d'idiomes: cal tenir complerts o fer els 18 anys a l'inici del semestre en què s'iniciïn aquests estudis.

 

5.3 Matrícula: la matrícula es fa per mòduls semestrals.

5.3.1 Nivell bàsic: s'organitza en quatre mòduls amb una durada de 70 hores cadascun:

- Per accedir al mòdul 1A s'ha de fer el test de nivell.

- Per accedir a qualsevol dels tres altres mòduls(1B, 2A i 2B), cal haver superat el mòdul immediatament anterior o acreditar-ne el nivell d'acord amb la taula d'exempcions, o superar el test de nivell corresponent.

5.3.2 Nivell intermedi: s'organitza en dos mòduls, amb una durada de 70 hores cadascun:

- Per accedir al mòdul 3A, cal acreditar el nivell bàsic o estar-ne exempt, o superar el test de nivell corresponent.

- Per accedir al mòdul 3B cal acreditar el nivell 3A o estar-ne exempt o superar el test de nivell corresponent.

5.3.3 Nivell avançat: s'organitza en quatre mòduls amb una durada de 70 hores cadascun:

- Per accedir al nivell avançat, mòdul 4A, cal acreditar el nivell intermedi o estar-ne exempt, o superar el test de nivell corresponent.

- Per accedir al mòdul 4B cal acreditar el nivell 4A o estar-ne exempt, o superar el test de nivell corresponent.

- Per accedir al mòdul 5A cal acreditar el nivell 4B o estar-ne exempt, o superar el test de nivell corresponent.

- Per accedir al mòdul 5B cal acreditar el nivell 5A o estar-ne exempt, o superar el test de nivell corresponent.

5.3.4 L'IOC publica al seu web la taula de les exempcions previstes per a cada nivell.

 

5.4 Test de nivell

Les persones interessades queden inscrites per fer el test de nivell com a part del procés de preinscripció telemàtica a través del web de l'IOC http://ioc.gencat.cat.

L'IOC ha de fer públics els mitjans telemàtics per a dur a terme el text de nivell, així com el seu resultat a partir del dia que prèviament hagi anunciat.

 

Amunt