Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/04/2017

  • Número del document ENS/0881/2017

  • Número de control 17115036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17115036-2017

Dades del DOGC
  • Número 7358

  • Data 27/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.


L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres.

Aprendre a conviure en el respecte als drets, els deures i les llibertats fonamentals és un dels principis bàsics que l'educació ha de contemplar per contribuir a la formació integral dels ciutadans d'una societat. Des d'aquesta consideració, diferents marcs legislatius garanteixen la protecció d'infants i adolescents de tota forma de maltractament i el seu dret a la integritat física i moral.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol de 2009, d'educació, estableix en l'article 3 que els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. La mateixa Llei en l'article 33 insta el Govern i el Departament a adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions d'assetjament escolar i, si s'escauen, afrontar-les de manera immediata, i per a assegurar en tot cas als afectats l'assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret a la intimitat. Així mateix, insta el Departament a posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a atendre les situacions de risc d'assetjament escolar.

D'altra banda, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, en el seu article 90, sobre protecció en l'àmbit de l'educació, insta les administracions públiques a impulsar el desenvolupament d'actuacions adreçades al conjunt de la comunitat educativa que permetin prevenir, detectar i erradicar el maltractament a infants i adolescents, els comportaments violents, l'assetjament escolar i la violència masclista. I afegeix que els programes educatius han de tenir els continguts necessaris per a promoure l'educació en igualtat d'oportunitats i de gènere, respecte i tolerància, de manera que s'hi afavoreixi la prevenció d'actituds i situacions violentes, i també el coneixement dels drets de la infància.

Així mateix, la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, explicita en el seu article 12, sobre educació, que s'ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s'ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d'actuació contra l'assetjament de què poden ésser objecte les persones LGBTI en el medi escolar.

Amb la present Resolució, el Departament d'Ensenyament vol impulsar el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying, entès com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius, com queda recollit a l'article 1 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

Aquest Programa vol promoure l'elaboració i implementació de projectes orientats a actuar davant les situacions de risc d'assetjament escolar evitant o aturant possibles casos, alhora que contribueix al desenvolupament personal i social de l'alumnat, especialment fomentant les actituds i els valors propis d'una competència social i ciutadana que els capaciti per conviure, des del respecte als altres i el valor a la diferència, en un marc de valors compartits.

Estudis recents, com l'Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya (ECESC) d'ensenyament secundari, ens mostren la preocupant situació que els processos d'assetjament generen en el si de la nostra societat i en concret entre els nostres infants i joves. D'altra banda, l'increment de l'ús de les tecnologies en aquests processos ha fet augmentar de forma notable la intensificació del patiment de l'alumnat que rep de forma sistematitzada aquest tipus de maltractament. Així mateix, aquests estudis posen de manifest la importància de l'observador en les situacions d'assetjament, un observador que sovint actua com a facilitador del procés.

Davant aquesta situació diferents països han reaccionat duent a terme programes que posen l'accent en l'alumnat, implicant-lo de forma activa en l'observació, detecció i acompanyament de casos. El Programa KiVa de Suècia o el Programa Sentinelles et Référents de França en són alguns exemples.

En aquest context, des del curs 2013-2014, el Departament d'Ensenyament ha posat a l'abast dels centres el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals, que ofereix un circuit marc amb orientacions i recursos que cada centre educatiu ha de contextualitzar.

Tanmateix, la necessitat de donar una resposta educativa a les possibles situacions d'assetjament implicant tots els sectors de la comunitat escolar, fomentant la prevenció i donant a l'alumnat major protagonisme en la detecció i l'ajuda entre iguals, justifica la creació d'un programa d'innovació educativa.

Amb el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying el Departament d'Ensenyament pretén posar a l'abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l'alumnat que actuarà com a agent actiu i compromès en la lluita contra l'assetjament, alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

En l'àmbit d'aquesta Resolució, entendrem per assetjament escolar la conducta de maltractament psicològic i/o físic d'un alumne o grup d'alumnes a un altre de manera intencionada i continuada.


Per tot això exposat,


Resolc:


-1 Crear el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals (d'ara endavant Programa #aquiproubullying), amb el contingut que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.


-2 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa #aquiproubullying d'acord amb les bases reguladores que conté l'annex 2 d'aquesta Resolució.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Barcelona, 10 d'abril de 2017


Jordi Miró Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat EducativaAnnex 1

Contingut del Programa #aquiproubullying


1. Objecte

Actuar davant les situacions de risc d'assetjament escolar evitant o aturant possibles casos alhora que es contribueix al desenvolupament personal i social de l'alumnat durant la seva escolarització, fomentant les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana que els capacitin per conviure, des del respecte als altres i el valor a la diferència, en un marc de valors compartits.


2. Destinataris

Qualsevol centre educatiu, tant públic com privat concertat, que cursi ensenyaments obligatoris i assumeixi un compromís ferm i inequívoc de desenvolupar un projecte que possibiliti prevenir i aturar l'assetjament escolar i que contribueixi a la millora de la convivència en el centre.


3. Finalitat, objectius generals i objectius específics

3.1 Finalitat i objectius generals

La finalitat del Programa #aquiprobullying és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els següents objectius generals:

a. Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l'assetjament entre iguals.

b. Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d'assetjament entre iguals.

c. Apoderar i implicar l'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.

d. Prevenir possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu.

e. Detectar, intervenir i aturar les situacions d'assetjament escolar.

3.2 Objectius específics

En el marc del Programa #aquiproubullying els centres educatius participants han d'elaborar un projecte que doni resposta als objectius específics que cada centre concretarà a partir de la seva diagnosi de necessitats i d'acord amb els objectius generals exposats en l'apartat 3.1.


4. Òrgan impulsor

El Programa #aquiproubullying està impulsat i gestionat per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.


5. Durada del Programa #aquiproubullying

El Programa #aquiproubullying tindrà una durada de 2 cursos en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de formació a centre, elaboració del projecte de centre, implementació i avaluació del projecte.

 

6. Requisits dels centres educatius participants

Poden formar part del Programa #aquiproubullying els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

a. Impartir ensenyaments obligatoris.

b. Complir, com a mínim, una de les següents condicions:

- Dur a terme un projecte o programa de convivència i haver concretat les actuacions en la programació general anual de centre del curs 2016/2017.

- Disposar d'un protocol propi de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i haver concretat les actuacions de prevenció en la programació general anual de centre del curs 2016/2017.

- Participar en projectes de convivència d'àmbit comunitari i haver concretat en la programació general anual de centre del curs 2016/2017 les actuacions per dur-lo a terme.

c. Disposar d'una diagnosi de necessitats que justifiqui la participació del centre en el Programa.

d. Concretar, d'acord amb els objectius generals del programa explicitats en l'apartat 3.1 d'aquest annex, els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.

e. Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure's al Programa #aquiproubullying.

 

7. Compromisos dels centres

7.1 La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a. Constituir un equip de referència format com a mínim per un membre de l'equip directiu, dos docents, un professional no docent del centre, un membre de l'AMPA i, en el cas de secundària, tres alumnes del centre de 3r o 4t d'ESO. En el cas de l'alumnat, caldrà demanar l'autorització d'ambdós progenitors o tutor legal.

b. Rebre, durant el curs 2017/2018, 30 hores de formació, 20 hores de caràcter presencial i la resta, adreçada al treball col·lectiu per a l'elaboració del projecte. La formació es realitzarà en el marc de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying i hi assistiran representants de l'equip de referència.

c. Elaborar, durant el curs 2017/2018, un projecte propi de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar (alumnat, professorat, famílies i personal d'administració i serveis), que reculli els continguts expressats en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

d. Dur a terme abans d'implementar el projecte una avaluació inicial amb els indicadors que es concretin en el projecte i que inclouran els referenciats en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

e. Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies que se'n derivin.

f. Incorporar en la programació general anual de centre del curs 2018/2019 les actuacions que se'n derivin.

g. Implementar el projecte durant el curs 2018/2019.

h. Elaborar, un cop implementat el projecte, una memòria avaluativa.

i. Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.

7.2 L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.


8. Actuacions formatives i recursos

La Direcció General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa dotarà tots els centres seleccionats amb els següents recursos:

a. Formació, a través de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying, adreçada a representants de l'equip de referència.

b. Assessorament per al desenvolupament del projecte i les activitats d'innovació.

c. Orientacions i recursos per elaborar i implementar el projecte a través de l'espai Xtec #aquiproubullying.


9. Memòria d'avaluació final del projecte de centre en el marc del Programa #aquiproubullying

9.1 Un cop elaborat el projecte, en finalitzar el curs 2017/2018, els centres educatius el trametran a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (a través del correu electrònic atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat), d'acord amb els elements descrits en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

9.2 En finalitzar el curs 2018/2019, un cop implementat el projecte, el centre ha de trametre a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (a través del correu electrònic atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat) una memòria d'avaluació final, que haurà de contenir, com a mínim:

a. la memòria de les actuacions realitzades;

b. la constància de la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar en el projecte;

c. les evidències del grau d'assoliment dels objectius específics i del canvi o millora que s'ha produït, d'acord amb els indicadors recollits en l'apartat 3 de l'annex 3 d'aquesta Resolució;

d. les evidències del compliment dels compromisos dels centres exposats en l'apartat 7.1.e i 7.1.f d'aquest annex;

e. les propostes de consolidació, continuïtat o generalització,

En cap cas es recolliran a la memòria dades personals de l'alumnat atès o que intervingui en el Programa.


10. Avaluació del programa d'innovació #aquiproubullying

En finalitzar el programa, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa realitzarà una avaluació del grau d'assoliment dels objectius generals i de l'impacte del programa a partir dels següents indicadors:

a. Mitjana d'activitats de sensibilització realitzades per centre.

b. Mitjana del percentatge de participació de cada sector de la comunitat escolar en les activitats formatives sobre el total de persones formades.

c. Nombre d'alumnes que ha participat en accions del servei comunitari “Guaites” o en els “Equips X la convivència”.

d. Nombre d'actuacions per centre orientades a prevenir l'assetjament.

e. Nombre de situacions d'assetjament detectades.

f. Percentatge de casos en què s'ha aconseguit aturar i revertir el procés d'assetjament.

h. Percentatge d'alumnes que considera que rep assetjament.


11. Inspecció d'Educació

La Inspecció d'Educació supervisa i avalua l'aplicació del programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying, i determina la seva contribució a la millora dels resultats del centre i el clima escolar.Annex 2

Bases reguladores de la convocatòria del Programa #aquiproubullying, sol·licitud d'adscripció al programa i acreditació


1. Sol·licituds d'adscripció al programa

1.1 El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 19 de juny de 2017.

1.2 La sol·licitud estarà signada pel director o directora del centre, en el cas dels centres públics, i dels titulars, en el cas dels centres privats concertats.

1.3 Les sol·licituds es presentaran a la seu Central del Departament d'Ensenyament, a les seus dels Serveis Territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant un model que es podrà descarregar des del portal de centres del Departament d'Ensenyament i el portal de centres d'altres titularitats, on es faran constar els requisits que el centre educatiu compleix d'acord amb l'apartat 6 (annex 1), i l'acceptació dels compromisos assenyalats en l'apartat 7 (annex 1) d'aquesta Resolució. Els centres que vulguin presentar la sol·licitud per mitjans electrònics, en compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, podran fer-ho a través de la valisa electrònica (eValisa) adjuntant el formulari degudament complimentat i la documentació requerida i, en el cas de la resta de centres, per mitjà de la petició genèrica de la seu electrònica de la Generalitat (gencat.cat). En aquest cas, podran enviar la documentació requerida a través del correu electrònic atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat.

1.4 Totes les sol·licituds que es presentin hauran d'anar acompanyades de la documentació que acrediti el compliment dels requisits, entre altres, l'acta del consell escolar en la qual es faci constar la voluntat d'adscripció al programa de, com a mínim, un 70% dels seus membres.

1.5 Tota la documentació presentada ha de ser original o fotocòpia compulsada.

1.6 El formulari de sol·licitud incorpora una autorització expressa al Departament d'Ensenyament perquè pugui fer les consultes necessàries per tal d'identificar-ne les dades.


2. Criteris de selecció

2.1 Els criteris de selecció seran els següents:

a. Compliment dels requisits enunciats en l'apartat 6 de l'annex 1.

b. Grau de coherència dels objectius específics amb els objectius generals del programa indicats en l'apartat 3.1 de l'annex 1 i amb la diagnosi de necessitats del centre educatiu.

2.2 Les sol·licituds seran valorades per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, amb la següent composició:

a. El subdirector o subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa.

b. El subdirector o subdirectora general d'Innovació, Formació i Innovació o persona en qui delegui.

c. El subdirector o subdirectora de la Inspecció d'Educació o persona en qui delegui.

d. El/la cap del Servei d'Escola i Família.

e. Un tècnic o tècnica del Servei d'Escola i Família.

2.3 La Inspecció d'Educació comprovarà, si escau i a petició de la comissió de selecció, l'acompliment dels criteris de selecció.


3. Inadmissió

Comportarà la inadmissió de la sol·licitud, l'incompliment dels requisits exposats en l'apartat 6 (annex 1), la no acceptació dels compromisos exposats en l'apartat 7 (annex 1), la no presentació dels documents que acreditin les al·legacions realitzades o l'incompliment del termini en la presentació de la sol·licitud.


4. Sistema de publicació i notificació

Les notificacions i llistes que es facin públiques s'exposaran al portal de centres del Departament d'Ensenyament i al portal de centres d'altres titularitats.


5. Llista de seleccionats i desestimats

Finalitzats els terminis de presentació la comissió de selecció comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació i l'acceptació dels compromisos que determina aquesta convocatòria i en el termini de 10 dies es publicarà la llista provisional de seleccionats i desestimats.

En aquesta llista hauran de constar, almenys, el nom del centre educatiu, si ha estat seleccionat o desestimat i el motiu de desestimació dels centres aspirants provisionalment desestimats.

Amb la publicació de la llista de seleccionats i desestimats es considerarà feta la corresponent notificació als centres interessats, als efectes del que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

Igualment, els centres aspirants que adverteixin errors en les seves dades podran presentar la reclamació oportuna dins aquest mateix termini per tal d'esmenar-ne la deficiència.

Transcorregut aquest termini, l'òrgan gestor publicarà la llista definitiva de centres aspirants seleccionats i desestimats en el termini màxim de 7 dies hàbils.


6. Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.


7. Certificació de la formació i de la innovació pedagògica

7.1 La formació rebuda en el marc de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying forma part del pla de formació permanent i, com a tal, és certificable pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació per al professorat participant dels centres educatius públics i privats concertats.

7.2 En els centres educatius públics i privats concertats, la participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica per als docents implicats si -en base al projecte elaborat i a la memòria d'avaluació final presentada per la direcció del centre- la comissió de selecció valora com a suficients els criteris següents:

a. Inclusió en el Projecte dels continguts concretats en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

b. Inclusió en la memòria d'avaluació final del projecte dels apartats concretats en el punt 9.2 (annex 1).

c. Qualitat del procés d'avaluació i de les valoracions realitzades.

d. Grau de transferència de la innovació a altres centres i contextos.

7.3 S'estendrà un certificat d'innovació exclusivament als docents participants implicats en el projecte, acreditats per la direcció del centre, un cop implementat i avaluat de forma positiva.

7.4 Als efectes que el Departament d'Ensenyament n'emeti el certificat corresponent, el director o directora titular del centre educatiu ha de trametre a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, a través del correu electrònic atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat, en el termini que correspongui, un certificat amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació que contingui el nom, cognoms i NIF del professorat que hi hagi participat.

7.5 Els certificats atorgats a les persones participants en el programa d'innovació es registraran a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.Annex 3

Criteris per a l'elaboració del Projecte de centre en el marc del Programa #aquiproubullying


Els centres educatius adscrits al programa hauran d'elaborar, de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar, un projecte que concreti el Programa #aquiproubullying. Per a l'elaboració del projecte, el Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres educatius orientacions i recursos que estaran accessibles en l'espai Xtec.

Aquest projecte haurà d'incloure, com a mínim, els continguts que es descriuen a continuació.


1. Justificació del projecte

El centre educatiu ha d'exposar els motius que justifiquen la necessitat del projecte en el marc del Programa #aquiproubullying.


2. Diagnosi de necessitats

Algunes de les informacions que poden permetre als centres educatius realitzar una diagnosi de necessitats són:

Casos d'assetjament en el centre educatiu.

Tractament de l'assetjament en els documents de gestió del centre.

Valoració de la resposta donada a situacions d'assetjament que s'hagin pogut donar.

Formació del seus professionals.


3. Objectius específics i indicadors

El projecte que han d'elaborar els centres ha de plantejar uns objectius específics a partir dels objectius generals proposats pel Departament d'Ensenyament en l'apartat 3.1 (annex 1) d'aquesta Resolució i la diagnosi de necessitats pròpies de cada centre educatiu.

Els indicadors que s'elaborin en relació amb aquests objectius específics hauran de permetre definir el punt de partida del centre i, un cop implementat el projecte, valorar el grau d'assoliment dels objectius específics.

En tot cas formaran part dels indicadors, com a mínim, aquells relacionats amb els objectius generals i que s'exposen seguidament:

a. Nombre d'activitats de sensibilització realitzades.

b. Relació d'activitats formatives adreçades als diferents sectors de la comunitat escolar.

c. Mitjana del percentatge de participació de cada sector de la comunitat escolar en les activitats formatives sobre el total de persones formades.

d. Nombre d'alumnes que ha participat en accions del servei comunitari “Guaites” o en els “Equips X la convivència”.

e. Relació d'actuacions per prevenir l'assetjament.

f. Nombre de situacions d'assetjament detectades.

g. Percentatge de casos en què s'ha aconseguit aturar i revertir el procés d'assetjament.

h. Nombre d'alumnes que considera que rep assetjament.

 

4. Avaluació inicial

Els indicadors concretats en l'apartat anterior han de servir per definir el punt de partida dels centres educatius.

 

5. Planificació i temporització de les actuacions

Es tracta de recollir les actuacions temporalitzades que es duran a terme durant el curs escolar i que, com a mínim, han de contemplar:

a. Actuacions de sensibilització per a tota la comunitat escolar.

b. Actuacions de prevenció:

b.1 Formació als diferents sectors de la comunitat escolar.

c. Detecció:

c.1 Servei comunitari “Guaites”, en el cas de centres de secundària.

c.2 Suport entre iguals “Equips X la convivència“, en el cas de centres de primària.

c.3 Altres instruments de detecció (enquestes, sociogrames, canals de denúncia...).

d. Intervenció:

d.1 Estratègies de suport a la víctima i a l'assetjador.

d.2 Dinàmiques d'intervenció grupal: xarxa de suport, cercles de confiança...

d.3 Suport de professionals especialitzats (EAP, orientadors...).

Aquesta planificació haurà d'anar acompanyada dels recursos disponibles.


6. Previsió de l'avaluació final

A partir dels indicadors concretats en l'apartat 3 d'aquest annex i mitjançant la comparativa amb els resultats de l'avaluació inicial, els centres educatius valoraran el grau d'assoliment dels objectius específics del projecte.


Amunt