Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/04/2017

  • Número del document EXI/0772/2017

  • Número de control 17102077

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-17102077-2017

Dades del DOGC
  • Número 7351

  • Data 18/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/772/2017, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament.


L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a iniciatives presentades per ONGD catalanes, per a la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s'orientin al compliment dels objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Atès el que disposa l'article 29.2.c) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, especialment la secció sisena del capítol IX d'aquest, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic; l'Acord de Govern de 22 de juliol on s'aprova la instrucció per a la unificació de criteris en la gestió general de les subvencions tramitades per la Generalitat de Catalunya i pels ens que conformen el seu sector públic, i l'Ordre ECO/172/2015 de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions;

En virtut de l'aprovació per part del Consell d'Administració de l'ACCD en la sessió de data 15 de març del 2017 de les línies mestres de les bases reguladores de subvencions adreçades a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament;

Atès el que disposa l'article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'ACCD, i en virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'ACCD de data 16 de març del 2007 en la persona titular de la direcció de l'Agència que l'autoritza a l'establiment de les bases reguladores de subvencions de l'ACCD, a fer-ne la corresponent convocatòria així com a resoldre'n la concessió;

Atès el que disposa la Resolució EXI/943/2016, de 6 d'abril (DOGC núm. 7099 de 14.4.2016) per la qual s'estableix la suplència del / de la director/a de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el director general de Cooperació al Desenvolupament;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

- 1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions, per a les línies de subvencions següents:

Línia 1. Suport a projectes de cooperació al desenvolupament. Desenvolupades als annexos 1 i 3.

Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament. Desenvolupades als annexos 2 i 3.

 

- 2 Es deroga expressament la Resolució PRE/1073/2015, de 21 de maig, (DOCG núm. 6879, de 26.5.2015) per la qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de desenvolupament, educació al desenvolupament i acció humanitària amb un plantejament integrat d'enfocament de gènere i basat en drets humans, d'acord amb el Pla Director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

 

- 3 Es deroga expressament la Resolució EXI/557/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social (DOGC núm. 7074, de 8.3.2016).

 

- 4 Es deroga expressament la Resolució EXI/556/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de subvencions, adreçades a actors de cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació social (DOCG núm. 7074, de 8.3.2016).

 

- 5 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

- 6 Contra aquesta Resolució o les seves bases, que posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 5 d'abril de 2017

 

P. s. (Resolució EXI/943/2016, de 6 d'abril, DOGC núm. 7099 de 14.4.2016)

Manuel Josep Vila i Motlló

Director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

Annex 1

Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament.

 

1. Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament amb implantació a Catalunya, que es desenvolupin en països receptors d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) a través de contraparts locals, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans i que responguin a les prioritats i objectius del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (Pla director).

1.2. No són objecte de subvenció els següents projectes i/o agents:

- Activitats que donin suport a partits polítics.

- Activitats encaminades a recaptar fons.

- Accions d'adopció i/o apadrinament.

- Beques individuals tant per a estudis com per a cursos de formació.

- Brigades i/o estades solidàries.

- Activitats encaminades a la recollida/compra d'equips i subministraments al Nord i el posterior transport/enviament d'aquests a països del Sud, excepte situacions degudament justificades perquè no hi hagi disponibilitat de compres locals o regionals.

- Activitats de dotació d'equips i subministraments a la contrapart o població beneficiària per a les quals no es defineixin els mecanismes de transferència, gestió posterior i compromisos per al manteniment futur.

- Activitats de dotació d'equips i subministraments per a centres educatius o de salut que no comptin amb el suport i el compromís futur acreditat de les autoritats amb competència en la corresponent matèria o, si no n'hi ha, de qualsevol altra autoritat local.

- Els projectes presentats per organismes multilaterals.

 

2. Requisits dels projectes

2.1 Cal que els projectes objecte de subvenció:

a) S'adrecin, com a mínim, a complir amb un dels objectius estratègics del Pla director (DOGC núm. 6907 de 7.7.2015) i incideixin en un o més dels objectius específics que s'hi preveuen per a cadascun.

b) Es duguin a terme en un o més dels països receptors d'AOD.

c) Incloguin actuacions de sensibilització adreçades a titulars (drets i/o responsabilitats i/o obligacions) i/o incidència adreçades als titulars d'obligacions i/o titulars de responsabilitats. Aquestes actuacions hauran de comprendre un mínim del 15% del total del pressupost sol·licitat a l'ACCD.

d) Es realitzin mitjançant una o més contraparts locals amb seu social als països o territoris on es desenvolupi el projecte, ja sigui institucional o una entitat sense ànim de lucre. S'exceptuarà el requisit conforme la contrapart ha de pertànyer al països o territoris on es desenvolupi el projecte en aquells casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d'associació o altres limitacions substantives als drets fonamentals que obligui les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en què té lloc la problemàtica. També s'exceptuarà en el supòsit de xarxes d'entitats en què la seu social no coincideix amb el país en el qual es desenvolupa el projecte, tot i que s'ha de complir el requisit que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu al país o països en què s'implementa el projecte.

e) Que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat a títol individual estigui compresa entre un mínim de 60.000 euros i un màxim de 100.000 euros i que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats estigui compresa entre un mínim de 60.000 euros i un màxim de 140.000 euros.

2.2 L'incompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta base comporta la inadmissió de la sol·licitud, prèvia resolució.

 

3. Criteris de valoració

3.1 L'ACCD valorarà la qualitat i la viabilitat dels projectes objecte de subvenció d'aquesta línia, d'acord amb els criteris de valoració següents, i fins a un màxim de 100 punts:

Capacitat de les parts (24 punts).

Criteri 1. Estratègia i compromís institucional de l'entitat sol·licitant envers la igualtat de gènere i els drets humans (fins a 2 punts).

Criteri 2. Experiència de l'entitat sol·licitant en el sector, àrea geogràfica del/s país/països i amb els i les titulars (fins a 2 punts).

Criteri 3. Arrelament de l'entitat sol·licitant a Catalunya i capacitat d'incidència en el seu entorn immediat (fins a 2 punts).

Criteri 4. Participació de l'entitat sol·licitant en moviments o xarxes locals, nacionals o internacionals de defensa dels drets humans i de gènere (fins a 1,5 punts).

Criteri 5. Agrupació entre l'entitat sol·licitant i una o més ONGD (fins a 4 punts).

Criteri 6. Subcontractació entre l'entitat sol·licitant i altres ONGD, ONG, moviments de dones i feministes, universitats i centres de recerca, mitjans de comunicació públics i moviments socials nacionals o estrangers (fins a 3 punts).

Criteri 7. Estratègia i compromís institucional de la contrapart local envers la igualtat de gènere i els drets humans (fins a 2 punts).

Criteri 8. Experiència de la contrapart local en el sector, àrea geogràfica del/s país/països i amb els col·lectius protagonistes (fins a 2 punts).

Criteri 9. Arrelament local i capacitat d'incidència a l'entorn immediat de la contrapart local (capacitat d'incidència directa amb la població local) (fins a 1,5 punts).

Criteri 10. Participació de la contrapart local en moviments o xarxes locals, nacionals o internacionals de defensa dels drets humans i de gènere (fins a 1,5 punts).

Criteri 11. Experiència de treball conjunt entre l'entitat sol·licitant i la contrapart local (fins a 2,5 punts).

Priorització geogràfica sectorial (15 punts).

Criteri 12. Priorització geogràfica (fins a 10 punts).

Criteri 13. Priorització país/sector (fins a 5 punts).

Pertinència (20 punts).

Criteri 14. Anàlisi del context social, polític i/o econòmic on es desenvoluparà l'acció des d'un enfocament integrat de gènere i drets humans (fins a 3 punts).

Criteri 15. Anàlisi del context de gènere on es desenvoluparà l'acció (necessitats pràctiques i interessos estratègics de dones i homes, desigualtats i discriminacions de gènere més rellevants, condició i posició, accés i control de recursos i beneficis, participació, divisió sexual del treball) (fins a 2 punts).

Criteri 16. Anàlisi del context de vulneració de drets on es desenvoluparà l'acció (anàlisi de l'estat del/s dret/s a prioritzar, causes de vulneració del/s dret/s i identificació de titulars) (fins a 2 punts).

Criteri 17. Adequació dels objectius a les causes identificades de vulneració dels drets humans i desigualtats de gènere (fins a 4 punts).

Criteri 18. Incorporació en els resultats de la millora d'alguna/es de les dimensions dels drets humans (fins a 4 punts).

Criteri 19. Alineació i complementarietat del projecte amb els plans de desenvolupament del/s país/països i estàndards internacionals de drets humans i drets de les dones (fins a 3 punts).

Criteri 20. Internacionalització del projecte: participació i incidència en espais internacionals (fins a 2 punts).

Participació (10 punts).

Criteri 21. Identificació dels col·lectius protagonistes per variables de desigualtat de gènere i vulneració de drets (interseccionalitats) (fins a 2 punts).

Criteri 22. Adequació del projecte a les necessitats i interessos dels col·lectius protagonistes (fins a 3 punts).

Criteri 23. Participació efectiva dels col·lectius protagonistes en les diferents fases del projecte (fins a 3 punts).

Criteri 24. Identificació de les barreres que dificulten la participació de les dones i mesures per a incloure-les (fins a 2 punts).

Transformació i eficàcia (15 punts).

Criteri 25. Apoderament i/o enfortiment de capacitats dels col·lectius protagonistes del projecte per a l'exigibilitat i/o compliment dels drets humans (fins a 4 punts).

Criteri 26. Coherència i claredat entre objectius, resultats, activitats (fins a 4 punts).

Criteri 27. Coherència i claredat dels indicadors i les fonts de verificació (fins a 4 punts).

Criteri 28. Capacitat transformadora de les accions d'Educació per al Desenvolupament (fins a 3 punts).

Rendició de comptes i eficiència (8 punts).

Criteri 29. Adequació dels recursos materials i econòmics previstos a les accions i resultats del projecte (fins a 3 punts).

Criteri 30. Claredat i detall del pressupost (partides i subpartides, cofinançaments, valoritzacions, subcontractacions) (fins a 1,5 punts).

Criteri 31. Mecanismes de seguiment i avaluació participatius (fins a 2 punts).

Criteri 32. Avaluació externa o mixta del projecte (fins a 1,5 punts).

Sostenibilitat (8 punts).

Criteri 33. Sostenibilitat del projecte en la triple dimensió (social, ambiental i financera) (fins a 4 punts).

Criteri 34. Mecanismes per a la continuïtat dels resultats i processos generats un cop finalitzada l'actuació (fins a 4 punts).

Si la valoració total obtinguda és inferior a 60 punts, la subvenció serà denegada per no assolir la puntuació mínima exigible fins i tot en els casos d'aplicació dels mecanismes correctors. Les subvencions s'atorgaran en ordre descendent de puntuació fins a exhaurir l'import total de la dotació de la convocatòria, tot tenint en compte els mecanismes correctors establerts en aquesta base.

3.2 Prioritats geogràfiques

En aquesta línia es poden presentar projectes que s'implementin a tots els països receptors d'AOD. Tindran una puntuació específica els països que entrin en les prioritats A (10 punts) o B (5 punts) que no s'acumulen entre si.

Prioritat A

- Grup 1 de països prioritaris: Marroc, Tunísia, Senegal, Gàmbia, Moçambic, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Colòmbia i Equador.

- Grup 2 de zones i pobles d'especial atenció: Sàhara Occidental, Bòsnia i Hercegovina, Palestina i Població Kurda.

Prioritat B

- Grup 3 de països receptors d'AOD de l'Àfrica Subsahariana.

3.3 Prioritats geogràfiques i sectorials

Els projectes implementats en els següents països que com a mínim compleixin 1 dels objectius específics prioritzats en cada cas, tenen una puntuació de 5 punts. Aquesta puntuació se sumaria a l'obtinguda en les Prioritats A o B esmentades.

Colòmbia:

Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets humans de les dones del Pla director en relació amb el dret a la pau i el dret a una vida lliure de violències.

Marroc:

Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets humans de les dones del Pla director en relació amb els drets civils i polítics i en relació amb els drets econòmics, socials i culturals.

Moçambic:

Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets humans de les dones del Pla director en relació amb els drets econòmics, socials i culturals i en relació amb el dret a una vida lliure de violències.

El Salvador:

Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets humans de les dones del Pla director en relació amb el dret a la pau i amb relació al dret a una vida lliure de violències.

Senegal:

Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets humans de les dones del Pla director en relació amb els drets econòmics, socials i culturals i en relació amb el dret a una vida lliure de violències.

Tunísia:

Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets humans de les dones del Pla director en relació amb els drets civils i polítics.

Palestina; Sàhara Occidental; Població Kurda; Bòsnia i Hercegovina:

Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets humans de les dones del Pla director en relació amb els drets civils i polítics i en relació amb els drets econòmics, socials i culturals. Incorporació d'un o més objectius específics de l'Objectiu estratègic de drets col·lectius dels pobles del Pla director en relació amb els objectius específics 2.4, 2.5 i 2.6.

3.4 Mecanismes correctors

a) S'introdueixen els següents mecanismes correctors en relació amb la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i en relació amb la pertinença als grups de països de la Prioritat A.

Grup 1 de països prioritaris: Marroc, Tunísia, Senegal, Gàmbia, Moçambic, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Colòmbia i Equador.

L'ACCD subvencionarà com a mínim 1 projecte per país. Si per ordre de nota algun dels països quedés sense projecte finançat, es finançaria el projecte millor valorat d'aquell país en detriment d'altres projectes millor valorats per ordre de nota.

Grup 2 de zones i pobles d'especial atenció: Sàhara Occidental, Bòsnia i Hercegovina, Palestina i Població Kurda. Per l'especial situació que es viu en aquestes zones geogràfiques i pobles, l'ACCD subvencionarà com a mínim 2 projectes en cadascuna de les zones i pobles d'especial atenció. Si per ordre de nota alguna de les zones o pobles d'especial atenció quedés sense els 2 projectes finançats, es finançaran els 2 projectes millor valorats per ordre de nota.

b) S'introdueix també l'element corrector conforme cap país, zona o poble d'especial atenció podrà percebre més del 15% del total de pressupost destinat a la línia 1.

 

 

Annex 2

Línia 2. Projectes d'Educació per al Desenvolupament.

 

1. Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes d'Educació per al Desenvolupament (EpD) impulsats per ONGD amb implantació a Catalunya, que es desenvolupin a Catalunya, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans, que responguin a les prioritats i objectius del Pla director i que contribueixin a la construcció d'una ciutadania global crítica i transformadora.

1.2 Es treballarà en aquesta direcció des de tots els àmbits d'intervenció estratègica o dimensions d'EpD: sensibilització; educació; recerca; i incidència política i mobilització social.

1.3 No són objecte de subvenció els següents projectes i/o agents:

- Activitats que donin suport a partits polítics.

- Activitats encaminades a recaptar fons.

- Accions d'adopció i/o apadrinament.

- Beques individuals tant per a estudis com per a cursos de formació.

- Els projectes presentats per organismes multilaterals.

 

2. Requisits dels projectes

2.1 Cal que els projectes objecte de subvenció:

a) S'adrecin, com a mínim, a complir amb un dels objectius estratègics del Pla director (DOGC núm. 6907 de 7.7.2015) i incideixin en un o més dels objectius específics que s'hi preveuen per a cadascun.

b) Incloguin actuacions a Catalunya de ressò local, nacional i/o internacional.

c) Treballin alguna de les quatre dimensions següents:

c.1) Sensibilització: són accions inicials i a curt termini que permeten despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries de la ciutadania i fan visibles els efectes de les desigualtats i vulneracions de drets. Són el punt de partida per a avançar en un procés d'anàlisi profund, crític, compromès i transformador de les desigualtats existents i les vulneracions de drets al món (localment i global), així com de les causes que les provoquen.

c.2) Educació: són processos a mitjà-llarg termini per a l'enfortiment de capacitats pel que fa a continguts conceptuals, habilitats i valors, orientats a la materialització dels drets humans i l'assoliment de la igualtat real i efectiva de dones i homes. Aquests continguts han de permetre aprofundir en el coneixement de les causes i les conseqüències de les vulneracions de drets i desigualtats Nord-Sud globals, i en les propostes de transformació d'aquestes.

c.3) Recerca: són accions que s'orienten a l'anàlisi en profunditat de les causes estructurals que provoquen la vulneració de drets i les desigualtats Nord-Sud globals i de gènere. És un àmbit clau per a generar coneixement i promoure la innovació.

c.4) Incidència política i mobilització social: són estratègies que tenen en compte el conjunt d'accions d'informació, interlocució, pressió i/o denúncia dirigides a transformar l'agenda de les polítiques públiques o dels espais de presa de decisions dels col·lectius més exclosos, dels principis, els objectius i les prioritats del desenvolupament humà sostenible i equitatiu i dels drets humans.

d) Que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat a títol individual estigui compresa entre un mínim de 30.000 euros i un màxim de 60.000 euros, i que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats estigui compresa entre un mínim de 30.000 euros i un màxim de 70.000 euros.

2.2 L'incompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta base comporta la inadmissió de la sol·licitud, prèvia resolució.

 

3. Criteris de valoració

L'ACCD valorarà la qualitat i la viabilitat dels projectes objecte de subvenció d'aquesta línia d'acord amb els criteris de valoració següents i fins a un màxim de 100 punts:

Capacitat de les parts (20 punts).

Criteri 1. Estratègia i compromís institucional de l'entitat sol·licitant envers la igualtat de gènere i els drets humans (fins a 3 punts).

Criteri 2. Experiència de l'entitat sol·licitant en el sector temàtic/metodològic i/o poblacional de l'actuació (fins a 4 punts).

Criteri 3. Arrelament local i capacitat d'incidència de l'entitat sol·licitant en el seu entorn immediat (capacitat d'incidència directa amb el col·lectiu protagonista) (fins a 4 punts).

Criteri 4. Participació de l'entitat sol·licitant en moviments o xarxes locals, nacionals o internacionals de defensa dels drets humans i de gènere (fins a 2 punts).

Criteri 5. Agrupació amb una o més ONGD (fins a 4 punts).

Criteri 6. Subcontractacions entre l'entitat sol·licitant i altres ONGD, ONG, moviments de dones i feministes, universitats i centres de recerca, mitjans de comunicació públics i moviments socials nacionals o estrangers (fins a 3 punts).

Pertinència (35 punts).

Criteri 7. Priorització per país: relació de l'acció amb països prioritaris i/o zones i pobles d'especial atenció (fins a 5 punts).

Criteri 8. Anàlisi del context local-global des de l'enfocament integrat de gènere i drets humans (fins a 4 punts).

Criteri 9. Anàlisi del context local-global de gènere del projecte (identificació de les discriminacions i desigualtats més rellevants, necessitats pràctiques i interessos estratègics de dones i homes, condició i posició, accés i control de recursos i beneficis, participació, divisió sexual del treball) (fins a 2 punts).

Criteri 10. Anàlisi del context local-global de vulneració de drets del projecte (anàlisi de l'estat del/s dret/s a prioritzar, causes de vulneració del/s dret/s i efectes diferenciats per gènere, identificació de titulars) (fins a 2 punts).

Criteri 11. Adequació dels objectius a les causes identificades de vulneració dels drets humans i desigualtats de gènere (fins a 3 punts).

Criteri 12. Vinculació local-global de l'actuació: capacitat d'establir relacions entre el context internacional i la realitat propera (fins a 6 punts).

Criteri 13. Descentralització territorial de les actuacions programades (fins a 6 punts).

Criteri 14. Internacionalització del projecte: participació i incidència en espais internacionals (fins a 4 punts).

Criteri 15. Dimensions d'EpD: sensibilització; educació; recerca: i incidència política i mobilització social (fins a 3 punts).

Participació (14 punts).

Criteri 16. Desagregació dels col·lectius protagonistes per variables de desigualtat de gènere i vulneració de drets (interseccionalitats) (fins a 2 punts).

Criteri 17. Adequació del projecte a les característiques específiques del col·lectiu protagonista (fins a 5 punts).

Criteri 18. Qualitat de la participació del col·lectiu protagonista en la fase d'execució del projecte (fins a 4 punts).

Criteri 19. Identificació de les barreres que dificulten la participació de les dones i mesures per a incloure-les (fins a 3 punts).

Transformació i eficàcia (17 punts).

Criteri 20. Apoderament i/o enfortiment de capacitats del col·lectiu protagonista del projecte per a l'exigibilitat i/o compliment dels drets humans (fins a 5 punts).

Criteri 21. Coherència i claredat entre objectius, resultats, activitats (fins a 2 punts).

Criteri 22. Coherència i claredat dels indicadors i les fonts de verificació (fins a 4 punts).

Criteri 23. Millora de la capacitat del teixit social d'incidència per a l'exigència i defensa dels drets humans i de gènere (fins a 3 punts).

Criteri 24. L'actuació qüestiona les estructures globals d'iniquitat i models basats en l'explotació i la desigualtat (fins a 3 punts).

Rendició de comptes i eficiència (8 punts).

Criteri 25. Adequació dels recursos materials i econòmics previstos a les accions i resultats del projecte (fins a 3 punts).

Criteri 26. Claredat i detall del pressupost (partides i subpartides, cofinançaments, valoritzacions, subcontractacions) (fins a 1,5 punts).

Criteri 27. Mecanismes de seguiment i avaluació participatius (fins a 2 punts).

Criteri 28. Avaluació externa o mixta del projecte (fins a 1,5 punts).

Sostenibilitat (6 punts).

Criteri 29. Sostenibilitat del projecte en la triple dimensió (social, ambiental i financera) (fins a 3 punts).

Criteri 30. Mecanismes per a la continuïtat dels resultats i processos generats un cop finalitzada l'actuació (fins a 3 punts).

Si la valoració total obtinguda és inferior a 60 punts, la subvenció serà denegada per no assolir la puntuació mínima exigible. Les subvencions s'atorgaran en ordre descendent de puntuació fins a exhaurir l'import total de la dotació de la convocatòria.

 

 

Annex 3

Disposicions comunes a les dues línies de subvencions.

 

1. Entitats beneficiàries

1.1 Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions concedides a l'empara de les corresponents convocatòries, les entitats següents:

- Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD).

- Les agrupacions d'ONGD sense personalitat jurídica diferenciada.

1.2 Les agrupacions d'ONGD sense personalitat jurídica diferenciada que presentin projectes en agrupació han de complir, cadascuna individualment, els requisits i la resta de condicions establertes en la base 2 d'aquest annex, inclòs el d'aportar finançament propi al projecte, ja sigui de manera dinerària o valoritzada, i el de gestionar part de la subvenció del projecte. Cada ONGD podrà participar una vegada, independentment de si ho fa com a líder o en una altra posició.

L'acreditació dels requisits es farà mitjançant declaracions responsables que s'incorporaran al formulari normalitzat, i s'indicarà la persona representant o apoderada única de l'agrupació amb poders suficients per a sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents i complir les obligacions com a beneficiària de l'agrupació.

Així mateix, i en el termini d'un mes des de la resolució definitiva del procediment, l'entitat líder haurà d'aportar a l'ACCD fotocòpia d'un conveni signat entre les parts en agrupació en què es concretin els compromisos d'execució assumits per cada membre, l'import de la subvenció que gestionarà cadascuna i la resta d'estipulacions establertes en la base 15.1.d) d'aquest annex.

 

2. Requisits de les entitats beneficiàries

2.1 Per a obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de ser ONGD o agrupacions d'ONGD sense personalitat jurídica diferenciada, que compleixin els següents requisits:

a) Estar inscrita en el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l'ACCD o en el Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. La inscripció en el registre ha de ser efectiva en la data de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.

b) Complir acumulativament amb els següents requisits d'arrelament a Catalunya:

b.1) Tenir seu social central o delegació permanent a Catalunya inscrita en el registre oficial corresponent.

b.2) Comptar amb base social (persones associades, voluntariat o assimilable) de l'ONGD a Catalunya: s'ha de poder acreditar un nombre mínim de 25 persones entre totes aquestes categories.

b.3) L'entitat ha d'haver desenvolupat un mínim de 10 activitats a Catalunya durant l'any anterior al de la corresponent convocatòria: organització de campanyes, fires, jornades, publicacions, etc.

c) L'entitat beneficiària (incloses les ONGD agrupades) ha d'aportar finançament propi al projecte, ja sigui de manera dinerària o valoritzada.

d) L'entitat beneficiària (incloses les entitats agrupades) ha d'executar part del pressupost de la subvenció.

e) Complir els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/es amb disminució sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

g) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

h) Complir el que estableixen els articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte dels centres laborals, i en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

i) En el supòsit de fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segon la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

j) En el supòsit de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

k) No haver estat sancionades ni condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Atès que l'import sol·licitat és superior a 10.000 euros, l'entitat sol·licitant haurà de declarar responsablement les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, d'acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

m) Presentar declaració que les persones de l'entitat que desenvolupin activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no hagin estat condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, l'entitat es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

n) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

o) Adherir-se al codi ètic de l'ACCD al qual les entitats beneficiàries de subvencions han d'adequar la seva activitat

(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) i als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar l'activitat, continguts a l'annex de l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

p) Declarar que són certes i completes les dades que es detallen en la sol·licitud, així com en tota la documentació aportada.

Requisit específic de la línia 1, Projectes de cooperació al desenvolupament:

q) Complir amb les disposicions previstes a l'Estatut dels Cooperants, i especialment als drets previstos per als i les cooperants, segons es defineix a l'article 2 del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual es regula l'Estatut dels Cooperants.

2.2 L'incompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta base comporta la inadmissió de la sol·licitud, prèvia resolució.

 

3. Incompatibilitats

3.1 Les entitats que es presentin a la corresponent convocatòria no poden superar la quantitat de 360.000 euros de sol·licitud de subvenció anual a l'ACCD en el marc de les convocatòries de projectes i programes corresponents a l'any en curs. En relació amb la convocatòria de programes, la quantitat que computa és la que es demana de subvencionar en l'anualitat de l'any en què s'obre convocatòria. En el supòsit de projectes o programes presentats per ONGD en agrupació, l'import a computar és el que cadascuna gestiona del sol·licitat de subvencionar a l'ACCD i durant l'exercici pressupostari de la convocatòria.

3.2 Així mateix, les subvencions són compatibles amb altres subvencions o ajuts concedits per a la mateixa finalitat. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

4. Durada dels projectes

4.1 La durada inicial dels projectes és de 12 mesos. Es podran sol·licitar i autoritzar pròrrogues fins a un màxim de 3 mesos respecte de la durada total del projecte, llevat de supòsits de força major degudament i prèviament autoritzats per l'ACCD. S'entén per força major, a efectes d'aquesta base, els fets aliens en l'origen i a l'actuació de les parts que hagin d'executar el projecte, que siguin impossibles i inevitables de preveure, excepcionals i que no es puguin resistir.

4.2 Les subvencions es podran atorgar tant a projectes que necessàriament s'iniciïn durant l'any en què s'obri convocatòria i que no estiguin acabats a data de presentació de la sol·licitud de subvenció, com als que estiguin pendents d'iniciar-se a data de publicar-se la corresponent convocatòria. En aquest últim cas, els projectes s'han d'iniciar, com a màxim, dins del termini de dos mesos a comptar des de la data de la transferència del pagament de la primera bestreta de la subvenció per part de l'ACCD.

4.3 També es podran atorgar subvencions a aquells projectes que s'hagin iniciat l'any anterior en què s'obri convocatòria, sempre i quan no estiguin acabats a data de presentació de la sol·licitud de subvenció. En aquests supòsits només serà subvencionable el període comprès entre gener de l'any en què s'obri convocatòria i fins a 12 mesos. En aquests supòsits, tampoc no es permetran pròrrogues superiors a 3 mesos de la durada total del projecte, llevat de supòsits de força major degudament i prèviament autoritzats per l'ACCD.

 

5. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció s'establirà en la corresponent convocatòria.

 

6. Nombre de projectes

El nombre màxim de projectes a presentar és d'un màxim d'un projecte per entitat en cada línia de subvenció, ja sigui presentat a títol individual o en agrupació d'ONGD, independentment de la posició que ocupi l'entitat en l'agrupació.

 

7. Quantia

7.1 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica de fins al percentatge màxim del 80% del cost del projecte que, en cas de ser subvencionat, s'entregarà en totalitat, sens perjudici de les eventuals minoracions que faci l'ACCD per causa d'imputació de despeses no elegibles o per altres causes justificades.

7.2 La despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat ha de ser, en tot cas, del 50% de l'import subvencionat a fi de poder considerar complert l'objecte i la finalitat per a la qual la subvenció va ser atorgada. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la totalitat de la subvenció atorgada. S'exceptua l'aplicació d'aquest paràgraf als supòsits de força major degudament justificats. S'entén per força major, a efectes d'aquesta base, els fets aliens en l'origen i a l'actuació de les parts que hagin d'executar el projecte, que siguin impossibles i inevitables de preveure, excepcionals i que no es puguin resistir.

7.3 Tindrà la consideració de modificació substancial, regulada a la base 27.3 d'aquests annex, quan es produeixi un percentatge màxim de desviació pressupostària de fins al 20% entre les partides pressupostàries subvencionades per l'ACCD. Aquesta modificació no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

7.4 Tanmateix, sí que comportarà reducció de la subvenció, quan el percentatge de la desviació pressupostària esmentada sigui superior al 20% i inferior al 50%. En aquest supòsit, la quantia de la subvenció atorgada es reduirà en la mateixa proporció, i sempre que s'hagi complert amb l'objecte i la finalitat de la subvenció atorgada.

 

8. Despeses subvencionables

8.1 Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base, les que de manera inequívoca tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries. També són subvencionables les despeses que es realitzin durant el període autoritzat per l'ACCD per a executar el projecte i siguin pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, tret de les despeses d'identificació i formulació i la corresponent a les despeses derivades de la contractació per a la realització d'avaluacions i auditories financeres, d'acord amb els termes establerts en aquesta base.

En cap cas, el cost dels béns i serveis subvencionats no pot superar el valor de mercat d'aquests.

Els tributs són despesa subvencionable quan l'entitat beneficiària de la subvenció els abona de manera efectiva i, per tant, es consideren despesa subvencionable l'IVA i l'IRPF en la part que el beneficiari no es pugui deduir.

Les factures justificatives de les subvencions hauran de ser emeses d'acord amb l'establert pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.

Així mateix, i en relació amb aquella tipologia de despesa en què l'ACCD subvencioni un import percentual, aquest serà calculat a partir de l'import net de la despesa, és a dir, de la despesa efectivament pagada per aquell concepte.

Per a la justificació de les despeses directes i indirectes establertes en aquesta base, caldrà presentar la documentació establerta en l'apartat corresponent de l'Acord de Govern de 22 de juliol de 2014 pel qual s'aprova la instrucció per a la unificació de criteris en la gestió general de subvencions tramitades per l'Administració de la Generalitat i pels ens que conformen el seu sector públic. Disponible a l'ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca).

8.2 La descripció i límits de les despeses subvencionables són les següents:

Despeses directes:

a) Remuneració de personal assalariat a terreny:

a.1) Personal assalariat local: despeses derivades de la contractació del personal al servei totalment o parcialment de l'actuació, sempre que existeixi una relació laboral entre l'entitat i la persona treballadora. S'inclouen en aquesta partida salaris, assegurances socials a l'exterior, altres assegurances subscrites a nom del personal o dels familiars de primer grau d'aquests.

a.2) Personal assalariat expatriat: despeses derivades de la contractació del personal al servei totalment o parcialment de l'actuació, sempre que existeixi una relació laboral entre l'entitat i la persona treballadora. S'inclouen en aquesta partida salaris, assegurances socials a càrrec de l'entitat i altres provisions de fons de dipòsit obligat d'acord amb la legislació local i, en cas de personal a l'exterior, altres assegurances subscrites a nom del personal o dels familiars de primer grau d'aquests.

b) Remuneració de personal assalariat a Catalunya:

Despeses corresponents a les persones subjectes amb una relació laboral amb l'entitat beneficiària vinculades directament al desenvolupament del projecte.

Serà elegible la despesa consistent en l'import de la retenció a compte de l'IRPF que abona l'entitat beneficiària als seus treballadors vinculats amb el projecte subvencionat i que ingressa l'entitat bancària a l'Administració Tributària, i també la part de la quota de la contribució a la Seguretat Social, d'aquestes persones treballadores, a càrrec de l'entitat beneficiària.

En cap cas, no són imputables a la subvenció de l'ACCD despeses originades per les persones membres de les juntes directives o consells de direcció de les entitats.

c) Despeses corrents de béns i serveis

c.1) Lloguers: despeses derivades de l'arrendament de transport, de béns mobles i immobles, terrenys, etc. En el cas dels béns immobles s'inclouen les despeses del lloguer dels espais directament relacionats amb l'execució del projecte. Inclou l'allotjament de personal expatriat. No inclou les despeses del lloguer de la seu social o la delegació de l'entitat beneficiària de la subvenció a Catalunya, que no obstant això es podran considerar costos indirectes.

c.2) Manteniment, conservació i reparació: despeses corresponents a la conservació i reparació d'infraestructures i locals directament relacionats amb l'execució del projecte, i altres tipus de béns, realitzades amb mitjans propis o amb contractes amb empreses externes, sempre que la despesa realitzada no afegeixi un valor més elevat al bé, ja que aleshores aquesta despesa es consideraria inventariable. No inclou les despeses de manteniment, conservació i reparació generals i no lligades a la intervenció de la seu social o la delegació de l'entitat beneficiària de la subvenció a Catalunya.

c.3) Material no inventariable: despeses derivades de l'adquisició de material fungible o no inventariable.

Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a 18.000 euros (IVA exclòs) en subministraments de béns s'ha de sol·licitar un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la formalització del compromís pel lliurament del bé. Caldrà que s'aporti un informe justificatiu en el supòsit que per les especials característiques del bé no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que el subministrin, o en el cas que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Les obligacions recollides en aquesta base s'han de complir encara que l'ACCD subvencioni parcialment o no subvencioni els esmentat béns i sempre que aquests formin part del projecte que es demana de subvencionar.

c.4) Subministraments: despeses de subministrament de béns i serveis directament lligats a l'execució del projecte i no considerats com a despeses indirectes.

c.5) Comunicacions, despeses postals i missatgeria: despeses per correspondència postal, missatgeria o qualsevol altre tipus de comunicació i enllaç; així com les despeses pels serveis de telecomunicacions de veu i dades, incloent el consum de telefonia fixa o mòbil lligats a l'execució del projecte.

c.6) Reunions, conferències i formació: despeses d'organització i celebració de conferències, assemblees, congressos, simposis, convencions i reunions anàlogues; així com les despeses derivades de l'organització de seminaris i cursos. En aquest punt es poden incloure les despeses de lloguer de sales, hostes i hostesses, menjar per als assistents, despeses de transport, hotel i altres que no puguin ser imputats al concepte Dietes, locomocions i trasllats (punt c.10).

c.7) Publicitat i difusió: despeses de divulgació, d'activitats de promoció, propaganda i publicitat encaminades a informar sobre el projecte.

c.8) Publicacions: despeses ocasionades per l'edició i distribució de les publicacions.

c.9) Estudis i treballs tècnics: despeses derivades de treballs que impliquin uns coneixements especials sobre una matèria o siguin conseqüència de l'exercici d'una especialitat laboral tècnica encomanats a empreses o persones professionals independents i especialitzades. S'hi inclouen els treballs tècnics de qualsevol naturalesa relacionada amb el projecte sempre que no siguin aplicables a actuacions d'adquisicions i/o inversions.

Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a 18.000 euros (IVA exclòs) en prestacions de serveis, s'ha de sol·licitar un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors/es amb caràcter previ a la formalització del compromís per la prestació del servei. Caldrà que s'aporti un informe justificatiu en el supòsit que, per les especials característiques del servei, no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que el subministrin o en el cas que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Les obligacions recollides en aquesta base s'han de complir encara que l'ACCD subvencioni parcialment o no subvencioni els esmentats estudis i sempre que aquests formin part del projecte que es demana de subvencionar.

c.9.1) Identificació i formulació: s'admeten despeses fins a un màxim d'un 5% sobre l'import sol·licitat a l'ACCD, IVA inclòs. Només s'admetrà la imputació total o parcial de les despeses d'identificació/formulació en aquells supòsits que l'estudi no tingui més de sis mesos a comptar des de l'elaboració d'aquest fins a la data de publicació de la convocatòria. En el supòsit d'imputació total o parcial caldrà presentar l'informe de la identificació/formulació previst a la base 8.c.9.1) de l'annex 3 i realitzat dins del termini establert en la base 15.1.c) de l'annex 3.

c.9.2) Despeses derivades de la contractació dels serveis per a elaborar una avaluació externa o mixta del projecte per a aquells projectes sol·licitats de subvencionar per un import superior a 60.000 euros. Es podrà contemplar una avaluació d'aquestes característiques i la despesa podrà anar a càrrec de la subvenció de l'ACCD. En aquest supòsit, caldrà que prèviament l'ACCD aprovi els termes de referència.

c.9.3) Altres treballs tècnics: altres treballs sense cabuda en l'apartat c.9), Estudis i treballs tècnics (atorgament de poders notarials, serveis de notícies, revelat de fotografies, contractes d'instal·lacions de serveis, etc.)

c.10) Dietes, locomoció i trasllats: despeses que inclouen les compensacions econòmiques per manutenció i desplaçament, incloses aquelles realitzades amb vehicles de lloguer. Les quantitats màximes a admetre, a càrrec de la subvenció, seran les fixades pel Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

d) Auditoria externa: despeses derivades de la contractació dels serveis per a elaborar el compte justificatiu amb informe d'auditoria. Aquestes despeses podran anar a càrrec de l'ACCD tant en aquells projectes sol·licitats de subvencionar per un import superior a 60.000 euros (obligatòria) com en aquells projectes sol·licitats de subvencionar per un import inferior o igual a 60.000 euros (opcional).

e) Adquisicions, inversions i béns inventariables: despeses destinades a la creació o adquisició de béns de capital (materials i immaterials), així com béns inventariables destinats a ser-hi de forma perdurable més d'un exercici, de valoració fiable, plenament identificables i susceptibles d'ésser alienats. L'immobilitzat immaterial està format per elements patrimonials no tangibles. Un exemple d'aquests elements són les aplicacions informàtiques.

L'immobilitzat material està format per un conjunt d'elements patrimonials tangibles, mobles o immobles qualificats com a patrimonials, i aquells que es troben afectats al funcionament dels serveis. Exemples:

- Terrenys i béns naturals.

- Construccions.

- Maquinària, instal·lacions i utillatge.

- Elements de transport.

- Mobiliari.

- Equips de processos d'informació (EPI).

- Altre immobilitzat material.

- Instal·lacions complexes especialitzades.

Les despeses corresponents a inversions o compra de béns inventariables seran elegibles, sempre i quan la llei de pressupostos vigent a l'hora de publicar la convocatòria permeti obligar despeses a càrrec d'aquestes partides i es consigni la partida pressupostària en la corresponent convocatòria. S'accepta un màxim d'un 15% sobre el total sol·licitat a l'ACCD.

Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a 50.000 euros (IVA exclòs) en el cas d'una obra, s'han de sol·licitar un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la formalització del compromís per a l'obra. Caldrà que s'aporti un informe justificatiu en el supòsit que per les especials característiques de l'obra no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que la realitzin o bé o en el cas que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció, quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Les obligacions recollides en aquesta base s'han de complir encara que l'ACCD subvencioni parcialment o no subvencioni els esmentat béns inventariables i sempre que aquests formin part del projecte que es demana de subvencionar.

f) Imprevistos: màxim del 5% de l'import sol·licitat a l'ACCD.

g) Amortització: s'acceptarà com a despesa la pèrdua de valor dels actius considerats com a béns mobles i immobles afectats en l'execució del projecte subvencionat en el marc d'aquestes bases. L'amortització acceptada serà la relativa a la depreciació d'aquells béns mobles/immobles que no hagin estat objecte de subvenció per part de l'ACCD, però cal que el bé sí hagi estat objecte d'ús en el període d'execució del projecte subvencionat a l'empara d'aquestes bases. S'accepta un màxim d'un 10% d'amortització envers la inversió subvencionada en el projecte.

h) Despeses financeres: les derivades de serveis bancaris que l'entitat bancària estableixi a les entitats beneficiàries receptores de subvencions atorgades en el marc d'aquestes bases a l'hora de fer la gestió de pagaments i/o cobraments vinculats en l'execució del projecte subvencionat. També són elegibles les despeses per tipus de canvi, aplicats per l'entitat bancària, associats al pagament des de Catalunya a les contraparts locals vinculades a pagament de despeses relacionades amb el projecte subvencionat, així com les despeses financeres vinculades a la sol·licitud de préstecs (interessos, despeses d'emissió, modificació i/o cancel·lació de préstecs) que estiguin associades a la realització d'una despesa inventariable.

i) Despeses d'assessoria jurídica ,despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d'administració específiques: han d'estar directament relacionades amb el projecte i ser indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquest.

j) Despeses indirectes: són les despeses derivades del funcionament de l'entitat sol·licitant a Catalunya relacionades directament amb la gestió de l'actuació no contemplades com a costos directes. Les despeses indirectes o generals són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza l'entitat beneficiària, despeses de lloguer, material d'oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i d'altres de característiques similars.

Les despeses indirectes imputades a l'activitat subvencionada seran de fins a un 10% de l'import sol·licitat a l'ACCD i s'acreditaran mitjançant declaració responsable firmada per la persona representant legal de l'entitat, en la qual es descriuran els tipus de despesa inclosos i els imports destinats a cadascun.

k) Valoritzacions: les entitats beneficiàries i les entitats agrupades han d'aportar pressupost dinerari i/o valoritzat al projecte. La contrapart local i els col·lectius protagonistes també podran aportar fons dineraris i/o valoritzats als projectes, i s'admetran altres cofinançaments dineraris.

Les aportacions locals a valoritzar hauran d'estar directament vinculades a l'execució de les activitats pressupostades i en l'àmbit local podran ser del tipus de terrenys, locals, equipaments, vehicles, materials i serveis. També serà valoritzable la mà d'obra aportada pels destinataris finals de l'acció. Els imports a valoritzar hauran de ser equivalents i proporcionals a la utilització dels béns valoritzats que es faci dins l'acció i ajustar-se als preus del mercat local. En el cas d'equipaments, la seva antiguitat haurà de ser considerada d'acord amb criteris comptables.

La valorització del treball voluntari podrà ser acceptada sempre que segueixi els estàndards internacionals i estigui contemplada i reglamentada en el codi de voluntariat de l'entitat. No podrà substituir llocs de treball i es tractarà de contribucions voluntàries i gratuïtes. S'acreditaran, amb els contractes de voluntariat específics, la dedicació de cada voluntari i el codi i reglamentació de l'entitat respecte d'aquesta qüestió. No es podrà imputar cap retribució en concepte de valorització del treball voluntari. En tot cas la quantia de la subvenció destinada a una actuació valoritzada no podrà ser superior a les despeses subvencionables efectuades una vegada descomptada l'aportació en espècie.

S'admetran despeses derivades del treball voluntari com ara les pòlisses d'assegurança i malaltia i de responsabilitat civil subscrites a favor del personal voluntari que participi en el projecte subvencionat i en la part proporcional al temps dedicat.

Les valoritzacions s'acreditaran amb certificacions de la persona representant legal de l'entitat que valoritzi; s'especificarà qui fa l'aportació, i es descriuran i quantificaran els imports desglossats (nombre d'unitats, hores de treball, costos proporcionals). Aquestes valoritzacions seran objecte de control, igual que la resta d'aportacions.

8.3 No són despeses subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals i les despeses de procediments judicials.

8.4 En relació amb el tipus de canvi, l'entitat beneficiària podrà optar per un dels mètodes següents. En la gestió i la justificació de la mateixa subvenció no es podran utilitzar diferents sistemes d'aplicació dels tipus de canvi. Els mètodes són:

a) Sistema FIFO (First In First Out), és a dir, el primer tipus de canvi de moneda realitzat (més antic) serà el tipus de canvi que s'utilitzarà per a justificar totes les despeses associades als fons que s'hagin transferit en una remesa determinada fins que la remesa s'exhaureixi.

b) Tipus de canvi mitjà ponderat total d'acord amb les transferències efectuades.

c) Infoeuro. D'acord amb les instruccions del web:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

Sigui quin sigui el sistema escollit, els tipus aplicats s'obtindran a partir de canvis reals realitzats, sense que sigui possible aplicar tipus mitjans obtinguts a partir de previsions de tipus de canvi a futur.

Les operacions de tipus de canvi es realitzaran en mercats oficials, i s'hauran d'acreditar amb els justificants emesos per les entitats que operen en aquests mercats.

 

9. Subcontractacions per fomentar aliances de treball

9.1 La participació en aliança de treball entre diferents agents de cooperació es considera que provoca efectes multiplicadors positius, que aporta valor afegit al projecte, i serà tinguda en compte positivament en els criteris de valoració.

9.2 Les ONGD beneficiàries podran subcontractar parcialment l'activitat objecte de subvenció, i caldrà que a la sol·licitud de subvenció identifiquin quines es tenen previstes de fer i per quin pressupost orientatiu.

S'entén que una ONGD beneficiària subcontracta quan concerta amb terceres entitats l'execució parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. No es considera subcontractació l'execució del projecte per part de la contrapart local.

Només s'admetran subcontractacions amb altres ONG, ONGD, moviments de dones i feministes, universitats públiques i centres de recerca adscrits a universitats públiques, mitjans de comunicació públics i organitzacions sense ànim de lucre de l'àmbit socioeconòmic d'abast nacional. També s'admetran moviments socials, ja siguin d'abast nacional o estranger. El percentatge màxim admès és del 50% del cost total del projecte.

9.3 Quan el cost total del projecte sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació s'haurà de formular mitjançant contracte entre les parts i caldrà que l'ACCD autoritzi prèviament els termes de referència a què se sotmet la subcontractació, que, en tot cas, s'ha d'adir al que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

10. Sol·licituds

10.1 Per a demanar la subvenció, les entitats sol·licitants han de presentar una sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari normalitzat. Juntament amb el formulari de sol·licitud de subvenció, les entitats sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació:

a) Projecte narratiu (segons model normalitzat).

b) Pressupost complet del projecte desglossat per partides (segons model normalitzat).

c) Matriu de planificació i cronograma (segons model normalitzat).

d) Si escau, perquè el projecte es realitza amb agrupacions d'entitats, Document d'identificació de les entitats agrupades (segons model normalitzat).

10.2 Les sol·licituds s'han de presentar preferentment pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

A aquests efectes, les sol·licituds efectuades per mitjans electrònics es consideren presentades davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistrin en el Registre Telemàtic de la Generalitat de Catalunya mitjançant Tràmits gencat i en quedi constància a l'assentament d'entrada.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis.

10.3 No obstant el que preveu l'apartat precedent, les sol·licituds es poden presentar també de manera presencial en el registre del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, planta baixa, 08003 Barcelona) o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10.4 El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat) i al web de l'ACCD http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca.

10.5. L'ACCD posarà a disposició de les persones interessades el correu ACCD subvencions.accd.exi@gencat.cat, per a atendre consultes derivades de la corresponent convocatòria, seguiment i tancament inclosos.

10.6. La signatura i presentació del formulari de sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i porta implícita l'autorització a l'ACCD:

a) per a verificar totes les dades que s'hi contenen.

b) per a obtenir els certificats o verificacions necessaris per a la tramitació de la subvenció, a emetre per altres administracions o entitats públiques, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de l'entitat beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta.

Si l'entitat sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti els certificats corresponents.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de la subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

10.7 L'ACCD pot demanar la informació complementària que consideri necessària per a avaluar les sol·licituds.

 

11. Identificació, autenticació i signatura electrònica

La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell superior (certificats electrònics, DNI...).

 

12. Apartats inclosos en la sol·licitud

12.1 La presentació de la sol·licitud de subvenció inclou els següents annexos normalitzats: formulari de sol·licitud, projecte narratiu, pressupost, matriu de planificació i, si escau, document d'identificació de les entitats agrupades. La presentació de la sol·licitud no requerirà de cap altra documentació afegida; presentar-ne comportarà que no sigui tinguda en compte en la valoració del projecte.

12.2 El formulari normalitzat de sol·licitud de subvenció inclourà declaracions i memòries comunes, sobre els aspectes que es detallen a continuació, relatives als requisits de la base 2.1 de l'annex 3, que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

- Declaració responsable conforme l'entitat compleix tots els requisits d'arrelament a Catalunya.

- Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsit de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, declaració responsable de donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/es amb disminució sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

- En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

- Declaració conforme compleix els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte dels centres laborals, i en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

- En el supòsit de fundacions i associacions, declaració responsable d'haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008,de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

- En el supòsit de fundacions, declaració responsable d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

- Declaració responsable de no haver estat sancionada ni condemnada per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

- Declaració responsable de les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat, d'acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Declaració responsable conforme les persones de l'entitat que desenvolupin activitats que impliquin contacte habitual amb menors no han estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, l'entitat es comprometrà a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

- Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

- Declaració d'adhesió al codi ètic de l'ACCD, al qual les entitats beneficiàries de subvencions han d'adequar l'activitat, i als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar l'activitat.

- Declaració responsable conforme són certes i completes les dades que es detallen en la sol·licitud, així com en tota la documentació aportada.

Declaracions específiques de la línia 1:

- Declaració responsable de complir amb les disposicions previstes a l'Estatut dels Cooperants, i especialment els drets previstos per als cooperants, segons es defineix a l'article 2 del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual es regula l'Estatut dels Cooperants.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

 

13. Procediment de concessió

13.1 El procediment de concessió de la subvenció, amb independència de la línia de subvenció, s'ha de fer en règim de concurrència competitiva.

13.2 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions i l'òrgan competent per a la resolució d'atorgament de les subvencions a què es refereixen aquestes bases es determinarà en la corresponent convocatòria.

13.3 Una comissió tècnica (Junta de Valoració) ha d'avaluar les sol·licituds presentades i emetre l'informe corresponent, a partir del qual l'òrgan instructor ha d'elevar la proposta de resolució a l'òrgan que resolgui el procediment. La proposta de resolució s'ha de motivar aplicant els criteris de valoració previstos en aquestes bases per a cada línia de subvenció. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

13.4 Els membres de la Junta de Valoració, així com l'instructor/a (amb les funcions de presidència) i el secretari/ària, són nomenats per la persona titular de la Direcció de l'ACCD. Un/a lletrat/ada de l'ACCD actuarà amb funcions d'assessorament de la Junta. La Junta de Valoració convidarà a un/a representant tècnic/a de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, amb veu i sense vot, a les sessions de les Juntes de Valoració. La composició de la Junta de Valoració es publicarà al web de l'ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca.).

13.5 La Junta de Valoració podrà consultar a persones expertes dels departaments de la Generalitat o del seu sector públic, en atenció a la matèria que es demani de subvencionar i per a la millor valoració del projecte. Els informes que puguin emetre les persones consultades es tindran en compte a l'hora de valorar el projecte.

13.6 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta provisional de concessió de les subvencions d'acord amb l'informe de la Junta de Valoració. L'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, de les acceptacions d'aquests, i de les comprovacions d'ofici que corresponguin a l'òrgan instructor, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

13.7 Dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions hauran de presentar el document d'acceptació de la subvenció i la documentació addicional, d'acord amb els termes establerts en la base 14.6 de l'annex 3. Amb posterioritat, l'òrgan resolutori emetrà la resolució definitiva del procediment.

13.8 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

14. Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

14.1 La proposta de resolució provisional de concessió de subvencions es notifica a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

14.2 La proposta de resolució provisional de concessió de subvencions ha de contenir la llista de projectes proposats per a ser-ne beneficiaris, la llista dels proposats de denegar per no haver assolit la puntuació mínima, i també la llista dels projectes que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida.

14.3 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida, d'acord amb l'apartat 14.6 d'aquesta base, i el document d'acceptació de la subvenció, segons model normalitzat, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions. La proposta de resolució provisional de concessió de subvencions ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

14.4 Dins del mateix termini de presentació del document d'acceptació, les entitats sol·licitants poden presentar a l'ACCD al·legacions respecte de la puntuació obtinguda en la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions. A tal efecte, les entitats podran sol·licitar vista de l'expedient i obtenir una còpia de la fitxa de valoració del projecte. Les al·legacions s'han de tenir en compte en el moment de resoldre i en la resolució definitiva hi haurà expressió de les presentades i, dins d'aquestes, de les estimades i les desestimades, i que es basaran en l'informe emès per la Junta de Valoració.

14.5 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de subvencions a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació presentada per les entitats beneficiàries proposades, de les acceptacions, de les comprovacions d'ofici i de les al·legacions previstes en la base 14.4 d'aquest annex.

14.6 La documentació addicional a què es refereix l'apartat anterior, i que cal aportar en tot cas, és la següent:

a) La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d'inici i de finalització del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d'acord amb els models normalitzats.

b) Fotocòpia dels poders notarials vigents o de la certificació original emesa pel / per la secretari/ària de l'entitat acreditativa de la representació amb què s'actua (on consti el càrrec, la data i l'òrgan que va nomenar la persona representant legal, així com que disposa de poders suficients per a sol·licitar i percebre la subvenció).

c) Imprès de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per l'entitat bancària (disponible a http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/).

No es requerirà aquest document quan les dades bancàries que s'indiquen en el formulari normalitzat de sol·licitud són les mateixes que en convocatòries anteriors.

d) Document d'identitat de la persona signant. No caldrà aportar aquest document si s'autoritza l'ACCD perquè consulti les dades d'identitat (aquesta autorització consta en el present formulari de sol·licitud normalitzat). En el cas que no s'autoritzi, se n'haurà d'aportar fotocòpia.

e) Inscripció de la seu o delegació a Catalunya de l'entitat en el registre oficial competent.

Només caldrà presentar fotocòpia d'aquest document quan l'entitat estigui inscrita en un registre oficial diferent al Registre d'entitats jurídiques de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

f) Vigència del càrrec de la presidència de l'actor de cooperació en el registre oficial competent, quan d'acord amb els estatuts sigui la persona autoritzada per a representar l'entitat en tot el tràmit subvencionador.

Només caldrà presentar certificació original emesa pel / per la secretari/ària de l'entitat acreditativa de la vigència del càrrec o fotocòpia del document expedit pel registre oficial competent, quan l'entitat estigui inscrita en un registre oficial diferent al Registre d'entitats jurídiques de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

14.7 No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En el supòsit que s'hagin presentat, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència on van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a l'entitat beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils. Aquest requeriment es notifica mitjançant Tauler electrònic.

14.8 Si la documentació es presenta per mitjans telemàtics:

a) No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per a actuar en nom de la persona representada.

b) Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

14.9 L'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat en els registres corresponents.

c) En el cas de fundacions, que hagin acomplert el deure de presentació dels comptes anuals davant el Protectorat.

d) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a l'entitat proposada com a beneficiària que aporti la documentació escaient en els termes que estableix l'apartat 8.7 d'aquesta base. Aquest requeriment es notifica mitjançant Tauler electrònic.

L'òrgan instructor pot demanar a les entitats sol·licitants que aportin la documentació complementària que considerin necessària per a acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

15. Actuacions de seguiment

15.1 En el termini d'un mes des de la resolució definitiva del procediment, l'entitat beneficiària haurà d'aportar a l'ACCD, a fi que aquesta la valori i, si és el cas, l'aprovi, la documentació de seguiment següent:

a) Indicació de l'opció de justificació escollida per a aquelles subvencions atorgades inferiors o iguals a 60.000 euros.

b) Si escau, perquè hi ha previstes subcontractacions en els projectes amb cost total superior a 60.000 euros, fotocòpia del contracte entre les parts.

c) Si escau, perquè hi ha una identificació/formulació finançada total o parcialment per l'ACCD, fotocòpia de l'informe previst en la base 8.c.9.1) de l'annex 3.

d) Si escau, perquè el projecte es realitza en agrupació d'ONGD, caldrà que l'entitat líder aporti fotocòpia del conveni, que recollirà els següents apartats: 1) Nom de la persona representant o apoderada única de l'agrupació amb poders suficients per a sol·licitar, gestionar i percebre la subvenció i complir les obligacions com a beneficiària de l'agrupació; 2) Compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació; 3) Import de subvenció a aplicar per cadascuna de les ONGD en agrupació, i 4) Compromís de no dissoldre's com a agrupació mentre no s'hagi desenvolupat el projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos a l'apartat 4 de l'article 100 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a l'article 65 de la Llei general de subvencions.

Actuacions específiques de la línia 1, Projectes de cooperació al desenvolupament:

e) Fotocòpia del conveni entre l'entitat beneficiària (entitat líder, en el supòsit d'agrupacions d'ONGD) i la contrapart, o altre instrument jurídic vigent, amb el següent contingut: 1) Confirmació de les parts de tenir coneixement d'aquestes bases reguladores i de la subvenció atorgada; 2) Compromís de les parts del compliment de les obligacions establertes en aquestes bases; 3) Indicació expressa que tots els béns mobles i immobles adquirits amb la subvenció passaran a ser propietat de la població a qui va dirigida la subvenció en els termes establerts en les bases 25 i 26 de l'annex 3; 4) Indicació expressa de l'import de la subvenció atorgada i dels imports que cadascuna gestionarà i del calendari de transferències, i 5) Establiment d'un mecanisme adequat en cada país per a la resolució de conflictes que puguin sorgir entre ambdues parts i en relació amb l'execució del projecte.

15.2 La no presentació o la presentació fora de termini sense justificació suficient de la documentació establerta en aquesta base, es considera incompliment de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció i donaran inici, si escau, al procediment de reintegrament corresponent.

 

16. Inadmissió i desistiment

16.1 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

16.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que estableix la base 14.6 d'aquest annex o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ. El requeriment es notifica mitjançant Tauler electrònic.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la documentació que sigui requerida, en els termes que estableix la base 14.7 d'aquest annex.

16.3 Amb anterioritat a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Es notifica a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

17. Notificacions

Totes les notificacions que es generin en els diferents tràmits a l'empara d'aquestes bases reguladores, es notificaran a les entitats interessades mitjançant la publicació en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

18. Resolució definitiva del procediment

18.1 La resolució de la convocatòria correspon a l'òrgan que determini la corresponent convocatòria i ha de contenir la llista definitiva de projectes estimats, la llista definitiva de projectes denegats per no haver assolit la puntuació mínima, i també la llista dels projectes que, tot formant la llista de reserva, se'ls denega la subvenció per insuficiència de crèdit. La resolució definitiva s'ha de basar, necessàriament, en la proposta definitiva de concessió de subvenció elevada per l'òrgan instructor.

18.2 La resolució i la notificació de les subvencions s'han d'efectuar en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. D'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, un cop transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

18.3 L'ACCD notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats beneficiàries amb els mateixos mitjans i amb els mateixos efectes i condicions que estableix la base 16.3 de l'annex 3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió i desistiment.

 

19. Renúncies, substitucions i llista de reserva

En el cas que es produeixi alguna renúncia en el moment de la presentació del document d'acceptació, l'òrgan competent per a resoldre la convocatòria pot adjudicar la subvenció a la sol·licitud amb més puntuació entre les no concedides inicialment, sempre que l'entitat beneficiària figuri a la llista de reserva per ordre de puntuació, superi la qualificació de 60 punts prevista a la base 3 dels annexos 1 i 2, respectivament, per a les línies 1 i 2 de subvenció, tot tenint en compte els mecanismes correctors establerts per a la línia 1, i s'hagi alliberat crèdit suficient. Serà necessària la prèvia aportació del document d'acceptació de la subvenció i de la documentació de l'apartat 14.6 d'aquesta base.

Es publicaran en el Tauler electrònic les entitats de la llista de reserva que per insuficiència de crèdit siguin desestimades definitivament.

Les acceptacions de les renúncies i les substitucions es notificaran a les entitats interessades mitjançant el Tauler electrònic.

 

20. Publicitat

Es donarà publicitat de les subvencions concedides a través del Tauler electrònic i del Portal de la Transparència, de conformitat a l'establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també a la resta de mitjans que s'estableixin a la normativa aplicable en el moment de la publicació d'aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

21. Pagament

21.1 El pagament de les subvencions consistirà en un primer pagament en concepte de bestreta del 90% de la subvenció, que es tramitarà a partir de la concessió de la subvenció. La primera bestreta es tramitarà a càrrec de l'exercici pressupostari en què s'obri la convocatòria i es podrà tramitar de manera fraccionada.

21.2 El segon pagament del 10% restant es tramitarà quan l'ACCD aprovi l'informe final justificatiu de la subvenció d'acord amb l'establert a la base següent. Aquest segon pagament es tramitarà a càrrec de l'exercici pressupostari en què s'obri la convocatòria i es podrà tramitar de manera fraccionada. Atesa la naturalesa de les entitats beneficiàries, no se sol·licitaran avals ni garanties.

Les entitats beneficiàries, per a rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment que l'ACCD realitzi les comprovacions corresponents amb l'Administració tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya ni subvencions pendents de justificar a l'ACCD. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització a l'ACCD mitjançant la signatura de la sol·licitud de subvenció.

21.3 La subvenció es paga mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat amb aquesta finalitat per l'entitat beneficiària.

 

22. Termini i forma de justificació

22.1 Les subvencions atorgades per l'ACCD per un import inferior o igual a 60.000 euros s'hauran de justificar, a opció de l'entitat beneficiària, amb la modalitat de compte justificatiu simplificat o amb la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditor.

22.2 Les subvencions atorgades per l'ACCD per un import superior a 60.000 euros es justificaran necessàriament amb la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditor.

22.3 Les subvencions atorgades als comitès catalans de les agències de les Nacions Unides es justificaran d'acord amb la modalitat de presentació d'estats comptables.

22.4. El compte justificatiu simplificat s'haurà de lliurar, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la data de finalització del projecte subvencionat. Aquesta memòria ha d'incloure:

22.4.1 Una memòria tècnica del projecte desenvolupada en relació amb la finalitat de la subvenció, que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen aquestes bases, amb indicació de les activitats fetes, els resultats obtinguts i les fonts de verificació.

22.4.2 Una memòria econòmica justificativa del cost total del projecte, que inclogui:

a) Relació classificada i numerada de les despeses de la totalitat de l'activitat subvencionada, amb indicació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número de la factura o justificant, l'import en euros, la data d'emissió i la data de pagament.

b) Una relació detallada i numerada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència d'aquest.

c) Quadre comparatiu del pressupost per partides i activitats, aprovat i executat, en què s'indiquin les desviacions que hi ha hagut.

d) Documentació justificativa d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria sobre l'elecció, si escau, d'acord amb el que estableix la base 23.1.i) de l'annex 3.

e) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l'ACCD en els elements informatius i de difusió de l'activitat subvencionada, d'acord amb els termes previstos en la base 23.1.f) de l'annex 3.

f) Si escau, comprovant del pagament del reintegrament a l'ACCD en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que se'n derivin.

A més, en el supòsit de projectes de la línia 1, cal aportar:

g) Document de la contrapart valoratiu de la implementació del projecte.

h) Quadre resum del tipus de canvi aplicats.

L'ACCD, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, ha de comprovar l'aplicació correcta de la subvenció sol·licitant a cada entitat beneficiària determinats justificants de despesa. A tal efecte, l'entitat beneficiària cal que aporti, juntament amb la documentació establerta en l'apartat 21.4.2 d'aquest annex, les deu (10) factures o documents justificatius (original i còpia) i comprovants de pagament que tinguin un import més elevat. No obstant això, l'ACCD pot exigir la presentació d'altres justificants de despesa o de la totalitat de les despeses si es plantegen dubtes sobre el cost de l'objecte subvencionat.

L'entitat beneficiària haurà de conservar tots els comprovants de despesa originals durant un període de 5 anys per a una eventual acció de control de l'ACCD, i haurà de proporcionar en tot moment la informació i la documentació que li sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'ACCD, de l'entitat col·laboradora de l'ens concedent, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable, d'acord amb el que es preveu en l'art. 92.2.h del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

22.5 El compte justificatiu amb informe d'auditoria s'haurà de lliurar, com a màxim, en el termini de sis mesos des de la data de finalització del projecte subvencionat. Aquesta memòria ha d'incloure una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost de les activitats realitzades, que inclogui:

22.5.1 Una memòria tècnica del projecte desenvolupat en relació amb la finalitat de la subvenció, que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen aquestes bases, amb indicació de les activitats fetes, els resultats obtinguts i les fonts de verificació.

22.5.2 Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: llistat de les despeses del cost total del projecte, així com de les despeses subvencionades, degudament agrupades, i quadre comparatiu del pressupost per partides i activitats, aprovat i executat, en què s'indiquin les desviacions que hi ha hagut.

22.5.3 Informe d'auditoria, fet per auditors/es inscrits/es en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC), que acrediti les despeses i el pagament o venciment d'aquestes, així com l'import i la procedència del finançament de l'activitat subvencionada (fons propis o altres subvencions o recursos).

22.5.4 Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l'ACCD en els elements informatius i de difusió de l'activitat subvencionada, d'acord amb els termes previstos en la base 24.1.f) de l'annex 3.

22.5.5 En el supòsit que hagi estat subvencionat totalment o parcial, l'informe d'avaluació del projecte.

A més, en el supòsit dels projectes de la línia 1 cal aportar:

22.5.6 Document de la contrapart valoratiu de la implementació del projecte.

22.5.7 Quadre resum del tipus de canvi aplicats.

El compte justificatiu amb informe d'auditoria detallarà el procediment de revisió seguit d'acord amb el model que s'estableix com a annex en l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions.

La modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditor s'haurà d'ajustar al contingut mínim que estableix l'apartat 15 de l'article 108 del Text refós de la Llei de finances públiques, al contingut d'aquestes bases i a l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions.

Quan l'auditoria sigui realitzada per una empresa o persona auditora del país en què es desenvolupa el projecte de cooperació, serà obligatori un informe certificat de la persona auditora que acrediti que s'està habilitat per a l'exercici de l'auditoria de comptes al país esmentat. Si no existeix un sistema d'habilitació per a l'exercici de la professió en aquell país, l'auditoria prevista es podrà realitzar per una persona auditora establerta en el país sempre que la designació l'autoritzi prèvia i expressament l'ACCD d'acord amb uns criteris tècnics que garanteixin la qualitat adequada.

En cas que l'activitat subvencionada hagi estat executada en tot o en part per una contrapart local, no serà exigible que els documents justificatius de la despesa de la subvenció hagin estat reflectits en els registres comptables del beneficiari.

La justificació de les despeses derivades de l'encàrrec del servei del compte justificatiu amb informe d'auditoria s'acreditarà mitjançant l'aportació de la documentació següent:

1) Declaració responsable conforme l'entitat beneficiària i, si escau, la contrapart local d'aquesta es comprometen a conservar els documents originals de despesa per a eventual comprovació de control.

2) La documentació acreditativa del cost de l'auditoria es justificarà amb la factura corresponent. Aquesta factura podrà estar datada dins el termini de presentació de l'informe final encara que aquesta data sigui posterior a la de la finalització de l'execució del projecte.

Tanmateix, l'entitat beneficiària està obligada al manteniment del suport documental de la justificació econòmica per a les eventuals actuacions de control i d'acord amb els terminis estipulats per la Llei. L'ACCD o els organismes competents podran reclamar la documentació de suport de l'auditoria. La detecció d'irregularitats greus o de falsedats en un informe que no haguessin estat posades de manifest en l'informe d'auditoria podrà donar lloc a la revisió dels informes anteriors, encara que en el seu moment s'haguessin donat com a vàlids a efectes de justificació. En aquest cas, el cost de l'auditoria no serà despesa subvencionable per l'ACCD.

22.6 La presentació d'estats comptables s'haurà de lliurar, com a màxim, en el termini de sis (6) mesos des de la data de finalització del projecte subvencionat. Aquesta memòria ha d'incloure:

22.6.1 Memòria tècnica del projecte desenvolupada en relació amb la finalitat de la subvenció, que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen aquestes bases, amb indicació de les activitats fetes, els resultats obtinguts i les fonts de verificació.

21.6.2 Memòria econòmica consistent en la presentació dels estats comptables corresponents al 100% del cost de l'activitat subvencionada d'acord amb els termes previstos a l'apartat 8 de l'article 107 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

22.6.3 Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l'ACCD en els elements informatius i de difusió de l'activitat subvencionada, d'acord amb els termes previstos en la base 24.1.f) de l'annex 3.

22.6.4 En el supòsit que hagi estat subvencionat totalment o parcial, l'informe d'avaluació del projecte.

A més, en el supòsit dels projectes de la línia 1 cal aportar:

22.6.5 Document de la contrapart valoratiu de la implementació del projecte.

22.6.6 Quadre resum del tipus de canvi aplicats.

22.7 En el cas de despeses fetes en països receptors d'AOD, s'admetran com a comprovants de despeses els rebuts, que tant poden ésser rebuts de caixa, és a dir, documents emesos per la mateixa entitat o subjecte que efectua el pagament i signats pel proveïdor dels béns o serveis, que acrediten d'aquesta manera que n'han rebut l'import indicat, com rebuts emesos pels mateixos proveïdors quan actuen en mercats informals. La utilització de rebuts l'ha d'autoritzar, amb caràcter previ, l'ACCD. En cap cas s'admetran rebuts que l'ACCD no hagi autoritzat expressament i prèviament a la despesa.

22.8 En el cas de les subvencions de la línia 1, el termini per a esmenar defectes de les justificacions i per a aportar la documentació complementària requerida per l'ACCD és de 45 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació, amb l'advertiment que, si no es fa, es procedirà a la revocació de la subvenció i, si escau, al reintegrament de la bestreta.

22.9 En el cas de les subvencions de la línia 2, i si els documents presentats com a justificació són incorrectes o incomplets, s'ha de comunicar a l'entitat interessada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació, amb l'advertiment que, si no ho fa, es procedirà a la revocació de la subvenció i, si escau, al reintegrament de la bestreta.

22.10 No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

22.11 Si un cop transcorregut el termini establert per a la justificació, l'entitat beneficiària no l'ha presentada, l'ACCD ha de requerir-l'hi a fi que la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquesta base comporta l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix l'entitat beneficiària de les sancions que corresponguin d'acord amb la Llei general de subvencions.

 

23. Avaluacions

23.1 En el supòsit que l'ACCD hagi subvencionat totalment o parcialment una avaluació, caldrà que l'informe s'aporti a l'ens concedent en el termini de sis mesos des de la finalització de l'activitat.

23.2 Caldrà que l'informe d'avaluació es presenti juntament amb la justificació de la subvenció.

23.3 L'ACCD podrà, en l'àmbit de les seves competències i pels seus canals de difusió institucional, difondre els estudis i/o resultats dels informes d'avaluació que hagi subvencionat total o parcialment.

 

24. Altres obligacions de les entitats beneficiàries

24.1 Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions, i en concret:

a) Haver realitzat el projecte subvencionat d'acord amb la sol·licitud o les reformulacions aprovades.

b) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determinin aquestes bases reguladores.

c) Notificar a l'ACCD les subvencions obtingudes o demanades a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, rebudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

d) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui requerida respecte a la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'ACCD, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Si escau, cedir a l'ACCD, després d'haver-hi subscrit el contracte de cessió corresponent, els drets d'explotació sobre l'obra resultant del projecte subvencionat, especialment els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que es poden exercir en concurrència amb la mateixa entitat beneficiària. Sens perjudici d'això, i d'acord amb el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, en les activitats que impliquin l'ús públic de l'obra s'hi ha de fer constar l'autoria dels treballs que la integrin.

f) Sempre que les mesures de seguretat no ho desaconsellin, incloure en tota informació, publicitat, obres i material editat resultat de la subvenció atorgada, el logotip de l'ACCD i l'expressió, en català i traduïda a les llengües en què s'hagi de difondre, «Amb la col·laboració de l'ACCD», d'acord amb la normativa de la imatge corporativa de l'ACCD. En el cas que els projectes es desenvolupin en un local o bé la construcció d'aquest sigui un objectiu del projecte, aquest haurà de tenir al costat de la porta principal una placa amb el logotip de l'ACCD i la Generalitat de Catalunya amb la llegenda «Projecte de (nom del projecte) finançat per la cooperació catalana», en llengua catalana i en la llengua del país d'implementació del projecte. S'hauran d'adjuntar les fotografies i documentació acreditativa juntament amb l'informe de la justificació de la subvenció.

g) Incloure en tots els productes, materials i productes públics el següent paràgraf, traduït a les llengües de difusió: «El contingut d'aquesta (publicació/documental/anunci, segons el que escaigui) és responsabilitat exclusiva de (nom de l'actor de cooperació beneficiari) i no reflecteix necessàriament l'opinió de l'ACCD».

h) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

i) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que, per les característiques especials d'aquests, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi efectuat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris d'eficiència i economia. Si l'elecció no recau en la proposta econòmicament més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria.

j) Presentar dins dels terminis els informes, estudis, i altra documentació de seguiment i justificativa de la subvenció que, amb caràcter preceptiu, estableixen aquestes bases.

k) Acreditar davant l'ACCD la realització de l'activitat objecte de subvenció, i complir els requisits i les condicions que determinin la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de despeses, d'acord amb el disposa l'article 98.1 TRLFPC.

l) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

m) De conformitat amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable, en què manifestin el compliment del que preveu aquesta Llei.

n) Proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent.

o) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries.

p) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

24.2 L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta base i en la resta d'apartats de les bases reguladores poden donar inici a l'expedient de revocació de la subvenció i, si escau, a la corresponent sanció administrativa.

 

25. Propietat i destinació dels béns subvencionats

25.1 En el supòsit que la subvenció atorgada per l'ACCD afecti a edificis o locals caldrà demostrar de manera fefaent i documentalment la titularitat de la propietat o drets sobre l'immoble o els terrenys per realitzar les actuacions.

25.2 En el supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns immobles i/o de béns inventariables, l'entitat beneficiària haurà de destinar els béns concrets a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció. Els immobles que s'adquireixin, construeixin o rehabilitin, quan aquesta rehabilitació afecti o inclogui elements estructurals, vehicles i altres equips que s'adquireixin amb la subvenció de l'ACCD, hauran de quedar formalment vinculats a les finalitats de l'actuació realitzada. Una vegada es conclogui l'execució, o es manifesti la impossibilitat sobrevinguda d'execució de la intervenció, les entitats beneficiàries i les contraparts locals no poden disposar lliurement dels immobles, vehicles i altres equips que s'hagin adquirit amb la subvenció de l'ACCD, sinó que aquests hauran de ser transferits als / a les beneficiaris/àries finals, o entitats públiques, que garanteixin la continuïtat o permanència de la intervenció.

Per tant, els béns adquirits amb la subvenció de l'ACCD no poden quedar en poder de:

a) L'entitat beneficiària de la subvenció.

b) Les contraparts locals, excepte si aquestes són:

c) Entitats públiques, o

d) Beneficiaris/àries finals, o

e) Agrupacions legalment constituïdes de beneficiaris/àries.

25.3 En el supòsit que els beneficiaris i les beneficiàries finals i les entitats públiques no estiguin en disposició d'assumir la propietat dels béns adquirits amb la subvenció, l'entitat beneficiària haurà de presentar una proposta alternativa raonada per a l'aprovació de l'ACCD. La proposta alternativa ha d'incloure un apartat que expliqui les gestions que s'han dut a terme amb la finalitat de procedir a la transferència i per què aquestes gestions no han conclòs amb èxit, o bé, per què no s'han pogut realitzar aquestes gestions.

 

26. Vinculació dels béns a la finalitat del projecte

El període d'afectació dels béns immobles a la finalitat del projecte serà de vint anys, i es computarà des de la data de finalització de l'execució. En el cas de vehicles i altres equips no inscriptibles en el registre públic, el període esmentat serà el mateix que el que s'estableix com a vida útil a efectes d'amortització i es computarà des de la data d'adquisició del bé.

 

27. Modificació de la resolució

27.1 La subvenció podrà ser reduïda de manera total o parcial, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

27.2 L'òrgan concedent podrà revisar les subvencions concedides, així com modificar la resolució de concessió, per l'obtenció concurrent d'altres subvencions o en el cas d'alteració de les condicions objectives que van determinar l'atorgament.

27.3 En el supòsit que l'entitat beneficiària proposi una modificació substancial del projecte subvencionat, caldrà presentar una sol·licitud motivada a l'ACCD en el moment en què es produeixin les circumstàncies, i caldrà indicar les actuacions que es proposen modificar i les repercussions pressupostàries i temporals que impliquen. La sol·licitud requerirà l'autorització expressa de la persona en què la direcció delegui, qui dictarà la resolució en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de la recepció de la sol·licitud de modificació. Tot i que l'ACCD ha de resoldre expressament, si durant aquest termini no s'ha manifestat, la proposta de l'entitat beneficiària s'ha de considerar desestimada. Si l'ACCD no acceptés la reformulació presentada, l'entitat beneficiària haurà d'optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda més els interessos legals que corresponguin. Els canvis no comunicats o que hagin estat denegats expressament, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

Es consideren modificacions substancials les incidències que afectin a la definició dels objectius o actuacions que comportin una variació de fins al 20% en les partides pressupostàries subvencionades per l'ACCD i sempre que aquestes superin la xifra de 3.000 euros, les que afectin els resultats i/o els indicadors de les actuacions, el canvi dels col·lectius protagonistes, els canvis de la contrapart local, si escau, el canvi de la localització del projecte, la modificació del cronograma d'activitats per a terminis d'execució superiors als tres mesos (sempre i quan no s'ultrapassi la durada màxima de 15 mesos) i els canvis en la composició de l'agrupació d'actors/es de cooperació i els canvis de composició en les entitats subcontractades.

27.4 La resta de modificacions tenen la consideració de no substancials i hauran de ser comunicades en l'informe justificatiu de la subvenció.

 

28. Rendiments financers i romanents no invertits

28.1 D'acord amb el que disposa l'apartat 8 de l'article 108 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, quan s'hagin complert plenament els objectius per als quals va ser concedida la subvenció i per una utilització eficient dels recursos existeixin romanents no invertits, incloent-hi els possibles rendiments financers no aplicats a l'activitat subvencionada, es pot sol·licitar de l'ACCD la utilització d'aquests en la mateixa activitat o una altra de naturalesa anàloga. L'òrgan concedent de la convocatòria haurà d'emetre resolució en què autoritzi l'aplicació del romanent o bé n'acordi la devolució.

28.2 Els esmenats rendiments financers, així com els beneficis obtinguts degut al canvi de moneda, hauran d'acreditar-se mitjançant certificació bancària i s'aplicaran per a sufragar exclusivament costos directes (definits a l'apartat 8.2, Despeses directes, de l'annex 3) vinculats a la intervenció. L'entitat beneficiària donarà compte a l'ACCD dels conceptes als quals s'han imputat aquests rendiments en el compte justificatiu.

 

29. Revocacions i infraccions administratives

L'incompliment per part de les entitats beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores i la convocatòria, o de la resta d'obligacions establertes per la normativa aplicable, o la no acreditació de la realització d'una part o de la totalitat de les activitats subvencionades, són causa de revocació parcial o total de la subvenció concedida. Sens perjudici d'això, els incompliments esmentats poden ser constitutius d'una infracció administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.

 

30. Tractament de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, totes les dades personals s'han de disposar desagregades per sexes per a facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d'acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, i respectant, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 

31. Responsabilitats i normativa aplicable

31.1 L'ACCD quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions impulsades pels actors de cooperació subvencionats.

31.2 En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables els preceptes que conté el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; així com la resta de normativa administrativa aplicable.

 

Amunt