Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 23/03/2017

  • Número de control 17094080

  • Organisme emissor Escola Can Llobet, de Barberà del Vallès

    CVE CVE-DOGC-A-17094080-2017

Dades del DOGC
  • Número 7351

  • Data 18/04/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 2017/001).


1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l'expedient: Escola Can Llobet. Barberà del Vallès

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Escola Can Llobet

c.2) Domicili: Av. del Doctor Moragas, 243

c.3) Localitat i codi postal: Barberà del Vallès. 08210

c.4) Telèfon/s: 93 718 08 16

c.6) Adreça electrònica: a8028254@xtec.cat

c.7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://blocs.xtec.cat/escolacanllobet/perfil-del-contractant/

c.8) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.

d) Número d'expedient: 2017/001


2. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Contractació del servei de menjador del centre educatiu públic Escola Can Llobet, de titularitat del Departament d'Ensenyament.

c) Lloc d'execució/lliurament: Escola Can Llobet: Av. del Doctor Moragas, 243, de Barberà del Vallès.

d) Termini d'execució/lliurament: Durant tot el curs escolar 2017-2018 (dates pendents del que estableixi la normativa de calendari escolar del curs 2017-2018, per als centres educatius no universitaris de Catalunya).

e) Admissió de pròrroga: No.

f) CPV: 55523100-3


3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l'annex núm. 5 del plec de clàusules administratives particulars.


4. Valor estimat del contracte

198.433,66 euros, IVA exclòs


5. Pressupost base de licitació

Import net: 198.433,66 euros.

Import total: 208.514,24 euros IVA inclòs.


6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5 % de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)


7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.


8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al DOGC, fins a les 14:00 hores. Si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Av. del Doctor Moragas, 243, de Barberà del Vallès (horari: de 9:00 a 13:00 hores)

c.2) Domicili, localitat i codi postal: L'esmentat al punt 1.c.2 d'aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant telegrama o a l'adreça electrònica que s'esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos des de l'obertura pública de les ofertes.


9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Av. del Doctor Moragas, 243

c) Localitat i codi postal: Barberà del Vallès. 08210

d) Data i hora: 7 dies naturals comptats des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorroga automàticament fins al següent dia hàbil.

Si es presenten proposicions per correu es comunicarà oportunament la data d'obertura de les proposicions a les persones interessades.

e) Hora: 09:30 hores


10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l'acte públic d'obertura dels sobres C es farà pública al web de l'òrgan de contractació http://blocs.xtec.cat/escolacanllobet/perfil-del-contractant/, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.


11. Despeses de publicitat

L'import de l'anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.


Barberà del Vallès, 23 de març de 2017


Anna Testagorda Fernández

Directora de l'Escola Can Llobet


Amunt