Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/03/2017

  • Número del document ENS/0050/2017

  • Número de control 17094043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17094043-2017

Dades del DOGC
  • Número 7345

  • Data 06/04/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/50/2017, de 30 de març, per la qual s'aprova la relació de temes que s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació.


El procediment d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació és el concurs oposició regulat al capítol III del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

L'article 43 del Reglament estableix que el temari de la fase d'oposició es referirà als coneixements propis i específics de la funció inspectora i tindrà dues parts clarament diferenciades: la part A, que ha d'incloure temes generals relatius a qüestions pedagògiques sobre l'organització curricular, organització escolar, gestió de centres educatius, administració i legislació educativa bàsica, i les funcions inspectores; i la part B, que ha d'incloure temes de caràcter específic referits a les característiques pròpies dels nivells i etapes educatives, al desenvolupament curricular i a la corresponent metodologia didàctica, a l'organització i administració dels centres i a la legislació de l'Administració educativa convocant.

Així mateix, estableix que en les convocatòries que realitzin les Administracions educatives s'afegiran, als temes de caràcter específic de la part B del temari, altres temes relacionats amb l'estructura i funcionament dels òrgans de la inspecció educativa, i de l'organització de la pròpia Administració educativa.

Mitjançant l'Ordre EDU/3429/2009, d'11 de desembre, es va aprovar el temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació.

L'article 2 de l'Ordre esmentada disposa que les Administracions educatives poden afegir, a la part B del temari, fins a un màxim de 20 temes més. Aquesta part inclou temes de caràcter específic, que es refereixen, entre altres aspectes, a les característiques pròpies dels nivells i etapes educatius, al desenvolupament curricular i a la corresponent metodologia didàctica, a l'organització i administració dels centres i a la legislació pròpia de l'Administració educativa convocant.

D'acord amb la normativa bàsica esmentada, cal actualitzar la part B del temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació, que es va establir a l'annex 4 de l'Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega l'organització i el funcionament de la Inspecció d'Educació a Catalunya, atès que ha esdevingut inaplicable.

 

Per tot això, a proposta de la Secretaria de Polítiques Educatives i de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació,

 

Ordeno:

 

-1 Aprovar i fer pública la relació de temes, que figura en l'annex, que s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició del procediment d'accés als Cos d'Inspectors d'Educació establert a l'annex II de l'Ordre EDU/3429/2009, d'11 de desembre.

 

-2 La relació completa de temes resultant constitueix la part B del temari que ha de regir en els procediments selectius per a l'accés al Cos d'Inspectors d'Educació que es convoquin en l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 30 de març de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Temes que s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició del procediment d'accés als Cos d'Inspectors d'Educació.

 

22. La Llei d'educació de Catalunya (LEC). Estructura, principis, finalitats i continguts. El Servei d'Educació de Catalunya.

23. El Departament d'Ensenyament: estructura, organització i objectius prioritaris. La Inspecció d'Educació dins l'estructura del Departament d'Ensenyament.

24. El règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Òrgans administratius. Actuació administrativa. Procediment administratiu. Recursos administratius.

25. La Inspecció d'Educació a Catalunya. Organització. Funcions i atribucions dels inspectors d'educació. Exercici de la funció d'inspecció del sistema educatiu. Pla director de la Inspecció.

26. La Inspecció d'Educació com a garant de l'exercici de drets i del compliment dels deures. Assessorament, orientació i informació als diferents sectors de la comunitat educativa. Intervenció dels inspectors d'educació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa.

27. Autonomia dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya. Projecte educatiu de centre. Autonomia pedagògica i organitzativa. Normes d'organització i funcionament dels centres. Participació de la comunitat educativa. Supervisió dels centres educatius.

28. Direcció i govern dels centres educatius públics. Autonomia organitzativa i de gestió. Funcions i atribucions de la direcció. Projecte de direcció. Avaluació de l'exercici de la funció directiva i d'altres càrrecs de direcció i coordinació. Direcció i govern dels centres privats.

29. Ordenació de la funció pública docent. Procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament. Sistemes de provisió de llocs de treball docents d'aquests centres educatius públics.

30. Els serveis i programes educatius a Catalunya. Organització i funcionament. La formació del professorat a Catalunya. Plans de formació permanent. Institucions i modalitats de formació. Relacions de la comunitat educativa i l'entorn. Plans educatius d'entorn. Avaluació de la intervenció dels serveis i programes educatius en l'activitat educativa.

31. Avaluació dels centres i serveis educatius. Avaluació interna i externa. Sistema d'indicadors de centre. Intervenció de la Inspecció d'Educació en l'avaluació de centres i serveis educatius.

32. Avaluació de l'exercici de la funció docent i de la funció directiva i dels altres càrrecs de direcció i coordinació.

33. Avaluació del sistema educatiu a Catalunya. El Consell Superior d'Avaluació. Proves externes. Participació de la Inspecció d'Educació.

34. L'educació infantil a Catalunya. Estructura. Organització curricular. Avaluació de l'alumnat. Requisits mínims dels centres de primer cicle.

35. L'ordenació de la formació professional a Catalunya. Estructura. Organització curricular. Accés de l'alumnat. Mesures flexibilitzadores. Formació no presencial. Formació dual. Avaluació de l'alumnat. Acreditació de competències. Llei de formació i qualificació professionals.

36. Els ensenyaments de règim especial a Catalunya: ensenyaments d'idiomes, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius. Ordenació, estructura i organització curricular. Accés de l'alumnat. Avaluació de l'alumnat.

37. L'educació d'adults a Catalunya. Centres de formació d'adults: organització, funcionament i ensenyaments que s'imparteixen. L'educació a distància. L'Institut Obert de Catalunya.

38. Convivència i clima escolar. Comunitat educativa i comunitat escolar. Projecte de convivència. Coeducació i promoció de l'equitat. Carta de compromís. Estratègies per a la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar. Tractament específic en casos de maltractament, assetjament, conflicte, malnutrició, etc. Protocols d'actuació del Departament d'Ensenyament. Actuacions de mediació i arbitratge per a la resolució de conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. Intervenció de la Inspecció d'Educació.

39. Escolarització i estratègies d'intervenció educativa per garantir el principi d'escola inclusiva. Mesures i suports per atendre la diversitat de l'alumnat. L'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Plans individuals. Alumnes d'incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya.

40. L'atenció educativa en el medi rural a Catalunya. Zones escolars rurals. Característiques.

41. Règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. El català, llengua vehicular i d'aprenentatge. Les llengües estrangeres. Tractament del plurilingüisme: accions de dinamització lingüística i comunicativa per incrementar el domini de les llengües. Projecte lingüístic de centre.

 

Amunt